Александрова Світлана Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Александрова Світлана Анатоліївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Александрова Світлана Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, к-т пед. наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства , 1995-2000.

 • Економіка підприємства ; Економіка підприємства (будівництво); спеціаліст. Диплом ХА12171167.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова , 2014-2016.

 • Сфера обслуговування/Туризмознавство ; спеціаліст з туризмознавства. Диплом С16 №064109.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова , 2017-2019.

 • Сфера обслуговування/Готельно-ресторанна справа; магістр. Диплом М19 №079885

Професійний досвід

 • Науковий ступень за спеціальністю Теорія і методика професійної освіти, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства
 • Член Харківського обласного туристсько-спортивного союзу (посвідчення 536/1 від 15.02.2017 р.)

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Формування професійно-комунікативної компетентності майбутніх фахівців підприємств туристської індустрії: Дис. канд. пед. наук: 13.00.04 Теорія і методика професійної освіти / С. А. Александрова ; Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди. — м. Харків., 2010. — 195 с.

Адреса електронної пошти

Svitlana.Aleksandrova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Управління внутрішнім комунікаційним простором підприємств готельного бізнесу//Moderní aspekty vědy: XІV. Díl mezinárodní kolektivní monografie / Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o.. Česká republika: Mezinárodní Ekonomický Institut s.r.o., 2021. С. 469-479 http://perspectives.pp.ua/public/site/mono/monography-14.pdf
 • I. Pysareva, O. Radionova, S. Aleksandrova /Knowledge management at tourism enterprises/ Pysareva I., Radionova O., Aleksandrova S.//European journal of economics and management - Volume 5, Issue 3, 2019. //https://eujem.cz/wp-content/uploads/2019/eujem_2019_5_3/eujem_2019_5_3.pdf
 • Детермінанти розвитку туризму : колективна монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.

Статті у фахових виданнях

 • Александрова С., Радіонова О. Світлична В.Ю. Комунікаційні технології в готельно-ресторанному сервісі //Наукові перспективи: журнал. 2022. № 1(19) 2022. С. 301-307.http://perspectives.pp.ua/index.php/np/issue/archive
 • Креативність і туризм: діалектика взаємозв'язку (міжнародний досвід) / Радіонова О. М., Оболенцева Л. В., Александрова С. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2020. – № 29. – С. 138-141 https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/handle/lib/30320
 • Александрова С., Писарева І., Радіонова О. Науково-дослідна діяльність майбутніх фахівців підприємств туризму та готельного господарства Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2021. № 1. – С. 183-190 https://pedagogy.bdpu.org/wp-content/uploads/2021/05/21.pdf
 • Iryna Segeda, Larysa Obolentseva, Svitlana Aleksandrova Development of a model of personnel management in the hotel industry — № 5/4(61), 2021 с 15-18 //journals.uran.ua › tarp › article › download
 • Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Радіонова О. М. Соціально–економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева, О. М. Радіонова//Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12(40). – С. 43-47
 • Александрова С. А. Інклюзивний туризм в Україні як напрямок соціалізації бізнесу / С. А. Александрова //Економіка. Управління. Інновації. Серія : Економічні науки. – 2018. – Вип. 2. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ eui_2018_2_3
 • Александрова С. А., Оболенцева Л.В., Петренко К.О. Проблеми та перспективи формування туристського іміджу України як важливої складової розвитку туризму і економіки держави / С. А. Александрова, Оболенцева Л.В., Петренко К.О. // Міжнародний науковий журнал. – 2016. - №1 (Том 2). – 127 с. – С. 72-76.
 • Александрова С. А. Кваліметрична оцінка як інструмент управління персоналом готелю / С. А. Александрова // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №3 (14) , том 2 – 2016. – Харків: ХНАДУ, 2016. – С. 36–40.
 • Александрова С. А. Кадровий контролінг в управлінні готельним підприємством / С. А. Александрова, Я. С. Ігнатенко, О. О. Голоскубова // Наукове фахове видання «Економічні науки» Луцького нац. техн. універс., серія «Економіка та менеджмент». – Випуск 13 (50). – Луцьк, 2016. – С. 6–12.
 • Александрова С. А. Мотиваційний механізм в управлінні підприємством готельного господарства / С. А. Александрова, Н. Д. Дмитрієва, А. В. Шахайло // Економіка. Управління. Інновації. – Випуск № 3 (15). – 2015.
 • Александрова С. А. Особливості управління персоналом на різних етапах життєвого циклу готельного підприємства/ С. А. Александрова, В. В. Колонтаєвська // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва. - 2015. - № 3(2). - С. 22-25. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/piprp_2015_3(2)__6
 • Александрова С.А. Нестандартні форми зайнятості: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2014. – №113. – С. 335–341.
 • Александрова. С. А., Оболенцева Л. В., Ковальов П. О. Проблема соціальної відповідальності підприємств готельного господарства в сучасних умовах // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Збірник наукових праць Харківського національного автомобільно-дорожнього університету. – №2 (7), том 1 – 2014. – Харків: ХНАДУ, 2014. – С. 148–151.
 • Александрова С. А., Гвоздік А.С. Проблеми підготовки фахівців туристських спеціальностей регіону / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2013. – №108. – С. 576–581.
 • Александрова С. А. Диференційований підхід при формуванні професійно-комунікативної компетентності туристських спеціальностей / Вісник Луганського національного університету ім. Т. Г. Шевченка. – 2013. – №18(277). – С. 5–9.
 • Александрова С. А. Управління компетентністю персоналу / С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 289–293.
 • Александрова С. А. Управління самостійною роботою студентів туристських спеціальностей / Наукові записки. Кіровоград : КДПУ ім. В. Вінніченка. – 2012. – № 108. – С. 3–5.
 • Александрова С. А. Проблема формування конфліктологічної культури студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т.Шевченка. – Луганськ : ЛНУ. – 2012. – № 4 (239). – С. 5–9.
 • Александрова С. А. Аутсорсинг: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії/ С. А. Александрова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки: – № 98. – С. 408–413.
 • Александрова С. А. Формування міжкультурної компетентності студентів туристських спеціальностей / Вісник ЛНУ ім. Т. Г. Шевченка. – Луганськ : ЛНУ, 2011. – № 14 (225). – с. 6–10.
 • Александрова С. А. Організація комунікативно спрямованої практики майбутніх фахівців туристської індустрії / Педагогіка та психологія. – Харків : ХНПУ, 2010 р. - №36. – С.64–69.

Статті у збірниках наукових праць

 • Александрова С.А. Готовність персоналу готельних підприємств до обслуговування споживачів з інклюзією// Управління розвитком підприємств в умовах динамічної ринкової кон'юнктури: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (27 грудня 2019 р.; м. Київ). - К.: ТОВ «ВІПО», 2019. - С. 289
 • Александрова С.А. Стратегії розвитку персоналу підприємств індустрії туризму і гостинності // «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С.41-42
 • Александрова С.А., Голуб М.Є. Стратегічне управління іміджем підприємств готельного господарства// «Сучасні тенденції розвитку індустрії туризму та гостинності у конкурентному середовищі»: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків / колектив авторів; Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2020. – С.43-44
 • Александрова С.А., Маммадов І.Г. «Проблема підвищення кадрового управлінського потенціалу туристських підприємств» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А., Костиря Є. І. «PR-кампанія як дієвий інструмент маркетингу готельного підприємства» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А., Педанов Р.М. «Проблеми та перспективи впровадження АСУ як чинника підвищення ефективності діяльності готельного підприємства» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А. Формування партнерських відносин з персоналом як основи управління конкурентоспроможністю готельного підприємства ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком україни в умовах стратегічних змін, ХНУМГ, 15 квітня 2021 року
 • Александрова С. А. Шовкова А. А. Проблема професійного вигоряння працівників підприємств готельно-ресторанного господарства Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік С. 349-351
 • Александрова С. А Кишишьян А. А. Нестандартні форми зайнятості на готельних Підприємствах Стратегія розвитку міст: молодь і майбутнє (інноваційний ліфт) : Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (квітень 2021 року). – Харків : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2021 рік С. 351-353
 • Александрова С.А., Маммадов І.Г. «Проблема підвищення кадрового управлінського потенціалу туристських підприємств» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А., Костиря Є. І. «PR-кампанія як дієвий інструмент маркетингу готельного підприємства» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А., Педанов Р.М. «Проблеми та перспективи впровадження АСУ як чинника підвищення ефективності діяльності готельного підприємства» (ІV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки», що відбулася 01 листопада 2019 року на базі Полтавської державної аграрної академії).
 • Александрова С.А. Наукова діяльність як важлива складова позааудиторної роботи майбутніх фахівців підприємств туріндустрії // Міжнародна науково-практична конференція «Конкурентоспроможність вищої освіти України в умовах інформаційного суспільства», 9 листопада 2018 року - Чернігівський національний технологічний університет.
 • Александрова С.А., Гладик С.В., Грінченко Є.І. Public relations в системі маркетингових комунікацій готельних підприємств// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.-практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. – С. 152–154.
 • Александрова С.А., Горбачова К.С., Мартиненко О.О. Людський капітал як провідна складова інтелектуального капіталу підприємств туріндустрії// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.–практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун–т, 2018. – С. 158–159.
 • Александрова С.А., Бондаренко Д.С., Колонтаєвська В.В. Управління іміджем готельних підприємств// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.–практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун–т, 2018. – С. 88 - 89.
 • Александрова С.А., Макаров А.О., Дудіна О.О. Управління системою мотивації підприємств туріндустрії на основі грейдингу// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.–практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун–т, 2018. – С. 212-213.
 • Александрова С. А., Гаіблі Д. О., Петрова А. С. Управління кадровим потенціалом туристських підприємств на основі кваліметричного підходу// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.–практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун–т, 2018. – С. 144-145
 • Александрова С.А., Сопіна Ю.В., Торган Є.В. Ефективна кадрова політика як основа зниження плинності кадрів на підприємствах туріндустрії// Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV міжнар. наук.–практ. конф. — К. : Нац. авіац. ун–т, 2018. – С. 503-504.
 • Александрова С. А. , Приходько М. Д. Стратегічний розвиток інклюзивного туризму в Україні //Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку// Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція, 29-30 жовтня 2018 р., м Умань ВПЦ «Візаві». – С. 84-85.
 • Александрова С. А., Приходько М. Д. Розвиток сегменту інклюзивного туризму як конкурентна перевага підприємств тур індустрії// ІІІ Міжвузівська науково-практичнаконференція студентів, аспірантів та молодих учених «Конкурентоспроможність підприємств в умовах трансформаційних процесів в економіці України», 14 листопада 2018 р. ХТЕІ КНТЕУ.
 • Александрова С.А., Комлач А.О. Розвиток лідерських компетентностей керівників туристсь-ких підприємств // Міжнародна науково-практична конференція Стратегія підприємства: підприємницький контекст (16-17 листопада 2017 року) - Київ, КНЕУ - Розміщення тез доповіді на сторінці кафедри стратегії підприємств на сайті КНЕУ (https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv)
 • Александрова С.А., Брунько Д.Г. Управління організаційною культурою підприємств туристської індустрії// Міжнародна науково-практична конференція Стратегія підприємства: підприємницький контекст (16-17 листопада 2017 року) - Київ, КНЕУ - Розміщення тез доповіді на сторінці кафедри стратегії підприємств на сайті КНЕУ (https://kneu.edu.ua/ua/depts4/k_strategii_pidpryjemstv)
 • Александрова С.А. Сова А.Р. Соціальний туризм як інструмент соціально- економічного розвитку країни // Економіка та управління: сучасний стан і перспективи розвитку: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 23-24 листопада 2017 р.) /Гол. ред. І.А. Педько – Одеса: ОДАБА, 2017. – С 4-6
 • С.А. Александрова, В.А. Власенко Маркетинговий підхід у кадровому менеджменті підприємств готельної індустрії // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. . – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 365-366
 • С.А. Александрова, О.Е. Годицький Аутсорсинг як інноваційний підхід до ведення діяльності готельних підприємств // Маркетингові інновації в освіті, туризмі, готельно-ресторанній, харчовій індустрії та торгівлі : Міжнародна науково-практична інтернет- конференція, присвячена 50-річчю заснування ХДУХТ, 3 жовтня 2017 р. . – Х. : ХДУХТ, 2017. – С. 367-368
 • С.А. Александрова, А.О. Остапов Управління економічною безпекою туристських підприємств // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017.- С. 107-109
 • С.А. Александрова, В.І. Бондаренко Стратегія підвищення якості трудових ресурсів підприємств туристської індустрії // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Управління ресурсним забезпеченням господарської діяльності підприємств реального сектору економіки». – Полтава: РВВ ПДАА, 2017. С. 174-175
 • Александрова С. А., Сало В. М. Стратегічне планування в управлінні підприємством готельної індустрії // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку: збірник матеріалів Всеукр. наук.-прак. інт.-конф., 31 жовтня 2017 р. / Умань : ВПЦ «Візаві», 2017. – С. 201-202
 • Александрова С. А. Мотиваційний механізм управління трудовим потенціалом туристського підприємства / С. А. Александрова, К. В. Небукін // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р. – Частина 4. – Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 9–11.
 • Александрова С. А. Інноваційні методи підвищення кваліфікації персоналу в індустрії гостинності:закордонний досвід / С. А. Александрова, А. С. Гаврілова // ІІ міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Актуальні проблеми управління соціально-економічними системами», м. Луцьк, 8 грудня 2016 р., Частина 4- Луцьк: РВВ Луцького НТУ, 2016. – С. 54–56.
 • Александрова С. А. Комунікативна компетентність менеджера / С. А. Александрова // Теорія та практика менеджменту : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19 трав. 2016 р.) / відп. ред. проф. Л. М. Черчик. – Луцьк, 2016. – Т 33.– С. 378.
 • Александрова С. А. Кроскультурний менеджмент в індустрії гостинності / С. А. Александрова // Львівський торговельно-економічний університет ІV Міжнародна науково-практична конференція «Інновації в управлінні асортиментом, якістю та безпекою товарів і послуг»
 • Александрова С. А. Проблема кроскультурних комунікацій в туризмі / С. А. Александрова // Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку : матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф. (31 жовтня 2016 р.) / відп. ред. Л. В. Транченко. – Умань : Видавець «Сочінський М. М.», 2016. – С. 7.
 • Александрова С. А. Формування латерального мислення у майбутніх фахівців підприємств туріндустрії / С. А. Александрова, 2015.
 • Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Гринько А. О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії / Міжнародна науково-практична конференція «Економіка й менеджмент: стратегічні імперативи, аналіз тенденцій і перспектив розвитку», 05 грудня 2014 р., м. Херсон. – С.104–106.
 • Александрова С. А. Формування соціальної відповідальності студентів вищої школи / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2014.
 • Оболенцева Л.В., Александрова С.А., Гринько А.О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії /Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.104-106.
 • Александрова С. А. Моделі кураторства у вищій школі / Матеріали міжнародної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді», 2013. – С. 7–8.
 • Александрова С. А.Вплив навчально-виховного середовища на особистість студента / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – ХНАМГ, 2012. – С. 8–9.
 • Александрова С. А. Дистанційне навчання: переваги та недоліки / Матеріали VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Засоби і технології сучасного навчального середовища». – Кіровоград, 2012. – С.4–6.
 • Александрова С. А. Економічні фактори розвитку туризму / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції викладачів, аспірантів і студентів «Сучасний розвиток бізнесу в умовах всесвітньої інтеграції». – Донецьк – Шарм-Ель-Шейх, 2012 р. – С. 9–10.
 • Александрова С. А. Соціальний туризм в Україні: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2012. – Ч.1. – С. 181–182.
 • Александрова С. А. Проблема виховання емоційної культури студентів / Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні аспекти виховання студентської молоді». – Харків : ХНАМГ, 2011. – С.100–101.
 • Александрова С. А. Підготовка майбутніх фахівців туристської індустрії до міжкультурних ділових комунікацій / Матеріали науково-технічної конференції викладачів, аспірантів і співробітників. – Харків : ХНАМГ, 2010. – Ч.1. – С. 17 –179.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • S. Aleksandrova, O. Radionova, I. Pysareva, Iu. Krasnokutska The Analysis of Tourism Resources in the Context of Sports and Event Tourism Development (Case Study: The Kharkiv Region) /Aleksandrova S. , Radionova O., PysarevaI., Krasnokutska Iu.//International Journal of Economic Research (Scopus). – 2017. – Volume 14. – №15 – Part 4 – P. 453-466.
 • S. A. Aleksandrova, I.S.Balandina, L.V. Obolentseva, Y.O. Polyakova, & S.B. Dulfan Assessing corporate culture of an enterprise-based on competing values framework design of european integration and global challenges / I.S. Balandina, L.V. Obolentseva, S.A. Aleksandrova, Y.O. Polyakova, & S.B. Dulfan // Journal of Advanced Research in Law and Economics (Scopus). – 2018. – Vol. 9. – Is.4. – PP. 1176-1185.
 • Третяк В. П., Оболенцева Л. В., Бурмака Т. М., Александрова С. А., Пермінова С. О. Методичний підхід до оцінки рівня стратегічного фінансового управління в організації Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики Том 3 № 34 2020 Web of Science https://fkd.ubs.edu.ua/index.php/fkd
 • Olena Uhodnikova, Vіktorіya Svіtlichna, Svitlana Aleksandrova, and Sofiia Kravtsova1State regulation and public marketing of the tourism industry: environmental aspect Web of Conferences 210, 12006 (2020) https://doi.org/10.1051/e3sconf/202021012006

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

31

20

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • «Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі» ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна 18 січня - 30 червня, 2016 р.

 • Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa» ПрАТ «Готель Харків» Харків, Україна 18 січня - 18 червня, 2016 р.
 • Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка» Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси» Минск, Беларусь 04-14 січня, 2016 р.
  Сертификат
 • Підвищення кваліфікації з академічних досліджень та освіти під назвою "Стратегії вищої освіти в області технологічних інновацій в глобальному контексті зміни соціальних потреб" Проведений у Варненському університеті управління, Болгарія З 10 вересня 2019 по 15 вересня 2019 Загальна тривалість міжнародного стажування 120 годин (3,6 ECTS кредити), з них 40 годин - аудиторне навчання, включаючи фінальну презентацію, та 80 годин дистанційного навчання. Сертифікат No. 151/15.09.2019
 • Міжнародне підвищення кваліфікації за темою «Онлайн навчання як нетрадиційна форма сучасної освіти на прикладі платформи Moodle (з таких дисциплін: Економіка готельно-ресторанного господарства, Професійна комунікативна компетентність, Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства)» у період з 9 по 16 листопада 2020 року в Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) Міжнародний сертифікат ES № 3022/2020 Науково-дослідного інституту Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації за темою «Використання в сучасній онлайн освіті можливостей хмарних сервісів на прикладі платформ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM (з таких дисциплін: Економіка готельно-ресторанного господарства, Професійна комунікативна компетентність, Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства)» у період з 14 по 21 грудня 2020 року в Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) Міжнародний сертифікат ES № 3248/2020 Науково-дослідного інституту Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща).
 • Міжнародне підвищення кваліфікації за темою: «Інноваційні форми онлайн навчання з використанням платформ Microsoft Teams та Office 365» (з таких дисциплін: Економіка готельно-ресторанного господарства, Комунікаційні технології в готельно-ресторанному сервісі, Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства)» у період з 17 по 24 січня 2022 року в Науково-дослідному Інституті Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща) Міжнародний сертифікат ESN № 9427/2021 Науково-дослідного інституту Люблінського науково-технологічного парку (м. Люблін, Польща).

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Менеджмент організацій (в туризмі) : навчальний посібник / І. М. Писаревський, Л. А. Нохріна, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 179 с.
 • Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 175 с.
 • Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-695-191-8.

Навчально-методичні матеріали

2021

Александрова С. А. Економіка готельно-ресторанного господарства : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування, спеціальності 242  Готельно-ресторанна справа) / С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 98 с.

2020

 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» («Наукові дослідження в туріндустрії») (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 20 с.
 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» («Наукові дослідження в туріндустрії») (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 242  Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва

ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 20 с.

 • Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» («Наукові дослідження в туріндустрії») (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24  Сфера обслуговування спеціальності 241  Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 20 с.

2019

 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад : С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 13 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад : С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 18 с.
 • Александрова С. А. Технологія готельної справи : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 242 - Готельно-ресторанна справа) / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 87 с.

2018

 • Александрова С. А. Економіка підприємства : конспект лекцій (для студентів ОКР «бакалавр» усіх форм навчання напряму підготовки 24 - Сфера обслуговування спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм) / С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 123 с.
 • Александрова С. А. Наукові дослідження в туристській індустрії: конспект лекцій (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання напряму підготовки 24 - Сфера обслуговування спеціальностей 241 - Готельно-ресторанна справа і 242 - Туризм) / С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. –53 с.

2017

 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 21 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140101 - Готельно-ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 22 с.
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 29 с.
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом на підприємствах туристської індустрії» (для студентів 2 і 3 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 12 с.

2016

 • Александрова С. А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах готельно-ресторанного господарства» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа) / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2016. – 86 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43324/, вільний).
 • Александрова С.А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом на підприємствах туріндустрії» (для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / С.А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О.М. Бекетова , 2016. – 84 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43325/ , вільний).
 • Методичні вказівки до проходження комплексної практики з фаху (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова.; уклад. : С. А. Александрова, Ю. В. Краснокутська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 13 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43330/, вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Економіка підприємства» (для студентів 2 – 4 курсів усіх форм навчання напрямів підготовки 6.140101 – Готельно-ресторанна справа, 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова, І. В. Сегеда. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 62 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42553/, вільний).
 • Методичні вказівки з підготовки до державного екзамену освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр (для студентів 4 і 5-го курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.140103 - Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Поколодна, Н. М. Влащенко, М. В. Тонкошкур, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 41 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43518/ , вільний).

2015

 • Александрова С. А. Конспект лекцій з дисципліни «Фінансовий менеджмент» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» і «магістр» галузі знань 0306 «Менеджмент і адміністрування» спеціальностей 7.03060101; 8.03060101 - «Менеджмент організацій і адміністрування» спеціалізації «Менеджмент готельного, курортного та туристського сервісу») / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 83 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40708/, вільний).
 • Александрова С.А. Конспект лекцій з курсу «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / С. А. Александрова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 67 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40617/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Управління персоналом» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» напряму підготовки 6.140103 «Туризм») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Александрова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 12 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40616/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна комунікативна компетентність» (для студентів 5 курсу денної форми навчання галузі знань «Сфера обслуговування» спеціальностей 7.14010301, 8.14010301 Туризмознавство (за видами), 8.14010101 Готельна і ресторанна справа) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40615/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління персоналом» (для студентів денної та заочної форм навчання 3 курсу напряму 6.140103 «Туризм» та 4 курсу напряму 6.140101 «Готельно-ресторанна справа») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С.А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40614/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Професійно-комунікативна компетентність” (для студентів 6 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальностей 7.14010101 – Готельна і ресторанна справа, 7.14010301 – Туризмознавство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 18 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40604/ , вільний).
 • Нохріна Л. А. Конспект лекцій з дисципліни «Економіка та ціноутворення на підприємствах туріндустрії» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.030601 «Менеджмент», 6.140101 «Готельно-ресторанна справа», 6.140103 "Туризм») / Л. А. Нохріна, С. А. Александрова, С. О. Погасій; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 111 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/41155/ , вільний).
 • Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Писаревський, Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 88 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42090/, вільний).

Список дисциплін

 • Технологія готельної справи
 • Економіка підприємства
 • Наукові дослідження в туріндустрії
 • Професійна комунікативна компетентність
 • Економіка готельно-ресторанного господарства
 • Економіка і ціноутворення на підприємствах готельно-ресторанного господарства
 • Комунікаційні технології у готельно-ресторанному секторі

Розроблені електронні навчальні курси