Водовозов Євгеній Наумович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Водовозов Євгеній Наумович

Посада

доцент кафедри підприємництва та бізнес-адімінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при перзидентові України, 2007 р. Спеціальність - Державне управління

Професійний досвід

доцент кафедри підприємництва та бізнес-адімінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адімінстрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Водовозов Євгеній Наумович. Дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємств міського електричного транспорту». Спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків. 2018. 261 с.

Електронна пошта

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Проблемы реструктуризации предприятий городского наземного электрического транспорта / Є.Н. Водовозов, О.В. Димченко, О.Ю. Палант, Ю.О. Тараруєв. Харків: Золоті сторінки, 2018. – 208 с.

Палант О.Ю. Водовозов Є.Н., Тараруєв Ю.О. Механізм модернізації підприємств міського електричного транспорту / Науковий вісник міжнародного гуманітарного університету. Серія Економіка і менеджмент, 2018, № 30/2018, С. 42-46.

Палант А.Ю., Водовозов Е.Н. Оценка спроса на услуги городского транспорта г. Киева / Держава та регіони, Серія: Економіка та підприємництво, 2019,3 № 3 (108), С. 90-95.

Палант О.Ю. Водовозов Є.Н. Критерії оптимізації міського транспортного сполучення м. Києва / Інноваційна економіка, 2019, № 3-4 (79), С. 80-85

Палант О.Ю. Водовозов Є.Н. Розвиток громадського транспорту столиці в світлі напрямків «Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року». Інтелект ХХІ, 2019, № 6, Ч. 1, С. 33-39.

14. ПАЛАНТ О.Ю. ВОДОВОЗОВ Є.Н. ТЕОРЕТИЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТАТНЬОГО РІВНЯ ГРОМАДСЬКОГО ТРАНСПОРТНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ М. КИЄВА. ПРИЧОРНОМОРСЬКІ ЕКОНОМІЧНІ СТУДІЇ, 2019, ВИП. 43, С. 40-48

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Палант О.Ю., Водовозов Є.Н. Актуальні питання розробки проекту електронного квитка. Міжнародна науково-практична конференція «Управління інноваціями в маркетингу…», 12-13 квітня 2018, м. Познань Польща, С. 65-70

Палант А.Ю., Водовозов Е.Н. Инновационные подходы к внедрению единого электронного билета в г. Харькове. Збірник наукових праць «Велес» за матеріалами IV міжнародної конференції «Інноваційні підходи і сучасна наука», Київ, 30 березня 2018 р., 3 частина, С.10-18

Палант О.Ю., Водовозов Є.Н. Ймовірнісне моделювання щодо систем обслуговування групових заявок пасажиропотоку в громадському транспорті. Міжнародна науково-практична конференція «Вдосконалення економіки та фінансової системи: сучасний стан та перспективи», м. Запоріжжя, 23 листопада 2019 р., С. 125-127.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?user=UbY6BN8AAAAJ&hl=uk

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

11

7

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Палант О.Ю., Водовозов Є.Н., Димченко О.В., Тараруєв Ю.О. Проблеми реструктуризації підприємств наземного електричного транспорту. 2018, Харків, Золоті сторінки. 208 с.

Плант О.Ю. Розділ 14. Індикативне планування. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність [Текст] : підручник / за заг. ред. д.е.н., проф. О.В. Димченко, Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021.С.448-459

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси