Грицьков Євгеній Володимирович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Грицьков Євгеній Володимирович

Посада

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2011 р. Спеціальність - Адміністративний менеджмент

Професійний досвід

к.е.н., доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Грицьков Є. В. Будівельна галузь: стан та напрями трансформацій [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. - 2014. - Вип. 7(1). - С. 82-84. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvkhdu_en_2014_7(1)__22

Грицьков Є. В. Концептуальні положення щодо визначення організаційно-економічного механізму управління інтелектуальним капіталом будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Економічний аналіз. - 2014. - Т. 17, № 2. - С. 10-17. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2014_17(2)__4

Грицьков Є. В. Стан і напрями трансформацій функціонування вітчизняних підприємств [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков, В. А. Величко // Бізнес Інформ. - 2018. - № 4. - С. 249-255. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_36

Стан та напрями трансформацій будівельних підприємств на сучасному етапі економічних перетворень [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, Є. В. Грицьков // Комунальне господарство міст. Серія : Економічні науки. - 2018. - Вип. 143. - С. 31-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/kgm_econ_2018_143_8

Грицьков Є. В. Стейкхолдерно-орієнтований підхід до управління будівельними підприємствами [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Бізнес-навігатор. - 2018. - Вип. 3-1. - С. 114-117. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2018_3-1_27

Шляхи формування структурно-логічної моделі процесного управління інтелектуальним капіталом [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, Д. О. Пруненко, Є. В. Грицьков, О. І. Угоднікова // Науковий вісник Чернівецького університету. Економіка. - 2018. - Вип. 800. - С. 71-77. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nvchu_ec_2018_800_12

Аналіз теоретико-методичних положень до оцінки інвестиційної привабливості підприємств [Електронний ресурс] / Д. О. Пруненко, Є. В. Грицьков, А. Алиреза // Економічний аналіз. - 2018. - Т. 28, № 1. - С. 18-22. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2018_28(1)__4

Грицьков Є. В. Організаційно-економічне забезпечення управління інтелектуальним капіталом на будівельних підприємствах [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Актуальні проблеми інноваційної економіки. - 2018. - № 3. - С. 10-15. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apie_2018_3_4

Соціальна корпоративна відповідальність у системі взаємодії зі стейкхолдерами будівельних підприємств [Електронний ресурс] / В. А. Величко, Є. В. Грицьков, Д. М. Зубарєв // Підприємництво та інновації. - 2019. - Вип. 9. - С. 70-76. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/pidinnov_2019_9_13

Грицьков Є. В. Міжнародні аспекти функціонування будівельної сфери [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков, В. А. Величко // Бізнес-навігатор. - 2020. - Вип. 1. - С. 96-99. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2020_1_18

Особливості функціонування будівельних підприємств: стан, напрями трансформації, проблемні аспекти [Електронний ресурс] / К. А. Мамонов, В. А. Величко, Є. В. Грицьков // Бізнес Інформ. - 2020. - № 4. - С. 385-391. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2020_4_48

Грицьков Є. В. Розроблення стратегії формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія : Економіка і управління. - 2020. - Т. 31(70), № 4(1). - С. 99-103. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2020_31(70)_4(1)__20

Грицьков Є. В. Економіко-математичне моделювання інтегрального показника розвитку будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Вісник Одеського національного університету. Серія : Економіка. - 2020. - Т. 25, Вип. 4. - С. 46-49. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2020_25_4_9

Грицьков Є. В. Організаційно-економічний механізм формування та використання корпоративної соціальної відповідальності будівельних підприємств [Електронний ресурс] / Є. В. Грицьков // Проблеми системного підходу в економіці. - 2020. - Вип. 4. - С. 77-82. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2020_4_13

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Грицьков Є.В., Зубарєв Д.В. ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ВЗАЄМОДІЇ СТЕЙКХОЛДЕРІВ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: СУЧАСНІ АСПЕКТИ // The VII International Science Conference «Science and practice, problems and innovations», February 25 – 27, 2021, Ottawa, Canada. 220 p. (рр. 39-40)

Грицьков Є. В. СТРАТЕГІЯ ФОРМУВАННЯ ТА ВИКОРИСТАННЯ КОРПОРАТИВНОЇ СОЦІАЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ БУДІВЕЛЬНИХ ПІДПРИЄМСТВ: ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБКИ Й РЕАЛІЗАЦІЇ // Підприємництво та бізнес-адміністрування: сучасні тренди [Електронний ресурс] : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 01 – 28 лютого 2021 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова [та ін.] ; [редкол. : П. Т. Бубенко, О. Ю. Палант, С. Ю. Юр’єва]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 345 с (С. 301-302)

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=WLQQnQ4AAAAJ&hl=ru

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

7

7

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси