Категорія:Портфоліо викладача/Факультет ЕП

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Головна Факультет менеджменту Факультет АДОМ Будівельний факультет Факультет ЕП Факультет ІМЕМ Факультет ЕОМ‎‎ Факультет ТСТ Факультет по роботі з іноземними студентами‎‎‎ Ректорат


Посилання

сайт Факультета ЕП

Головна Деканат Підрозділи Кафедри

Факультет ЕП Харківського національного університету імені О.М.Бекетова Прообразом факультету економіки і підприємництва (ФЕіП) є економічний факультет, що був створений у 1922 році у момент організації Технікуму комунального господарства.

 Оскільки технікум створювався з метою підготовки фахівців економічного профілю на відповідальні і керівні посади комунального господарства для організації життєдіяльності міст, вивченню економічних дисциплін приділялася значна увага. Економічні науки у ті роки викладалися усім студентам технікуму незалежно від спеціалізації перших двох років з трьох років навчання. На факультеті читалися курси економічної географії, загальної статистики, фінансів, товарознавства, загального рахівництва, математики, мов, цивільного права, економічної політики, комунальних фінансів, банківської справи і комунальних кредитів, комунального рахівництва, комунальної статистики, комунального діловодства.
 Інженерно-економічний факультет входив до складу створеногоу 1930 р. ХІКГу. Очолював його професор В.Л. Кобалевський, а з 1934 р. – доцент В.Г. Попов. У перші 5 років існування інституту тут працювали відомі фахівці: О.К. Шмід, М.І. Казас, В.Л. Кобалевський, В.Є. Рудницкий, Л.М. Буслаєв, доценти Д.І. Богоряд, С.Г. Весельман, Г.К. Шейко, І.К. Лебединський, М.О. Усик та інші.
 ІЕФ працював і в роки Великої вітчизняної війни. Навіть під час перебування в евакуації на факультеті велися наукові дослідження. Так, Усик М.О. розроблював проблеми відтворення житлового фонду. Професор В.Г. Попов вивчав роботу різних видів громадського транспорту і запропонував рішення оптимізації комбінацій окремих видів транспорту.
  У 1944 р., після повернення інституту з евакуації ІЕФ знову очолив професор В.Л. Кобалевський. У той період на факультеті велась підготовка фахівців для основних галузей комунального господарства, таких як водопостачання, каналізація, теплопостачання, газифікація, електричний транспорт і електростанції, міське будівництво.
  У 1947 р., після переведення ХІІКБу у відомства Міністерства вищої освіти СРСР, були закриті деякі факультети, ліквідовані окремі спеціальності, значно скорочено фінансування. Набір студентів на ІЕФ склав лише 25 чоловік, а всього навчалося 183 особи. У цей складний час головою факультету було призначено В.Є. Рудницького. Відповідно до наказу по інституту № 11 від 15 січня 1947 р. ІЕФ був об’єднаний з будівельним факультетом, на якому велася підготовка студентів і за спеціальністю економіка і організація міського господарства.
  Наступні зміни в організаційній структурі ХІІКБ відбулися у 1953 р. у зв’язку з переходом у відомче підпорядкування Міністерства культури СРСР (МК). У цьому році ІЕФ було знову відновлено із спеціальностями економіка й організація міського господарства та економіка й організація будівництва. З 1954 по 1976 рр. деканом був Ф.Д. Денисенко, який працював у ХІІКБі з 1953 р. спочатку старшим викладачем, а потім доцентом кафедри політекономії.
  Значний вклад у розвиток факультету протягом цього періоду внесли доц. Цукерник М.С., доц. Ільєвський М.І., доц. Кутін В.П., ст. викл. Ланцман І.М., Юношев І.Г., доц. Поляков М.Є., доц. Медведєв В.І., доц. Гавриш Г.Г., доц. Іванова Н.П., доц. Дручініна А.А.
  З 1976 по 1983 рр. факультет очолював к.т.н., професор Л.О. Пальченко, а з 1985 по 2001 р. к.е.н., професор Є.М.Кайлюк. У 1988 р., у зв’язку з реорганізаціями факультетів і кафедр, за ІЕФ закріплювалися кафедри економіки будівництва, організації та управління будівництва, економіки міського господарства (згодом кафедра економіки і менеджменту в міському господарстві), прикладної математики й обчислювальної техніки, іноземних мов та політичної економії.
 У 1990 р. на ІЕФ ведеться підготовка спеціалістів за двома спеціальностями: «Економіка та управління в будівництві» і «Економіка та управління в побутовому та житлово-комунальному обслуговуванні». До речі, за останньою спеціальністю інженерів для усієї країни готували лише в ХІІМГ.
  У серпні 1992 р. згідно з наказом по інституту і рекомендаціями Вченої ради від 1 липня 1992 р. інженерно-економічний факультет перейменований у факультет економіки і менеджменту (ФЕМ). За ФЕМ закріплювалися кафедри менеджменту і маркетингу в будівництві, економіки і менеджменту в міському господарстві, економіки будівництва, прикладної математики й обчислювальної техніки, систем автоматизованого проектування (САПР), економічної теорії та іноземних мов.
  Експертні комісії неодноразово визнавали, що підготовка спеціалістів на факультеті відповідає вимогам до ВНЗ четвертого рівня акредитації.
 У цей час факультет нараховує 9 кафедр: економіки підприємств міського господарства, економіки будівельного підприємства, менеджменту  і маркетингу у міському господарстві, менеджменту і маркетингу у будівництві, прикладної математики й обчислювальної техніки, систем автоматизованого проектування, економічної теорії, іноземних мов та бухгалтерського обліку.
 Із розповсюдженням комп’ютерних технологій факультет забезпечено сучасною технікою: на кафедрах створюються лабораторії для покращення умов праці як викладачів, так і студентів.
  У 2001 році деканом призначають к.е.н., доцента О.В. Соловйова.
 У липні 2003 року на базі факультету «Економіки і менеджменту» створено два факультети: «Економіки і підприємництва» (правонаступник) і факультет «Менеджменту».

За багаторічну історію факультету багатьма поколіннями професорсько-викладацького складу створена сучасна науково-освітня база підготовки бакалаврів, фахівців і магістрів в області економіки, обліку і аудиту в міському господарстві та будівництві.

 На факультеті функціонує чотири кафедр: економіки підприємств, бізнес - адміністрування та регіонального розвитку; фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту; економічної теорії та правового забезпечення господарської діяльності підприємств. Ведеться підготовка за спеціальностями: економіка підприємства; облік і аудит; управління фінансово-економічною безпекою. Освітньо-кваліфікаційний рівень – бакалавр, спеціаліст, магістр.
  Підготовка економістів, обліковців та аудиторів для підприємств міського господарства і будівництва забезпечує глибокі знання спеціальних економічних дисциплін: стратегічне управління підприємством; фінансовий менеджмент; менеджмент персоналу; міжнародний менеджмент; управління проектами; управління потенціалом підприємства; економічна діагностика; економіка інвестицій; ціноутворення; економіка якості; організація обліку; звітність підприємства; стратегічний аналіз; управління інформаційними системами в аналізі і аудиті; міжнародні стандарти обліку і звітності; аналіз фінансової звітності; облік цінних паперів; фінансово-господарський контроль; організація податкового контролю; податковий облік і звітність; бухгалтерія 1 С та ін. за вибором студентів.
 Випускники опановують сучасні професійні уміння з використанням інформаційних систем, працюють в державних і комерційних підприємствах міського господарства і будівництва, органах самоврядування територіальних громад, банках, фірмах, організаціях з формування інвестиційних проектів і бізнес-планів, експортних відділах, страхових компаніях, проектних і ремонтно-будівельних публічних акціонерних товариствах.
  На кафедрах факультету створені науково-дослідницькі школи (НДШ) за відповідними науковими напрямками Академії:

- реформування і розвитку житлово-комунального господарства України. Керівник НДШ – завідувач кафедрою економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, доктор економічних наук, професор Димченко О.В.; - обліково-аналітичного забезпечення корпоративного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України. Керівник НДШ – завідувач кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, доктор економічних наук, професор Момот Т.В.; - методологія формування багатокритеріальної моделі економіки будівництва об’єктів житлово-комунальних комплексів і організація проектування інноваційних структур та впровадження результатів досліджень. Керівник НДШ – доктор технічних наук, професор кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку Торкатюк В.І.; - інституціональні фактори розвитку міської і регіональної економіки в умовах ринкової трансформації. Керівник НДШ – завідувач кафедри економічної теорії, доктор економічних наук, професор Решетило В.П.; - правове регулювання господарсько-фінансової діяльності комунальних підприємств житлово-комунального комплексу України. Керівник НДШ – завідувач кафедри правового забезпечення господарської діяльності, кандидат юридичних наук, доцент Килимник І.І.

  При кафедрах факультету плідно функціонує аспірантура та докторантура.

Доктори наук, професори Момот Т.В., Димченко О.В., Бубенко П.Т., Торкатюк В.І., Решетило В.П. входять до складу Вченої Ради Д 64.089.01 захисту докторських та кандидатських дисертацій (економічні науки).

  Науковцями кафедр розроблено:

• програму реформування і розвитку житлово-комунального господарства Харківської області до 2020 року (керівник – проф. Димченко О.В.). • методологією і організацією обліку, комплексного економічного аналізу та фінансово-економічної безпеки діяльності суб’єктів господарювання (керівник – проф. Момот Т.В.). • економічні основи системотехніки полідіменсіонального формування синергитичного інвестиційного циклу капітального будівництва об’єктів житлово-комунальних комплексів (керівник – проф. Торкатюк В.І.). • інституціональні фактори розвитку міської і регіональної економіки в умовах ринкової трансформації (керівник – професор Решетило В.П.).

  Крім того, вченими кафедр економіки будівництва розроблено інноваційні технології дистанційного зондування Землі для проведення державного моніторингу навколишнього природного середовища із застосуванням засобів автоматизації та геоінформаційних систем (проф. Торкатюк В.І.).
  З 2011 року науковці кафедр факультету беруть активну участь в розробці документу «Стратегія-Харків-2030».
 Укладено договори про співробітництво та творчу співдружність з міжнародними науковими організаціями:
  Технічним університетом м. Острова (Чехія); інститутом державного і муніципального управління м. Бєлгород (Росія); міжнародним університетом природи, суспільства, людини «Дубна» (Росія); Московським інститутом комунального господарства і будівництва (Росія); Державним технологічним університетом ім. Б.Г. Шухова м. Бєлгород (Росія); Ліонським університетом м. Ліон (Франція).
 Гордість факультету – це його випускники, які вносять вагомий свій внесок до скарбниці народного господарства України.

Факультет здійснює підготовку фахівців за напрямками денної та заочної форм навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнемями (ОКР):


Денна:

«БАКАЛАВР» ― економіки підприємства; обліку і оподаткування; обліку і оподаткування у міжнародному бізнесі; фінансово-економічної безпеки підприємства

«СПЕЦІАЛІСТ», «МАГІСТР» ― економіки підприємства.

"МАГІСТР" - менеджменту; управління фінансово-економічною безпекою; обліку і оподаткуваннянт

Заочна:

«БАКАЛАВР»― економіки підприємства; обліку і оподаткування; обліку і оподаткування у міжнародному бізнесі; фінансово-економічної безпеки підприємства

«СПЕЦІАЛІСТ» ― економіки підприємства;

«МАГІСТР» ― економіки підприємства; управління фінансово-економічною безпекою; обліку і оподаткуваннянтДруга вища освіта (заочна форма навчання):

«СПЕЦІАЛІСТ» - економіки підприємства.


У Факультетіменеджменту функціонують такі кафедри:

- економіки підприємства, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку;

- кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту;

- кафедра економічної теорії;

- правового забезпечення господарської діяльності.


В Факультеті викладають 10 докторів наук, 35 кандидатів наук.

Посиланна для перегляду профілю в [1]

Підкатегорії

Ця категорія має тільки таку підкатегорію.