Оболенцева Лариса Володимирівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Оболенцева Лариса Володимирівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Оболенцева Лариса Володимирівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, д-р екон. наук

Освіта

 • Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, 2001 р., Економічна статистика, економіст
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2016 р., Туризмознавство, спеціаліст з туризмознавства
 • Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, 2019 р., Готельно-ресторанна справа, магістр з готельно-ресторанної справи

Професійний досвід

 • Науковий ступень за спеціальністю Розвиток продуктивних сил і регоінальна економіка, доктор економічних наук, доцент кафедри туризму і готельного господарства
 • Член Харківського обласного туристсько-спортивного союзу

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Спеціальність 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка «ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЮ ПРОМИСЛОВИХ КОМПЛЕКСІВ РЕГІОНІВ», 2019

Адреса електронної пошти

Larisa.Obolenceva@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Segeda I. Theoretical principles of management innovative development of the hotel industry (Теоретичні засади управління інноваційним розвитком готельного господарства) / І. Segeda, N. Bogdan, А. Ryabev, L. Оbolentseva // Organuzational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019.- Vol. 3. - 404 p. - P. 336-345.
 • Оболенцева Л. В. Управління конкурентоспроможністю промислових комплексів регіонів: теорія, методологія, практика : монографія. Харків : ФОП Лібуркіна Л. М., 2018. 352 с.
 • Оболенцева Л. В. Особливості управління конкурентоспроможністю підприємств промисловості: регіональний аспект // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. Нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : Друкарня Мадрид, 2017. 334 с. (С. 134–148).

Статті у фахових виданнях

 • Александрова С. А., Оболенцева Л. В., Радіонова О. М. Соціально–економічні проблеми розвитку туристичної індустрії в Україні / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева, О. М. Радіонова//Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2019. № 12(40). – С. 43-47.
 • Радіонова О.М. Креативність і туризм: діалектика взаємозв'язку (міжнародний досвід) / Радіонова О. М., Оболенцева Л. В., Александрова С. А. // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». – 2020. – № 29. – С. 138-141
 • Оболенцева Л. В. Навчання як ключовий аспект підвищення ефекти-вності роботи персоналу на підприємствах готельного господарства / Л. В. Оболенцева, І. В. Сегеда, Н. М. Богдан // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки», 2019. – Вип. 36/2019. – С. 54-58.
 • Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті «економіки знань» // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 426 с. – С. 134-139.
 • Оболенцева Л. В. Кадровий потенціал як складова розвитку туристичного підприємства / Л. В. Оболенцева, Д. І. Заїка // International scientific journal. - 2015. - № 9. - С. 146-149. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_9_34
 • Оболенцева Л. В.Маркетинг та його роль у розвитку туристичної індустрії регіону/ Л. В. Оболенцева, А. А. Павленко // International scientific journal. - 2015. - № 9. - С. 141-145. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/mnj_2015_9_33
 • Оболенцева Л. В. Імідж як інструмент управління інвестиційною привабливістю регіону / Л. В. Оболенцева, К. В. Андрус, О. А. Гарькуша // Международный научный журнал. – 2015.
 • Александрова С.А. Нестандартні форми зайнятості: перспективи застосування на підприємствах туристської індустрії / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева // Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2014. – №113. – С. 335–341.
 • Оболенцева Л.В., Александрова С.А., Гринько А.О. Конкурентна розвідка як необхідна умова забезпечення ефективної конкурентної стратегії /Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.104-106.
 • Оболенцева Л.В., Півненко Г.В., Нефедовська Д.М. Мегатренди в туристичній індустрії та їхня роль при формуванні стратегії розвитку туризму / Материалы международной научно-практической конференции “Экономика и менеджмент: стратегические императивы, анализ тенденций и перспектив развития”, 05 декабря 2014, г. Херсон. – 204 с. – С.108-110.
 • Оболенцева Л. В. Дослідження ключових факторів успіху національної туристичної індустрії / Л. В. Оболенцева, О. О. Фролова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 108: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2013. – С. 551–556.
 • Оболенцева Л. В. Дослідження мотиваційних теорій та їх застосування в практичній діяльності / Л. В. Оболенцева, Є. В. Попова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 106: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 382–389.
 • Оболенцева Л. В. Теоретичні аспекти формування туристського іміджу регіону/ Л. В. Оболенцева, О. Є. Колєснік // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Вип. 104: Серія: Економічні науки: – Х. : ХНАМГ, 2012. – С. 362–366.
 • Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та ключові фактори успіху в контексті «економіки знань» // Вісник ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2011. – 426 с. – С. 134-139.
 • Оболенцева Л.В. Дослідження організаційно-економічного механізму забезпечення регіонального іміджу / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2010. - №921. – С.98-102.
 • Оболенцева Л.В. Дослідження ролі теорії К-циклів та державної кон’юнктурної політики у зменшенні проявів макроекономічної нестабільності / Науково-технічний збірник «Коммунальное хозяйство городов». Серія: Економічні науки. – 2010. – №96. – С. 210-216.
 • Оболенцева Л.В. Формування кластерів як інструмент підвищення конкурентоспроможності регіону / Економічні науки. Серія «Регіональна економіка». Збірник наукових праць. Луцький національний технічний університет. – Випуск 7 (27). – Ч.4. Редкол.: відп. ред. д.е.н., професор Герасимчук З.В. – Луцьк, 2010. – С. 148-157.
 • Оболенцева Л.В. Механізм формування конкурентоспроможної національної економіки в умовах глобалізації / Вісник Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна. Економічна серія. – 2009. - №884. – С.45-50.

Статті у збірниках наукових праць

 • Оболенцева Л.В. Управління знаннями та його роль у розвитку підприємства в «новій економіці» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави» (15 листопада 2011, м. Харків). – 220 с. – С.93-95.
 • Оболенцева Л. В. Загальна характеристика сучасних тенденцій розвитку світового ринку туризму / Л. В. Оболенцева // Туристичний, готельний і рестораннийбізнес: інновації та тренди [Електронне видання] : тези. Міжнар. наук.-практ. конф. (Київ, 7 квіт. 2016 р.) / відп. ред. А. А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 362 с. – С. 180-182.
 • Оболенцева Л. В. Проблеми та перспективи формування туристського іміджу як важливої складової розвитку туризму та економіки держави / Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова, К. О. Петренко // International scientific journal. - 2016. - № 1. - Том 2. - С. 72-76. - Режим доступу: http://www.inter-nauka.com/issues/2016/1/709
 • Оболенцева Л. В. Туризм в контексті сталого розвитку: особливості та фактори виміру / Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова // Економіка і менеджмент 2016: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 14-15 квіт. 2016 р.: у 9 т. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2016. – Т.6: Реалізація принципів концепції сталого розвитку та маркетингові технології в умовах інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2016. – 124 с. – С. 33-35.
 • Оболенцева Л. В. Соціальний туризм в Україні: особливості, проблеми, перспективи / Л. В. Оболенцева // Європейський вибір економічного поступу регіону: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Чернівці, 26-27 травня 2016 р. – Чернівці: ЧТЕІ КНТЕУ, 2016. – 280 с. – С. 70-72.
 • Оболенцева Л. В. Виявлення передумов розвитку соціального туризму в Україні / Л. В. Оболенцева // Економіка і управління національним господарством: стан, тенденції і перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (23-24 червня 2016 р., м. Одеса). – Одеса, ОНЕУ, 2016. – 158 с. – С. 60-61.
 • Оболенцева Л.В. Конкурентоспроможність та конкурентні переваги в індустрії туризму: світові тренди та національні реалії / Матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Сучасна економічна теорія та пошук ефективних механізмів господарювання» (16-17 березня 2012, м. Сімферополь). – Саки, ПП «Підприємство Фєнікс», 2012. – 426 с. – С.396-399.
 • Оболенцева Л.В. Управління знаннями та його роль у розвитку підприємства в «новій економіці» / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми реформування економіки в моделі інноваційного розвитку держави» (15 листопада 2011, м. Харків). – 220 с. – С.93-95.
 • Оболенцева Л.В. Исследование инновационной составляющей государственной конъюнктурной политики / Материалы Всероссийской научно-практической конференции «Современные проблемы инновационной экономики регионов России: теоретические и практические аспекты». – Дербент, 2010. – С.111-112.
 • Оболенцева Л.В. Кластеризація як напрям розвитку національної економіки: проблеми та перспективи / Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі». – Х.: ХНАМГ, 2010. – С. 173-176.
 • Оболенцева Л.В. Аналіз конкурентоспроможності вітчизняних підприємств в умовах ринкової економіки / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку України у глобальному середовищі». – Т.ІІ. - Сімферополь: ВітроПринт, 2009. – С.100-102.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Balandina, Iryna S; Obolentseva, Larysa V; Aleksandrova, Svitlana A; Polyakova, Yana O; Dulfan, Sergii B. Assessing Corporate Culture of an Enterprise-based on Competing Values Framework Design //Journal of Advanced Research in Law and Economics; Craiova Том 9, Изд. 4(34), (Summer 2018): 1176-1185. DOI:10.14505/jarle.v9.4(34).02. Indexed Scopus
 • Andrii Galkin, Oleksii Prasolenko, Larysa Obolentseva, Armen Atynian,Iryna Balandina, Kateryna Chebanyuk . The Neuromarketing ICT Technique for Assessing Buyer Emotional Fatigue // CEUR Workshop Proceedings: наук. збірн. Indexed Scopus – 2018. – Vol. 2105. – с. 243-253
 • A. Galkin, L. Obolentseva, I. Balandina, Eu. Kush, V. Karpenko, P. Bajdor - Mile Delivery for Consumer Driven Logistics //Transportation Research Procedia -2019.-Том 39 -c. 74-83

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

108

86

h-індекс

4

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Курс підвищення кваліфікації з академічних досліджень та освіти «Стратегії вищої освіти в області технологічних інновацій в глобальному контексті зміни соціальних потреб»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

Варненський університет управлінн

Варна, Болгарія

04-15 вересня, 2019 р.

Сертифікат

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

2019

 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад : С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 13 с.
 • Методичні рекомендації до лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технологія готельної справи» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування спеціальності 241 - Готельно-ресторанна справа) / Харків нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад : С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 18 с.
 • Александрова С. А. Технологія готельної справи : конспект лекцій для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» усіх форм навчання галузі знань 24 - Сфера обслуговування, спеціальності 242 - Готельно-ресторанна справа) / С. А. Александрова, Л. В. Оболенцева ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 87 с.

2016

 • Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі» (для студентів всіх форм навчання освітнього рівня «спеціаліст» спеціальності 7.14010301 – Туризмознавство та освітнього рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм спеціалізації (освітньої програми) «Туризмознавство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 43 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/44412/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Стратегічний менеджмент в туризмі)» (для студентів 5 курсу всіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» спеціальності 242 – Туризм, спеціалізація (освітня програма) «Туризмознавство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 42 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43482/ , вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060301 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева, А. О. Чередниченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 42 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43318/ , вільний).

2015

 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Стратегічний маркетинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та освітньо-кваліфікаційного рівня магістр спеціальності – «Готельна і ресторанна справа») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева. - Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 36 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40606/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Менеджмент і адміністрування (Стратегічне управління)» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напрямку підготовки 6.030601 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Л. В. Оболенцева, І. В. Писарева, А. О. Чередниченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 31 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/43323/ , вільний).
 • Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Писаревський, Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 88 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42090/, вільний).
 • Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; yклад.: О. М. Радіонова, Л. В. Оболенцева. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 24 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39725/ , вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Кон’юнктурні дослідження галузевого ринку» (для студентів 6-го курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, спеціальностей 7.14010101 – Готельна і ресторанна справа, 7.14010301 – Туризмознавство (за видами)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; yклад. : О. М. Радіонова, Л. В. Оболенцева. – Харків : ХНУМГ, 2015. – 20 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39303/ , вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси