Влащенко Наталія Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Влащенко Наталія Миколаївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Влащенко Наталія Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т екон. наук

Освіта

У 2002 р. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Менеджмент організацій" (міжнародний туризм)

Професійний досвід

2011 – теп. Час - доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова У 2002 р. закінчила Харківську державну академію міського господарства за спеціальністю "Менеджмент організацій" (міжнародний туризм)

2008 – 2011 –старший викладач кафедри кафедри Туризму і готельного господарства Харківської державної академії міського господарства

2006 – 2008 асистент кафедри кафедри Туризму і готельного господарства Харківської державної академії міського господарства

2002-2006 – асистент кафедри Єкономіки та управління в будівництві та міському господарстві Харківської державної академії міського господарства

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Соціально-економічний механізм розвитку санаторно-курортного комплексу регіону

Адреса електронної пошти

Nataliya.Vlaschenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Влащенко Н. М., Рябєв А. А., Тонкошкур М. В. Розвиток бізнес-процесів у санаторно-курортній сфері. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 169–175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-169-175. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_2_0_169_175
 • Kraynyuk L., Uhodnikova O., Vlashchenko N., Sokolenko A., Viatkin K. The mechanism of public administration of the travel industry development: Prospects for the ecotourism development. E3S Web of Conference. XIII International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness – INTERAGROMASH 2020”. Volume 175, 2020. Les Ulis, France. Scopus. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/35/e3sconf_interagromash2020_10016/e3sconf_interagromash2020_10016.html
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму на основі кластеризації туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, І. Л. Полчанінова, В. В. Абрамов // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7580 (дата звернення: 20.02.2020).
 • Влащенко Н.М., Тонкошкур М.В. Нормативно-правове регулювання розвитку рекреаційно-туристського комплексу / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – Серія: Економіка і управління». – Том 30 (69). – №4. – 2019. – Ч. 1 – С. 97 – 102. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30%2869%29_4%281%29__19
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні / / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2019. – № 3. – С. 160–165. Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/333467473_Ensuring_the_Development_of_Social_Tourism_in_Ukraine
 • Влащенко Н. М. Забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2018. – № 4. – С. 164–169. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_24
 • Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму / Н. М. Влащенко Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С. 122–126. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_20
 • Влащенко Н. М. Управлінські аспекти розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія «Економічні науки». Київ – 2018 – № 7 (15). – С. 113–117. Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3986
 • Влащенко Н. М. Соціальні інновації в індустрії гостинності : тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії / Н. М. Влащенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – № 118. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2017. – 238 с. – С. 87–96. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_118_10
 • Влащенко Н. М. Сучасні маркетингові комунікації готельних підприємств / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – Харків : ВД «ІНЖЕК». – № 6. – 2017. – С. 285–290. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_6_46
 • Влащенко Н. М. Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території / Н. М. Влащенко // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 70–80. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_108_9
 • Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва / Н. М. Влащенко // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 92–97. Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_3_2016.pdf
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств / Н. М. Влащенко // Економічний форум: наук. журнал. – Луцьк. – ЛНТУ, 2015. – № 3. – С. 279–284.
 • Влащенко Н. М. Кластерні технології як базис розвитку туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, Т. В. Гордієнко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 113. – Х. : ХНУМГ. – С. 341–349.
 • Влащенко Н. М. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2013. – № 7. – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 181–186.
 • Влащенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 147–150.
 • Влащенко Н. М. Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 90–96.
 • Влащенко Н. М. Аналіз доступності санаторно-курортних послуг вітчизняних і закордонних курортних регіонів / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 102. – Х. : ХНАМГ. – С. 480–494.
 • Влащенко Н. М. Закономірності економічного розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 100. – Х. : ХНАМГ. – С. 393–400.

Статті у фахових виданнях

 • Влащенко Н. М., Рябєв А. А., Тонкошкур М. В. Розвиток бізнес-процесів у санаторно-курортній сфері. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 169–175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-169-175. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_2_0_169_175
 • Kraynyuk L., Uhodnikova O., Vlashchenko N., Sokolenko A., Viatkin K. The mechanism of public administration of the travel industry development: Prospects for the ecotourism development. E3S Web of Conference. XIII International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness – INTERAGROMASH 2020”. Volume 175, 2020. Les Ulis, France. Scopus. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/35/e3sconf_interagromash2020_10016/e3sconf_interagromash2020_10016.html
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму на основі кластеризації туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, І. Л. Полчанінова, В. В. Абрамов // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7580 (дата звернення: 20.02.2020).
 • Влащенко Н.М., Тонкошкур М.В. Нормативно-правове регулювання розвитку рекреаційно-туристського комплексу / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – Серія: Економіка і управління». – Том 30 (69). – №4. – 2019. – Ч. 1 – С. 97 – 102. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30%2869%29_4%281%29__19
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні / / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2019. – № 3. – С. 160–165. Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/333467473_Ensuring_the_Development_of_Social_Tourism_in_Ukraine
 • Влащенко Н. М. Забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2018. – № 4. – С. 164–169. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_24
 • Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму / Н. М. Влащенко Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С. 122–126. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_20
 • Влащенко Н. М. Управлінські аспекти розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія «Економічні науки». Київ – 2018 – № 7 (15). – С. 113–117. Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3986
 • Влащенко Н. М. Соціальні інновації в індустрії гостинності : тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії / Н. М. Влащенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – № 118. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2017. – 238 с. – С. 87–96. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_118_10
 • Влащенко Н. М. Сучасні маркетингові комунікації готельних підприємств / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – Харків : ВД «ІНЖЕК». – № 6. – 2017. – С. 285–290. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_6_46
 • Влащенко Н. М. Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території / Н. М. Влащенко // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 70–80. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_108_9
 • Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва / Н. М. Влащенко // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 92–97. Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_3_2016.pdf
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств / Н. М. Влащенко // Економічний форум: наук. журнал. – Луцьк. – ЛНТУ, 2015. – № 3. – С. 279–284.
 • Влащенко Н. М. Кластерні технології як базис розвитку туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, Т. В. Гордієнко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2014. – Вип. 113. – Х. : ХНУМГ. – С. 341–349.
 • Влащенко Н. М. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2013. – № 7. – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 181–186.
 • Влащенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 147–150.
 • Влащенко Н. М. Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 90–96.
 • Влащенко Н. М. Аналіз доступності санаторно-курортних послуг вітчизняних і закордонних курортних регіонів / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2012. – Вип. 102. – Х. : ХНАМГ. – С. 480–494.
 • Влащенко Н. М. Закономірності економічного розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. – 2011. – Вип. 100. – Х. : ХНАМГ. – С. 393–400.

Статті у збірниках наукових праць

 • Влащенко Н. М. РЕГУЛЮВАННЯ МАЙНОВИХ ПИТАНЬ У РОЗВИТКУ САНАТОРНО-КУРОРТНОГО КОМПЛЕКСУ // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік - 484 с. – С. 101 – 105.
 • Влащенко Н.М., Гунченко М. О. ДО ПИТАННЯ ІНВЕСТУВАННЯ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ // // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік - 484 с. – С. 105 – 109.
 • Влащенко Н.М., Носенко Д. С. ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік - 484 с. – С. 184 – 188.
 • Влащенко Н.М. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ ЯК ФАКТОР РОЗВИТКУ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОГО КОМПЛЕКСУ // Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ В УМОВАХ СТРАТЕГІЧНИХ ЗМІН», м. Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова (15 квітня 2021 р.) – С. 111 – 15.
 • Balandina I., Pysareva I., Obolentseva L., Vlashchenko N. Optimization of Excursion Routes Using Mobile Applications. Green Cities 2020 – 4th International Conference Green Logistics For Greener Cities. 23-24 September 2020. Польща, Щєцен. Web of Science. http://greencities-conf.eu/wp-content/uploads/2020/09/Green-Cities-2020-final-agenda.pdf
 • Влащенко Н. М., Герус Д. І. Теоретичні засади управління регіональним санаторно-курортним комплексом / Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі : матеріали між нар. наук.-техн. Конференції (17 квітня 2020 р., м. Харків). – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. – 232 с. – С. 123 – 125.
 • Влащенко Н. М. Регіональний санаторно-курортного комплекс в системі міжгалузевих взаємодій / Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2020 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020 рік - 375 с. – С. 46 – 53.
 • Vlashchenko N., Lapchevska H. STRATEGIC GUIDELINES FOR DEVELOPMENT UKRAINIAN INVESTMENT RECREATIONAL AND TOURIST SPHERE // Nauka i Studia, Nauka i studia ❄ №10(212) , 2020. Р 30 – 32.
 • Влащенко Н. М. Аналіз ефективності функціонування рекреаційного господарства України / Н. М. Влащенко // Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти: Збірник наукових праць за матеріалами ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (28-29 березня 2019 р.). Частина 2. – Дніпро: НМетАУ, 2019. – 545 с. – 83–87.
 • Влащенко Н. М. Організаційне забезпечення функціонування ринку туристських послуг / Н. М. Влащенко, Г. М. Пасько // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців (3 квітня 2019 р., м. Харків). – Харків, ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2019. – С. 34–40.
 • Влащенко Н. М. Стан інноваційно-інвестиційної діяльності підприємств індустрії гостинності / Н. М. Влащенко, А. С. Каверіна Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих науковців (3 квітня 2019 р., м. Харків). – Харків, ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2019. – С. 34–41 – 47.
 • Влащенко Н. М. Впровадження логістичних систем в діяльність туристсько-рекреаційного комплексу / Н. М. Влащенко, Д. Ю. Безкровний // Теорія та практика управління розвитком економіки: міжнар. наук.-практ. конф. (10 жовтня 2019 р.; м. Київ) – 480 с., 2019. – С. 337–340.
 • Vlashchenko N. Innovative tendencies of hospitality industry development in Ukraine/ N. Vlashchenko, A. Rodina // XV Mezinárodní vĕdecko - praktická konference «Zprávy vědecké ideje -2019», Volume 5 : Praha, Czech Republic. – Publishing House «Education and Science» – 52 s. – Р. 9–11.
 • Vlashchenko N. N., Bryantseva A. V., Kolisnik K. L. Strategic areas of development Ukrainian tourist and recreation complex : Monografia pokonferencyjna Science / N. N. Vlashchenko, A. V. Bryantseva, K. L. Kolisnik . – Research, Development #22. (30.10.2019- 31.10.2019, London, UK). – Р. 14–15.
 • Влащенко Н. М. Дослідження чинників, що формують лояльність персоналу організації / Н.М. Влащенко // Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (11 квітня 2018 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2018 – 216 с. – С. 117 – 119.
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення інфраструктури готелів для розвитку інклюзивного туризму / Н.М. Влащенко // Гостинність, сервіс, туризм: досвід, проблеми, інновації : тези доповідей V Міжнар. наук.-практ. конф., Київ, 26–27 квіт., 2018 р. – Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2018. – 325 с. – С. 196 – 199.
 • Влащенко Н. М. Особливості ліцензування санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // Перспективні напрямки розвитку економіки, управління та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 12 березня 2018 р.): у 3 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 3. – 63 с. – С. 7 – 8
 • Влащенко Н. М. Механізми державного регулювання кластерів дитячо-юнацького туризму/ Н. М. Влащенко, В. В. Пензєва // Управління туристичною індустрією: методологія і практика: Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції. – Полтава (3–4 жовтня, 2018 р.): Видавництво ФОП «Мирон», 2018. – 146 с. – С. 15–16.
 • Vlashchenko N. Social tourism as available form of development the tourism and recreational services market/ N. Vlashchenko, О. Ivanenko // Materiály XIV Mezinárodní vĕdecko -praktická konference «Zprávy vědecké ideje -2018», (22–30 října 2018) Volume 4 : Praha. Publishing House «Education and Science» – 84 s. – Volume 4, р. 13–15.
 • Vlashchenko N. Development of tourism infrastructure: the social aspect / N. Vlashchenko, K. Obizna // Materialy XIV Miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji , «Perspektywiczne opracowania są nauką i technikami – 2018» (07–15 listopada 2018). Przemyśl, Poland : Nauka i studia – 82s. – Volume 3, р. 17 – 19.
 • Vlashchenko N. Development of event tourism in Bukovina / N. Vlashchenko, M. Kulik // Materials of ХІV International Research and practice conference «Fundamental and applied science – 2018» (Octoder 30–November 7, Sheffield, UK). Economic science. Public administration. – 76 p. – Volume 6, р. 14 – 16.
 • Vlashchenko N., Panarin D. European practice of rural green tourism development / N. Vlashchenko, D. Panarin // Materials of ХІV International Research and practice conference «Fundamental and applied science – 2018» (Octoder 30 – November 7, Sheffield, UK). Economic science. Public administration. – 76 p. – Volume 6. – Р. 11 – 13.
 • Влащенко Н. М. Забезпечення економічної безпеки готельних підприємств / Н. М. Влащенко // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні проблеми обліку, аналізу, аудиту й оподаткування суб’єктів господарської діяльності: теоретичні, практичні та освітянські аспекти» (м. Дніпро, 30–31 березня 2017 р.). Дніпро: НМетАУ, 2017. – 632 с. – С. 416–419.
 • Влащенко Н. М. Організація комерційної діяльності санаторно-курортними закладами державної форми власності/ Н. М. Влащенко // Сталий розвиток в умовах глобальних викликів : Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція (7-8 квітня 2017 р., м. Харків). – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова та ін. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 333 с. – С. 52–54.
 • Влащенко Н. М. Забезпечення ефективності маркетингової діяльності підприємств індустрії гостинності / Н.М. Влащенко // VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня–22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків, 2017. – 137 с. – С. 51–54.
 • Влащенко Н. М. Місце санаторно-курортного комплексу в системі інтеграційних міжгалузевих взаємодій / Н. М. Влащенко / VII Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (28 квітня–22 травня 2017 року). / Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків, 2017. – 137 с. – С. 129–132.
 • Влащенко Н. М. Аналіз інформаційного забезпечення готельних підприємств м. Харкова / Н. М. Влащенко, К.О. Денісов // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : міжнародна науково-технічна конференція (29 вересня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – 175 с. – С. 74–77.
 • Влащенко Н. М. Організаційно-економічні засади регулювання рекреаційної сфери в регіоні / Н. М. Влащенко, Т. А. Кукса // Актуальні питання економіки, фінансів, обліку та управління : міжнародна науково-технічна конференція (29 вересня 2017 р., м. Полтава). – Полтава : ЦФЕНД, 2017. – 175 с. – С. 77–80.
 • Влащенко Н. М. Стратегічні напрямки розвитку вітчизняного санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко, В.А. Глущенко // Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки : ІІ Всеукраїнська наук.-практич. Інтернет-конференція (30 жовтня 2017 року м. Полтава). – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. – 305 с. – С. 135–137.
 • Влащенко Н. М. Особливості національного законодавства щодо ліцензування санаторно-курортних послуг / Н. М. Влащенко // Матеріали V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції студентів, аспірантів і молодих науковців «Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)» (Харків, квітень 2016). – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 238–240. Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/0B-AemgU6zRbubWM3bzhnUUw3UGc/view
 • Vlashchenko N. Investment support of hotel facilities / N. Vlashchenko, O. Kostenko // Young researchers in the global world: vistas and challengers (Kharkiv, May 20, 2016). – C. 21–22.
 • Влащенко Н. М. Індикатори формування туристського іміджу міста / Н. М. Влащенко, К. О. Бутенко // Матеріали наук.-практ. конф. «Регіон – 2016 : стратегія оптимального розвитку». - Харків, 10 – 11 листопада 2016 р. – С. 114–116. Режим доступу: http://soc-econom-region.univer.kharkov.ua/files/+%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80_%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84__%D0%A0%D0%B5%D0%B3i%D0%BE%D0%BD-2016%20(1)(2).doc
 • Влащенко Н. М. Формування механізму інформаційного забезпечення реалізації готельних послуг / Н. М. Влащенко, К. О. Саєнко // Материали міжнародної наук.-практ. конференції «Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва». - Тернопіль, 20 – 21 жовтня 2016 р. – С. 23–24. Режим доступу: http://econf.at.ua/publ/konferencija_2016_10_20_21/sekcija_5_ekonomichni_nauki/formuvannja_mekhanizmu_informacijnogo_zabezpechennja_realizaciji_gotelnikh_poslug/54-1-0-1244
 • Влащенко Н. М. Формування інвестиційного клімату вітчизняного туристсько-рекреаційного комплексу / Н. М. Влащенко , І. О. Чурицька // Матеріали IІ жіжнародної наук.-практ. інтернет-конференції «Стан і перспективи сучасного туризму». - Суми, 23 листопада 2016 р. – С. 21–26.
 • Довгаль Т. О., Влащенко Н. М. Роль туристсько-рекреаційного комплексу в активізації розвитку регіональної економіки / Т. О. Довгаль , Н. М. Влащенко // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції з міжнародною участю «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами». - Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Режим доступу: http://tourlib.net/statti_ukr/dovgal2.htm
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення системи оперативного контролю маркетингової діяльності готелю / Н. М. Влащенко : матеріали V міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. студентів, аспірантів і молодих науковців [«Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт)»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М, Бекетова. – С. 70-73.
 • Влащенко Н. М. Пропаганда в комплексі маркетингових комунікацій готелю / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. [«Інноваційні технології в індустрії туризму»], (Харків, квітень, 2015). – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова. – С. 160–165.
 • Voytevich P. Formation of Resort and Tourism Regions Development Strategy in Ukraine / P. Voytevich, N. Vlashchenko, O. Kostenko // Збірник наукових праць ХНАДУ «Integration processes and innovative technologies. Achievements and Prospects of Engineering Sciences (in foreign anguages). – Т. 4. – С. 257–259.
 • Влащенко Н. Н. Совершенствование управления ассортиментом услуг рекреационного предприятия с учетом фактора сезонности / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Технологии бизнеса и сервиса: теория и практика»], (Белгород, 26 ноября 2014 г.). – Белгород: ИД «Белгород», НИУ «БелГУ» 2014. – 268 с. – С. 53–57. (Статья на конференции – 6 стр.).
 • Влащенко Н. М. Оцінка ефективності маркетингової діяльності готельних підприємств / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVII наук.-техніч. конференції викладачів, аспірантів і співробітників ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, (Харків, 23 – 25 квітня 2014). – Х. : ХНУГХ. – Ч. 2 «Економічні та гуманітарні науки». – С. 206–207.
 • Влащенко Н. Н. Кластерные технологии как базис управления санаторно-курортным комплексом / Н. Н. Влащенко : материалы междунар. науч.-практ. конф. [«Развитие индустрии туризма в контексте трансграничного сотрудничества»], (Белгород, 26-28 марта 2014 г.). – Белгород: ООО «ЭПИЦЕНТР», 2014. – С. 65–70.
 • Влащенко Н. М. Міжгалузеві зв’язки як забезпечуюча система індустрії туризму / Н. М. Влащенко : матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 28 – 29 березня, 2013 р.) – Х. : ХНУМГ, 2013. – С. 15–16.
 • Влащенко Н. Н. Украино-российское трансграничное сотрудничество в сфере туризма: современное состояние и перспективы / Н. Н. Влащенко : сборник материалов по итогам Научной сессии НИУ «БелГУ» (г. Белгород, 10 – 17 апреля 2013 г.) / под. Ред. Богомазовой И.В. – Белгород: ООО «Зебра», 2013. – 159 с. – С. 17–19.
 • Влащенко Н. М. Перспективи готельних підприємств щодо організації медичного і оздоровчого туризму / Н. М. Влащенко : материалы ХХХVІ науч.-технич. конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства, (Харьков, 24.04.2012). – Х. : ХНАГХ. – Строительство, архитектура, экология, общественные науки. – С. 184–186.
 • Влащенко Н. М. Інвестиційне забезпечення готельних підприємств: сучасність і перспективи / Н. М. Влащенко // Матеріали регіон. наук.-практ. конференції [«Менеджмент міського і регіонального розвитку»], (Харків, 26 – 27 квітня 2012 р.) – Х. : ХНАМГ, 2012. – С 93–95.
 • Влащенко Н. М. Державне регулювання санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко : матеріали ІІ міжнар. наук.-практ. конференції [«Соціальна політика: принципи та методи реалізації в контексті світового та вітчизняного досвіду»], (Сімферополь-Ялта, 3 – 5 листопада 2011 р.). – С. 46–50. (Стаття на конференції – 5 стор.).
 • Влащенко Н. М. Готельне господарство в інформаційному суспільстві: проблеми і перспективи розвитку / Н. М. Влащенко, Б. В. Юрченко : материалы междунар. науч.-прак. Интернет-конф. [«Перспективные инновации в науке, образовании, производстве и транспорте-2011»], (Одесса, 21.06. – 30.06.2011). – Одесса : Черноморье, 2011. – Том 13 «Экономика, Туризм и Рекреация, География, Геология» – С. 57–58.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Влащенко Н. М., Рябєв А. А., Тонкошкур М. В. Розвиток бізнес-процесів у санаторно-курортній сфері. Бізнес Інформ. 2021. №2. C. 169–175. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2021-2-169-175. https://www.business-inform.net/article/?year=2021&abstract=2021_2_0_169_175
 • Kraynyuk L., Uhodnikova O., Vlashchenko N., Sokolenko A., Viatkin K. The mechanism of public administration of the travel industry development: Prospects for the ecotourism development. E3S Web of Conference. XIII International Scientific and Practical Conference “State and Prospects for the Development of Agribusiness – INTERAGROMASH 2020”. Volume 175, 2020. Les Ulis, France. Scopus. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/35/e3sconf_interagromash2020_10016/e3sconf_interagromash2020_10016.html
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку дитячо-юнацького туризму на основі кластеризації туристсько-рекреаційних територій / Н. М. Влащенко, І. Л. Полчанінова, В. В. Абрамов // Ефективна економіка. – 2020. – № 1. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7580 (дата звернення: 20.02.2020).
 • Влащенко Н.М., Тонкошкур М.В. Нормативно-правове регулювання розвитку рекреаційно-туристського комплексу / Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур // Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. – Серія: Економіка і управління». – Том 30 (69). – №4. – 2019. – Ч. 1 – С. 97 – 102. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/UZTNU_econ_2019_30%2869%29_4%281%29__19
 • Влащенко Н. М. Забезпечення розвитку соціального туризму в Україні / / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2019. – № 3. – С. 160–165. Режим доступу : https://www.researchgate.net/publication/333467473_Ensuring_the_Development_of_Social_Tourism_in_Ukraine
 • Влащенко Н. М. Забезпечення доступності санаторно-курортних послуг рекреаційних підприємств для населення / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – 2018. – № 4. – С. 164–169. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_4_24
 • Влащенко Н. М. Проблеми та перспективи розвитку інфраструктури для потреб інклюзивного туризму / Н. М. Влащенко Бізнес Інформ. – 2018. – № 9. – С. 122–126. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2018_9_20
 • Влащенко Н. М. Управлінські аспекти розвитку регіонального санаторно-курортного комплексу / Н. М. Влащенко // Міжнародний науковий журнал «ІНТЕРНАУКА». Серія «Економічні науки». Київ – 2018 – № 7 (15). – С. 113–117. Режим доступу : https://doi.org/10.25313/2520-2294-2018-7-3986
 • Влащенко Н. М. Соціальні інновації в індустрії гостинності : тенденції, закордонний досвід, вітчизняні реалії / Н. М. Влащенко // Економічний простір : зб. наук. праць. – № 118. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2017. – 238 с. – С. 87–96. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecpros_2017_118_10
 • Влащенко Н. М. Сучасні маркетингові комунікації готельних підприємств / Н. М. Влащенко // Бізнес Інформ : зб. наук. праць. – Харків : ВД «ІНЖЕК». – № 6. – 2017. – С. 285–290. Режим доступу : http://nbuv.gov.ua/UJRN/binf_2017_6_46
 • Влащенко Н. М. Туристсько-рекреаційний кластер як інноваційна форма розвитку території / Н. М. Влащенко // Економічний простір. – 2016. – № 108. – С. 70–80. Режим доступу : http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=ecpros_2016_108_9
 • Влащенко Н. М. Брендинг та просування туристської дестинації на основі транскордонного співробітництва / Н. М. Влащенко // Економічний форум. – 2016. – № 3. – С. 92–97. Режим доступу : http://lutsk-ntu.com.ua/sites/default/files/u_nomeri_3_2016.pdf
 • Влащенко Н. М. Вдосконалення управління асортиментом послуг санаторно-курортних підприємств / Н. М. Влащенко // Економічний форум: наук. журнал. – Луцьк. – ЛНТУ, 2015. – № 3. – С. 279–284.
 • Влащенко Н. М. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств / Н. М. Влащенко, А. П. Косяк // Бізнес Інформ: науковий журнал. – 2013. – № 7. – Х. : ВД «ІНЖЕК» – С. 181–186.
 • Влащенко Н. М. Нормативно-правове забезпечення санаторно-курортної діяльності в Україні / Н. М. Влащенко // БізнесІнформ. – 2012. – № 4. – С. 147–150.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

 • Пат. 144071 Україна, МПК9 G01S 17/42 (2006.01), G01S 17/66 (2006.01) Канал вимірювання похилої дальності до об’єкта випробування з використанням частот міжродових биттів та додаткового сканування для мобільної однопунктної вимірювальної системи / Коломійцев О. В., Сачук І. І., Альошин Г. В., Балабуха О. С., Василенко В. В., Влащенко Н. М., Зливка Г. А., Кітов В. С., Хмелевський С. І., Ясинський О. М; заявник і патентовласник Коломійцев Олексій Володимирович. – №u 202002628; заявл. 29.04.2020 ; опубл. 25.08.2020, Бюл. № 16.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

121

94

h-індекс

6

5

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Innovative Educational Technologies: European Experience and Its Application in Training in Economics and Management» by the speciality 242 «Tourism"

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору

Ріга (Латвія)

20 липня – 7 серпня 2020 р.

Свідоцтво

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Влащенко Н. М. Управління курортами : навч. посібник / Н. М. Влащенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 226 с.
 • Влащенко Н. М. Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі / Н. М. Влащенко; Харків. нац.ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бектова, 2018. – 373 с.
 • Влащенко Н. М. Сіті-брендинг : навч. посібник / Н. М. Влащенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 153 с.
 • Влащенко Н. М. Інноваційні технології в готельному господарстві : навч. посібник / Н.М. Влащенко – Х. : Вид-во ТОВ «Друкарня МАДРИД», 2014. – 128 с.
 • Влащенко Н. Н. Социально-экономический механизм управления региональным санаторно-курортным комплексом (на примере АР Крым) : монография / Н. Н. Влащенко : LAP LAMBERT Academic Publishing Saarbrücken, Deutschland / Германия, 2014. – 94 c.

Навчально-методичні матеріали

2021

 • Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з дисципліни «Управління санаторно-курортним комплексом» (для студентів 1 курсу заочної форми навчання, освітнього рівня магістр, спеціальності 073 – Менеджмент, освітньої програми «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 34 с.
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Управління санаторно-курортним комплексом» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 38 с.
 • Методичні рекомендації до переддипломної практики (для студентів усіх форм навчання ОР бакалавр спеціальності 073 «Менеджмент») / Л. В. Оболенцева,

Н. М. Влащенко, І. В. Сегеда, А. О. Козлова; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 18 с.

2020

 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 52 с.
 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Курортологія» (для студентів 1 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 242 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 35 с.
 • Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародного туризму» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр», спеціальності 242 – Туризм). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 17 с.

2019

 • Конспект лекцій з дисципліни «Менеджмент міжнародного туризму» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 073 «Менеджмент»). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 90 с.
 • Методичні рекомендації до проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент міжнародного туризму» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр, спеціальності 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 37 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності 241 –Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 30 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальностей 241 – Готельно-ресторанна справа, 242 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 28 с.

2018

 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальностей 241 «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм»). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 28 с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Інноваційні технології в туризмі» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальностей 241 – «Готельно-ресторанна справа», 242 – «Туризм»). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 38 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Інноваційні технології у готельному господарстві» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня магістр, спеціальності 241 – «Готельна і ресторанна справа»). – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 21 с.

2017

 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Аналіз діяльності підприємств туристської індустрії» (для студентів 4 і 5 курсів усіх форм навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 29 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45171/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління курортами» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр», спеціальності 073 – Менеджмент, спеціалізації «Менеджмент організацій і адміністрування») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 36 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45627/ , вільний).

2016

 • Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Поколодна, Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 41 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43518/ , вільний).

Список дисциплін

 • Інноваційні технології у готельному господарстві
 • Інноваційні технології в туризмі
 • Сіті-брендинг
 • Курортологія
 • Управління санаторно-курортним комплексом
 • Спеціалізовані види туризму (лікувальний туризм)

Розроблені електронні навчальні курси

 • Інноваційні технології у готельному господарстві (для спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", ОР "магістр", денної форми навчання). Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1957
 • Інноваційні технології у готельному господарстві (для спеціальності 241 "Готельно-ресторанна справа", ОР "магістр", заочної форми навчання). Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1136
 • Інноваційні технології в туризмі (для спеціальності 242 "Туризм" ОР "магістр", денної форми навчання). Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1135
 • Інноваційні технології в туризмі (для спеціальності 242 "Туризм" ОР "магістр", заочної форми навчання). Режим доступу:https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1955
 • Економіка та ціноутворення в галузі туризму (для спеціальностей 241 "Готельно-ресторанна справа", 242 "Туризм" ОР "бакалавр"). Режим доступу:http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=917
 • Управління санаторно-курортним комплексом (для спеціальності 073 "Менеджмент" (Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу) ОР магістр, денної форми навчання). Режим доступу:https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1637
 • Управління санаторно-курортним комплексом (для спеціальності 073 "Менеджмент" (Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу) ОР магістр, заочної форми навчання). Режим доступу:https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1956
 • Фінансово-економічний аналіз підприємств туріндустрії (для спеціальності 073 "Менеджмент" (Менеджмент готельного, курортного і туристського сервісу) ОР бакалавр). Режим доступу:http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1117
 • Сіті-брендинг (для спеціальності 242 "Туризм" ОР "бакалавр"). Режим доступу: https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1147
 • Спеціалізовані види туризму (лікувальний туризм) (для спеціальності 242 "Туризм", Ор "бакалавр"). Режим доступу:https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2144