Наумов Максим Сергійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
(Перенаправлено з Користувач:Maksim.naumov)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Наумов Максим СергійовичПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Наумов Максим Сергійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат економічних наук

Освіта

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, 2005

Професійний досвід

2005-2010 рр. - асистент кафедри економічної теорії;

2010-2013 рр. - старший викладач кафедри економічної теорії;

2013-2018 рр. - доцент кафедри економічної теорії

з 2018 р. - доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки

Місце роботи

Кафедра економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Наумов М. С. Особливості ринкової трансформації в умовах інтелектуалізації економіки : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки / Наумов Максим Сергійович ; Харк. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна. – Харків, 2012. – 21 с.

Адреса електронної пошти

Maksim.Naumov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

15

12

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

2017 рік. Харківський національний університет "Харківський політехнчний інститут" (протокол засідання кафедри Загальної економічної теорії НТУ "ХПІ" № 10 від 28 квітня 2017 року).

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

  • Конспект лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.140103 – Туризм) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. С. Наумов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2056. – 89 с. Режим доступу: вільний
  • Методичні вказівки до організації самостійної роботи, проведення практичних занять, виконання контрольних робіт з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 «Менеджмент») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. С. Наумов. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 44 с. Режим доступу: вільний
  • Тексти лекцій з дисципліни «Зовнішньоекономічна діяльність підприємства» (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.030601 – «Менеджмент») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. С. Наумов, О. А. Шекшуєв. - Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 132 с. Режим доступу: вільний

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)

Бакалавр

Менеджмент

Денна

Зовнішньоекономічна діяльність

Бакалавр

Туризм

Денна

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

Митне та валютне регулювання

Бакалавр

Облік і аудит

Заочна

Сутність та основні форми зовнішньоекномічної діяльності фірми

Бакалавр

Економіка, Облік і оподаткування

Денна/Заочна

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Економічна теорія (Основи економічної теорії. Макроекономіка)

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

1637

Економічна теорія (Частина 1)

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1759

Зовнішньоекономічна діяльність

Бакалавр

Туризм

Денна/Заочна

1468

Зовнішньоекономічна діяльність підприємства

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

945

Історія економіки та економічної думки

Бакалавр

Економіка, Облік і оподаткування

Денна/Заочна

1657

Митне та валютне регулювання

Бакалавр

Облік і аудит

Заочна

2076