Іващенко Марина Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Іващенко Марина Юріївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Іващенко Марина Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, кандидат технічних наук (05.23.05 «Будівельні матеріали та вироби»)

Освіта

Артемівський індустріальний технікум, 1995-1999 роки навчання.

  • спеціальність Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів та виробів; кваліфікація технік-технолог. Диплом з відзнакою КА МС № 002044.

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, 1999-2003 роки навчання.

  • напрям підготовки Хімічна технологія та інженерія; спеціалізація Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; кваліфікація бакалавр з хімічної технології та інженерії. Диплом з відзнакою ХА № 23476686.

Національний технічний університет Харківський політехнічний інститут, 2003-2005 роки навчання.

  • напрям підготовки Хімічна технологія неорганічних речовин; спеціалізація Хімічна технологія тугоплавких неметалевих і силікатних матеріалів; кваліфікація інженера-технолога-дослідника. Диплом магістра з відзнакою ХА № 28148924.

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2019-2020 роки навчання.

  • галузь знань Цивільна безпека; кваліфікація: магістр за спеціальністю Цивільна безпека освітньо-професійної програми Охорона праці. Диплом магістра з відзнакою М20 № 094802.

Професійний досвід

Кандидат технічних наук за спеціальністю 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби Старший викладач охорони праці та безпеки життєдіяльності

Місце роботи

Старший викладач охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Цементи на основі композицій системи ВаО-Аl2О3-Fе2О3 для захисту від електромагнітного випромінювання: Дис... канд. техн. наук: 05.23.05 Будівельні матеріали та вироби / М. Ю. Іващенко; УкрДУЗТ. — Харків, 2015. — 191 с.: 54 рис. — рос.

Адреса електронної пошти

Maryna.Ivashchenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Шабанова Г. Н. Барийсодержащие тугоплавкие материалы специального назначения: монография / Г. Н. Шабанова, С. М. Логвинков, А. Н. Корогодская, Е. В. Христич, М. Ю. Иващенко, О. В. Костыркин. – Харьков : ФЛП Бровин А. В., 2018. – 292 с.

Статті у фахових виданнях

1. Иващенко М.Ю. Теоретические аспекты создания материалов для защиты от электромагнитных излучений / М.Ю. Иващенко, О.В. Костыркин, М.О. Костенко // Зб. наук. праць. УкрДАЗТ: Харків, 2011. – Вип. 127. – С. 15 – 17.

2. Термодинамический анализ субсолидусного строения системы BаО–Al2O3–Fe2O3 / Г.Н. Шабанова, С.М. Логвинков, М.Ю. Иващенко, А.В. Костыркин // Огнеупоры и техническая керамика, 2011. – № 9. – С. 16–20.

3. Уточнение субсолидусного строения системы BaO–Al2O3–Fe2O3 / Г.Н. Шабанова, М.Ю. Иващенко, М.И. Ворожбиян, А.В. Костыркин, С.А. Киселева // Вестник НТУ «ХПИ», 2012. – № 63 (969). 2012. – (Серия: Химия, химическая технология и экология). – С. 27 – 32.

4. Иващенко М.Ю. Оценка температур и составов эвтектик бинарных и тройных сечений системы BaO-Al2O3-Fe2O3 / М.Ю. Иващенко, Г.Н. Шабанова, М.И. Ворожбиян, А.В. Костыркин // Вестник НТУ «ХПИ», 2013. – № 47 (1020) 2013 – (Серия: Химия, химическая технология и экология). – С. 57 – 62.

5. Теоретические и экспериментальные исследования возможности существования тройного соединение ВаАlFe11О19 в системе BaO-Al2O3-Fe2O3 / Г.Н. Шабанова, М.Ю. Иващенко, М.И. Ворожбиян, А.В. Костиркин, Н.С. Цапко // Вопросы химии и химической технологии, 2014 – № 2. – С. 49 – 52.

6. Иващенко М.Ю. Исследование процессов минералообразования барийсодержащих цементов на основе моноалюмината и гексаферрита бария / М.Ю. Иващенко, Г.Н. Шабанова, М.И. Ворожбиян, А.В. Костыркин, Н.С. Цапко // Вестник НТУ «ХПИ». – 2014. – № 51 (1093). – (Серия: Химия, химическая технология и экология). – С. 73 – 79. – Библиогр .: 3 назв. – ISSN 2079-0821.

7. Строительные материалы в качестве защиты от негативного воздействия электромагнитного излучения / М.И. Ворожбиян, М.Ю. Иващенко, А.В. Костыркин // Коммунальное хозяйство городов. – 2015. – № 120 (1). – (Серия: Безопасность жизни и деятельности человека – образование, наука, практика). – С. 107 – 109.

Статті у збірниках наукових праць

1. Иващенко М.Ю. Исследование физико-технических свойств специального барийсодержащего цемента / М.Ю. Иващенко, Г.Н. Шабанова // Материалы ХХV международной научно-практической конференции MicroCAD 2017 «Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье», Ч. ІІ (17-19 мая 2017) Харьков, НТУ «ХПИ». – с. 272.

2. Дегтярев О.Д. Использование газоанализаторов для оценки экологичности и топливной эффективности газотурбинных двигателей / О.Д. Дегтярев, М.Ю. Иващенко // Збірник наукових статей та матеріалів ІХ-ї міжнародної науково-методичної конференції та 121-ї міжнародної конференції EAS» «Безпека людини в сучасних умовах», 7 – 8 грудня 2017 р.: Тез. доп. – Харків, НТУ «ХПІ», 2017. – С.115–122.

3. Іващенко М.Ю. Розробка композиційного матеріалу для захисту від впливу шкідливих факторів / М.Ю. Іващенко // Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», 14-16 вересня 2017 р.: Тез. доп. – м. Херсон, 2017. – С. 138 – 141.

4. Иващенко М.Ю. Исследование защитных свойств барийсодержащего цемента и бетона на его основе / М.Ю. Иващенко, Г.Н. Шабанова // Матеріали ХХVІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD 2018 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», Ч.ІІ (16−18 травня 2018 р.) Харків, НТУ «ХПІ». − С.235.

5. Ворожбіян М.І. Негативні фізичні фактори енергетичного походження та захист від них / М.І. Ворожбіян, М.Ю. Іващенко // ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності», 28-29 березня 2019 р. Тези доп. – Вип. 4, – Полтава: ПДАА, 2019. – С. 26 – 29.

6. Іващенко М.Ю. Захист довкілля від негативної дії електромагнітного випромінювання / М.Ю. Іващенко // Матеріали ХХVІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD 2019 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», Ч.ІІ (15−17 травня 2019 р.) Харків, НТУ «ХПІ». − С.258.

7. Безпека працюючих в умовах підвищегого електромагнітного фону / М.Ю. Іващенко // Матеріали VІ Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика», 11-14 вересня 2019 р.: Тез. доп. – м. Херсон, 2019. – С. 137 – 139.

8. Ivashchenko M.Y. Effect of objects of railway transport on the environment / Матеріали І Міжнародної науково-практичної iнтернет-конференції «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки», 28 квітня 2020 р.: Тез. доп. – м. Дніпро, 2020. – С. 129-130. https://udhtu.edu.ua/wp-content/uploads/2020/08/bgd_2020.pdf

9. Ivashchenko M.Y. Influence of production factors on workplaces in a locomotive depot / Матеріали ХVI Міжнародної науково-практичної конференції «Радіаційна і техногенно-екологічна безпека людини та довкілля: стан, шляхи і заходи покращення», 4-7 червня 2020 р.: Тез. доп. – м. Миколаїв, 2020. – С. 111-113. https://chmnu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/TEZI-ZBIRKA.pdf

10. Брусенцов В.Г., Ворожбиян М.И., Брусенцов О.В., Иващенко М.Ю. Повышение безопасности окружающей среды внедрением контроля уровня профессиональной надежности работников операторского профиля / Матеріали ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», 28-30 жовтня 2020 р. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 163. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49066/2/Conference_NTU_KhPI_2020_MicroCAD_Ch_2.pdf

11. Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безпеки на транспорті, енергетики, інфраструктури», 8 - 11 вересня 2021, Морський інститут імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова. м. Херсон. – с.213-215. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/13683/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB_2021%2B.pdf

Статті, включені до наукометричних баз

1. Oleg Kostyrkin, Galina Shabanova, Sergei Logvinkov, Natalia Tsapko and Maryna Ivashchenko. Investigation of multiphase equilibria in the subsolidus of BaO-CoO-Fe2O3-Al2O3 system / 6th International Scientific Conference «Reliability and Durability of Railway Transport Engineering Structures and Buildings» – Transbud-2017. MATEC Web of Conferences. Volume 116, 01006 (2017). – Режим доступу до журн. (Scopus): https://doi.org/10.1051/matecconf/201711601006

2. Pancheva H. Chemical deposition of CdS films from ammoniac-thiourea solutions / H. Pancheva, O. Khristych, M. Ivashchenko, E. Mykhailova, A. Pilipenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. (Technology organic and inorganic substance), 2/6(92)2018, P. 48-52. – Режим доступу до журн. (Scopus): https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.128093

3. Ivashchenko M. Establishing the patterns in the formation of oxide films on the alloy Ti6Al4V in carbonic acid solutions / M. Ivashchenko, O.Smirnova, S.Kyselova, S.Avina, A.Sincheskul, A.Pilipenko // Eastern-European journal of enterprise technologies. (Technology organic and inorganic substance), 5/6(95)2018, P. 21-26. – Режим доступу до журн. (Scopus): https://doi.org/10.15587/1729-4061.2018.143793

4. Исследование взаимосвязи индивидуальных особенностей и показателей уровня функциональной надежности у железнодорожных операторов / В.Г.Брусенцов, О.В.Брусенцов, М.И.Ворожбиян, В.Г.Пузырь, М.Ю.Иващенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 105. Серия: Безопасность жизнедеятельности / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова. – г. Днепр, 2018. – С. 111-117. (Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib) http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/151387

5. V. Brusentsov, V. Puzyr, М. Vorozhbiian, М. Ivashchenko and Yu. Datsun. Higher efficiency of control over functional status of locomotive crew members // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 985 (2020) 012041. doi:10.1088/1757-899X/985/1/012041/ (Scopus). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/985/1/012041

6. Підвищення безпеки експлуатації будівель в умовах ущільнення забудови / О.С. Скрипник, В.Є. Найдьонова, М.Ю. Іващенко, О.А. Шептур // Інженерія природокористування. – ХНТУСГ ім. Петра Василенка, 2020. – №4(1 8), – с. 95 - 99 (Google Scholar, Категорія Б). http://enm.khntusg.com.ua/index.php/enm/article/view/399

7.Скрипник О.С., Абракітов В.Е., Іващенко М.Ю. Вплив складу мінеральних ват на організм працюючих задіяних у монтажі утеплювача // Комунальне господарство міст. Серія: Технічні науки та архітектура – 2021. – №1(161). – С. 320-327. (Категорія Б, Index Copernicus). https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5754

8. Вплив адміністративно-територіальної реформи на стан охорони праці в сільгоспвиробництві / М.І. Ворожбіян, М.Ю. Іващенко, О.С. Скрипник, П.А. Білим // Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. – ХНУМГ, 2021. – Том 3, № 163. – С. 221-228. (Категорія Б, Index Copernicus). https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5808

9. Barium-containing cement and concrete for protection against electromagnetic radiation / G.N.Shabanova, A.N.Korohodska, M.V.Kustov, E.V.Khrystych, S.M.Logvinkov, M.Y.Ivashchenko, D.V.Taraduda // «Functional materials», Vol.28, No.2, 2021. рр. 323-326. (Scopus) https://doi.org/10.15407/fm28.02.323 http://functmaterials.org.ua/contents/28-2/323

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Пат. 90619 U. Україна, МПК С 04 В 14/00. Бетонна суміш / автори М.І. Ворожбіян, Г.М. Шабанова, М.Ю. Іващенко, О.В. Костиркін, В.М. Сударський / Заявник та патентовласник УкрДАЗТ; № u 201311713; Заявл. 04.10.2013; Опубл. 10.06.2014; Бюл. №11. − 2 с.

2. Патент на корисну модель № 81030 Україна, МПК B01J 23/86 (2006.01), B01J 23/885 (2006.01). Спосіб приготування залізохромового каталізатора середньотемпературної конверсії оксиду вуглецю; власники: Гармаш Б.К., Лобойко О.Я., Мороз М.О. Іващенко М.Ю. – заявл. 10.05.2012.; опубл. 25.06.2013, Бюл.№ 12, с.6.

3. Патент на корисну модель № 115620 Україна, МПК С04В 28/20, С04В 28/18, С04В 28/08, С04В 22/08. Сировинна суміш для виготовлення силікатної цегли / автори Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю., власник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 17.10.2016.; опубл. 25.04.2017, Бюл.№ 8, с.3.

4. Патент на корисну модель № 119263, Україна, МПК: С04В 28/20, С04В 28/18, С04В 18/04. Сировинна суміш для виготовлення силікатної цегли / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю. – заявник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 20.12.2016; опубл. 25.09.2017, Бюл. № 18, с. 2.

5. Патент на винахід №119173, Україна, МПК: С04В 28/20, С04В 28/18, С04В 18/04. Сировинна суміш і спосіб виготовлення силікатної цегли / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю. – заявник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 20.12.2016; опубл. 10.05.2019, Бюл. № 9, с. 3.

6. Патент на корисну модель № 119850, Україна, МПК: С04В 28/20, С04В 111/00. Спосіб виготовлення силікатної цегли із сировинної суміші / Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Плугін А.А., Іващенко М.Ю. – заявник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 20.12.2016; опубл. 10.10.2017, Бюл. № 19, с. 3.

Індекс цитування відкритих публікацій (дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

2

2

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Іващенко М.Ю., Козодой Н.В. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека». – Харків: УкрДУЗТ, 2019 р. – 34 с. http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1816

2. Іващенко М.Ю. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Соціально-економічні основи охорони праці» для студентів спеціальності 263 «Цивільна безпека» – Харків: УкрДУЗТ, 2019 р. – 20 с. http://lib.kart.edu.ua/handle/123456789/1817

3. Скрипник О. С. Будівлі і споруди та їх поведінка в умовах надзвичайних ситуацій : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист» / О. С. Скрипник, М. Ю. Іващенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 158 с. https://eprints.kname.edu.ua/58049/1/%D0%9A%D0%9B_%D0%91%D0%95%D0%91%D0%A1_2019_93%D0%9B.pdf

4. Скрипник О. С. Безпека експлуатації будівель та споруд : конспект лекцій для студентів 2 курсу денної та заочної форм навчання, першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Охорона праці» / О.С. Скрипник, М.Ю. Іващенко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. – 106 с. https://eprints.kname.edu.ua/58049/1/%D0%9A%D0%9B_%D0%91%D0%95%D0%91%D0%A1_2019_93%D0%9B.pdf

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Безпека життєдіяльності та основи охорони праці

Бакалавр

Транспортних систем та технологій

Денна

Розроблені електронні навчальні курси