Писаревський Ілля Матвійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Писаревський Ілля Матвійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Писаревський Ілля Матвійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор, д-р екон. наук, завідувач кафедри Туризму і готельного господарства Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра Туризму і готельного господарства Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Illya.Pisarevskiy@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Писаревський І. М. Економіка і здоров’я продуктивного населення: завдання розвитку санітарно-курортних установ регіону / І.М.Писаревський, А.С. Соколенко // Науковий міжнародний журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва»: № 1/4 (33) (2017) – Харків, 2017. – 66 с. – с. 13-19. Режим доступу : http://journals.uran.ua/tarp/article/view/94146.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

 • Полчанінова І.Л. Оцінка та прогнозування змін ринку туристських послуг в умовах ризику: методичний підхід / І.Л. Полчанінова, І.М. Писаревський, Т.В. Малишева // Економічний простір: Збірник наукових праць. – 2015. –№ 102. – С. 83-93. – Режим доступу : електронний

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

442

296

h-індекс

11

9

i10-індекс

12

6

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

«Інноваційні технології в ресторанному, готельному господарстві та туризмі»

ЦПК ХНУМГ ім. О. М. Бекетова

Харків, Україна

18 січня - 30 червня, 2016 р.

Виробниче стажування «Інноваційні технології сектору HoReCa»

ПрАТ «Готель Харків»

Харків, Україна

18 січня - 18 червня, 2016 р.

Научная программа «Инновационные научно-методические основы анализа рынка»

Республиканское научное унитарное предприятие «Институт системных исследований АПК Национальной академии наук Беларуси»

Минск, Беларусь

04-14 січня, 2016 р.

Сертификат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Байлик С. І. Організація готельного господарства : підручник / С. І. Байлік, І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с. - ISBN 978-966-695-259-5
 • Андренко І. Б. Менеджмент готельно-ресторанного господарства : підручник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 431 с. – ISBN 978-966-695-302-8.
 • Андренко І. Б. Менеджмент туризму : навч. посібник / І. Б. Андренко, О. М. Кравець, І. М. Писаревський ; Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 402 с. – ISBN 978-966-695-300-4.
 • Писаревський І. М. Планування та організація туристських маршрутів : підручник / І. М. Писаревський, М. В. Тонкошкур; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х. : ХНАМГ, 2012. – 304 с. - ISBN 978-966-695-230-4.
 • Писаревський І. М. Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х: ХНАМГ, 2010. – 230 с. – ISBN 978-966-695-191-8.
 • Писаревський І.М. Управління ризиками : навч. посібник / І. М. Писаревський , О. Д. Стешенко. – Харків : ХНАМГ, 2008. – 124 с. - ISBN 978-966-695-121-5
 • Організація туризму : підручник / І. М. Писаревський, С. О. Погасій, М. М. Поколодна та ін. ; за ред. І. М. Писаревського. – Х.: ХНАМГ, 2008. – 541 с. - ISBN 978-966-695-120-8.

Навчально-методичні матеріали

2016

 • Методичні вказівки до виконання дипломних магістерських робіт (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр», спеціальності 242 – Туризм. Туризмознавство) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : І. М. Писаревський, М. М. Поколодна, С. О. Погасій, Н. М. Влащенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова , 2016. – 53 с. (Режим доступу:http://eprints.kname.edu.ua/43477/ , вільний).

2015

 • Методичні вказівки з організації й проведення державних екзаменів освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» на здобуття кваліфікації «бакалавр з менеджменту»(для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. М. Писаревський, Л. В. Оболенцева, С. А. Александрова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 88 с. Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/42090/, вільний).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси