Дєгтяр Олег Андрійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Дєгтяр Олег Андрійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і адміністрування, доцент, доктор наук з державного управління

Освіта

Закінчив соціально-економічний факультет Харківського регіонального інституту державного управління при Президентові України (2004), спеціальність: «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація «економіст», магістратуру державного управління (2009), кандидат наук з державного управління (2008), друга вища освіту інституту післядипломної освіти Гуманітарного університету Запорізький інститут державного та муніципального управління (2007).

Професійний досвід

З 2004 року по 2012 рік працював на різних посадах в органах державної влади, а саме старший науковий співробітник науково-дослідного інституту при Міністерстві фінансів України 2004-2005 року, головний консультант служби Глави Секретаріату Президента України 2005-2007 року, помічник-консультант народного депутата України, головний інспектор відділу контролю атмосферного повітря, поводження з відходами та водовідведенням Екологічної інспекції міста Києва 2007-2009 роки, заступник губернатора Вінницької ОДА 2009-2010, начальник інспекції праці міста Києва 2010-2012 роки. З 2012 року по 2015 рік асистент, старший викладач кафедри обліку і аудиту Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. З вересня 2015 р. по т. ч. працюю на посаді доцента кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Місце роботи

доцент кафедри менеджменту і адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема кандидатської дисертації з державного управління «Механізми державного регулювання розвитку малого підприємництва» 2008 р. Тема докторської дисертації з державного управління "Формування і функціонування механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах сучасних викликів" 2015 р.

Адреса електронної пошти

odegtyar@i.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Участь та публікації в міжнародних та всеукраїнських конференціях: 1. Дєгтяр О. А., Трегуб А. Д. Система забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємства / О. А. Дєгтяр, А. Д. Трегуб // Тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції «Управління економічними процесами: сучасні реалії і виклики». – Мукачево, 2017. – С. 337-339 2. Дєгтяр О. А. Механізми публічного управління соціальним ризиком / О. А. Дєгтяр // Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. «Українське суспільство: контури інновацій», 30 березня 2017 р. / редкол. : М. Н. Курко (голова) [та ін.]. – 2017. – С. 25-27 3. Дєгтяр О. А., Трегуб А. Д., Публічне управління та адміністрування у системі економічного та соціального розвитку / О. А. Дєгтяр, А. Д. Трегуб // Матеріали Х Всеукраїнської студентської науково-технічної конференції «Сталий розвиток міст» (82-ї студентської науково-технічної конференції ХНУМГ ім. О. М. Бекетова) : в 4-х ч. / Ч. 3. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – С. 81-82 4. Дєгтяр О. А., Трегуб А. Д., Публічне управління розвитку процесу євроатлантичної інтеграції України / О. А. Дєгтяр, А. Д. Трегуб // Публічне управління ХХІ століття: традиції та інновації : зб. тез XVІІ Міжнар. наук. конгресу, 27 квітня 2017 р. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Ма- гістр”, 2017. – С. 504 – 507 5. Дєгтяр О.А. Екологічний аспект реалізації державної програми з утилізації транспортних засобів / О.А.Дєгтяр // Державне управління у сфері цивільного захисту: наука, освіта, практика : матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 22–23 лютого 2017 р. / за заг. ред. В. П. Садкового. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – С. 150-152 6. Дєгтяр О.А. Соціальні складові в галузі публічного управління та адміністрування / О.А.Дєгтяр // Публічне управління у забезпеченні сталого розвитку країни (Збірник тез науково-практичної конференції за міжнародною участю (в межах Третьої щорічної науково-освітньої виставки "Публічне управління XXI”, приуроченої до Всесвітнього дня науки) 24 листопада 2016 року) http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/conf/2016-5/index.html 7. Дєгтяр О.А. Загальнотеоретичні проблеми з удосконалення правового регулювання в системі публічного управління / О. А.Дєгтяр // Адаптація правової системи України до права Європейського Союзу: теоретичні та практичні аспекти : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Полтава, 8 грудня 2016 року) : у 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2016. – Ч.1. – С. 23-27 8. Дєгтяр О.А. Публічне управління соціальною сферою / О. А. Дєгтяр // Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії розвитку: матер.міжнар.наук.конф., (24-25 листопада 2016 р.) / Харків.держ.акад.культури; відп. За вип.. Н. М. Кушнаренко. – Харків : ХДАК 2016. – С. 212-213 9. Дєгтяр О.А. Законодавча база природокористування в автотранспортному комплексі / О. А. Дєгтяр// Проблеми модернізації України : [зб. наук. пр.] / МАУП. — К.: ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2008 — Вип. 3: Матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. “Європейський вимір ре- формування публічного управління в Україні”, 24 листопада 2016 р. / ред- кол.: М. Н. Курко (голова) [та ін.]. — 2016. — С. 27-29 10. Дєгтяр О.А. Розвиток Публічного управління в Україні / О. А. Дєгтяр // Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика : матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції 18 листопада 2016 р. / за ред. В.М.Огаренка, А.О.Монаєнка та ін. - Запоріжжя : КПУ, 2016. – С. 73-76 11. Дєгтяр О.А. Методологія і організація прийняття управлінських рішень / О. А. Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 281-285 12. Дєгтяр О.А. До питання підвищення ефективності самостійної роботи студентів / О. А. Дєгтяр // Проблеми і шляхи забезпечення якості вищої освіти щодо підготовки фахівців у сучасних умовах : Збірник матеріалів інтернет – конференції з проблем вищої освіти і науки (11 листопада 2016 р.) / Харків, ХНАДУ, 2016. – С. 101-104 13. Дєгтяр О.А. Зарубіжний досвід використання маркетингових стратегій у публічному управління регіоном / О. А. Дєгтяр // Транскордонне співробітництво: ключові ідеї та перспективи : Матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (20-22 травня 2016 р.). – Чернівці-Сучава (Румунія) : Чернівецький нац. ун-т, 2016 – С. 125-126 (не було включено у звіт 15/16) 14. Дєгтяр О.А. Основні методологічні підходи прийняття державних управлінських рішень в забезпеченні сталого розвитку/ О. А. Дєгтяр // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : мвтеріали Всеукраїн. наук.-практ. Інтернет конф., Харків 7-8 квітня 2017 р. / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2017. – С. 71-72

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у наукових фахових виданнях: 1. Дєгтяр О.А. Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі / О.А.Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). –2016. – № 12 (1) грудень 2016. – С. 15–20. 2. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71. 3. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59. 4. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94. 5. O.Diegtiar Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of “bachelor” / O. Diegtiar S.Vavreniuk // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 93-101 6. Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку // О.А.Дєгтяр / Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 114-117 http://econom.chnu.edu.ua 7. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства // О.А.Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94 8. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропі // О. А. Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59 9. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі // О. А. Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71 10. Дєгтяр О. А. Напрями удосконалення засобів управління соціальним ризиком // О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий / Вісник Національного університету цивільного захисту України : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во НУЦЗУ, 2017. – Вип. 1 (6). – С. 1-9 11. Дєгтяр О.А. Трансформація в умовах глобалізації функцій інституту держави, громадянського суспільства та їх взаємодія // О. А. Дєгтяр, О. М. Непомнящий / Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017, № 1 Електронне наукове фахове видання http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/7.pdf 12. Дєгтяр О.А. Методологічні підходи до розроблення та ухвалення раціональних управлінських рішень у сучасному менеджменті // О. А. Дєгтяр/ Теорія та практика державного управління і місцевого самоврядування, 2017, № 1 Електронне наукове фахове видання http://el-zbirn-du.at.ua/2017_1/5.pdf 13. O. Diegtiar Information support of decision-making in the management of socio-economic development of the region / O. Diegtiar O. Nepomnyashchyy // Public management : collection. — № 2 (7) — May 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 105-114 file:///C:/Users/User/Downloads/%D0%9F%D1%83%D0%B1%D0%BB%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B5%20%D1%83%D1%80%D1%8F%D0%B4%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F_2(7)!!!.pdf

Статті у збірниках наукових праць

Опубліковані статті у журналах, що входять до переліку фахових видань України та мають ISSN 1.Дєгтяр О.А. Проблеми державного управління розвитком соціальної сфери регіону в умовах сталого розвитку // О.А.Дєгтяр / Науковий вісник Чернівецького університету : Економіка : зб. наук. пр. Вип. 773-774 / Черн. нац. ун-т ім. Юрія Федьковича. – Чернівці, 2016. – С. 114-117 http://econom.chnu.edu.ua 2. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства // О.А.Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94 3.Дєгтяр О.А. Системний підхід до державного управління соціальною сферою // О.А.Дєгтяр / Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-економічного розвитку : зб. наук.пр. – Донецьк : ДонДУУ, 2014. – Т. XV, вип. 286. – С. 62 – 75. - («Державне управління»). 4.Дєгтяр О.А. Світовий досвід становлення і розвитку громадянського суспільства і соціальної держави // О.А.Дєгтяр / Збірник наукових праць «Вісник національного університету цивільного захисту України» Серія «Державне управління». -2014. - №1(1). С. 25-33. 5.Дєгтяр О.А. Соціологічні оцінки функціонування і розвитку механізмів державного регулювання розвитку соціальної сфери в Україні на регіональному рівні // О.А.Дєгтяр / Зб. наук. пр. / ДонДУУ: «Сучасні тенденції державного управління в умовах соціально-орієнтованого розвитку» : Серія «Державне управління». – Т. ХІV, вип. 276, Ч. 1. – Донецьк: ДонДУУ, 2013. – С. 105-116. 6.Дєгтяр О.А. Інформаційно-аналітичне забезпечення прийняття управлінських рішень у діяльності органів державної влади // О.А. Дєгтяр / Зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління. Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. –Вип. 3 (42). – С.30–36. 7.Дєгтяр О.А. Державно-приватне партнерство у розвитку соціальної інфраструктури в умовах розбудови громадянського суспільства // О. А. Дєгтяр / Міжнародний науково-практичний журнал Економіка та держава. –2014. – № 1 січень 2014. – С. 98–101. 8.Дєгтяр О.А. Прогнозування як функція державного управління розвитком структурних складових соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / Збірник наукових праць «Публічне управління : теорія та практика». – 2013.-Вип. 4(16). – С. 33-38. 9.Дєгтяр О.А. Проблеми взаємодії держави та громадянського суспільства у сфері реалізації соціальних програм // О.А. Дєгтяр / Науковий вісник Академії муніципального управління збірник наукових праць серія «Управління» випуск 4 2013 р. – С. 105-113. 10.Дєгтяр О.А. Організаційно-економічний механізм державного регулювання соціальної сфери в розвинених країнах //О.А.Дєгтяр/ Міжнародний науково-практичний журнал Економіка та держава. –2013. – № 11 листопад 2013. – С. 112–115. 11.Дєгтяр О.А. Специфіка державного управління соціальною сферою на регіональному рівні // О.А.Дєгтяр / Удосконалення механізмів державного управління соціально-економічним розвитком підприємств і галузей економіки: збірник наукових праць / ДонДУУ. – Донецьк: ТОВ «ТЕХНОПАРК», 2013. – Т. ХІV. – С. 38 – 46. 12.Дєгтяр О.А. Управління соціальною сферою в умовах формування інноваційної економіки України // О.А.Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління», 2013, № 2. – Запоріжжя, 2013 р.- С.165-169. 13.Дєгтяр О.А. Особливості формування та розвитку державно-приватного партнерства в соціальній сфері // О.А.Дєгтяр / Право та державне управління: зб. наук. пр. [за ред. А. О. Монаєнка]. – Запоріжжя: КПУ, 2013. – № 2 (11). – С. 103–107. 14.Дєгтяр О.А. Державні механізми забезпечення функціонування громадянських інститутів в Україні //О.А.Дєгтяр / Міжнародний науково-практичний журнал : Економіка і держава. – 2013. – № 19. – С. 99–101. 15.Дєгтяр О.А. Організація інформаційно-аналітичної роботи в органах державного управління соціальною сферою // О.А.Дєгтяр / Науково-практичний журнал : Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 19. – С. 108–112. 16.Дєгтяр О.А. Рівень ресурсного забезпечення соціальної сфери в економічно розвинених країнах світу // О.А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Публічне управління: теорія та практика випуск. – 2013. – № 3 (15). – С.119-124. 17.Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативна діяльність в державному управлінні як інструмент інтенсифікації соціального партнерства // О.А. Дєгтяр / [Електронний ресурс] Державне управління: удосконалення та розвиток. – 2013. – № 9. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua 18.Дєгтяр О.А. Інформаційно-комунікативні технології в механізмах взаємодії органів державного управління та інститутів громадянського суспільства // О.А. Дєгтяр / Приднепровский научный вестник. – 2013. – № 7 (143). – С.39–48. 19.Дєгтяр О.А. Основні складові економічного механізму державного регулювання соціальної сфери // О.А.Дєгтяр / зб. наук. пр. : Право та державне управління [за ред. А.О.Монаєнка]. – Запоріжжя : КПУ, – 2013. – №1 (10). – С.159–164. 20.Дєгтяр О.А. Теоретико-методологічні основи розвитку соціальної держави в умовах сучасних викликів // О.А. Дєгтяр / [Електронний ресурс] / Державне будівництво [Електронний журнал] – 2013. – № 1. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2013-1/index.html 21.Дєгтяр О.А. Державне управління соціальною сферою та соціальна відповідальність бізнесу // О.А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 2(41). – С.162 168. 22.Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Актуальні проблеми державного управління, Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 1/2013. – С.406–414. 23.Дєгтяр О.А. Правовий механізм забезпечення доступу до інформації в умовах громадянського суспільства // О. А. Дєгтяр / Науково-практичний журнал : Інвестиції: практика та досвід. – 2013. – № 15.– С. 115–118. 24.Дєгтяр О.А. Державне регулювання соціальних процесів в Швеції // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Публічне управління: теорія та практика, 2013. – №2(14). – С.51–55. 25.Дєгтяр О.А. Прогнозування величини бюджетних надходжень: методологічний аспект // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Публічне управління: теорія та практика, – 2012. – №2(10). – С.133–138. 26.Дєгтяр О.А. Інституціональний механізм державного управління соціальною сферою // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. : Теорія і практика державного управління Вид-во ХарРІ НАДУ «Магістр», – 2013. – Вип. 1(40). – С.221–229. 27.Дєгтяр О.А. Аналіз теоретико-методологічних напрацювань з проблем державного управління розвитком соціальної сфери // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. :Актуальні проблеми державного управління Харківського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – 2013.-№1(43) – С.406–414. 28.Дєгтяр О.А. Розвиток соціальної сфери як основа забезпечення якості життя населення // О. А. Дєгтяр / [Електронний ресурс] Державне будівництво [Електронний журнал] – 2012. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2012-2/doc/6/06.pdf 29.Дєгтяр О.А. Особливості державного регулювання розвитку соціальної сфери в умовах трансформаційних змін // О. А. Дєгтяр / Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. –2013. – № 1 (63). – С. 63–68. 30.Дєгтяр О.А. Теоретичні аспекти формування та розвитку державної соціальної політики // О. А. Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління»,– Запоріжжя, – 2013. – № 1. – С. 54–59. 31.Дєгтяр О.А. Ефективність державного управління соціальною сферою // О. А. Дєгтяр / Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління. – 2012. – №3 (61). – С. 73–77. 32.Дєгтяр О.А. Європейський досвід державного регулювання соціальної сфери в умовах фінансової кризи // О. А. Дєгтяр / Науковий журнал “Менеджер”. Вісник Донецького державного університету управління.– 2012. – №4. (62). – С. 128–132. 33.Дєгтяр О.А. Методологія державного управління соціальною сферою в умовах трансформаційних процесів в Україні // О. А. Дєгтяр / зб. наук. пр. Донецького державного університету управління. Серія : Державне управління / ДонДУУ. Т. ХІІІ, вип. 243 : Формування єврологістичних систем в державному управлінні. – 2012. – С.33–41. 34.Дєгтяр О.А. Особливості використання економіко-математичних моделей для прогнозування бюджетних надходжень // О. А. Дєгтяр / Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. пр. Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – Харків : ХНАДУ, – 2012. – №1(2). – С. 75–80. 35.Дєгтяр О.А. Еволюція теорій державного регулювання економіки та підвищення якості життя громадян // О. А. Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління», – Запоріжжя : – 2012. – № 3. – С. 13–17. 36.Дєгтяр О.А. Конкурентоспроможність регіональної економіки: проблеми оцінювання та шляхи підвищення. // О. А. Дєгтяр / Держава та регіони. Серія «Державне управління», – Запоріжжя : – 2012. – № 2. – С. 31–34. 37.Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропі // О. А. Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59 38.Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі // О. А. Дєгтяр / Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. O.Diegtiar Trends of management by objectives of regional social sphere development / O. Diegtiar // Scientific and practical journal Public policy and economic development, (Scopus) issue 3(7). 2015, P. 69-79 http://spp.oxfordjournals.org/ 2. Дєгтяр О.А. Якість життя населення як основна умова забезпечення соціальної безпеки в державі / О.А.Дєгтяр // Міжнародний науковий журнал (International Scientific Journal). –2016. – № 12 (1) грудень 2016. – С. 15–20. 3. O. Diegtiar Класифікація об’єктів бухгалтерського обліку, їх система та складові / O. Diegtiar // Economics and Management: Challenges and Perspectives: Collection of scientific articles. – “East West” Association For Advanced Studies and Higher Education GmbH, Vienna, Austria, 2015. – P. 168-171. 4. Дєгтяр О.А. Механізми державного управління природокористуванням в автотранспортному комплексі / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 60-71. 5. Дєгтяр О.А. Соціальна держава в ситуації сучасних викликів та місце в ній філантропії / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. — № 3 (4) — вересень 2016. — Київ : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. — С. 50-59. 6. Дєгтяр О.А. Роль системи публічного управління в соціальній сфері суспільства / О.А.Дєгтяр // Публічне урядування : збірник. - № 1 (2) – березень 2016. – Київ.: ДП «Видавничий дім «Персонал», 2016. – С. 89-94. 7. O.Diegtiar Mechanisms of the staffing provision in the sphere of physical culture and sports in higher education for the qualification of “bachelor” / O. Diegtiar S.Vavreniuk // Public management : collection. — № 1 (6) — march 2017. — Kyiv : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. — P. 93-101

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Монографії: 1. Державне регулювання фінансових ринків [Моногр.] / А.О.Дєгтяр, О.А.Дєгтяр, О.О.Калюга, О.М.Непомнящий, Р.Г.Соболь – Х. : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017. – 292 с. Навчальний посібник: 1. Статистика : [Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів] / О. А.Дєгтяр, О.М.Непомнящий. – Харків : Вид-во «Водний спектр Джі-Ем-Пі», 2017, - 232 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси