Гайдученко Світлана Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Гайдученко Світлана Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування, професор, доктор наук з державного управління

Освіта

Харківський державний педагогічний університет ім. Г.С. Сковороди, 1998-2003 рр. спеціальність «Педагогіка і методика середньої освіти. Історія», кваліфікація: вчитель історії та географії (денна форма), Диплом ХА № 21636472 та за спеціальністю «Правознавство», кваліфікація: юрист, викладач правових дисциплін (заочна форма), Диплом ХА № 21576363

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, 2005-2007 рр. спеціальність «Державне управління», кваліфікація: магістр державного управління, Диплом ХА № 30761949

Місце роботи

Професор кафедри менеджменту і публічного адміністрування

Професійний досвід

Доктор наук з державного управління за спеціальністю 25.00.01 - Теорія та історія державного управління, професор

Тема дисертації

Тема дисертації:"Формування інноваційної технології оцінювання в управлінні персоналом державної служби": Дис... канд. наук: номер спеціальності 25.00.03 - Державна служба / С.О. Гайдученко; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2010. - 225 с.

Тема дисертації: "Теоретико-методологічні засадиформування та розвитку організаційної культури публічного управління" : Дис... д-р. наук: номер спеціальності 25.00.01 - Теорія та історія державного управління / С.О. Гайдученко; Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. - Харків, 2017. - 437 с.

Контакти

Svitlana.haiduchenko@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Малюхова Юлія Іванівна Тема дисертації: "Оптимізація системи управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади України", Наказ № 697-02 від 14.09.2018 р.

Малюхов Олександр Сергійович Тема дисертації: "Впровадження новітніх інформаційних технологій в діяльність органів місцевого самоврядування", Наказ № 697-02 від 14.09.2018 р.

Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Лях Юлія Іванівна Доктор філософії, 281- Публічне управління та адміністрування, тема: «Комунікативна парадигма організації взаємовідносин суб’єктів і об’єктів публічного адміністрування», 2021 р. Диплом ДР № 001637 від 23 квітня 2021 р.

Друковані публікації

Статті у фахових виданнях

1. Гайдученко С.О. Державне управління реалізацією освітніх реформ: соціокультурний аспект/ С.О. Гайдученко//Державне управління та місцеве самоврядування : Збірник наукових праць / НАДУ при Президентові України, ДРІДУ. – Дніпро: 2018 . – №4 (39). – С. 89-94. (Режим доступу:http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=dums_2018_4_15/ вільний)

2. Haiduchenko S.O. Regional management in the condition of the condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect / S.I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). – С. 209-214. (Режим доступу:http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.pdf/ вільний)

3.Гайдученко С.О. Управління інфраструктурою міст в умовах реформування публічної влади україни: теоретичні аспекти / С. О. Гайдученко, Ю. І. Малюхова // Теорія та практика державного управління: збірник наукових праць. – Випуск 1(64), 2019. - С.158-165. (Режим доступу:http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2019_1_20/вільний)

4. Гайдученко С. О. To the question of realization of national representation in power structures of Ukraine / С. О. Гайдученко // Public management : collection. – № 4 (19). – September 2019. – Kyiv : ДП «Видавничий дім «Персонал», 2019. – С.44 –56 . (Режим доступу:http://library.iapm.edu.ua/Naukovi_vydannya/Public_management/Eng/Public_management_4(19)_2019_Eng.pdf/вільний)

5.Гайдученко С.О. Прийняття відповідальних і своєчасних управлінських рішень органами публічної влади як виклик сучасності/ С. О. Гайдученко //Експерт: парадигми юридичних наук і державного управління : електронне наукове видання : збірник. – 2021. – № 1 (13) – лютий. – Київ : Видавництво Ліра-К, 2021. – С. 202 – 214. (Режим доступу:http://maup.com.ua/assets/files/expert/13/17.pdf/вільний)

Тези до конференцій

1. Гайдученко С.О. Соціокультурний аспект соціальних комунікацій у великому місті// Роль суспільної комунікації та мас-медіа в процессах європейської інтеграції: Матеріали Польсько-Української міжнар. наук. конфер. за підтримки Президента України Петра Порошенка (м. Ченстохова, Польща 8 травня 2017 р.) /За заг. ред. д.держ.упр. О. В. Радченка. – Ченстохова-Київ : Вид-во ВАДНДУ, 2017. – 188 с.

2.Гайдученко С.О. Інформаційне суспільство як суб’єкт публічного управління// Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018 року. – 594 с.

3. Гайдученко С.О. Шляхи покращення взаємодії суб’єктів регіональної політики при формуванні та розвитку успішних територіальних громад/ С.О. Гайдученко, Г.І. Кравченко//Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. – С.221-223.

4. Гайдученко С.О. Блокчейн як сучасна інформаційна технологія в державному управлінні/С.О. Гайдученко, Ю.І. Лях//Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12 березня 2020 р., Харків, ХНУМГ, 2020. – С.177-179.

5. Гайдученко С. О. Формування громадянської компетентності територіальної громади як чинник спроможності місцевого самоврядування/ С. О.Гайдученко, П. В. Синицин // Професійний менеджмент в сучасних умовах розвитку ринку : Матеріали доповідей ІX науково-практичної конференції з міжнародною участю (1 листопада 2020 р.). Х. : Монограф. 2020. – С. 61-63.

6. Гайдученко С.О.Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства в умовах децентралізації влади в Україні/ С.О. Гайдученко, О.Ю.Бережна//Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2021 р.). Х. 2021. - С.100-102.

Підручники, монографії, посібники

1. Бабаєв В.М., Гайдученко С.О. Організаційна культура публічного управління: підручник / В. М. Бабаєв, С. О. Гайдученко. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 154 с.

2. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писеревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. п. 1.1. (С. 7 – 22). (Режим доступу: https://mmgh.kname.edu.ua/images/NAUKA/2017____.pdf /вільний)

3. Haiduchenko S.A. Corruption prevention in public administration: social and cultural aspect// Association agreement: from partnership to cooperation (collective monograph);edited by Maryna Dei, Olha Rudenko. – Hamilton, Ontario: Accent Graphics Communication & Publishing, 2018. – 276 p. (С.109-113). (Режим доступу:https://monographs.rsglobal.pl/index.php/rsgl/catalog/download/2/2/7-1?inline=1 /вільний)

4. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової; [Новікова М. М., Боровик М. В., Бурмака Т. М. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Точка», 2018. – 240 с. п. 2.1. (С.102 – 118). (Режим доступу: https://mmgh.kname.edu.ua/images/NAUKA/2018___.pdf /вільний)

5. Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Бабаєв В.М., Новікова М.М., Чернов С. І. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – 236 с. п.1.7. (С. 94 – 105). (Режим доступу: http://lib.rada.gov.ua/static/about/text/__3________1.pdf /вільний)

6. Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с. (С.7-20). (Режим доступу: http://econ.kdu.edu.ua/sites/default/files/files/2020_monogr_teortetychni_osnovy_zabezpechennya_yakosti_pryynyattya_upravlinskyh_rishen_v_umovah_yevropeyskoyi_integraciyi.pdf /вільний)

7. Маркетинг/ С.О. Гайдученко, А.В. Запорожец, Т.Г. Молодченко / Учебное пособие. Харьков: ФЛП Бровин А.В., 2016. – 300 с.

Методичні матеріали

1. Методичні рекомендації до виконання дипломних робіт для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти (для студентів усіх форм навчання зі спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Новікова, С. І. Чернов, С. О. Гайдученко, Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 35 с. (Режим доступу:https://mmgh.kname.edu.ua/images/PPP/281_%D0%B1%D0%B0%D0%BA_%D0%B4%D0%B8%D0%BF%D0%BB_compressed.pdf/ вільний)

2. Гайдученко С. О. Електронне урядування : конспект лекцій для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 54 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54210/1/2019%20186%D0%9B%20%D0%9A%D0%9B_%D0%93%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%20%28%D0%B2%D0%B8%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9%29.pdf/ вільний)

3. Гайдученко С. О. Державне та регіональне управління : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / С. О. Гайдученко, С. В. Волик ; Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 153 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/56221/1/2020%20278%D0%9C%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D0%9C%D0%92_%D0%9F%D0%97_%D0%94%D0%A0%D0%A3%20%D0%9F%D0%A3%D1%96%D0%90.pdf/ вільний)

4. Гайдученко С. О. Організаційна культура : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / С. О. Гайдученко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 73 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/56151/1/2020%20124%D0%9B%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D0%9A%D0%9B_%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%A3%D1%96%D0%90.pdf/ вільний)

5. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Організаційна культура» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. О. Гайдученко. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2020. – 44 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/56220/1/2020%20277%D0%9C%20%D1%80%D0%B5%D0%BF%20%D0%9C%D0%92_%D0%9F%D0%97_%D0%9E%D0%9A_%D0%9F%D0%A3%D1%96%D0%90.pdf/ вільний)

6. Гайдученко С. О. Державне та регіональне управління : конспект лекцій для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент / С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях ; Харків. нац. ун- т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2021. – 153 с.

7. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Державне та регіональне управління» (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. О. Гайдученко, Ю.І. Лях. – Харків : ХНУМГ ім. Бекетова, 2021. – 31 с.

8. Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Державне та регіональне управління» (для здобувачів усіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. О. Гайдученко, Ю. І. Лях. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 19 с.

Статті, включені до міжнародних науковометричних баз

1.Haiduchenko S.O. Paradigmic development of public administration in the context of decentralization/ S.O. Haiduchenko, O.M. Nepomnyashchyy, O.A. Marusheva, O.V. Medvedchuk, I.V. Kharaim// Journal of the Balkan Tribological Association Vol. 27, No 5, 2021. – P.876–889. (Scopus) – Режим доступу до журн.:https://www.scopus.com/inward/record.uri?eid=2-s2.0-85118992621&partnerID=40&md5=3c2ca521ed19989a509df010fc03e972

2. Haiduchenko S. O. Regional management in the conditions of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect / S. I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч. 1. – С. 209-214. – Режим доступу до журн.: http://ir.nusta.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/2237/1/1995_IR.pdf

3. Гайдученко С.О. Визначення цілей стратегічного управління підприємством залежно від рівня його фінансового потенціалу / С.І. Чернов, С.О. Гайдученко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2019. - №2(29). – С. 236-248. – Режим доступу до журн.: http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4s5mUgyU1H51fbndaR&UT=WOS%3A000476605900026

4. Гайдученко С.О. Механізм управління фінансовими ресурсами підприємств машинобудівної галузі України/ С.О. Гайдученко, А.П. Лелеченко, С.В. Добринь, М.О. Кіпа // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Харків: 2020. – №1 (32). – С. 87 -100. – Режим доступу до журн.: http://cel.webofknowledge.com/InboundService.do?customersID=Publons_CEL&smartRedirect=yes&mode=FullRecord&IsProductCode=Yes&product=CEL&Init=Yes&Func=Frame&action=retrieve&SrcApp=Publons&SrcAuth=Publons_CEL&SID=F4cw77kB7OjwoyHLNOh&UT=WOS%3A000526324400009

5. Social potential of marketing communications in modern city/ М.М. Novikovа, S.O. Gaiduchenko// Marketing and management of innovations. – 2016. – № 4. – P. 85-91. – Режим доступу до журн.: https://mmgh.kname.edu.ua/images/Novikova/mmi2016_4_85_91.pdf

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

https://scholar.google.ru/citations?user=FP-w7yAAAAAJ&hl=ru

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Учасник міжнародного проекту: Сертифікована програма післядипломного навчання «Управління в українських органах місцевого самоврядування для лідерів, менеджерів середнього рівня, фахівців з публічних послуг громади» програми DOBRE. Наказ № 138-01 від 21.04.2021 р.

Участь у міжнародних конференціях та форумах

1. Гайдученко С.О. Соціокультурний аспект соціальних комунікацій у великому місті// Роль суспільної комунікації та мас-медіа в процессах європейської інтеграції: Матеріали Польсько-Української міжнар. наук. конфер. за підтримки Президента України Петра Порошенка (м. Ченстохова, Польща 8 травня 2017 р.) /За заг. ред. д.держ.упр. О. В. Радченка. – Ченстохова-Київ : Вид-во ВАДНДУ, 2017. – 188 с.

2.Гайдученко С.О. Інформаційне суспільство як суб’єкт публічного управління// Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком Матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова 5 березня 2018 року. – 594 с.

3. Гайдученко С.О. Шляхи покращення взаємодії суб’єктів регіональної політики при формуванні та розвитку успішних територіальних громад/ С.О. Гайдученко, Г.І. Кравченко//Формування ефективних механізмів державного управління та менеджменту в умовах сучасної економіки: теорія і практика: матеріали VІІ Міжнародної заочної науково-практичної конференції 29 листопада 2019 р. / за ред. В. М. Огаренка, О. В. Покатаєвої та ін. Запоріжжя: КПУ, 2019. – С.221-223.

4. Гайдученко С.О. Блокчейн як сучасна інформаційна технологія в державному управлінні/С.О. Гайдученко, Ю.І. Лях//Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем: матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції 12 березня 2020 р., Харків, ХНУМГ, 2020. – С.177-179.

5. Гайдученко С.О.Удосконалення механізмів державно-приватного партнерства в умовах децентралізації влади в Україні/ С.О. Гайдученко, О.Ю.Бережна//Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (15 березня 2021 р.). Х. 2021. - С.100-102.

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра державного управління, «Інноваційні методи навчання в галузі державного управління», Харків, Україна, 5 листопада - 5 грудня 2018 р., № СВ23322597/15-18

Гранти та стажування

Стажування у Зеленогурському університеті (Польща) за темою «Адміністративна кооперація і координація», 21-26 січня 2018 р., сертифікат UP № 156/18 від 26.01.2018 р.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Державне та регіональне управління, Бакалавр, Менеджмент/Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна

Електронне урядування, Бакалавр, Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна

Організаційна культура, Бакалавр, Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна

Публічна влада, Магістр, Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна

Державне і регіональне управління та електронне урядування, Бакалавр, Комп'ютерні науки, Денна/Заочна

Правова регламентація публічного управління та адміністрування, Аспірантура, Публічне управління та адміністрування, Денна/Вечірня

Електронні навчальні курси

Державне та регіональне управління, Бакалавр, Менеджмент/Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна,601

Електронне урядування, Бакалавр, Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна, 601

Організаційна культура, Бакалавр, Публічне управління та адміністрування, Денна/Заочна, 601

Правова регламентація публічного управління та адміністрування, Аспірантура, Публічне управління та адміністрування, Денна/Вечірня, 601

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

1.Керівництво студенткою Солопихіною Д.А., яка посіла ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, тема: «Управління конфліктами інтересів у професійній діяльності державних службовців», грамота від 29.03.2018 р.

2. Керівництво студентом Жуковим Б.С. який посів ІІІ місце на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт, тема: «Сучасний рівень взаємодії органів публічної влади із засобами масової комунікації», грамота від 03.03.2019 р.