Olena.Dolhopol

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

{{subst:Шаблон:Долгопол Олена Олександрівна}}

УВАГА! Шановні користувачі! Перед Вами шаблон. Вносити зміни до нього вкрай небажано!
Як же його використовувати?

В текст своєї статті вписуєте {{subst:Шаблон:Портфоліо викладача}}
Далі слід:

 1. Вибрати кнопку Зберегти статтю;
 2. Перейти на вкладку Редагувати;
 3. Внести правки в існуючі розділи.
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Долгопол Олена Олександрівна

доцент кафедри Мовної підготовки, педагогіки і психології

Освіта

Харківський державний університет, 1988-1993.

 • спеціальність;українська мова і література, кваліфікація; Філолог. Викладач української мови і літератури. Диплом КЕ № 000771.

Професійний досвід

Посада [доцент кафедра мовної підготовки, педагогіки і психології] Основі етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи. – старший викладач кафедри педагогіки, філософії та мовної підготовки Харківської медичної академії післядипломної освіти;

Місце роботи

доцент кафедри Мовної підготовки, педагогіки і психології Харьківського національного університету міського господарства імені О,М. Бекетова

==

Електронна пошта

Olena.Dolhopol@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Долгопол О.О. Удосконалення навчально-методичного забезпечення віртуального інформаційного середовища з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О.О. Долгопол // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. випуск 69: збірник наукових праць. Київ : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С.61-65. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-69
 • Долгопол О.О. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. Наук. пр. / за ред. Проф. Тетяни Степанової. №2 (65), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. с. 79-85.

http://mdu.edu.ua/?page_id=31010

 • Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця / Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». – Вип. 27, том 2, 2020, С. 295–299
 • Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Вибір навчальний текстів як педагогічна проблема / Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 1 (68), 2020, С.63–68 http://mdu.edu.ua/?page_id=35293
 • Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Інноваційні методи й технології у вищій освіті України: сучасний аспект / Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. . – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021
 • Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Практичні заняття з української мови (за професійним спрямуванням) на електронній платформі Microsoft Teams / Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. 188 с. Т. 1. С. 139-143 http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=139
 • Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Інноваційні методи й технології у вищій освіті України: сучасний аспект / Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 194. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021, С. 101–106. 

Статті у фахових виданнях

1. Долгопол О.О. Особливості контролю знань та оцінювання в закладах післядипломної медичної освіти // Педагогіка. Психологія: Зб. наукових праць. Харків: ХНПУ, 2016. Вип.53. С. 58-65. Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/ojs/psyped/article/view/3579/4169

2. Долгопол О.О. Самоменеджмент як компетенція лікаря // Педагогіка. Психологія: Зб. Наукових праць. Харків: ХНПУ, 2016. Вип.56. С. 227-235.

3. Долгопол О.О., Касьянова О.М. Сучасні технології навчання у закладах післядипломної медичної освіти // Вісник Чернігівського націо-нального педагогічного університету імені Т.Г. Шевченка [Текст]. Вип. 152. У 2-х томах. Том 1 / Чернігівський національний педагогічний університет імені Т.Г. Шевченка, Чернігів : ЧНПУ, 2018. 276 с. (Серія: педагогічні науки) С. 39-44.

4. Долгопол О.О. Використання ментальних карт у підготовці викладачів ВМНЗ // Теорія і практика управління соціальними системами / Щоквартальний науково-практичний журнал. Харків: НТУ «ХПІ», 2018. С. 73-81.

5. Долгопол О.О. Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв: МНУ імені В.О. Сухомлинського. № 2 (65), 2019. 378 с. С. 79-85.

6. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Вибір навчальних текстів як педагогічна проблема/ О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського: зб.наук.праць. №1 (68). 2020. с. 63-68.

7. Долгопол О.О. Удосконалення навчально-методичного забезпечення віртуального інформаційного середовища з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» / О.О. Долгопол //Науковий часопис Національ-ного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5: Педагогічні науки: ре-алії та перспективи. Київ, 2019. Випуск 69. С. 61-65.

Статті у збірниках наукових праць

1. Долгопол О.О., Касьянова О.М., Андрейко Я.В. Реалізація змісту мовної підготовки у системі післядипломної медичної освіти // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Збірник наукових праць. Харків. 2017. Вип. 31. С. 37-54.

2. Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. №41. с. 50-64. Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/676

3. Долгопол О.О., Більченко Т.Ю. Дослідження рівня сформованості комунікативних компетентностей студентів технічних ЗВО // Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення. Миколаїв: НУК, 2019. с.20-23.

4. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця / О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Вип. 27, ч.2, 2020, С. 295-299.

5. Долгопол О.О. Удосконалення навчально-методичного забезпечення віртуального інформаційного середовища з дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)» / О.О. Долгопол // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова. Серія 5 Педагогічні науки: реалії та перспективи. випуск 69: збірник наукових праць. Київ : вид-во НПУ імені М.П. Драгоманова, 2019. С.61-65. http://chasopys.ps.npu.kiev.ua/nc-69

6. Долгопол О.О. Тренінгові технології на заняттях з української мови за професійним спрямуванням / О.О. Долгопол // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. Наук. пр. / за ред. Проф. Тетяни Степанової. №2 (65), лютий 2019. Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2019. с. 79-85. http://mdu.edu.ua/?page_id=31010

7. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця / О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич : Видавничий дім «Гельветика». – Вип. 27, том 2, 2020, С. 295–299

8. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Вибір навчальний текстів як педагогічна проблема / О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова // Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки. Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського. – Вип. 1 (68), 2020, С.63–68 http://mdu.edu.ua/?page_id=35293

8. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Інноваційні методи й технології у вищій освіті України: сучасний аспект // О.О. Долгопол, О. В. Кір'янова // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. . – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2021

9. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Практичні заняття з української мови (за професійним спрямуванням) на електронній платформі Microsoft Teams / О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук. пр. / [редкол.: А.В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2021. Вип. 75. 188 с. Т. 1. С. 139-143 http://www.pedagogy-journal.kpu.zp.ua/index.php/archiv?id=139

10. Марусинець М. М., Долгопол О.О. Соціально-гуманітарний контекст формування іміджу майбутнього політолога / М. М. Марусинець, О. О. Долгопол // Вісник Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, 2020. Вип. 3 (44), С.10-19. http://visn-ped.gnpu.edu.ua/index.php/uk/home1/44-visnyk-hlukhivskoho-natsionalnoho-pedahohichnoho-universytetu-imeni-oleksandra-dovzhenka-2020-vyp-3-44

Tkachenko L. P., Dolgopol O. O., Zhiglo O. O., Kiryanjva O. V., Іvanova O. A. Implementation of professionally oriented ICT in the process of managers training // Journal of Physics: Conference Series In press. 2021. Volume 1840, Issue 1, 19 March 2021, Номер статті 01206412th International Conference on Mathematics, Science and Technology Education, ICon-MaSTEd https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1742-6596/1840/1/012064/pdf

Долгопол О.О. Виховний аспект занять з української мови за професійним спрямуванням у технічному ЗВО : Сучасний рух науки: тези доповіді VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, Міжнародний електронний науково-практичний журнал «Weyscience», 6-7 червня 2019 р., с. 486-489.

Долгопол О.О. Формування комунікативної компетентності в іноземних студентів, які навчаються за спеціальністю «Архітектура» : Інноваційні ініціативи організації навчання іноземних здобувачів вищої освіти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. Харків: Видавництво ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. С. 45-47.

Долгопол О.О. Удосконалення комунікативних компетентностей студентів шляхом впровадження проєктних технологій : SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS : матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції , Харків, 2020. Режим доступу: https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferencziya-science-society-education-topical-issues-and-development-prospects-20-21-yanvarya-2020-goda-harkov-ukraina-arhiv/

Долгопол О.О. Навчально-виховні можливості екскурсії у роботі з іноземними студентами під час вивчення лексичного матеріалу за обраним фахом : Доуніверситетська підготовка: інновації, виклики, перспективи : матеріали Всеукраїнської науково-практичній конференції з міжнародною участю. Київ: КНУ імені Т. Шевченка, 2019 р. C.32-34.

Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Формування мовної компетентності студентів через використання технології веб-квесту : Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». Харків : Національна академія Національної гвардії України. 23 квітня 2020 р., С. 15–18.

Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Онлайн-тренажери у формування мовної компетенції іноземних студентів : Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Подолання мовних та комунікативних бар’єрів : освіта, наука, культура». Київ : НАУ, 21–23 листопада 2020 р., С. 74–76.

Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Мовна підготовка іноземних студентів у сучасних умовах: методичний аспект : Науково-методологічні основи вдосконалення системи підготовки фахівців і перспективи модернізації вищої освіти : матеріали наукової інтернет-конференції 23 квітня 2021 р., Харків, С. 149-152.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

7

6

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2020 р. «Теорія і практика роботи в MOODLE» Центр підвищення кваліфікації ХНУМГ імені О.М. Бекетова 120 годин (4 кредити) Свідоцтво № ПК 02071151/000068-20.>

2021 р. стажування за темою "Упровадження інноваційних педагогічних технологій у процес викладання дисципліни "Мовна підготовка", Університет імені Альфреда Нобеля, кафедра інноваційних технологій з педагогіки, психології та соціальної роботи, 120 годин (4 кредити), свідоцтво СС 201672/000039-21>


|

Назва документу, №

|-

|}

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Долгопол О.О. Практикум з української мови (для фахівців медичних спеціальностей) : навчально-методичний посібник / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2016. 106 с.
 • Долгопол О.О., Андрейко Я.В., Христосенко В.В. Словник-розмовник для фахівців медичних спеціальностей: навчально-методичний посібник / О.О. Долгопол, Я.В. Андрейко, В.В. Христосенко. Харків : ХМАПО, 2017. 142 с.
 • Долгопол О.О. Розробка тестів : навчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2018. 23 с.
 • Долгопол О.О. Складання на-вчально-методичного комплексунавчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2018. 24 с.
 • Резван О.О., Приходько А.М., Долгопол О.О. Педагогіка вищої школи : навч. посібник / О. О. Резван, А. М. Приходько, О. О. Долгопол ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020.
 • Долгопол О.О., Приходько А.М. , Тєлєжкіна О.О. Мовна підготовка: науковий стиль : навч. посібник / О.О. Долгопол, А.М. Приходько, О.О. Тєлєжкіна ; Харків. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020.

Навчально-методичні матеріали

1. Долгопол О.О. Українська література / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 56 с.

2. Долгопол О.О. Світова література / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа»/ О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 54 с.

3. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 24 с.

4. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. – 75 с.

5. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): робочий зошит для студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа»/ О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. – 84 с.

6. Долгопол О.О. Методичні рекомендації до проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Мовна підготовка» (для для іноземних студентів 2 курсу, що навчаються за програмою підготовки фахівця за спеціальностями 191 Архітектура та містобудування, 192 Промислове і цивільне будівництво) / О.О. Долгопол. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. О. Долгопол – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 57с.

7. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Методичні рекомендації для практичних занять із навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 035 – Філологія) / О.О. Долгопол, О. В. Кір'янова. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. О. Долгопол, О. В. Кір’янова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 50 с.

8. Долгопол О.О., Кір'янова О.В. Методичні рекомендації для самостійної роботи з навчальної дисципліни «Сучасна українська літературна мова» (для студентів 2 курсу денної форми навчання спеціальності 035 – Філологія) / О.О. Долгопол, О.В. Кір'янова. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. О. О. Долгопол, О. В. Кір’янова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 35 с.

Список дисциплін

Українська мова за професійним спрямуванням (бакалавр)

Мовна підготовка (бакалавр)

Сучасна українська літратурна мова (бакалавр)

Розроблені електронні навчальні курси

0
Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

[2]

0

0

0

0