Pavlo.Neiezhmakov

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Неєжмаков Павло Іванович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Неєжмаков Павло Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь

 • Завідувач кафедри світлотехніки і джерел світла Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова, професор, доктор технічних наук,
 • Генеральний директор ННЦ "Інститут метрології"

Освіта

Харківський інститут радіоелектроніки, закінчив у 1983 році.

 • напрям підготовки/спеціальність «Радіотехніка»; кваліфікація «Радіоінженер». Диплом №КВ №624685.

Професійний досвід

 • Доктор технічних наук за спеціальністю 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення, професор кафедри світлотехніки і джерел світла
 • Головний редактор «Українського метрологічного журналу» видавництва ННЦ «Інститут метрології», Україна
 • Член редакційної колегії журналу «Світлотехніка та електроенергетика», Україна
 • Член Міжнародного комітету з мір та ваг (СІРМ)
 • Член ради факультету Електропостачання та освітлення міст Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
 • Член науково-технічної ради Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова
 • Член Спеціалізованої вченої ради Д64.827.01 ННЦ «Інститут метрології» (спеціальності: 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення)

Місце роботи

Теми дисертацій

 • Методи та засоби метрологічного забезпечення вимірювань довжини на геодинамічних полігонах : дис... канд. техн. наук / П. І. Неєжмаков; Нац. наук. центр "Ін-т метрології". - Х., 2007. - 24 c. - укp.
 • Науково-технічні засади перебудови еталонної бази України у відповідності до реформи міжнародної системи одиниць SI: дис. ... д-ра техн. наук : 05.01.02 / П. І. Неєжмаков; Нац. ун-т "Львів. політехніка". - Львів, 2014. - 350 с. — укp.

Електронна пошта

Pavlo.Neiezhmakov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва збірника наукових праць. – Рік. – №. – Сторінки.

Статті у збірниках наукових праць

 1. Прізвище І. Б. Назва тез / І. Б. Прізвище // Назва конференції : матеріали …, місто, дата проведення / колектив авторів ; за заг. ред. … ; ВНЗ. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: http://vnz.edu.ua/sites/default/files/konf/vnz_konferenciya_2017.pdf , вільний).

Статті, включені до наукометричних баз

 • Neyezhmakov P. Reduction of the measurand estimate bias for nonlinear model equation // O. Botsiura, I. Zakharov, P. Neyezhmakov // Journal of Physics: Conference Series. 1065 (2018) 212002. DOI: 10.1088/1742-6596/1065/21/212002.
 • Neyezhmakov P. On the accounting for the influence of the Earth's atmosphere on the results of distance measurement realized by lasers // P. Neyezhmakov, A. Prokopov, V. Skliarov // Journal of Physics: Conference Series. 1065 (2018) 142008. DOI: 10.1088/1742-6596/1065/14/142008.
 • Neyezhmakov P. The Measurement Standard of the Luminous Flux for Metrological Traceability of Measurements of LED Lamps // P. Neyezhmakov, M. Huriev // CPEM 2018 – Conference on Precision Electromagnetic Measurements. 8–13 July 2018: Full Paper. 2018. DOI: 10.1109/CPEM.2018.8500981.
 • Neyezhmakov P. Method of Reproduction of the Luminous Flux of the LED Light Sources by a Spherical Photometer / M. Нuriev, P. Neyezhmakov // IOP Conference Series: Journal of Physics: Conference Series. – 2018. – Volume 972. – Conference 1. – P. 1–7. DOI :10.1088/1742-6596/972/1/012028.
 • Neyezhmakov P. Metrological assurance and traceability for Industry 4.0 and additive manufacturing in Ukraine / V. Skliarov; P. Neyezhmakov; A. Prokopov // SPIE SMART STRUCTURES AND MATERIALS + NONDESTRUCTIVE EVALUATION AND HEALTH MONITORING (Denver, Colorado, United States, 4–8 March 2018): Proceedings Volume 106020Q. – 2018. DOI: https://doi.org/10.1117/12.2292821.
 • Neyezhmakov P. Verification of the Indicating Measuring Instruments Taking into Account their Instrumental Measurement Uncertainty / I. Zakharov, P. Neyezhmakov, O. Botsiura // Measurement Science Review. – 2017. – Vol. 17. – № 6. – РР. 269–272. DOI: 10.1515/msr-2017-0033.
 • Neyezhmakov P. Peculiarity of Measurement Instruments Verification by Results of Their Calibrations / I. Zakharov, P. Neyezhmakov // MEASUREMENT 2017: 11th International Conference (29–31 May, 2017, Smolenice, Slovakia): Proceedings. – Smolenice, 2017. – P. 19 – 22. DOI: 10.23919/MEASUREMENT.2017.7983526.
 • Метрологическое обеспечение импульсных световых измерений [Электронный ресурс] / П. И. Неежмаков, А. Д. Купко, В. В. Терещенко, Г. И. Чурюмов // Журнал нано- и электронной физики. – 2017. – Т. 9. – № 1. – С. 01013(5). DOI: 10.21272/jnep.9(1).01013.
 • JRP SIB60 “Metrology for Long Distance Surveying” – a concise survey on major project results / F. Pollinger, V. Kupko, P. Neyezhmakov [et al] // 3rd Joint International Symposium on Deformation Monitoring (JISDM), 30th March – 1st April 2016, Vienna [Electronic resource]. – режим доступа: doi: 10.1007/1345_2015_1543.
 • Neyezhmakov P. Estimation of economic feasibility of development of national measurement standards [Electronic resource] / Pavel Neyezhmakov, Alexander Prokopov // 17th International Congress of Metrology (Paris, France, 21–24 September 2015): Abstract Proceedings. – 2015. DOI:10.1051/metrology/201519001.
 • Neyezhmakov P. Precision quantum devices of generation, modulation and detection of the laser radiation / Pavel Neyezhmakov, Nikolay Kravchenko // 17th International Congress of Metrology (Paris, France, 21–24 September 2015): Abstract Proceedings. – 2015. DOI:10.1051/metrology/201520001.
 • Neyezhmakov P. Photorecievers for precesion laser measurement systems of length / Pavel Neyezhmakov, Nikolay Kravchenko // XXI IMEKO World Congress. August 30 – September 4, 2015, Czech Republic, Prague: Full Paper. 2015. – P. 110–113.
 • Neyezhmakov P. Electronic calibration certificate / P. Neyezhmakov, S. Pivnenko, S. Zub // XXI IMEKO World Congress. August 30 – September 4, 2015, Czech Republic, Prague: Full Paper. 2015. – P. 1230-1232.
 • Neyezhmakov P. I. Evaluating the Economic Feasibility of Creating National Primary Standards // P. I. Neyezhmakov, A. V. Prokopov // Measurement Techniques. – 2014. – Vol. 57. – Issue 4. – pp 373–377. DOI: https://doi.org/10.1007/s11018-014-0463-7.
 • Neyezhmakov P. Challenges and perspectives of regional cooperation within coomet - The euro-Asian regional metrology organization // P. Neyezhmakov, K.-D. Sommer // XX IMEKO World Congress. September 9−14, 2012, Busan, Republic of Korea: Full Paper. 2012. DOI: DOI: 10.21014/acta_imeko.v2i2.113.
 • Neyezhmakov P. I. Results of the 26th session of the joint committee of the regional metrological organizations and the international bureau of weights and measures // P. I. Neyezhmakov, A. G. Chunovkina // Measurement Techniques. – 2011. – Vol. 54. – Issue 8. – pp. 959–961. DOI: 10.1007/s11018-011-9833-6.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Назва, номер, рік

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

111

111

h-індекс

5

5

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Міжнародний іспит з англійської мови (В2)

Екзаменаційно-освітній центр «Universal Test»

Київ, Україна

13 грудня, 2018 р.


Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Вступ до квантової метрології. Частина 2. Елементи квантової фізики. Практичні заняття: Навчальний посібник / Ю. Ф. Павленко, П. І. Неєжмаков, С. І. Кондрашов, Т. В. Дроздова. – Харків: ФОП Панов А. М., 2019. – 116 с.
 • Вступ до квантової метрології: Підручник для студентів ВНЗ / Ю. Ф. Павленко, С. І. Кондрашов, П. І. Неєжмаков [та ін.]; За ред. Ю. Ф. Павленка. – Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017. – 244 с.
 • Вступ до квантової метрології: Навчальний посібник / Ю. Ф. Павленко, С. І. Кондрашов, П. І. Неєжмаков, Н. М. Маслова; за ред. Ю. Ф. Павленка. – Х.: Вид–во «Підручник НТУ «ХПІ»», 2013. – 148 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні вказівки до лабораторних робіт з дисціплин «Державні первинні еталони» та «Сучасний стан системи технічного регулювання» / Ю.Ф.Павленко, П.І.Неєжмаков, І.В.Руженцев, Н.В.Штефан. – Харків: ХНУРЕ, 2013 р. –71 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Стандартизація та сертифікація в світлотехніці

Бакалавр

Електротехніка та електротехнології

Денна/Заочна

Інтелектуальні мережі

Магістр

Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси