Косяк Антоніна Петрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Косяк Антоніна Петрівна


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Косяк Антоніна Петрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, доцент, кандидат економічних наук із спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Освіта

Криворізький гірничо-економічний технікум, 1977 р., спеціальність "Бухгалтерський облік".

Харківська національна академія міського господарства, 2006 р., спеціальність "Облік і аудит".

Професійний досвід

Кандидат економічних наук із спеціальності розвиток продуктивних сил і регіональна економіка. Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічний механізм відновлення міського житлового фонду регіону, диплом ДК № 004711 від 17 лютого 2012 року

Адреса електронної пошти

Antonina.Kosyak@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Косяк А.П. Аналіз основних фінансово-економічних показників господарської діяльності ТДВ «Житлобуд-2» / А.П. Косяк, А.О. Орлова //Всеукраїнська науково-практична конференція «Назва конфліктів в організації», 15 – 30 травня, 2017 р., м. Дніпропетровськ, 2017 С. 18 – 21.

Косяк А.П. Соціально-економічні основи розвитку процесу відновлення міського житлового фонду регіону / А.П. Косяк // Економіка розвитку Харківський національний економічний університет. Україна. Наука. Економіка. Підприємство. Науковий журнал – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2011. – № 1 (57). – С. 57 – 59. ISSN 1683-1942

Косяк А.П. Концептуальні принципи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду (УДК 332.8) / А.П.Косяк // Науковий журнал «Економіка розвитку» Харківський національний економічний університет. Україна – Харків: Видавництво ХНЕУ, 2008. – № 1 (45). – С. 26 – 27. ISSN 1683-1942

Косяк А.П. Організаційно-виробничі засади розвитку процесу відновлення міського житлового фонду / А.П. Косяк // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 239: В 5 т. – Т. I. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський нац. ун-т. – 2008. – С. 249 – 253. ISBN 978-966-8736-12-4

Косяк А.П. Сутність та організаційно-економічні особливості процесу відновлення міського житлового фонду / А.П. Косяк // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 233: В 5 т. – Т. II. – Дніпропетровськ: Дніпропетровський нац. ун-т. – 2007. – С. 388 – 392. ISBN 978-966-8736-06-3

Статті у фахових виданнях

Косяк А.П. Облікова політика: поняття, принципи, елементи, формування комунальними підприємствами // А.П. Косяк. Комунальне господарство міст, 2017, Випуск 138. Науково-технічний збірник Серія: Економічні науки. Фахове видання (економічні науки: наказ МОН України № 374 від 13.03.2017 р.). С. 6 - 14

Косяк А.П. Формування економічної безпеки регіону через реалізацію його економічних інтересів як умова забезпечення регіонального розвитку // А.П. Косяк, Н.М. Богдан Економіка і регіон. – 2013. – № 1 (38). – С. 26 – 31.

Косяк А.П. Моніторинг економічної безпеки рекреаційних підприємств // А.П. Косяк, Н.М. Влащенко Науковий журнал Бізнес Інформ. Міжнародні інтеграційні процеси України в умовах глобальної економіки. – 2013. – № 7. – С. 181 - 186.

Косяк А.П. Модель соціально-економічної безпеки відновлення міського житла в контексті регіонального розвитку // А.П. Косяк, Н.М. Богдан. Науковий журнал Вісник Донецького національного університету. – Серія В. Економіка і право, Донецький науковий університет, 2012, том 1 – Спецвипуск – С. 355 – 358.

Косяк А.П. Фінансово-правові засади та економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу (УДК 332.822.1) / А.П.Косяк, Н.М. Влащенко // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 106. Серія: Економічні науки. – Харків, 2012. – С. 90 – 96.

Косяк А.П. Проблемы и перспективы обеспечения экономической безопасности строительных организаций // А.П. Косяк, А.Є. Ачкасов Науковий журнал Бізнес Інформ. – 2012. – № 11. – С. 161 - 166.

Косяк А.П. Організаційно-фінансові аспекти відновлення міського житлового фонду регіону // А.П. Косяк. Науковий журнал Бізнес Інформ. – 2011. – № 1. – С.75 – 79.

Косяк А.П. Житловий фонд Харківського регіону як капітал та об’єкт інвестування / А.П. Косяк, А.Є. Ачкасов (УДК 338.1:346) // Вісник Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна. Економічна серія № 935. – Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2011. – С. 81 – 91.

Косяк А.П. Стратегічне планування механізму відновлення житлового фонду та регіональні індикатори його функціонування / А.П. Косяк // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Выпуск 98. – К.: Техніка, 2011. – С. 119 – 128.

Косяк А.П. Організаційно-економічні передумови оптимального використання земельних ресурсів міст в процесі відновлення житлового фонду регіону (УДК 332.1226624.19 / А.П. Косяк, Е.М. Гелеверя // Комунальне господарство міст: Науково-технічний збірник. Випуск 96. Серія: Економічні науки. – Харків, 2010. – С. 149 – 156.

Косяк А.П. Стратегические подходы к совершенствованию управления персоналом в жилищном секторе экономики региона (УДК 711.69 : 658.51) / А.П. Косяк, Е.М. Гелеверя // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Выпуск 94. Серия: Экономические науки. – К. «Техніка», 2010. – С. 373 – 379.

Косяк А.П. Формування логістичної системи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду (УДК 332.8) / А.П. Косяк // Коммунальное хозяйство городов: Научно-технический сборник. Выпуск 82. Серия: Экономические науки. – К. Издательство «Техніка», 2008. – С. 196 – 200.

Статті у збірниках наукових праць

Косяк А.П. Актуальні проблеми обліку поточних зобов’язань суб’єктами господарювання (ACTUAL PROBLEMS OF ACCOUNTING OF CURRENT COMMITMENTS BY SUBJECTS OF BUSINESS). Полтавська державна аграрна академія. Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» присвячена пам’яті професора, заслуженого працівника вищої школи Дмитра Мусійовича Фесенка (м. Полтава, 20 квітня 2018 року). – Полтава, 2018. – 360 с.с. 64 – 67

Косяк А.П. Облік і класифікація виробничих запасів суб’єктами господарювання в державному секторі /А.П. Косяк, О.Ю. Ілларіонова // Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Матеріали ХІ Міжнародної студентської наукової конференції «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді» (м. Харків, 16 березня 2018 р. Х.: ХНАДУ, 2018. 288 с.С. 140 – 142

Косяк А.П. Особливості обліку і аналізу основних засобів суб’єктів господарювання у державному секторі /А.П. Косяк, В.О. Самсоненко // VI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання» присвячена 95-риччю факультету Економіки і підприємництва 26 - 27 жовтня 2017 р., м. Харків Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2017. – 273 с. ISBN 978-966-695-445-2 C. 114 – 116.

Косяк А.П. Проблеми розвитку аудиту в Україні /А.П. Косяк, Д.О. Раїна // VI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання» присвячена 95-риччю факультету Економіки і підприємництва 26 - 27 жовтня 2017 р., м. Харків Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2017. – 273 с. ISBN 978-966-695-445-2 C. 112 – 114.

Косяк А.П. Фінансово-економічна безпека: теоретичні аспекти /А.П. Косяк, Ю.В. Гречкін // VI Міжнародна науково-практична конференція «Стратегічна аналітика та антикорупційний аудит в системі забезпечення фінансово-економічної безпеки держави, регіону, суб’єктів господарювання» присвячена 95-риччю факультету Економіки і підприємництва 26 - 27 жовтня 2017 р., м. Харків Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2017. – 273 с. ISBN 978-966-695-445-2 C. 110 – 111.

Косяк А.П. Первинні документи, їх класифікація та обов’язкові реквізити / А.П. Косяк, О. Ілларіонова // Всеукраїнська науково-практична конференція «Тенденції сучасної науки» 15 – 30 травня 2017 р. м. Дніпропетровськ, с. 13 - 17.

Косяк А.П. Фінансово-економічний аналіз господарської діяльності суб’єктів господарювання / А.П. Косяк // II Міжнародна науково-практична конференція «Бухгалтерський облік, оподаткування, аналіз і аудит: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку», 30 листопада 2016 р. м. Чернігів, 2016, с. 117 – 118. УДК 657.622

Косяк А.П. Економічна безпека підприємства: поняття та визначення // XXIV Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Ключові проблеми сучасної науки» 15 – 30 вересня 2016 р. м. Дніпропетровськ, 2016 р. с. 29 – 31 (Сертифікат учасника Всеукраїнська науково-практична конференція, 2016 р.).

Косяк А.П. Управління економічною безпекою підприємств: основні принципи та елементи / А.П. Косяк, Ю.В. Ткаченко // V Міжнародна науково-практична конференція «Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції» присвячена 20-річчю кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту м. Харків 26 - 27.11.2015 р. с. 74 - 78.

Косяк А.П. Впровадження МСФЗ в Україні: класифікація основних засобів за П(С)БО 7 та МСБО 16 / А.П. Косяк // Відкрита Міжнародна інтернет-конференція «МСФЗ: дослідження, наука, практика, імплементація» секція «Практика впровадження МСФЗ в країнах світу» (Сертифікат, м. Харків, 2014 р.).

Косяк А.П. Економіко-екологічні аспекти безпеки функціонування міського комплексу / А.П. Косяк // Міжнародна науково-практична конференція «Управління фінансово-економічною безпекою: інформаційно-аналітичне забезпечення та конкурентна розвідка» Ялта, Крим, 30 вересня – 6 жовтня 2013 р. Харків, ХНУМГ, 2013. с. 89-91.

Косяк А.П. Адаптування підприємств в сучасних економічних умовах господарювання / А.П. Косяк //Всеукраїнська спілка вчених економістів Міжнародна науково-практична конференція «Теорія та практика управління економічним розвитком» м. Київ, Український дім, 22-24 листопада 2012 р. Том 3 с.47 - 49.

Косяк А.П. Сутність та організаційно-економічні особливості відновлення міського житлового фонду на регіональному рівні / А.П. Косяк // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції. Сучасна економічна наука: теорія і практика м. Полтава, 2011 с.161-163.

Косяк А.П. Індикативне планування реалізації механізму відновлення житлового фонду на регіональному рівні / А.П. Косяк // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі. Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. м. Харків, 2010 с. 196 – 198.

Косяк А.П. Проблеми оптимального використання земельних ресурсів міст в процесі відновлення житлового фонду регіону / А.П. Косяк // Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі. м. Харків, ХНАМГ, 2010 с. 86 – 87.

Косяк А.П. Регуляторы и механизмы ресурсосбережения в жилищном фонде / А.П. Косяк // Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві. Матеріали II міжнародної науково-практичної конференції. м. Алушта, АР Крим, 2010 с. 223 – 225.

Косяк А.П. Стратегические подходы к совершенствованию управления персоналом в жилищном секторе экономики региона // Материалы VIII международной научно-практической конференции «Устойчивое развитие городов. Управление городскими и программами городского и регионального развития». – Харьков: ХНАГХ, 2010. – С. 34-37.

Косяк А.П. Формування логістичної системи організаційно-економічного забезпечення відновлення міського житлового фонду / А.П. Косяк // Харьковская национальная академия городского хозяйства. Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития. Материалы VI Международной научно-практической интернет-конференции. Харьков, 2008 с. 279 – 282.

Косяк А.П. Організаційні аспекти розвитку конкурентного середовища в житловому секторі економіки міст / А.П. Косяк // Харківський національний автомобільно-дорожній університет. Проблеми та перспективи розвитку підприємництва. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції Частина 1. 14-15 грудня 2007 р. Харків, ХНАДУ, 2007 с.47 – 48.

Косяк А.П. Регіональні аспекти підготовки фахівців економістів для виробничих житлових ремонтно-експлуатаційних підприємств житлово-комунальної галузі / А.П. Косяк // Національний фармацевтичний університет. Матеріали науково-практичної конференції до 10-річчя спеціальностей «Економіка підприємства» та «Маркетинг». «Економічна освіта та наука: досвід та перспективи розвитку» 22-23 листопада 2007 р. м. Харків, 2007 с.49 – 50.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, термін підвищення кваліфікації з 15 листопада 2017 р. по 15 грудня 2017 р. (Загальний обсяг 108 годин). Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 185026 від 15 грудня 2017 р.

Харківський національний економічний університет, кафедра "Економіки і оцінки нерухомості" термін стажування з 15.01.2013 р. по 15.02.2013 р. Тема: Вивчення досвіду використання кредитно-модульної системи викладання навчальних дисциплін.

Харківська національна академія міського господарства ЦДН програма курсу "Теорія і практика роботи в Moodle" (102 год.). Сертифікат від 04.05.2010 р.

Національний технічний університет "Харківський політехнічний інститут" кафедра "Економіки і маркетингу" з 01.11.2007 р. по 01.12.2007р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Програма і Робоча програма з дисципліни «Бухгалтерський облік II» для 3 курсу ОКР підготовки бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» заочної форми навчання, ХАРКІВ - ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – 2017 р.

Програма і Робоча програма з дисципліни «Облікова політика підприємства» для 4 курсу ОКР підготовки бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання, ХАРКІВ - ХНУМГ ім. О. М. Бекетова – 2017 р.

Конспект лекцій з дисципліни «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2 і 3 курсів денної та заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «бакалавр» напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит), 2017 р.

Методичні вказівки до виконання самостійної роботи, практичних завдань та розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Бухгалтерський облік II» (для студентів 2 – 4 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.030509 – Облік і аудит), 2015 р.

Методичні вказівки для самостійної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу за напрямом підготовки 6.030509 – Облік і аудит заочної форми навчання і слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901– Облік і аудит), 2013 р.

Конспект лекцій з курсу «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Організація обліку» (для слухачів другої вищої освіти за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Методичні вказівки до самостійного вивчення курсу «Облік цінних паперів»(для студентів 5 курсу заочної форми навчання за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво», спеціальності 7.050106 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Методичні вказівки до виконання курсової роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання в галузі знань 0305 – «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 2011 р.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів другої вищої освіти спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»), 2011 р.

Конспект лекцій з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу та слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти та заочного навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2011 р.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти факультету післядипломної освіти і заочного навчання, спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»), 2011 р.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит»), 2010 р.

Методичні вказівки для практичних занять з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит), 2010 р.

Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст», спеціальності 7.050106 (7.03050901) «Облік і аудит» і слухачів другої вищої освіти), 2010 р.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи з курсу «Організація обліку» (для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти та заочного навчання спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2008 р.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Організація обліку» (для студентів і слухачів 5 курсу факультету післядипломної освіти та заочного навчання спеціальності 7.050106 -«Облік і аудит»), 2008 р.

Робоча програма з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік II» для студентів за напрямом підготовки 6.030509 «Облік і аудит», 2016 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Облік і аудит» для 3 курсу відповідно до ОПП підготовки бакалавр напряму 6.140103 «Туризм», 2016 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахове спрямування МГКТС, ММТ, 2016 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» фахове спрямування Логістика, МОМГ, МПД ОКР, 2016 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для слухачів ДВ освіти ЦПОіЗН за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит», 2015 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Організація обліку» для слухачів ДВ освіти ЦПОтаЗН ОКР спеціаліст за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит», 2015 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Звітність підприємства» для слухачів ДВ освіти ЦПОтаЗН за спеціальністю 7.03050901 «Облік і аудит», 2015 р.

ПіРП ВНД з дисципліни «Бухгалтерський облік II» для 3 курсу ОКР підготовки бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» денної форми навчання, 2014 р.

ПіРП ВНД з дисципліни «Бухгалтерський облік II» для 2 курсу ОКР підготовки бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» денної та заочної форми навчання, 2014 р.

ПіРП ВНД з дисципліни «Бухгалтерський облік II» для 4 курсу ОКР бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ВНД з дисципліни «Облік цінних паперів» для 5-го куосу спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Фінансовий облік 2» для 4 курсу ОРК бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Фінансовий облік 1» для 4 курсу ОРК бакалавр напряму 6.030509 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Організація обліку» для 5 курсу спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Звітність підприємства» для 5 курсу спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Фінансовий облік 2» для ДВ освіти спеціальність 7.03050901 – Облік і аудит ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Фінансовий облік 1» для ДВ освіти спеціальність 7.03050901 – Облік і аудит ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Організація обліку» для ДВ освіти ОКР спеціаліст за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

ПіРП ННД з дисципліни «Звітність підприємства» для ДВ освіти ОКР спеціаліст за напрямом підготовки 7.03050901 «Облік і аудит» ЦПОіЗН, 2014 р.

Програма і Робоча програма варіативної навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» для студентів (слухачів) другої вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», заочної форми навчання спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит», 2014 р.

Програма і Робоча програма варіативної навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік 2» для студентів (слухачів) 2 курсу, заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит», 2014 р.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 1» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки спеціаліст галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»), 2013 р.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Фінансовий облік 2» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки спеціаліст галузь знань – 0305 «Економіка і підприємництво» спеціальності 7.03050901 «Облік і аудит»), 2013 р.

Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Програма навчальної дисципліни і Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу спеціальності 7.03050901 – «Облік і аудит»), 2012 р.

Програма навчальної дисципліни та Робоча програма навчальної дисципліни «Цивільна оборона» (для ДВО спеціаліста, спеціальностей 7.050107 – «Економіка підприємства», 7.050106 – «Облік і аудит»), 2010 р.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2010 р.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для слухачів ДВ освіти заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2010 р.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2009 р.

Програма і Робоча програма навчальної дисципліни «Організація обліку» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2009 р.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Звітність підприємства» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання ФПО і ЗН спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»), 2009 р.

Список дисциплін

"Бухгалтерський облік 2", "Облікова політика підприємства", "Організація бухгалтерського обліку", "Бухгалтерський облік"

Розроблені електронні навчальні курси

"Бухгалтерський облік II" Атестат дистанційного курсу ХНУМГ імені О.М. Бекетова, протокол № 16-2 від 22 квітня 20116 р. ID курсу: 1407

(http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1300);

"Облікова політика підприємств" Атестат дистанційного курсу ХНУМГ імені О.М. Бекетова, протокол № 16-2 від 22 квітня 20116 р. ID курсу: 1210 (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1210);

"Звітність підприємства" (для слухачів другої вищої освіти і студентів 5-го курсу заочної форми навчання НКЦ (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=305));

"Організація обліку" (для слухачів другої вищої освіти і студентів 5-го курсу заочної форми навчання НКЦ (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=524));

"Облік цінних паперів" (для студентів 5-го курсу заочної форми навчання НКЦ (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=654);

"Фінансовий облік I" (для слухачів другої вищої освіти ЦПО і ЗН спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит" і студентів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму 6.030509 "Облік і аудит" (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1197));

"Фінансовий облік II" (для слухачів другої вищої освіти ЦПО і ЗН спеціальності 7.03050901 "Облік і аудит"; студентів 4-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки бакалавр напряму 6.030509 "Облік і аудит" (http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1198).