Пушкар Тетяна Андріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Пушкар Тетяна Андріївна

Посада

доцент кафедри економіки

кандидат економічних наук, доцент

Освіта

1. Харківська державна академія міського господарства, "Міське будівництво і господарство", інженер-будівельник, 1998 р. (диплом з відзнакою);

2. Харківська державна академія міського господарства, "Економіка підприємства", економіст, 2003 р.

Професійний досвід

У 2002-2003 рр. отримала економічну освіту у Харківській національній академії міського господарства на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання за спеціальністю "Економіка підприємства", кваліфікація - "економіст". Після закінчення навчання залишилась працювати на факультеті післядипломної освіти і заочного навчання. У 2003- 2005 рр. обіймала посаду асистента кафедри економіки і управління в будівництві та міському господарстві ФПО і ЗН.

Починаючи із 2005р. по 2010 рр. - старший викладач кафедри економіки і управління в будівництві та міському господарстві.

У березні 2009 р. успішно захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спецальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка за темою "Територіально-функціональна організація діяльності будівельного комплексу".

Починаючи з 2010 року, у зв'язку із реорганізацією факультету післядипломної освіти і заочного навчання - доцент кафедри економіки підприємств міського господарства Центру післядипломної освіти і заочного навчання. У лютому 2012 р. було присвоєне вчене звання доцента кафедри економіки підприємств міського господарства.

Починаючи з 2010 р. і по 2019 р - доцент кафедри економіки підприємств міського господарства;

Протягом п'яти років виконувала обов'язки заступника декана ФПО і ЗН. Починаючи із 2010 р по червень 2018 року виконувала обов'язки заступника директора ЦПО та ЗН з науково-методичної роботи.

Починаючи із 2013 р. по червень 2018 року виконувала обов'язки заступника голови вченої та науково-методичної рад Навчально-наукового інституту післядипломної освіти, заочного (дистанційного) навчання та підвищення кваліфікації.

Починаючи із 2014 року і по теперешній час член Експертної комісії ХНУМГ імені О. м. Бекетова із атестації дистанційних курсів навчання.

У 2019 р., у зв'язку із стоврення кафедри економіки, - доцент кафедри економіки.

Місце роботи

доцент кафедри економіки

Теми дисертацій

«Територіально-функціональна організація діяльності будівельного комплексу»

(спеціальність 08.00.05 – Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка

захищено у спеціалізованій вченій раді К 64.089.01 Харківської державної академії міського господарства у 2009 р.

Електронна пошта

Tetyana.Pushkar@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

1. Пушкар Т.А. Формування нової системи управління як передумова ефективного функціонування та стабільного розвитку підприємства будівельної галузі в сучасних умовах / Т.А. Пушкар // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. Сб. 62. – К.: Техніка, 2005. - С. 167-175.

2. Пушкар Т.А. Диверсифікація діяльності будівельного підприємства як засіб забезпечення ефективного функціонування в сучасних умовах / Т.А. Пушкар // Вісник Харківського національного університету: Зб. наук. пр. Вип. 663 “Еволюція наукових знань і сучасні проблеми економічної теорії”. - Харків: ХНУ, 2005. – С. 108 –112.

3. Пушкар Т.А. Формування інноваційної моделі розвитку будівельного комплексу Харківської області / Т.А. Пушкар // Управління розвитком. - 2005. - № 3. – С .20 – 21.

4. Пушкар Т.А. Теоретичні аспекти методології формування моделі розвитку будівельного комплексу регіону / Т.А. Пушкар // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 70. –К.: Техніка, 2006. - С. 98-107.

5. Пушкар Т.А. Теоретичні аспекти диверсифікації діяльності будівельних підприємств / Т.А. Пушкар // Економіка розвитку. - 2006.–– № 3 (39). - С. 73 – 75.

6. Пушкар Т.А. Формування моделі оцінки стану будівельної діяльності в регіоні на прикладі Харківської області / Т.А. Пушкар // Економічні науки: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Вип. 218: в 4 томах. Том ІІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 775 – 785.

7. Пушкар Т.А. Особливості формування територіальних будівельних кластерів на прикладі Харківського регіону / Т.А. Пушкар // Економічні науки: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Вип. 219: в 4 томах. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 468 – 476.

8. Пушкар Т.А. Економіко - правові аспекти розвитку будівельної діяльності в Україні / Т.А. Пушкар // Економіка розвитку. - 2006. – № 4 (40). – С. 45 – 48.

9. Пушкар Т.А. Синергетичний ефект як одна з цілей диверсифікації діяльності будівельних підприємств / Т.А. Пушкар // Економічні науки: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Вип. 220: в 4 томах. Том ІІ. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – С. 468 – 476.

10. Пушкар Т.А. Формування синергетичних ефектів в діяльності будівельного комплексу регіону / Т.А. Пушкар // Економічні науки: проблеми теорії і практики: Зб. наук. пр. Вип. 232: в 5 томах. Том V. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2007. – С. 1293 – 1299.

11. Пушкарь Т. А. Управление проектами энергосбережения в жилищно-коммунальном хозяйстве Украины / Т. А. Пушкарь, И. А. Ачкасов// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков.– 2011. –3/12(51). – С.61 – 66.

12. Пушкарь Т. А. Энергосбережение и энергосберегающие технологии: перспективы инновационного развития / Т. А. Пушкарь, И. А. Ачкасов// Восточно-европейский журнал передовых технологий. – Харьков.– 2011. –3/12(51). – С.61 – 65.

13. Пушкарь Т. А. Світовий досвід формування й розвитку мережевих і кластерних об’єднань / Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова// Економічний часопис-XXI.– Тернопіль.–2011.– № 9-10.– С. 86–97.

14. Пушкар Т. А. Світовий досвід розвитку транспортної інфраструктури / Т. А. Пушкар, С. С. Шматько// Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія економічні науки. – Черкаси: ЧДТУ. – 2011. – Випуск 29. Ч.ІІ. – С.111 – 123.

15. Пушкар Т. А. Місце і значення сучасного міста у формуванні господарських комплексів регіонів /Т. А. Пушкар, О. В. Поспелов// Державне управління: удосконалення та розвиток [Електроне наукове фахове видання]. – 2011. – № 11.

16. Пушкар Т. А. Актуальні тенденції та перспективи розвитку автомобільного транспорту Східних регіонів України / Т. А. Пушкар, Г. А. Жовтяк// Економіка та держава. – 2013. № 8. – С. 56 – 59.

17. Пушкар Т. А. Транскордонні територіально-виробничі кластери: сучасний стан і перспективи розвитку / Т. А. Пушкар// Проблеми економіки. № 1, 2013. – С. 130-135.

18. Пушкар Т. А. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища економічної безпеки будівельних підприємств у розрізі її функціональних складників. Вісник Одеського національного університету / Т. А. Пушкар, К. С. Дяченко// Вісник Одеського національного університету. - 22 (Вип.3 ), 2017. - С. 95-99.

19. Пушкар Т. А. Фактори зовнішнього та внутрішнього середовища економічної безпеки будівельних підприємств у розрізі її функціональних складників. Вісник Одеського національного університету / Т. А. Пушкар, К. С. Дяченко// Вісник Одеського національного університету. - 22 (Вип.3 ), 2017. – С. 95-99.

20. Пушкар Т. А. Пріоритетні напрями забезпечення економічної безпеки автотранспортних комплексів регіонів в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів / Т. А. Пушкар, Козін О. Є. // Приазовський економічний вісник. – 2019. – Вип. (8). – С. 100-107. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-8/.

21. Пушкар Т. А. Кадрова політика в сучасних умовах / Г. А. Жовтяк, Т. А. Пушкар // Приазовський економічний вісник. – 2019. – № 1(12). – С. 115-120. – Режим доступу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-12/.

22. Пушкар Т. А. Оцінка та прогнозування розвитку регіональних ринків вантажних автотранспортних перевезень / К. Г. Козіна, Т. А. Пушкар/ Інфраструктура ринку. – 2019. – Вип. 30. – С. 320-328. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/uk/2019.

23. Формування моделі відкритих інновацій в умовах цифрової трансформації суспільства/ Пушкар Т. А., Базецька Г. І., Єсіна В. О. // Комунальне господарство міст. 2020. № 160. С. 18–24. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5698

24.Техніко-економічне обгрунтування проєктних рішень / Пушкар Т. А./ Економіка та суспільство. 2021. № 28. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/507 DOI: 10.32782/2524-0072/2021-28-33

25. Пушкар Т. Михайлова К. Блокчейн-технології управління розумним містом. Комунальне господарство міст. 2021. Вип. 5. № 165. С. 2-6.

26. Пушкар Т. А., Михайлова К. В., Таранік Я. С. Трансфер знань і технологій як основа формування моделі відкритих інновацій. Інфраструктура ринку. 2021. Вип. 58.С. 24-29. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/202

27. Серьогіна Д. О., Пушкар Т. А., Жовтяк Г. А. Вплив будівельної галузі на соціально-економічний розвиток територій. Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. пр. 2021. № 1-2. С. 59-65. doi: 10.31767/nasoa.1-2-2021.08.

28. Пушкар Т. А. Нафрогазова галузь України як чинник регіонального розвитку. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. Вип. 4 (31), С. 83-87. URL: http://www.easterneurope-ebm.in.ua/index.php/en/issue-31-2021

29. Пушкар Т. А., Серьогіна Д.О., Михайлова К. В. Розвиток «розумних міст» в умовах цифрової трансформації. Держава та регіони. 2022. №1(124). С. 116-121.

Статті у збірниках наукових праць

1. Пушкар Т.А. Диверсифікація виробництва як один із засобів забезпечення ефективності діяльності підприємства в ринкових умовах / Т.А. Пушкар // Матеріали наукової конференції молодих учених і студентів, Харків: ХНДУ, 2004. - 201 с.

2. Пушкар Т.А. Методологія комплексного системно – проектного підходу в практиці управління розвитком будівельного комплексу регіону / Т.А. Пушкар // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції “Вища освіта та наука без кордонів - 2005». - Економічні науки. - Przemysl: Sp.Z. o.o.”Nayka I stydia”, 2005. – С.51 – 53.

3. Пушкар Т.А. Особливості розвитку процесів диверсифікації діяльності будівельний підприємств Харківської області / Т.А. Пушкар // Матеріали ІІ Міжнародної науково – практичної конференції “Дні науки - 2006». Том 2. - Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.73 – 75.

4. Пушкар Т.А. Територіальна організація будівельної діяльності в регіоні / Т.А. Пушкар // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції “Освіта і наука без кордонів - 2006». Том 3. - Економічні науки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2006. – С.34 – 36.

5. Пушкар Т.А. Етапи дослідження питань розвитку будівництва у вітчизняній науці / Т.А. Пушкар // Матеріали Міжнародної науково – практичної конференції “Научная мысль информационного века». Том 4. - Економічні науки. - Praha: Publishing House ”Education and Science”, 2008. – С.19 – 22.

6. Пушкар Т. А. Формування принципів зовнішньоекономічної безпеки регіону / Т. А. Пушкар, О. М. Новак // Матеріали ІІІ Міжнародної на-уково-практичної конференції «Якість економі-чного розвитку: глобальні та ло-кальні аспекти» : Збірник тез допо-відей. (Дніпропе-тровськ, 28-29 червня 2011 р.) – Дніпропетровськ, 2011. – 95 – 97.

7. Пушкар Т. А. Відтворювальні процеси на регіональному рівні / Т. А. Пушкар // Тези доповіді Регіональної науково-практичної конференції «Менеджмент міського і регіонального розвит-ку», 26-27 квітня 2012р. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С.60 – 62.

8. Пушкар Т. А. Реалізація економічних інтересів підприємств будівельного комплексу / Т. А. Пушкар, К. С. Дяченко // Тези доповіді Міжнародної науково-практичної конференції «Менеджмент міського та регі-онального розви-тку», 28-29 березня 2013 р. – Х.: ХНАМГ, 2013. – С.163 – 164.

9. Пушкар Т. А. Реалізація кластерного підходу на прикладі підприємств будівельної галузі /Т. А. Пушкар// Тези доповіді: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи розвитку підприємництва» (м. Хар-ків, 23-14 листопада 2014 р.) / ХНАДУ. –Х.: ХНАДУ, 2014.– С. 84-86.

10. Пушкар Т. А. Місце і значення будівельних організацій у формуванні міського середовища / Т. А. Пушкар, К. С. Дяченко // Город. Культура. Цивилизация: Материа-лы ІІІ Международной научн.-теор. интернет конф., апрель-май 2013 г. / МОН, ХНАГХ, МГАГХС. – Х.: ХНАГХ, 2013. – С.194-195.

11. Пушкар Т. А. Транспорт у контексті розвитку міст / Т. А. Пушкар, О. Є. Козін //Тези доповіді: Актуальні питання економічних наук: збірник матеріалів V Міжнародної науково-практичної конференції (м. Донецьк (Запорі-жжя), 12-13 вересня 2014 р.) / Східноукраїнсь-кий інститут економіки і управ-ління. – Донецьк : ГО «СІЕУ», 2014. – С. 29-32.

12. Пушкар Т. А. Напрями підвищення рівня економічної безпеки підприємств будівельної галузі / Т, А. Пушкар, К. С. Дяченко // Сучасна економічна наука:теорія і практика. Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної конфе-ренції (м. Полтава), 13-14 листопада 2014 р.) / Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка. – Полтава, 2014. – С. 194-196.

13. Пушкар Т. А. Експортний потенціал регіону: зміст категорії та методологія дослідження / Т. А. Пушкар, В. В. Охріменко// Тези доповіді: Міжнародна науково-практична конференція «Проблеми та перспективи роз-витку підприємництва» (м. Харків, 23-14 листопада 2014 р.) / ХНАДУ. –Х.: ХНАДУ, 2014.– С. 58-59.

14. Пушкар Т. А. Особливості конкурентної політики експортноорієнтованих підприємств України / Т. А. Пушкар // Розвиток конкуренції та формування конкрентного середовища в Україні : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., Харків, 19-20 листопада 2015 р. / КНТЕУ, ЗТЕІ КНТЕУ – Харків : КНТЕУ, ЗТЕІ КНТЕУ , 2015. С. 130–132.

15. Пушкар Т. А. Визначення поняття експортної орієнтації на макроекономічному рівні / Т. А. Пушкар// Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : матеріали ІIV міжнар. наук.-практ. конф., Ха-рків, 27 листопа-да 2015 р. / Хар-ків. нац. авто-моб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2015. С. 43–44.

16. Пушкар Т. А. Розвиток експортної орієнтації в умовах поглиблення інтеграційних процесів / Т. А. Пушкар// Сучасні тенденції розвитку світової економіки: Збірник матеріалів VIІІ Міжнародної науково-практичної кон-ференції, 20 тра-вня 2016 р. – Ха-рків: ХНАДУ, 2016. С. 30 – 31

17. Пушкар Т. А. Сучасні тенденції становлення відкритої економіки України /Т. А. Пушкар// Перспективи розвитку національної економіки: зб. матер. ІІІ Міжнародна наук.-практ. конф. (Запоріжжя, 9-10 вересня 2016 р.) / Східноукраїнький інститут економіки та управління: ГО «СІЕУ», 2016. – С. 79-82.

18. Пушкар Т. А. Фінансові аспекти становлення відкритої національної економіки в умовах сучасних інституціональних перетворень / Т. А. Пушкар// Фінансово-економічні важелі розвитку невиробничої сфери в умовах нестабільності: Зб. тез доповідей міжн. наук.-прак. конф. Харків, 17-18 листопада 2016 р. : Харків : КНТЕУ, ХТЕІ КНТЕУ, 2016. – С.159-160.

19. Пушкар Т. А. Зовнішньоекономічна безпека регіону: сучасні реалії / Т. А. Пушкар// Економічна модель сучасності (Ніжин, 6-7 квітня 2017 р): завдання, виклики, перспективи: у 2 –х ч., Ч. 2 /Зб. наук. праць. Ніжин, ПП Лисенко М.М., 2017 – С. 295-298.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

у науковометричній базі Scopus, Web of Science

1 T. Pushkar, I. Achkasov, Ye. Boyko and Yu. Vykhodets Method for forming the portfolio projects to reduce losses in eletric networks based on the lean approach and a feed-to-feeder analysis/ Eastern-European Journal of Enterprise Technologies. 4/3 (94) 2018. P.54-65

2. Improvement of Methodological Approaches to Determining Directions of Ensuring Financial Security of Insurance Companies of Ukraine. Tetiana A. Pushkar, Oleg A. Diegtiar, Olena A. Lutsenko, Liudmyla A. Polyvana, Hanna A. Zhovtyak. STUDIES OF APPLIED ECONOMICS. Volume:39-5, May 2021 // ISSN: 1133-3197. рр. URL:http://ojs.ual.es/ojs/index.php/eea/article/view/4908 (НМБ Scopus)

3. Tetiana Pushkar, Viktoriia Parkhomenko Hanna Zhovtiak Transformation of the model of open innovation in the digital space / Proceedings of the 14 th International Scientific Conference Public Economics and Administration. 2021. Ostrava: VSB – Technical University of Ostrava, 2021. pp. 364-375x. ISBN 978-80-248-4580-7. ISSN 1805-9104. ISBN 978-80-248-4581-4 (On-line). URL: https://dokumenty.vsb.cz/docs/files/cs/ced2d301-c42b-4231-8936-dd57bef443c7 (Web of Science)

в інших наукометричних базах

1. Пушкар Т. А. Особливості економічної безпеки підприємств будівельної галузі/ Т. А. Пушкар, К. С. Дяченко // Проблеми і перспективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць ХНАДУ. – № 2 (5). – 2013. – Х.: ХНАДУ, 2013. – С. 134-139. (Index Copernicus)

2. Пушкар Т. А. Визначення основних загроз економічній безпеці автотранспортних підприємств / Т. А. Пушкар, О.Є. Козін// Проблеми і перс-пективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць ХНАДУ. – № 1 (6). – 2014. – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 123-126. (Index Copernicus)

3. Пушкар Т. А. Теоретико-методичні підходи до моніторингу зовнішньоекономічної безпеки регіону / Т. А. Пушкар, Н. І. Склярук// Проблеми і перс-пективи розвитку підприємництва: Зб. наук. праць ХНАДУ. – № 2 (7). – 2014. – Х.: ХНАДУ, 2014. – С. 103-116. (Index Copernicus)

4. Пушкар Т. А. Концептуальні підходи до питань економічної безпеки автотранспортного комплексу регіону / Т. А. Пушкар, О. Є. Козін// Проблеми і перспективи розвитку підприємництва : зб. наук. праць / Харків. нац. ав-томоб.-дорож. ун-т. – Харків : ХНАДУ, 2016. – № 2 (9). – С. 146–154 . (Index Copernicus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

ORDIC : orcid.org/0000-0003-2067-7484

http://orcid.org/0000-0003-2067-7484?lang=en

Сторінка Google Scholar https://scholar.google.com.ua/citations?hl=ru&user=ri2NpyAAAAAJ&view_op=list_works

Індекси цитування (станом на 18.03.2020 р.)

Статистика цитування

загальна.............................із 2016 р.

149........................................83

h-индекс

5......................................... 5

і10-индекс

3..........................................2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

1. Козіна Катерина Генадійовна, аспірант

2. Дяченко Катерина Сергіївна, здобувач

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Харківська національна академія міського господарства "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання MODLE", 2010 р.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХНАМГ 12СПК 577515, 2010 р.

2. Харківський національний автомобільно-дорожній університет «Основи педагогіки та методики викладання курсу «Глобальна економіка», 2016.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації ХНАДУ, 2016 р.

3. International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland), training course «Economics and Business», The Title of the Work is: «Foreign Economic Activity of Enterprise in Conditions of Globalization», 2017.

CERTIFICATE OF TRAINING № 027 International Institute of Innovations «Science–Education–Development» (Warsaw, Poland), 2017

4. Cambridge English Exam Preparation Centre, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, 2017

Certificate of completion № 23/16 – ІМ від 12.06.2017

5. Центр професійної підготовки фахівців кошторисної справи ТОВ «Computer Logic Group» «Визначення вартості проектно-вишукувальних робіт»,

46 годин,2020 р., атестат UA2003А-0132 від 25 серпня 2020 р.

Файл:Файл.png
Photo_2021-09-30_12-00-10.png

6. Центр професійної підготовки фахівців кошторисної справи ТОВ «Computer Logic Group» «Визначення будівельних робіт»,

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Управління проектами : навч. посіб./ І.А. Дмитрієв, Т.В. Делілова, І.М. Кирчата, Т.А. Пушкар. – Харків: ХНАДУ, 2013. – 236 с. – ISBN 978-966-303-505-5

Навчально-методичні матеріали

Навчальні та робочі програми

1. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів 3курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 -“Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 “Економіка підприємства”). / Укл.: Т.А. Пушкар; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.– Х.: ХНАМГ, 2009. – 31 с.

2. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів 3 курсу заочної форми навчання, напрям підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент організацій»). / Укл.: Т.А. Пушкар; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.– Х.:ХНАМГ, 2009. – 28 с.

3. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання, напрям підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальність «Менеджмент організацій»). / Укл.: Т.А. Пушкар; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.– Х.: ХНАМГ, 2009. – 23 с.

4. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання, спеціальності 7.050107 «Економіка підприємства»). / Укл.: Пушкар Т.А.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.– Х.: ХНАМГ, 2010. – 22 с.

5. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН, спеціальностей 7.050107– Економіка підприємства та 7.050106 - Облік і аудит). / Укл.: Пушкар Т.А.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.–Х.: ХНАМГ, 2009. – 27 с.

6. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Державне регулювання економіки» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо- кваліфікаційного рівня бакалавр, напряму підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей – «Економіка підприємства» та «Облік і аудит» ). / Укл.: Т.А. Пушкар, Н.М. Сиренко; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва.–Х.: ХНАМГ, 2009. – 28 с.

7. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Т.А. Пушкар, В.Г. Федорова;– Х.: ХНАМГ, 2009. – 26 с.

8. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Історія економічних вчень» (для слухачів другої вищої освіти факультету післядип-ломної освіти і заочного навчання, спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7. 050107 – «Економіка підприємства») /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Т.А. Пушкар, Н. М. Сіренко;– Харків: ХНАМГ, 2010. - 23 с.

9. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління потенціалом підприємства» (для слухачів другої вищої освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства») // Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Т.А. Пушкар, В.Г. Федорова;– Х.: ХНАМГ, 2010. – 27 с.

10. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Мжнародна економіка» (для слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підриємства») /Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Т.А. Пушкар. – Харків: ХНАМГ, 2010. - 23 с.

11. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Національна економіка» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – « Облік і ау-дит » і 6.030504 «Економіка підприємства») //Харк. нац. акад. міськ. госп-ва: уклад.: Т.А. Пушкар. – Харків: ХНАМГ, 2010. - 28 с.

12. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів 4 курсу заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 «Економіка підприємства»). / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т.А. Пушкар, Н.М. Сіренко; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 24 с.

13. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Економічні ризики» (для слухачів другої вищої освіти, спеціальності 7.050107 – «Економіка підприємства» та 7.050106 – «Облік і аудит») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т.А. Пушкар, Ю.Ю. Леонт’єва; – Х.: ХНАМГ, 2011. – 18 с.

14. Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 14 с.

15.Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 14 с

16. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 12 с.

17. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів галузі знань 0306 – «Менеджмент і адміністрування», напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент» заочної форми навчання) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 19 с.

18. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Управління проектами» (для студентів заочної форми навчання освітньо –кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 12 с.

19. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво», напряму підготовки – 6.030504 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 16 с.

20. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Проектний аналіз» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03040401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 16 с.

21. Програма та робоча програма з ознайомлювальної практики (для студентів 1 курсу освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – Економіка підприємства) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 12 с.

22. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Історія економіки та економічних вчень» (для слухачів другої вищої освіти галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальностей 7.03050901 – «Облік і аудит» і 7.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар, К. О. Кожокіна. – Х.: ХНАМГ, 2013. – 19 с.

23.Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»(для студентів галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології» заочної форми навчання) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 18 с.

24. Програма навчальної дисципліни та робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія»(для студентів галузі знань 0507 – «Електротехніка та електромеханіка» напряму 6.050702 – «Електромеханіка» заочної форми навчання») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 22 с.

Конспекти лекцій

25. Пушкарь Т. А. Конспект лекцій з курсу «Потенціал підприємства: формування та оцінювання» (для студентів заочної форми навчання за напрямком підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальностей 6.050100, 7.050107 – «Економіка підприємства») / І. А. Ачкасов, Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х.: ХНАМГ, 2010. – 89 с.

26. Пушкарь Т. А. Конспект лекцій з курсу «Економіка й організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 «Економіка підприємства») / Т. А. Пушкар, В. Г. Федорова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 153 с.

27. Пушкар Т. А. Конспект лекцій з дисципліни «МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 – Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)) / Т. А. Пушкар; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 106 с.

28. Пушкар Т. А. Конспект лекцій з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 Облік і аудит) / Т. А. Пушкар; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 103 с.

29. Пушкар Т. А. Конспект лекцій з курсу «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня «спеціаліст» галузі знань 0305 – Економіка та підприємництво спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства) / Т. А. Пушкар; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 90 с.

Методичні вказівки

30. Методичні вказівки з курсу “Державне регулювання економіки” для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН за спец. 7.050106 “Облік і аудит” і 7.050107 “Економіка підприємства”. Укл.: Пушкар Т.А.– Харків: ХНАМГ, 2005. – 28 с.

31. Методичні вказівки з курсу “Міжнародна економіка” для самостійної роботи студентів заочної форми навчання ФПО і ЗН спец. 7.050106 “Облік і аудит” , 7.050107 “Економіка підприємства” . Укл.: Пушкар Т.А. – Харків: ХНАМГ, 2005. – 28с

32. Державне регулювання економіки: Методичні вказівки до виконання контрольної роботи (для студентів заочної форми навчання за напрямком 0501 «Економіка і підприємництво» і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 «Облік і аудит» і 7.050106 «Економіка підприємств») / Харк. нац. акад. міськ.госп-ва; уклад.: І. М. Писаревський, Т. А. Пушкар. – Х.:ХНАМГ, 2007. – 12 с.

33. Методичні вказівки з виконання розрахунково – графічної роботи з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальністю 7.050107 – «Економіка підприємства»)/ Укл.: Пушкар Т.А. – Харків: ХНАМГ, 2008. – 20 с.

34. Міжнародна економіка: для проведення практичних занять(для студентів 3 курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 - “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6. 030504 – “Економіка підприємства”) / Укл.: Т.А Пушкар - Х., ХНАМГ, 2009. – 36 с.

35. Міжнародна економіка: Методичні вказівки для самостійної роботистудентів заочної форми навчання за напрямком 0501 - “Економіка і підприємництво” (галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво») і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.050106 – «Облік і аудит» і 7.050107 – «Економіка підприємства» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Пушкар Т.А. – Х.: ХНАМГ, 2007. – 58 с.

36. Міжнародна економіка: методичні вказівки для виконання контрольної роботи (для студентів 3курсу заочної форми навчання, галузь знань 0305 – “Економіка та підприємництво” напряму підготовки 6.030509 – «Облік і аудит» і 6.030504 – “Економіка підприємства”. Укл.: Т.А Пушкар. - Х., ХНАМГ, 2009. – 47 с.

37. Міжнародні економічні відносини: методичні вказівки для виконання контрольної роботи (ля студентів 3курсу заочної форми навчання, напряму підготовки 0502 – Менеджмент) / Укл.: Т.А. Пушкар - Х., ХНАМГ, 2009. – 28 с.

38.Потенціал і розвиток підприємства: методичні вказівки до виконання контрольної і самостійної робіт та проведення практичних занять (для студентів 4-5 курсів заочної форми навчання галузі знань 0305 «Економіка і підприємництво», напряму підготовки 6.030504 «Економіка підприємства») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар,В. Г. Федорова. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 117 с.

39. Методичні вказівки для самостійної роботи з курсу «Основи зовнішньоекономічної діяльності»(для студентів 5 курсузаочної форми навчання,напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. –Х.: ХНАМГ, 2012. –35с.

40.Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Національна економіка» (для студентів 4 курсу галузі знань 0305 –Економіка і підприємництво за напрямками підготовки 6.0030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 28 с.

41. Методичнім вказівки для виконання контрольної роботи з курсу «Бізнес-планування» (для студентів заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар, В. В. Жура-вель. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 15 с.)

42. Методичні вказівки для самостійної роботи та проведення практичних занять з курсу «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво напрямів підготовки 6.030504 – Економіка підприємства і 6.030509 – Облік і аудит) / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар, Н. М. Сіренко. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 24 с.

43. Методичні вказівки для самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з курсу «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня навчання «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) і 7.03050901 - Облік і аудит)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 89 с.

44. Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів заочної форми навчанняза напрямом підготовки 6.050702«Електромеханіка»)/ Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова;уклад.: Т.А. Пушкар, Н. М. Сіренко.–Х.: ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2013.– 40с.

45.Методичні вказівки для проведення практичних занять, виконання контрольної і самостійної роботи з дисципліни «Економічна теорія» (для студентів заочної форми навчання з анапрямом підготовки 6.050701 «Електротехніка та електротехнології») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНАМГ, 2013 – 36 с.

46. Методичні вказівки для самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Економіка і організація діяльності об’єднань підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. А. Пушкар, Н. В. Шокурова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 36 с.

47. Методичні вказівки для самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – Економіка підприємства) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 31 с.

48. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи, самостійної роботи студентів і проведення практичних занять з дисципліни «Міжнародні економічні відносини» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент та для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03060101 Менеджмент організацій і адміністрування) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 58 с.

49. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» (для студентів освітньо – професійного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)». / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 30 с.

50. Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Проектний аналіз» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства» і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050401 – «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Т. А. Пушкар. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 28 с.

51. Методичні вказівки для проходження технологічної практики (для студентів напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства заочної форми навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. В. Журавель, Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 12 с

52. Методичні вказівки для виконання контрольної роботи з дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання освітньо – кваліфікаційного рівня навчання «бакалавр» галузі знань 0305 – Економіка і підприємництво (051 – Економіка) і слухачів другої вищої освіти спеціальностей 7.03050401 – Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) (051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 49 с.

53. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра (для студентів заочної форми навчання освітнього рівня «магістр», галузі 05 –Соціальні та поведінкові науки, за спеціальністю 051 – Економіка). / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Г. І. Базецька, Т. А. Пушкар, Г. А. Жовтяк, Д. О. Серьогіна. – Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2018. – 54 с.

54. Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Міжнародна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 53 с.

55. Методичні рекомендації та завдання для самостійної роботи студентів та проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 37 с.

56. Методичні рекомендації та завдання для виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «магістр») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 17 с.

57. Методичні настанови до організації самостійної роботи і проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Регіональна економіка» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. А. Пушкар, Н. М. Сіренко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 50 с.

58. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Інформаційна економіка» (для студентів 4 курсу усіх форм навчання спеціальності 051 – Економіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. А. Пушкар, А. Л. Шутенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 16 с.

59. Методичні рекомендації та завдання для виконання розрахунково-графічного завдання з навчальної дисципліни «Економіка нерухомості в житлово-комунальній галузі» (для студентів спеціальності 051 – Економіка освітнього рівня «бакалавр» усіх форм навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. А. Пушкар. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 17 с.

Список дисциплін

1. Цифрова економіка - освітній рівень "бакалавр", 051- Економіка;

2 Економіка будівництва - освітній рівень "бакалавр", 192-Цивільна інженерія і будівництво.

3. Інформаційна економіка - освітній рівень "бакалавр", 051- Економіка;

4. Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки - освітній рівень "магістр", 051- Економіка.

Розроблені електронні навчальні курси

Курси, які сертифіковано на рівні Університету:

1. Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=85

Економ оган ДОП.JPG

2. Міжнародна економіка https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=71

Межлкна економ.JPG

3. Міжнародні економічні відносини https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=144

Междуна екон отношения.JPG

4. Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=144

Менеджмент вед.JPG

5. Проектний аналіз https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=193

Поектн анализ.JPG

6. Управління проектами https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=66

Упавл проектами.JPG

Курс в процесі апробації:

1. Економіка підприємства https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=354

2.Інформаційна економіка https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=337

3. Відкриті інновації та цифрова трансформація економіки

4. Економіка будівництва https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=338

5. Економіка підприємства (185 НІіТ) https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=354

6. Оцінка вартості будівництва https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=634

7. Техніко-економічне обгрунтування технологічних рішень в нафтогазовій галузі https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1105