Користувач:Svitlana.Boiko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бойко Світлана Миколаївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бойко Світлана Миколаївна

Посада, науковий ступінь

Старший викладач кафедри іноземних мов ХНУМГ імені О.М. Бекетова, кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.01 "Українська література" (диплом ДК 063658 від 1.02.2022 р.)

Освіта

Полтавський державний педагогічний інститут імені В.Г. Короленка, 1995 р., спеціальність "Українська мова і література, англійська мова" диплом ЛП № 003553 від 30.06.1995 р.

Професійний досвід

Понад 20 років педагогічного стажу

Після отримання вищої освіти з 1995 по 1998 працювала вчителем іноземної мови та краєзнавства в спеціалізованій лінгвістичній гімназії № 3 м. Полтава.

З вересня 1999 до травня 2000 – викладач іноземної мови у Військовому інституті зв'язку, м. Полтава.

З вересня 2000 до травня 2002 – викладач іноземної мови у Полтавському університеті бізнесу.

З грудня 2002 до червня 2003 – редактор-перекладач, в.о. зав відділом БСЛ видавництво «Фоліо», м. Харків.

З вересня 2003 до серпня 2019 асистент кафедри іноземних мов НАУ «ХАІ», м. Харків. У цей же період з травня 2005 по травень – 2009 перекладач відділу міжнародних зв’язків Інституту радіоелектроніки імені О.Я. Усікова НАН України (робота за сумісництвом 0,5).

З вересня 2019 року і до сьогодні – старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Кандидат філологічних наук з 2022 року. Дисертацію захищено «6» травня 2021 року у спеціалізованій вченій раді Д 26.001.15 у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка МОН України. На підставі рішення Атестаційної колегії від 1.02.2022 р. отримано диплом ДК 063658.

Місце роботи

Старший викладач кафедри іноземних мов (https://foreign.kname.edu.ua/) Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Тема дисертації

Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект

Національна бібліотека України імені В.І. Вернадського:

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=EC&P21DBN=EC&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JwU_B&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A85%284%D0%A3%D0%9A%D0%A0%293-4%20%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D0%86.%20537

  РА449229
  Бойко, Світлана Миколаївна.
  Барокова епіграма Івана Величковського: жанрово-стильовий аспект [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. наук : 10.01.01 / Бойко Світлана Миколаївна ; Київ. нац. ун-т ім. Тараса Шевченка. - Київ, 2021. - 20 с.
  Рубрикатор НБУВ:
  Ш5(4УКР)3-4 Величковський І. 537 
  УДК:
  821.161.2'04-193.2.092 Величковський І. 
  Тематичні рубрики:
  Література 
  Географічні рубрики:
  Україна

Електронна пошта

Svitlana.Boiko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Публікації у наукових виданнях

1. Svitlana Boiko. Female Images in European Baroque Poetry (Based on the Verses of Ivan Velychkovsky, Danylo Bratkovsky, Robert Herrick, and Andrew Marvell) // Studia Polsko-Ukraińskie.- 2020.- № 7.- P. 30-37.

2. Levchenko N., Liamprekht O., Zosimova O., Varenikova O., Boiko S. Emblematic Literature as a Form of Biblical Hermeneutics // Amazonia Investigo. Volume 9. Issue 32. Florencia: Universidad de la Amazonia, 2020. P. 61–69.

3.Бойко С.М. Зорові та емблематичні українські поетики XVII-XVIII ст. як прояв тілесності та проекція їх крізь ХХ ст. на сучасність // Наукові праці. – 2008. – Том 101. Вип. 8. - с.7-11.

4. Бойко С.М. Ретроспекція та перспективи вивчення світської епіграми І. Величковського в контексті барокової культури // Вчені записки ХГУ НУА. - 2009. - Том.15. - с.438-450.

5. Бойко С.М. Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції на сьогодення) // Літературознавчі обрії. –2010.–Випуск 17. –с.115–118.

6. Бойко С.М. Епіграми Івана Величковського в контексті принципів європейського літературного бароко // Мова і культура.–2019.– Вип.22, том 4 (199).– с. 260–271.

7. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M.The influence of X-ray irradiation on elastic, dynamical and structural characteristics of strained LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 25-28.

8. Petchenko G.О., Boiko S.M. The influence of X-ray irradiated to dose 1057 R LiF crystals tooling on their optical descriptions // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 40-43.

9. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The investigation of X-ray irradiation effect on the mobility of dislocations in LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 16-20.

10. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The competition of Mott and Fridel type stoppers as the main blocking mechanisms in mobile dislocations of KBr crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 24-28.

11. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Empirical regularities of change in dynamic, acoustic, structural, optical and colorimetric characteristics of ionic crystals with Debye temperature // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 5, Р. 05022-1 – 05022-5.

12. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Analysis of the frequency spectra behavior of dislocation ultrasound absorption in irradiated LiF samples with different dislocation structure // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 6, Р. 06019-1 – 06010-5.

13. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S. The effect of X-ray irradiation on ultrasound attenuation and velocity in LiF single crystals // Functional Materials. – 2019.– V.26, № 3. - P. 48-53.

14. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S., Kolyada O.Yu. The dislocation unpinning from stoppers in KBr single crystals caused by elastic stresses and temperature / // Problems of atomic science and technology. – 2019. – № 2 (120).-P. 20 – 24.

15. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The main results’ overview obtained by the method of amplitude-independent internal friction on metals and ionic crystals. // Problems of atomic science and technology. – 2019.– № 2(120).- P. 39-49.

16. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. X-ray irradiation changes of elastic, dynamical and structural characteristics of strained LiF crystals // Тези VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехнічного форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16 травня // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - с. 27-28. - 2019.

17. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Influence of X-ray irradiation on the dislocations mobility in LiF crystals // Тези VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехнічного форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16 травня // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - с. 36-37. - 2019.

18. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Plastic deformation effect on X-ray irradiated LiF crystals’ optical and colorimetrical parameters // Тези VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехнічного форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16 травня // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - с. 32-33. - 2019.

19. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Interoperabilities between different physical characteristics of ionic crystals // Тези VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехн. форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16.05.2019 // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - с. 40-41.

20. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Features in the frequency spectra behavior of dislocation ultrasound absorption in X- irradiated crystals // Тези VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехнічного форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16.05.19 // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова., с. 44-45.

21. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Mobile dislocations blocking in KBr crystals by strong and weak stoppers // VI Міжнародна науково-технічна конференція “Актуальні проблеми світлотехніки” в рамках Міжнародного cвітлотехнічного форуму LIGHT FORUM 2019, 14-16 травня // Харків, ХНУМГ імені О.М. Бекетова. - с. 27-28. - 2019.

22. Petchenko O.M., Dulfan H.Ya., Petchenko G.О., Boiko S.M. The role of Mott and Fridel stoppers in the process of mobile pinning dislocations blocking in KBr crystals: Матеріали 14-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах”. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2019. – С. 91.

23. Petchenko O.M., Dulfan H.Ya., Petchenko G.О., Boiko S.M. The plastic deformation influence on X-ray urradiated LiF crystals' optical and colorimetric parameters : Матеріали 14-ї Міжнародної конференции “Фізичні явища в твердих тілах”. – Харків: ХНУ ім. В.Н. Каразіна (Україна). – 2019. – С. 92.

24. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

25. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

26. O.M. Petchenko, G.О. Petchenko, S.М. Boiko, A.V. Bezugly. Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated // Journal of nano-and electronic physics. – 2020. – V. 12, № 3, Р. 03040-1 - 03040-3.

27. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

28. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. STUDY OF DYNAMIC DRAG OF DISLOCATIONS IN КСl CRYSTALS WITH IMPURITIES AND DIFFERENT DISLOCATION STRUCTURE // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 51-54.

29. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko A.S. THE STUDY OF THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DISLOCATION CHARACTERISTICS IN LiF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 5(135).- P. 21-25.

Статті у фахових виданнях

1.Svitlana Boiko. Female Images in European Baroque Poetry (Based on the Verses of Ivan Velychkovsky, Danylo Bratkovsky, Robert Herrick, and Andrew Marvell) // Studia Polsko-Ukraińskie.- 2020.- № 7.- P. 30-37.

2.Бойко С.М. Зорові та емблематичні українські поетики XVII-XVIII ст. як прояв тілесності та проекція їх крізь ХХ ст. на сучасність // Наукові праці. – 2008. – Том 101. Вип. 8. - с.7-11.

3. Бойко С.М. Ретроспекція та перспективи вивчення світської епіграми І. Величковського в контексті барокової культури // Вчені записки ХГУ НУА. - 2009. - Том.15. - с.438-450.

4. Бойко С.М. Паліндромічні словесні іграшки в контексті українського літературного бароко XVII-XVIII століть (спроба проекції на сьогодення) // Літературознавчі обрії. –2010.–Випуск 17. –с.115–118.

5. Бойко С.М. Епіграми Івана Величковського в контексті принципів європейського літературного бароко // Мова і культура.–2019.– Вип.22, том 4 (199).– с. 260–271.

6. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M.The influence of X-ray irradiation on elastic, dynamical and structural characteristics of strained LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 25-28.

7. Petchenko G.О., Boiko S.M. The influence of X-ray irradiated to dose 1057 R LiF crystals tooling on their optical descriptions // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 40-43.

8. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The investigation of X-ray irradiation effect on the mobility of dislocations in LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 16-20.

9. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The competition of Mott and Fridel type stoppers as the main blocking mechanisms in mobile dislocations of KBr crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 24-28.

10. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Empirical regularities of change in dynamic, acoustic, structural, optical and colorimetric characteristics of ionic crystals with Debye temperature // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 5, Р. 05022-1 – 05022-5.

11. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Analysis of the frequency spectra behavior of dislocation ultrasound absorption in irradiated LiF samples with different dislocation structure // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 6, Р. 06019-1 – 06010-5.

12. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S. The effect of X-ray irradiation on ultrasound attenuation and velocity in LiF single crystals // Functional Materials. – 2019.– V.26, № 3. - P. 48-53.

13. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S., Kolyada O.Yu. The dislocation unpinning from stoppers in KBr single crystals caused by elastic stresses and temperature / // Problems of atomic science and technology. – 2019. – № 2 (120).-P. 20 – 24.

14. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The main results’ overview obtained by the method of amplitude-independent internal friction on metals and ionic crystals. // Problems of atomic science and technology. – 2019.– № 2(120).- P. 39-49.

15. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

16. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

17. O.M. Petchenko, G.О. Petchenko, S.М. Boiko, A.V. Bezugly. Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated // Journal of nano-and electronic physics. – 2020. – V. 12, № 3, Р. 03040-1 - 03040-3.

18. Levchenko N., Liamprekht O., Zosimova O., Varenikova O., Boiko S. Emblematic Literature as a Form of Biblical Hermeneutics // Amazonia Investigo. Volume 9. Issue 32. Florencia: Universidad de la Amazonia, 2020. P. 61–69.

19. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

20. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. STUDY OF DYNAMIC DRAG OF DISLOCATIONS IN КСl CRYSTALS WITH IMPURITIES AND DIFFERENT DISLOCATION STRUCTURE // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 51-54.

21. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko A.S. THE STUDY OF THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DISLOCATION CHARACTERISTICS IN LiF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 5(135).- P. 21-25.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

БАЗА ДАНИХ SСOPUS:(https://www.scopus.com/inward/authorDetails.uri?authorID=57201644547&partnerID=5ESL7QZV&md5=978aec04830bde87dd79e4e1f8a074b9)

1. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M.The influence of X-ray irradiation on elastic, dynamical and structural characteristics of strained LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 25-28.

2. Petchenko G.О., Boiko S.M. The influence of X-ray irradiated to dose 1057 R LiF crystals tooling on their optical descriptions // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 40-43.

3. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The investigation of X-ray irradiation effect on the mobility of dislocations in LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 16-20.

4. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The competition of Mott and Fridel type stoppers as the main blocking mechanisms in mobile dislocations of KBr crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 24-28.

5. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Empirical regularities of change in dynamic, acoustic, structural, optical and colorimetric characteristics of ionic crystals with Debye temperature // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 5, Р. 05022-1 – 05022-5.

6. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. Analysis of the frequency spectra behavior of dislocation ultrasound absorption in irradiated LiF samples with different dislocation structure // Journal of nano-and electronic physics. – 2018. – V. 10, № 6, Р. 06019-1 – 06010-5.

7. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S. The effect of X-ray irradiation on ultrasound attenuation and velocity in LiF single crystals // Functional Materials. – 2019.– V.26, № 3. - P. 48-53.

8. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S., Kolyada O.Yu. The dislocation unpinning from stoppers in KBr single crystals caused by elastic stresses and temperature / // Problems of atomic science and technology. – 2019. – № 2 (120).-P. 20 – 24.

9. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The main results’ overview obtained by the method of amplitude-independent internal friction on metals and ionic crystals. // Problems of atomic science and technology. – 2019.– № 2(120).- P. 39-49.

10. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

11. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

12. O.M. Petchenko, G.О. Petchenko, S.М. Boiko, A.V. Bezugly. Analysis of the Dynamic and Structural Characteristics’ Behavior in NaCl Single Crystals Pre-deformed and Х-ray Irradiated // Journal of nano-and electronic physics. – 2020. – V. 12, № 3, Р. 03040-1 - 03040-3.

13. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

14. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. STUDY OF DYNAMIC DRAG OF DISLOCATIONS IN КСl CRYSTALS WITH IMPURITIES AND DIFFERENT DISLOCATION STRUCTURE // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 51-54.

15. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko A.S. THE STUDY OF THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DISLOCATION CHARACTERISTICS IN LiF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 5(135).- P. 21-25.


БАЗА ДАНИХ WEB OF SCIENCE:(https://publons.com/researcher/3865277/svitlana-boiko/)

1. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M.The influence of X-ray irradiation on elastic, dynamical and structural characteristics of strained LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 25-28.

2. Petchenko G.О., Boiko S.M. The influence of X-ray irradiated to dose 1057 R LiF crystals tooling on their optical descriptions // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 2(114).- P. 40-43.

3. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The investigation of X-ray irradiation effect on the mobility of dislocations in LiF crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 16-20.

4. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The competition of Mott and Fridel type stoppers as the main blocking mechanisms in mobile dislocations of KBr crystals // Problems of atomic science and technology. – 2018.– № 5(117).- P. 24-28.

5. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S. The effect of X-ray irradiation on ultrasound attenuation and velocity in LiF single crystals // Functional Materials. – 2019.– V.26, № 3. - P. 48-53.

6. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Litvinenko А.S., Kolyada O.Yu. The dislocation unpinning from stoppers in KBr single crystals caused by elastic stresses and temperature / // Problems of atomic science and technology. – 2019. – № 2 (120).-P. 20 – 24.

7. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. The main results’ overview obtained by the method of amplitude-independent internal friction on metals and ionic crystals. // Problems of atomic science and technology. – 2019.– № 2(120).- P. 39-49.

8. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. THE INFLUENCE OF X-RAY IRRADIATION ON DYNAMICAL AND STRUCTURAL CHARACTERISTICS OF STRAINED NaCl CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 23-26.

9. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M., Bezugly A.V. OPTICAL AND COLORIMETRICAL CHARACTERISTICS OF STRAINED LiF CRYSTALS UNDER X-RAY IRRADIATION // Problems of atomic science and technology. – 2020.– № 2(126).- P. 60-63.

10. Levchenko N., Liamprekht O., Zosimova O., Varenikova O., Boiko S. Emblematic Literature as a Form of Biblical Hermeneutics // Amazonia Investigo. Volume 9. Issue 32. Florencia: Universidad de la Amazonia, 2020. P. 61–69.

11. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Bezugly A.V., Boiko S.M. APPLICATION OF ACOUSTIC PULSE ECHO-METHOD FOR THE INVESTIGATION OF DYNAMIC AND STRUCTURAL DYSLOCATION CHARACTERISTICS OF CRYSTALS // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 142-148.

12. Petchenko O.M., Petchenko G.О., Boiko S.M. STUDY OF DYNAMIC DRAG OF DISLOCATIONS IN КСl CRYSTALS WITH IMPURITIES AND DIFFERENT DISLOCATION STRUCTURE // Problems of atomic science and technology. – 2021.– № 2(132).- P. 51-54.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?hl=ru&user=YSkelpEAAAAJ

Наукова школа

Бойко Світлана Миколаївна є представником наукової школи Левченко Наталії Микитівни, доктора філологічних наук, професора, професора кафедри української і зарубіжної літератури та журналістики імені професора Леоніда Ушкалова ХНПУ імені Г.С. Сковороди.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Підвищення кваліфікації

Харківський національний педагогічний університет імені Г.С. Сковороди

Харків, Україна

15 жовтня - 26 грудня, 2019 р. Кількість навчальних годин - 180.

Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 06/23-468


Підручники, навчальні посібники, монографії

Розділ у колективній монографії, випущеній спільно з країною ЄС:

Бойко С. Європейські поетики та емблематичні тексти як художньо-теоретичні підвалини української барокової епіграми // Літературознавчий дискурс від бароко до постмодерну: Колективна монографія / Упорядник та науковий редактор Н. Левченко. Київ – Люблін – Харків. 2020. 607 с. С. 149 – 157.

Навчально-методичні матеріали

1.Михайлова Т.В., Бойко С.М., Шуляков І.М. (2021) Методичні рекомендації щодо проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Історія української та зарубіжної літератури»: у 3-х ч.; (для студентів 1 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, спеціальності 035 – філологія. Германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська). [Освітні ресурси] http://eprints.kname.edu.ua/59498/1/2021_%D0%9F%D0%95%D0%A7_434%D0%9C_%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82.1_%D0%9E%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB.%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4.pdf

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
Іноземна мова
Бакалавр
СДС
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ЕСЕ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ЕТ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
НВДЕ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
СПГ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
МБГ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ОіА
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ГРС
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ПЦБ
Денна
Іноземна мова
Бакалавр
ЕтаОБ
Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Електронний дистанційний курс "Іноземна мова (англійська)_ Світлана Бойко", створений на платформі Moodle ХНУМГ імені О.М. Бекетова

https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1410