Користувач:Бурмака Тетяна Миколаївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Бурмака Тетяна Миколаївна

Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

Бурмака Тетяна Миколаївна

Бурмака Тетяна Миколаївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат економічних наук, доцент

Освіта

Харківський державний технічний університет будівництва та архітектури (спеціальність «Менеджмент організацій»); аспірантура на кафедрі менеджменту Харківського державного технічного університету будівництва та архітектури.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Професійний досвід

2008-2011 - асистент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві Харківської національної академії міського господарства.

З 2011 р. - доцент кафедри менеджменту і маркетингу в міському господарстві, менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Тема дисертації

Кандидатська дисертація «Управління розвитком будівельних підприємств в умовах конкурентного середовища» (наукова спеціальність — 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)).

Контакти

Tetyana.Burmaka@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

1. Burmaka T. Classification of types of socio-economic system development /Concepts, strategies and mechanisms of economic systems management in the context of modern world challenges: scientific monograph // VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship. – Sofia: VUZF Publishing House “St. Grigorii Bogoslov”, 2021. – 401 p., Р. 35-67.

Підручники, посібники

Електронні публікації

Статті

1. Burmaka T. Methodological approach to assesing the level of strategic financial management in an organization / V. Tretyak, L. Obolentseva, T. Burmaka, S. Aleksandrova, & S. Perminova // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.– 2020. – № 33. С. 367-375

2. Burmaka T. Social Investment as A Tool of Corporate Social Responsibility Realization in Europe / T. Burmaka, N. Orlova, O. Nepomnyashchyy, O. Melnykovych, O. Medvedchuk & I. Lahunova // Education Excellence and Innovation Management: 35th IBIMA Conference on 1-2 April, 2020. Seville, Spain. Р. 10151-10163.

3. Burmaka T. Features of financial management in international economic activity / U. Fedotova, M. Volkova , M. Naumov , T. Burmaka & D. Ser'ogіna // Фінансово-кредитна діяльність: проблеми теорії та практики.– 2021. – № 38.

в фахових виданнях України:

4. Бурмака Т.М. Обґрунтування управлінських рішень щодо мотивації персоналу / Бурмака Т. М., Забурдайло А. М.// Бізнес Інформ. – 2019 р. - №10. - C. 277–282.

5. Бурмака Т.М. Обґрунтування управлінських рішень щодо проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Бізнес Інформ. - 2018.- №11. С. 41 – 48.

Тези до конференцій

1.Бурмака Т.М. Управління розвитком соціального середовища підприємства / Т. М. Бурмака // Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Харків, 15 квітня 2021 р.). – С. 13-15.

2. Бурмака Т.М. Пріоритетність реалізації проектів розвитку міста / Т. М. Бурмака // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем (м. Харків, 12 березня 2020 р.) С.204-205.

3. Burmaka T. Сybersecurity as an innovative influence factor on international relations / Alekseeva T., Burmaka T., Myronyuk M., Kulykovska D. Science and innovation: materials of the international scientific-practical conference. (Steyr, Austria, 30.05.2019 y.). – Р. 29-34.

4.Бурмака Т.М. Дослідження ефектів, що виникають при впровадженні проектів інноваційного розвитку / Т.М. Бурмака, А.А. Мусіяченко // Теоретичні та прикладні аспекти розвитку науки: матеріали міжнародної науково-практичної конференції. Міжнародний центр наукових досліджень. (м. Київ, 11-12 грудня 2018 р.). – С. 141 – 143.

5. Бурмака Т.М. Ефективність витрат на маркетингові комунікації підприємств / Т. М. Бурмака // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком: І Міжнародна науково-практична інтернет-конференція присвячена 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова (м. Харків, 5 березня 2018 р.). – С. 2-3

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1.Конспект лекцій з дисципліни «Комунікативний менеджмент» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Т.М. Бурмака, К.О. Великих; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 68 с.

2. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Комунікативний менеджмент» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т.М. Бурмака, О.Г. Острогляд. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 29 с.

3. Бурмака, Т.М. и Острогляд, О.Г. (2019) Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Комунікативний менеджмент» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) // Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. Т.М. Бурмака, О.Г. Острогляд. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 19 с.

4. Бізнес-планування:конспект лекцій для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент / К. О. Великих, О. П. Колонтаєвський, Т. М. Бурмака; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 106 с.

Профілі у наукометричних базах

https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=87h0U_IAAAAJ

Індекси цитування

Статистика цитування 142

h-індекс 5

i10-індекс 4

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Science and innovation: international scientific-practical conference. Steyr, Austria, 30.05.2019 y.

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

1. 2012 р. Центр дистанційного навчання ХНУМГ «Теорія і практика роботи в Moodle»

2. 2018 р. Українська інженерно-педагогічна академія, кафедра менеджменту, Тема: «Розробка методики викладання дисципліни «Комунікативний менеджмент» на основі системної інтеграції знань» свідоцтво ПК№02071228/001502-18 від 25 травня 2018р (150 год.)

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твори

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

"Соціально-психологічні основы менеджменту" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"

"Психологія управління" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

"Комунікативне управління" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

"Комунікативний менеджмент" для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"

"Корпоративне управління" для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"

Електронні навчальні курси

"Соціально-психологічні основы менеджменту" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1702

"Психологія управління" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1888

"Комунікативне управління" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=992

"Комунікативний менеджмент" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=956

"Корпоративне управління" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1761

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Керівництво студенткою 3 курсу Мусіяченко А.А. тема роботи: «Оцінка ефективності проектів інноваційного розвитку», яка зайняла призове (друге) місце на I етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» (протокол кафедри № 9 від 25.12.2018р.) та призове (третє) місце на ІI етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Менеджмент організацій» 2019р. https://kneu.edu.ua/ua/science_kneu/znz/konkurs_kneu/konkurs_mng1/