Користувач:Oksana.Rezvan

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:.png
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ=

Резван Оксана Олексіївна

Місце роботи

завідувач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харьківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

Електронна пошта

Oksana.Rezvan@kname.edu.ua==

Освіта

Харківський державний університет (нині Харківський національний універ-ситет імені В.Н. Каразіна) за спеціальністю «російська мова та література», з присвоєнням кваліфікації «філолог, викладач російської мови та літератури» (1996).

  • Інститут післядипломної освіти Харківського державного педагогічного уні-верситету імені Г.С. Сковороди (нині Харківський національний педагогіч-ний університет імені Г.С. Сковороди) за спеціальністю «педагогіка і методи-ка середньої освіти. Українська мова та література», з присвоєнням кваліфі-кації «вчитель української мови та літератури» (2003).

Професійний досвід

Посада кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології Основі етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи. – викладач, старший викладач кафедри філології та педагогіки Харківського національного авто-мобільно-дорожнього університету; – старший викладач, доцент кафедри педагогіки, психології та мовної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету; - доцент кафедри педагогіки та психології професійної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету;

– докторант Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди за спеціальністю «теорія і методика професійної освіти»; 
– доцент кафедри педагогі-ки та психології професійної підготовки Харківського національного автомобільно-дорожнього університету (за сумісництвом); 
– доцент, професор кафедри теорії і методики професійної освіти Харківського національного педагогічного університету імені Г.С.Сковороди;

- завідувач кафедри мовної підготовки, педгаогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М.Бекетова

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. Проблеми науково-педагогічної комунікації в аспекті підготовки кадрів вищої кваліфікації // Проблеми та перспективи формування національної гуманітарно-технічної еліти : зб. наук. праць / за ред. О.Г. Романовського. – Вип. 745 (49) : у 2-х ч. – Ч. 2. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – 204 с. С. 68-74 Режим доступу: http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/25593/1/Elita_2016_45_2_Rezvan_Problemy_naukovo.pdf

2. Проблеми стратегічного менеджменту сучасного університету в аспекті кадрової політики // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г. , 2016. – Вип. 57 – 296 с. С. 157 – 166 Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/100

3. Соціально-комунікативна активність як чинник перетворення професійно-особистісної позиції майбутнього фахівця // Педагогіка та психологія : збірник наукових праць / за заг. ред. академіка І.Ф. Прокопенка, проф. С.Т. Золотухіної. – Х. : Видавець Рожко С.Г. , 2017. – Вип. 58 – 296 с. С. 149 – 157 Режим доступу: http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/pedagogy/article/view/211

4. Стратегія формування корпоративної лояльності майбутніх фахівців шляхом актуалізації ціннісних уподобань // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах / : зб. наук. пр. / [редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін.]. Запоріжжя : КПУ, 2017. Вип. 55 (108). 624 с. С. 292 – 298 Режим доступу: http://pedagogy-journal.kpu.zp.ua/55-2017

5.

Статті у збірниках наукових праць

1. Долгопол О.О., Касьянова О.М., Андрейко Я.В. Реалізація змісту мовної підготовки у системі післядипломної медичної освіти // Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки. Наукові дослідження. Досвід. Пошуки: Збірник наукових праць. Харків. 2017. Вип. 31. С. 37-54.

2. Долгопол О.О. Професійна компетентність викладачів у закладах післядипломної освіти // Наукові записки кафедри педагогіки. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2017. №41. с. 50-64. Режим доступу: https://periodicals.karazin.ua/pedagogy/issue/view/676

3. Долгопол О.О., Більченко Т.Ю. Дослідження рівня сформованості комунікативних компетентностей студентів технічних ЗВО // Прикладна лінгвістика – 2019: проблеми та рішення. Миколаїв: НУК, 2019. с.20-23.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

7

6

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
дата
Документ, що засвідчує

AutoCAD в машинобудівному та будівельному проектуванні

Харківський національний автомобільно-дорожній університет (ХНАДУ)|

м.Харків, Україна

5 лютого - 5 березня 2018 року
Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 185588

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Долгопол О.О. Практикум з української мови (для фахівців медичних спеціальностей) : навчально-методичний посібник / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2016. 106 с.
  • Долгопол О.О., Андрейко Я.В., Христосенко В.В. Словник-розмовник для фахівців медичних спеціальностей: навчально-методичний посібник / О.О. Долгопол, Я.В. Андрейко, В.В. Христосенко. Харків : ХМАПО, 2017. 142 с.
  • Долгопол О.О. Розробка тестів : навчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2018. 23 с.
  • Долгопол О.О. Складання на-вчально-методичного комплексунавчально-методичний посібник для самостійної аудиторної та позааудиторної роботи / О.О. Долгопол. Харків : ХМАПО, 2018. 24 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Долгопол О.О. Українська література / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 56 с.

2. Долгопол О.О. Світова література / Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 5.12010102 «Сестринська справа»/ О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 54 с.

3. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): методичні рекомендації для самостійної роботи студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. 24 с.

4. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням) / Опорний конспект лекцій для студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа» / О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. – 75 с.

5. Долгопол О.О. Українська мова (за професійним спрямуванням): робочий зошит для студентів спеціальності 6.120101 «Сестринська справа»/ О.О. Долгопол. Х.: Медичний коледж ХМАПО, 2014. – 84 с.

Список дисциплін

Нарисна геометрія

Інженерна і комп'ютерна графіка (бакалавр)

Системи автоматизованого проектування та інженерних розрахунків (бакалавр)

Архітектурне проектування

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Системи автоматизованого проектування та інженерних розрахунків

Бакалавр

141 - «Електроенергетика,електротехніка та електромеханіка »

Денна/Заочна

551