Користувач:Halyna.Sokolova

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Соколова Галина Павлівна

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Селіна І.Л., Сергійчук Л.В., Вальченко І.В., Лисенко І.О, Соколова Г.П. Вправи комунікативного типу у навчанні іноземних студентів (медичний профіль) // Znanstvena misel journal. № 42/2020. Ljubljana, Slovenia. – С. 35 – 38. Лисенко І.О., Вальченко І.В., Плотнікова Т.О., Сергійчук Л.В., Соколова Г.П. Гра як засіб формування комунікативної компетенції на заняттях з української мови як іноземної // Молодий вчений. № 4 (80). Херсон, 2020. – С. 150–155. Соколова Г.П., Плотнікова Т.О. Литература «путешествий»: «линии жизни» Андрея Белого в африканском топосе (лингвокультурный аспект изучения РКИ) // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 165–173

Вальченко И.В., Соколова Г.П., Плотникова Т.А., Сергейчук Л.В. Лингвокультурологический аспект обучения русскому языку: о критериях проверки знаний (на примере курса «Страноведение») // Русская филология. Вестник Харьковского национального педагогического университета имени Г.С. Сковороды № 1 (71). Харьков, 2020. – С. 86–93. Плотнікова Т.О., Соколова Г.П. Про форми перевірки знань з російської мови на підготовчому факультеті (на матеріалі Практикуму «Готовимся к экзамену») // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами ХIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – Харків: ХНАДУ, 2019. – С. 132–136. Соколова Г.П., Плотникова Т.А. Эмотивный компонент в стратегиях обучения общению иностранных студентов на подготовительном факультете// Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів//. Міжнародна науково-практична конференція.2016\10\6.- Харків, ХНАДУ.2016-С.340-343 Соколова Г.П.,Сергейчук Л.В.,Гринченко Е.В. Конфликтные ситуации на занятиях и способы их разрешения//Всеукраинская научно-практич.конференция «Современные проблемы воспитания молодежи в высшем учебном заведении».- Харьков: ХНАДУ,2016 Семененко І.Є., Соколова Г.П. Деякі заходи підвищення якості і професійної підготовки іноземних студентів// Матеріали міжнародного наук.-метод. семінару «Використання новітніх технологій у мовній підготовці іноземних студентів» 10 червня 2016.- Харків: ХНАДУ.- С.102-106 Соколова Г.П., Плотникова Т.А. О критериях отбора текстов и проверки знаний в рамках межкультурной модели обучения русскому языку(на примере курса «Страноведение»)// Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов: материалы Х Международной научно-практ. конференции (1-2 октября 2015г.).- Харьков:ХНАДУ, 2015.- С.362-366. СемененкоІ.Є., Соколова Г.П. Деякі умови підвищення ефективності фахової підготовки іноземних студентів вищих технічних навчальних закладів. // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: Международная научно-практическая конференция.- Харьков:ХНАДУ,2-3 октября 2014г.- С.466-470. Гринченко Е.В., Лубяная О.Л., Соколова Г.П Некоторые особенности формирования коммуникативной компетенции иностранных учащихся на начальном этапе обучения //Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов: Международная научно-практическая конференция.- Харьков:ХНАДУ,2-3 октября 2014г.- С.37-43. Филатова В.В., Плотникова Т.А., Соколова Г.П. К вопросу о социально-психологической адаптации студентов-иностранцев на подготовительном факультете // Современные аспекты воспитания студенческой молодежи : Международная научно-практическая конференция (Харьков, 2013) Гринченко Е.В., Лубяная О.Л., Соколова Г.П., Плотникова Т.А. О специфике профессионально педагогического общения в иностранной аудитории // Проблемы и перспективы подготовки иностранных студентов в вузах: Международная научно-методическая интернет-конференция.- Харьков:ХНАДУ,24 октября 2013г.- С.259-263.

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?view_op=list_works&hl=ru&hl=ru&user=ryorjWEAAAAJ&imq=Galina+Sokolova&alert_preview_top_rm=2

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 Практикум для самостоятельной и практической работы по русскому языку как иностранному: ч. 1: приложение к учеб. пособию «Ступень-1», «Ступень-2», «Ступень-3»  для иностр. студентов подгот. ф-та инж.-техн., инж.-эконом., охраны здоровья, биологических, физкульт., с.-х. и гуманитар. спец. / Т. А. Плотникова, Л. В. Сергейчук, Г. П. Соколова ; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков : ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2021. – 140 с.
 Плотникова Т.А., Соколова Г.П. Практикум по русскому языку. Упражнения для самостоятельной и практической работы (приложение к учебному комплексу "Ступени" для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей) .- Харьков: ХНУГХ, 2016
 Вальченко І. В.,Плотнікова Т. О.,Соколова Г. П. В мире интересных историй. Сборник текстов для чтения (приложение к учебному комплексу по русскому языку «Ступени» для иностранных учащихся подготовительного факультета инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных, сельскохозяйственных и гуманитарных специальностей).- Харьков: ХНУГХ, 2015  
 Бочаров Б.П.,Плотникова Т.А.,Соколова Г.П. Основы информатики (Методические указания для практ. и самост. работ по курсу «Основы информатики и вычислительной техники» (для иностр. ст.-тов подгот. отд.).- Харьков: ХНУГХ, 2015
 Плотнікова Т. О., Соколова Г. П.,Копієвська Л. А. Контрольные и тестовые задания по страноведению. Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу "Страноведение" для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных специальностей.- Харьков: ХНУГХ, 2014 
 Лубяная О.Л., Соколова Г.П., Плотникова Т.А., Вальченко И.В. Сборник контрольных работ. Методические указания по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей.- Харьков: ХНУГХ, 2013

Навчально-методичні матеріали

 Бочаров Б.П.,Плотникова Т.А.,Соколова Г.П. Основы информатики (Методические указания для практ. и самост. работ по курсу «Основы информатики и вычислительной техники» (для иностр. ст.-тов подгот. отд.).- Харьков: ХНУГХ, 2015
 Плотнікова Т. О., Соколова Г. П.,Копієвська Л. А. Контрольные и тестовые задания по страноведению. Методические указания для практических и самостоятельных работ по курсу "Страноведение" для иностранных учащихся подготовительного отделения гуманитарных специальностей.- Харьков: ХНУГХ, 2014 
 Лубяная О.Л., Соколова Г.П., Плотникова Т.А., Вальченко И.В. Сборник контрольных работ. Методические указания по курсу "Русский язык" для иностранных студентов подготовительного отделения гуманитарных, инженерно-технических, инженерно-экономических, охраны здоровья, биологических, физкультурных и сельскохозяйственных специальностей.- Харьков: ХНУГХ, 2013

Список дисциплін

Російська мова як іноземна

Розроблені електронні навчальні курси