None

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Оленіна Олена Юріївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

завідувач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва, доктор мистецтвознавства, професор, заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Освіта

Харківський державний інститут культури (спеціальність «Культурно-просвітницька робота, керівник самодіяльного театрального колективу»); Школа ділового спілкування та реклами Асоціації працівників реклами СРСР та Інституту підвищення кваліфікації інформаційних працівників ГКНТ СРСР (м. Москва) (спеціалізація «Організація рекламної діяльності»); аспірантура на кафедрі філософії Харківського авіаційного інституту ім. М. Є. Жуковського (м. Харків); докторантура на кафедрі теорії та історії культури Національної музичної академії України ім. П.І. Чайковського (м. Київ).

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

1998-2003 — викладач, старший викладач кафедри теорії та історії культури Харківської державної академії культури. 2003-2006 – старший викладач, доцент кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури. 2010-2013 — завідувач кафедри менеджменту соціально-культурної діяльності Харківської державної академії культури. 2013-2016 — проректор з науково-дослідної роботи Харківської державної академії дизайну і мистецтв. 2016-2017 — професор кафедри АБіС ДАС ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. з 2017 — завідувач кафедри дизайну та образотворчого мистецтва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

З 1990 по 2010 — активно займалася практичною діяльністю в сфері реклами, маркетингу та комунікаційного менеджменту: очолювала інформаційно-рекламний відділ Фінансово-промислової групи «Сігма» (1990-1995 рр.), відділи маркетингу та реклами ТОВ «БРИГ ЛТД» (1997-2000 рр.) та АКБ «Базис» (2001-2010 рр.). З 2004 року по теперішній час – Голова Правління міжнародного об’єднання «Таланти третього тисячоліття».

Тема дисертації

Кандидатська дисертація «Реклама як явище художньої культури» (наукова спеціальність — 17.00.01. – теорія та історія культури в галузі мистецтвознавства). Докторська дисертація «Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі» (наукова спеціальність — 26.00.01 — теорія та історія культури в галузі мистецтвознавства).

Контакти

olena.olenina@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Чжанжи У (спеціальність Архітектура та містобудування);

Докторанти/здобувачі

Матвєєва Ю.Г. (спеціальність Образотворче мистецтво); Вергунова Н.С.(спеціальність Дизайн).

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Мачулін, Л. І. Культурно-антропологічний статус міста у системі соціокультурних трансформацій (на прикладі Харкова) [Текст] : автореферат... канд. філософ. наук, спец.: 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Мачулін Л. І. – Х. : Харківський нац. пед. ун-т ім. Г.С. Сковороди, 2014. – 23 с. Мантула, Богдан Анатолійович. Бренд у культурно-комунікативному вимірі інформаційного суспільства (філософсько-антропологіний аналіз) : автореф. дис ... канд. філос. наук, спец.: 09.00.04 - філософська антропологія, філософія культури / Б. А. Мантула. – Харків, 2015. – 20 с. ЦЯО Шубей. Дизайн дитячих ігрових майданчиків у структурі мегаполісів КНР: автореф. дис ... канд. мистецтв., спец.: 17.00.07 – дизайн / Ц. Шубей. – Харків, 2019. – 23 с.

Друковані публікації

1. Реклама как художественно-эстетическая ценность / Е. Ю. Оленина; Харьк. гос. акад. культуры. — Х.: ХДАК, 1999. — 55 с. 2. Реклама як явище художньої культури: Автореф. дис. ... канд. мистецтвознав.: (17.00.01 — теорiя i iсторiя культури) / Оленiна Олена Юрiївна; Нац. муз. акад. України iм. П. I. Чайковського. — К., 1999. — 19 с. 3. Трансформації мистецтва в комунікативній культурі соціуму : монографія / Олена Оленіна ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. — Х. : [Б.в.], 2010. — 255 с. — Ел. копія в базі даних. — Бібліогр.: с. 243-255. 4. Рольова специфіка мистецтва у сучасному культурно-комунікативному просторі : автореф. дис. ... д-ра мистецтвознав. : [спец.] 26.00.01 "Теорія та історія культури" / Оленіна Олена Юріївна ; Харк. держ. акад. культури. — Х. : [Б.в.], 2011. — 38 с.

Статті

1. Народное творчество в развитии приемов и методов современной рекламы / Е. Ю. Оленина // Вісн. Харк. держ. ун-ту. Сер. Теорія культури та філософія науки. — Х., 1997–1998. — № 397, вип. 8: Філософія і культура. — С. 82–85. 2. Идейные истоки становления рекламы / Е. Ю. Оленина // Вiсн. Харк. худож.-пром. iн-ту. — Х., 1999. — Вип. 1. — С. 246–251. — Библиогр.: 4 назв. 3. Кiтч i реклама як двi складовi масової культури / Олена Оленiна // Посвiт. — 1999. — № 1. — С. 25–26. 4. Художественные приемы и методы массовой рекламы в традициях поп-арта / Е. Ю. Оленина // Вiсн. Харк. худож.-пром. iн-ту. — Х., 1999. — Вип. 1. — С. 252–257. 5. Мода и реклама / Е. Ю. Оленина // Зеленая лампа. — 1999. — № 1–2. — С. 91–92. — * 6. Принципи модернiзму в рекламнiй творчостi / Олена Оленiна // Мистецькi обрiї – 99: Альманах: Наук.-теорет. пр. та публiц. — К., 2000. — [Вип. 2]. — С. 278–285. 7. Сучаснi тенденцiї розвитку реклами в галузi художньої культури / О. Ю. Оленiна // Культура України: Зб. наук. пр. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2002. — Вип. 9: Мистецтвознавство. — С. 78–84. — Бiблiогр.: 4 назв. 8. Игровая заданность рекламы / Оленина Е. Ю. // Вiсн. Харк. держ. акад. дизайну i мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архiтектура. — Х., 2003. — № 2. — С. 80–87. — Библиогр.: 4 назв. Твоему успеху нужен "Базис", или История о том, как банк "Базис" создавал свой базис / Елена Оленина // М.А.ДЕ. — 2003. — № 5. — С. 137. 9. [Первый Украинский студенческий фестиваль рекламы состоялся] / Елена Оленина // Маркетинг и реклама. — 2004. — № 5/6. — С. 7–8. 10. Методи просування естетико-художнього продукту в історичній ретроспективі / О. Ю. Оленіна // Актуальні філософ. та культурол. пробл. сучасності : зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 21. — С. 271–277. 11. Особливості брендінгу в сфері художньої культури /О. Ю. Оленіна // Актуальні філософ. та культурол. пробл. сучасності : зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 20. — С. 247–253. 12. Роль драматургії в створенні комунікативного продукту / О. Ю. Оленіна // Актуальні філософ. та культурол. пробл. сучасності : зб. наук. пр. — К., 2007. — Вип. 19. — С. 209–214. 13. Видовищні й візуальні види рекламування: старослов’янська традиція / О. Ю. Оленіна // Актуальні пробл. історії, теорії та практики худож. культури : зб. наук. пр. — К., 2008. — Вип. 20. — С. 258–266. 14. Вплив рекламної комунікації на масову свідомість і колективну поведінку / О. Ю. Оленіна // Актуальні пробл. історії, теорії та практики худож. культури : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Держ. акад. кер. кадрів культури і мистец., Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2008. — Вип. 21. — С. 169–177. — Бібліогр.: 4 назви. 15. Креатив як інструмент у рішенні завдань позиціювання / О. Ю. Оленіна // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2008. — № 14. — С. 90–97. 16. Соціально-культурне проектування як метод побудови сучасного культурно-комунікативного простору / О. Ю. Оленіна // Актуальні філософ. та культурол. пробл. сучасності : зб. наук. пр. / Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2008. — Вип. 22. — C. 119-126. 17. [Сертифікації маркетологів] / Олена Оленіна // Маркетинг в Україні. — 2009. — № 3. — C. 67. 18. Естетичні та художні елементи реклами в регуляції стереотипної поведінки / Оленіна Олена Юріївна // Культура і сучасність. — 2009. — № 1. — C. 108-113. — Бібліогр.: 5 назв. 19. Интернет в процессах виртуализации искусства / Оленина Е. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 13. — C. 88-96. — Библиогр.: 8 назв. 20. Искусство в период третьей и четвертой коммуникационных революций / Оленина Е. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 10. — C. 101-109. — Библиогр.: 5 назв. 21. Культурный капитал и символический обмен как основа экономики искусства / Оленина Е. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 14. — C. 56-64. 22. Мистецтво як фактор впливу на сучасні комунікативні практики / Оленіна О. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 2. — C. 96-103. — Бібліогр.: 6 назв. 23. Предпосылки возникновения арт-рынка / Оленина Е. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 15. — C. 106-115. — Библиогр.: 6 назв. 24. Пресса и радио как факторы влияния на художественную среду / Оленина Е. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство. Архітектура : [зб. наук. пр.]. — Х., 2009. — № 9. — C. 78-85. — Библиогр.: 8 назв. 25. Сальвадор Далі. Основи позиціювання бренду / Олена Оленіна // Аркадія. — 2009. — № 2. — C. 22-26. — Бібліогр.: 5 назв. 26. Вплив віртуальності на процеси трансформації мистецтва / О. Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології] ; за заг. ред. В. М. Шейка ; [редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін. ; передм. В. М. Шейко]. — Х., 2010. — Вип. 29. — C. 196-204. — Бібліогр.: 10 назв. 27. Становлення та розвиток художніх ринків Європи в XVII-ХІХ ст. / О. Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2010. — Вип. 31. — C. 143-155. — Бібліогр.: 5 назв. 28. Функціонально-рольова специфіка сучасного мистецтва / Оленіна О. Ю. // Гуманіт. часопис. — 2011. — № 3. — C. 5-11. — Бібліогр.: 15 назв. 29. Аукціонні будинки в системі арт-менеджменту / Оленіна О. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство : [зб. наук. пр.] / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец. — Х., 2012. — № 12. — C. 157-160. — Бібліогр.: 8 назв. 30. Віртуалізація художніх комунікацій / Оленіна О. Ю. // Гуманіт. часопис : зб. наук. пр. / Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х.,, 2012. — № 1. — C. 28-34. — Бібліогр.: 10 назв. 31. Інформаційно-комунікаційний потенціал мистецтва / О. Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2012. — Вип. 37. — C. 84-91. — Бібліогр.: 6 назв. 32. Мистецтво в контексті соціально-гуманітарного дискурсу / Олена Оленіна // Київ. музикознавство. Культурологія та мистецтвозн. : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. — К., 2012. — Вип. 41. — C. 3-11. — Бібліогр.: 10 назв. 33. Особливості сучасного арт-ринку / Оленіна О. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Х., 2012. — № 6. — C. 93-96. — Бібліогр.: 3 назви. 34. Проблеми комунікативності мистецтва у просторі сучасної гуманітаристики / Оленіна О. Ю. // Гуманіт. часопис : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". — Х., 2012. — Вип. 4. — C. 32-38. — Бібліогр.: 8 назв. 35. Художнє середовище в контексті комунікаційних процесів / Олена Оленіна // Київ. музикознавство. Культурологія та мистецтвозн. : зб. ст. / Нац. муз. акад. України ім. П. І. Чайковського, Київ. ін-т музики ім. Р. М. Глієра. — К., 2012. — Вип. 42. — C. 12-20. — Бібліогр.: 4 назви. 36. Концепція підготовки менеджерів соціокультурної діяльності в умовах формування суспільства знань / О. Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2013. — Вип. 42 : (спецвип.), Ч. 2. — C. 41-49. — Бібліогр.: 9 назв. 37. Продавці мистецтва як комунікатори на художньому ринку / О. Ю. Оленіна // Культура України : зб. наук. пр. / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, [Акад. мистец. України, Ін-т культурології ; редкол.: В. М. Шейко (відп. ред.) та ін.] ; за заг. ред. В. М. Шейка. — Х., 2013. — Вип. 40. — C. 167-176. — Бібліогр.: 6 назв. 38. Реклама и народное творчество: фольклор и китч в рекламе / Оленина Е. Ю. // Гуманіт. часопис : зб. наук. пр. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Нац. аерокосм. ун-т ім. М. Є. Жуковського "Харк. авіац. ін-т". - Х., 2013. - Вип. 1. - C. 82-89. - Библиогр.: 4 назв. 39. Венеціанська бієнале як соціокультурний та художній проект (на прикладі 52-ї Венеціанської бієнале) / Оленіна О. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Х., 2014. — № 8. — C. 70-76. — Бібліогр.: 4 назви. 40. Еволюція технологій рекламування художнього продукту в контексті масовізації та демасовізації суспільства / Оленіна О. Ю. // Вісн. Закарпат. Худ. інституту : зб. наук. пр. — Ужгород, 2015. — № 7. — C. 70 -73. — Бібліогр.: 8 назв.

41. Мережевий проект як нова художня форма / Оленіна О. Ю. // Вісн. Харк. держ. акад. дизайну і мистец. [Сер.] Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Х., 2016. — № 2. — C. 114 -118. — Бібліогр.: 7 назв. 42. Пластический образ в динамике перехода от модерна к постмодерну / Оленина Е. Ю., Глебова Т. А. // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті [Сер.] Мистецтвознавство : зб. наук. пр. — Х., 2016. — № 2. — C. 75 - 81. — Бібліогр.: 16 назв. 43. Дизайн витрины в формировании визуального образа бренда города/ Оленина Е.Ю.//Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник. – Київ: КНУБА, 2017.- Вип.11.- С. 99- 110. 44. Організація дитячих ігрових просторів у сучасному місті. суспільства / Оленіна О.Ю. //Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник – Київ: КНУБА, 2017.- Вип.47.- С. 148-156. 45. Інтернет меми українського походження в культуротворчій практиці сучасного суспільства / Оленіна О.Ю., Пічугіна Ю.О. // Вісн. Нац. акад. керівних кадрів культури і мистецтв : зб. наук. пр. – К. : НАКККМ, 2018. – № 3. – С. 55 - 67. 46. Елементи національної художньо-естетичної традиції в ігровій скульптурі Японії / Глібова Т., Оленіна О. // Народознавчі зошити. 2019. № 6 (150). С. 1542—1550.

Тези до конференцій

1. Художественно-эстетическое и утилитарно-прагматическое как два компонента современной рекламы / Е. Ю. Оленина // Духовна культура в iнформацiйному суспiльствi: Матерiали мiжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 сiч. [2002 р.] / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2002. — С. 31–32. 2. Чотири принципи візуалізації образа в технології брендингу / О. Ю. Оленіна // Актуальні проблеми розвитку реклами в Україні : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф. — Х., 2004. — С. 95–99. 3. Рекламна комунікація в процесах соціальної ідентифікації особистості / О. Ю. Оленіна // Ідентичність у сучасному вимірі : матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. — Донецьк, 2006. — С. 149–150. 4. Етика та педагогіка / О. Ю. Оленіна, О. П. Проценко // ІІІ Національний конгрес з біоетики з міжнародною участю, м. Київ, 8–11 жовтня 2007 р. / Нац. акад. наук України, Акад. мед. наук України, М-во охорони здоров’я України. — К., 2007. — С. 132. 5. Мистецтво в аксіології культурно-комунікативного простору / О. Ю. Оленіна // Аксіологічні аспекти трансформації сучасного українського суспільства : Всеукр. наук.-практ. конф., 27–28 квіт. 2007 р. / М-во освіти і науки України, Прикарпат. нац. ун-т ім. В. Стефаника. — Івано-Франківськ, 2007. — С. 198–199. 6. Роль креатива в рекламировании банковских брендов (на примере АКБ «Базис») / Е. Ю. Оленина // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25–26 верес. 2008 р. — Черкаси, 2008. — С. 194–196. 7. Міфотворчість у рекламі / О. Ю. Оленіна // Соціальні комунікації в стратегіях формування суспільства знань. У 2 ч. : матеріали міжнар. наук. конф., 26-27 лют. 2009 р. / М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури ; Акад. мистецтв України, Ін-т культурології ; [ред. кол.: В. М. Шейко, Н. М. Кушнаренко, М. М.Каністратенко, А. О. Рижанова, А. А. Соляник, С. В. Сищенко, Л. Ф. Торбовська]. — Х., 2009. — Ч. 1. — C. 96-98. 8. Сохранение лояльности клиентов как стратегическая цель банковской деятельности в условиях кризиса / Е. Ю. Оленина, М. И. Дмитренко // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали IV Міжнар. наук.-практ. конф., 15-16 жовт. 2009 р. — Черкаси, 2009. — C. 335-336. 9. Переговоры как глобальный диалог в техническо-коммуникационном обществе / О. П. Проценко, О. Ю. Оленина // Банківська система України в умовах глобалізації фінансових ринків : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 жовт. 2010 р. / ЧІБС УБСНБУ. — Черкаси, 2010. — C. 359. 10. Факторы влияния коммуникационных процессов на измерение художественного поля ХХ столетия / Е. Оленина, А. Проценко // Украина в системе современных цивилизаций: трансформации государства и гражданского общества : материалы ІІІ Междунар. науч.-практ. конф., 21-22 мая 2010 г. / М-во образования и науки Украины, Всеукр. общ. организация "Общественный совет работников образования и науки Украины", Одесск. нац. морской ун-т. — Одесса, 2010. — Т. 1. — C. 97-99. 11. Ритуал як елемент в системі організаційної культури / О. Ю. Оленіна, Е. А. Мельник // Філософські виміри сучасної соціальної реальності: матеріали міжнар. наук. конф., Донецьк, 14-16 квіт. 2011 р. — Донецьк, 2011. — C. 126-128. 12. Тенденції розвитку сучасної художньої культури / Оленіна Олена Юріїївна // Філософські читання: філософія в сучасному світі: всесвітньому Дню філософії присвячується : матеріали міжвуз. наук.-практ. семінару, 18 листоп. 2011 р. / М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Харк. нац. ун-т будівництва та архітектури. — Х., 2011. — C. 55-57. 13. Ринок мистецтва: сучасний стан та тенденції розвитку / Мурадян Т. Т., Оленіна О. Ю. // Освіта та наука в умовах глобальних викликів : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф. — Симферополь ; Судак, 2012. — C. 208-211. 14. Мистецтво в контексті проблематики сучасної гуманітаристики / Оленина Е. Ю. // Філософія у сучасному соціумі: Матеріали Міжнар. наук. конф. — ДонНУ; Донецьк, 2013. С 15. Реклама як художньо-комунікативні практики / Оленина Е. Ю. // Реклама як художньо-комунікативні практики: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. — ХДАДМ; Харків, 2014. С. 16. Мистецтво в проблематиці американського наукового дискурсу / Оленіна О.Ю. // Збірник матеріалів Міжнародних науково-методичних конференцій «Педагогічні аспекти підготовки викладачів з візуального мистецтва та дизайну: сучасність і перспективи» та «Актуальні питання мистецтвознавства: виклики XXI століття» м. Харків, 9-12 жовтня 2017 року с. 252-254. 17. Оленіна О.Ю., Рідний О.М. Дизайн екстер’єру у формуванні образу міста // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні тенденції розвитку архітектури і містобудування (м.Харків 17 листопада 2017 року).

18. Оленіна О.Ю., Підлісна О.В. Цитування мистецьких традицій Греції в архітектурі сучасного Харкова // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Художня культура Греції та України в сучасному гуманітарному дискурсі», (м. Егіна, Греція, липень 2019 р.).

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1. Менеджмент реклами. Планування рекламної кампанії : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. менедж. соціокульт. діяльн. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАК, 2005. — 21 с. 2. Менеджмент реклами. Планування рекламної кампанії : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. менедж. соціокульт. діяльн. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАК, 2005. — 8 с. 3. Методи та методики створення рекламного продукту. Копирайтинг : навч.-метод. матеріали до курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. менедж. соціокульт. діяльн. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАК, 2005. — 20 с. 4. Методи та методики створення рекламного продукту. Копирайтинг : прогр. курсу / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. менедж. соціокульт. діяльн. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАК, 2005. — 14 с. 5. Наскрізна програма практики студентів зі спеціальності «Менеджмент соціально-культурної діяльності» / М-во культури і мистец. України, Харк. держ. акад. культури, Каф. менедж. соціокульт. діяльн. ; [уклад.: О. Ф. Проценко, О. Ю. Оленіна, Л. І. Колесник]. — Х. : ХДАК, 2005. — 12 с. 6. Арт-менеджмент: прогр. курсу / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец., Каф. соціально-гуман. дисц. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАДМ, 2015. — 21 с. 7. Арт-менеджмент: навч.-метод. матеріали до курсу / М-во освіти і науки України, Харк. держ. акад. дизайну і мистец., Каф. соціально-гуман. дисц. ; [уклад. О. Ю. Оленіна]. — Х. : ХДАДМ, 2015. — 30 с.

Електронні публікації

Статті

Тези до конференцій

Підручники, посібники

Методичні матеріали

Профілі у наукометричних базах

https://scholar.google.com.ua/citations?user=c9drUAsAAAAJ&hl=uk

Індекси цитування

h-індекс 4

i10-індекс 2

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

«Теоретико-методичне забезпечення формування здорового способу життя особистості в умовах навчального закладу в контексті європейської інтеграції» (ХДАДМ), головний науковий співробітник, 2014–2015 рр., № держреєстрації 0314U003935, фонд Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету України. «Методичні аспекти теорії творчості, матриці символів, атрибутів сакрального мистецтва при формуванні світоглядних понять» (ХДАДМ), головний науковий співробітник, 2014–2016 рр., № держреєстрації 0314U003934., фонд Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету України.

Участь у міжнародних конференціях та форумах

The Art Culture of Greece and Ukraine in the Contemporary Humanitarian Discourse June 25-26, 2019 Athens, Greece

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Харківська організація Національної спілки художників України з 3 грудня 2018 року по 22 грудня 2018 року. Тема (назва програми) "Актуальні методи формування художніх брендів" (90 год.), сертифікат № 62 від 22.01.19.

Гранти та стажування

“The @Olvia Polis “Association Citizens for Europe and culture Aegina Island – Greece 17/6/2019 - 27/6/2019. Тема (назва програми) "Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space" (108 год.), сертифікат від 27/06/2019.

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Історія світової художньої культури, Теоретичні та методичні основи образотворчого мистецтва, Основи реклами, Брендинг.

Список дисциплін

Електронні навчальні курси

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях