Гарбуз Алла Олегівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гарбуз Алла Олегівна
Garbuz Alla


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гарбуз Алла Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

К.т.н., доцент кафедри Теоретичної і будівельної механіки

Освіта

Харківський інститут інженерів комунального господарства,1990. спеціальність; промислове та цивільне будівництво, кваліфікація; інженер-будівельник. Диплом ЖВ-І № 125868

Професійний досвід

Кандидат технічних наук, 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби доцент теоретичної і будівельної механіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Доцент кафедри Теоретичної і будівельної механіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Модифіковані акрилові клеї для з"єднання будівельних елементів та конструкцій: Дис... канд. техн.наук: 05.23.05 / А. О. Гарбуз ; ХДАДТУ. — Харків., 1998. — с.: 123.

Адреса електронної пошти

Alla.Garbuz@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Шпачук В.П., Чупрынин А.А., Гарбуз А.О., Супрун Т.А. Уровни статического взаимодействия трамвая с рельсосвой колеей на четвертой фазе прохождения вагоном стыковой неровности/ Збірник наук. Праць Українського державного універсітету залізничн. Транспорту. Харків, 2016. – вип. 162. – С.11-19 2. Білим П.А., Росоха В.О., Нікітченко О.Ю., Гарбуз А.О., Жигло А.А. Формування залишкової міцності конструкційного склопластика в умовах післядії пожежі/ Збірник наук. Праць Комунальне господарство міст, 2020, том 1, - вип. 154. - С.328-332

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

1. Аlla Garbuz, Pavel Bilym, Denis Zubenko. Features of changes of structure and adhesive properties for acrylic adhesives under the influence of the filler/«EUREKA: Physics and Engineering» Number 3, 2016. P. 13-16 http://eu-jr.eu/engineering/issue/view/8 2. V. Shpachuk, A. Chuprynin, T. Suprun, A. Garbuz. A multifactor analysis of the rail transport car that passes over a joint unevenness with respect to the phases ot its motion/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Аpplied mechanics. Vol. 1, №7 (91) 2018 – Р. 55- 61. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/121584

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Білим П. А. (UA), Білим К. П. (UA), Гарбуз А. О.(UA), Хворост М. В. (UA)/ Патент на корисну модель: Спосіб отримання наномодифікованої епоксіангідридної композиції/ Патент № 120020 UA:, Бюл.№ 20, 25.10.2017

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?user=ycsAPBIAAAAJ&hl=ru Процитировано Все Начиная с 2015 г. Статистика цитирования 55 18 h-индекс 4 3 i10-индекс 1 0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема Заклад/організація Місто-країна дата Документ, що засвідчує Удосконалення навчального процесу НТУ «ХПІ» кафедра теоретичної механіки м.Харків, Україна 2020 року

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

[[]]

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Шпачук В.П., Гарбуз А.О. Теоретична механіка / Навч.-метод. Посібник/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2023. – 146 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Шпачук В.П., Золотов М.С., Рубаненко О.І., Гарбуз А.О. Теоретична механіка. Конспект лекцій і завдання для контрольних і самостійних робіт для студентів факультету заочної та слухачів другої вищої освіти)/ Харків, ХНУМГ, 2014. -118 с. 2. Шпачук В.П., Пушня В. О., Рубаненко О.І., Гарбуз А.О. Конспект лекцій з дисципліни «Теоретична механіка. Динаміка» (для студентів 1 і 2 курсів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електротехнології, 263 – Цивільна безпека, 185 – Нафтогазова інженерія та технології та слухачів другої вищої освіти)/ Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова – Харків :ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 222 с. 3. Шпачук В.П., Рубаненко О.І., Гарбуз А.О.Теоретична механіка. Статика : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання бакалаврів за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 141 –Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами), 185 – Нафтогазова інженерія та технології)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 125 с. 4. Методичні рекомендації для практичних занять, виконання контрольних і розрахунково-графічних завдань, самостійної роботи з навчальної дисципліни «Теоретична механіка». Розділ «Кінематика» (для студентів-бакалаврів денної і заочної форм навчання за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології, 141 – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 263 – Цивільна безпека, 275 – Транспортні технології (за видами)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. П. Шпачук, О. І. Рубаненко, А. О. Гарбуз. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 41 с. 5. Methodological Guidelines for practical classes, independent and calculatorgraphical works on the Subject “Mechanics of Materials” (Tension – Compression) (for the second year full-time Bachelor degree students of the specialty 192 – Construction and civil engineering) / О. M. Bеkеtоv National University of Urban Economy in Kharkiv ; com.: N. V. Sereda, A. O. Garbuz, T. A. Suprun. – Kharkiv : O. M. Beketov NUUE, 2018. – 22 p.

Список дисциплін

Theoretical Mechanics (Теоретична механіка) CI 1year bachelor Resistance of Materials (Опір матеріалів) CI 2 year bachelor Building Mechanics (Будівельна механіка) CI 3 year bachelor Architecture of Buildings and Constructs for Architect 2 year bachelor Modern Architectural Constructions for Architect 1 year master
Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Розроблені електронні навчальні курси

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1360
Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

https://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1490