Користувачка:Olesia.Tieliezhkina

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Тєлєжкіна Олеся Олександрівна

Освіта

Cумський державний педагогічний інститут імені А. С. Макаренка

Філологічний факультет

Спеціальність "Українська мова та література"

Кваліфікація "Учитель української мови і літератури, зарубіжної літератури"

Диплом АСІ №97004819, виданий 20 червня 1997 року

Науковий ступінь

Кандидат філологічних наук

Спеціальність "Україська мова"

Диплом ДК №019013; протокол президії Вищої атестаційної комісії України №13-06/6 від 11 червня 2003 року

Вчене звання

Доцент кафедри українознавства

Атестат 12ДЦ №016922; протокол Атестаційної колегії №2/24-Д від 19 квітня 2007 року

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Доцент кафедри мовної підготовки, педагогіки і психології

Дисертація

Безсполучникові складні речення з компонентом обгрунтування в сучасній українській мові: дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01 / О.О. Тєлєжкіна; Харківський державний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди. - Харків, 2003. 196 с.

Електронна пошта

Olesia.Tieliezhkina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії. Словники

1. Тєлєжкіна О. Современный фразеологический словарь русского языка. Харків: Ранок, 2013. 720 с.

2. Тєлєжкіна О. Комплексний словник української мови. Харків: Ранок, 2014. 640 с. (у співавторстві з Дудкою О., Пономаренко В.).

3. Тєлєжкіна О. Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в сучасній українській мові: монографія. Харків: Видавець Савчук О. О., 2015. 164 с.

4. Тєлєжкіна О. Іменники у поетичній мові Василя Мисика: словник сполучуваності (на матеріалі збірки «Чорнотроп»). Харків: Майдан, 2017. 364 с.

Статті у фахових виданнях

1. Тєлєжкіна О. Безсполучникові складні речення в поезії Олександра Олеся // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Вип. 1. Харків: ОВС, 1998. С. 57 – 62.

2. Тєлєжкіна О. Речення обґрунтування як вид безсполучникових складних речень // Філологічні студії: збірник наукових праць. Луцьк, 2000. № 1. С. 204 – 207.

3. Тєлєжкіна О. Наслідкові речення і речення обґрунтування в системі безсполучникових складних структур // Наука і сучасність: збірник наукових праць. Вип. 1. Ч. 1. Київ, 2000. С. 256 – 262.

4. Тєлєжкіна О. Відповідність безсполучникових складних речень обґрунтування і текстових утворень // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Вип. 8. Харків:ОВС, 2002. С. 131 – 136.

5. Тєлєжкіна О. Структурна співвіднесеність безсполучникових складних речень обґрунтування і тексту // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна: збірник наукових праць. Серія: Філологія. Вип. 35. Харків, 2002. № 557. С. 155 – 160.

6. Тєлєжкіна О. Безсполучникові складні речення обґрунтування як стилістичний засіб у творах Павла Грабовського // Вісник Сумського державного університету: збірник наукових праць. Серія: Філологічні науки. Суми: Видавництво СумДУ, 2003. №1 (47). С. 118 – 121.

7. Тєлєжкіна О. Особливості внутрішньої будови безсполучникових складних речень обґрунтування // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Вип. 12. Харків: ОВС, 2004. С. 105 – 114.

8. Тєлєжкіна О. Безсполучникові складні речення з компонентом обґрунтування в текстах наукового стилю // Гуманітарний вісник. Серія: Іноземна філологія. Черкаси: ЧДТУ, 2004. С. 306 – 310.

9. Тєлєжкіна О. Складне речення як текст: аналіз структурної організації (на матеріалі збірки «Рубаї» Дмитра Павличка) // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. Вип. 17. Київ, 2009. С. 38 – 45.

10. Тєлєжкіна О. Фразеологія поетичних творів Дмитра Павличка як складова фразеологічної системи української мови // Філологічні трактати. 2011. Т. 3. №1. С. 68 – 74.

11. Тєлєжкіна О. Індивідуально-авторські новотвори у поетичному мовленні Дмитра Павличка // Філологічний вісник Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. Умань, 2011. С. 397 – 404.

12. Тєлєжкіна О. Прецедентність мовно-естетичних символів національної культури в поетичному мовленні Дмитра Павличка // Філологічні студії: Науковий вісник Криворізького державного педагогічного університету: збірник наукових праць. Кривий Ріг: КДПУ, 2011. Вип. 6. С. 678 – 684.

13. Тєлєжкіна О. Переклад сонетів Вільяма Шекспіра: пошук досконалої мовної форми // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Вип. 32. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. С. 256 – 261.

14. Тєлєжкіна О. Стислість форми і лаконічність змісту рубаї – ознака мовної майстерності Д. Павличка // Мова і культура: Наукове видання. Вип. 14. Т. VІІІ (154). Київ: ВД Дмитра Бураго, 2011. С. 179 – 185.

15. Тєлєжкіна О. Застаріла лексика як стилістичний засіб у поетичному мовленні Дмитра Павличка // Психолінгвістика: Збірник наукових праць ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». Переяслав-Хмельницький: ПП «СКД» 2012. Вип. 9. С. 236 – 241.

16. Тєлєжкіна О. Мовно-виражальні засоби відтворення мотиву болю за долю рідної землі у збірці Д. Павличка «Три строфи» // Актуальні проблеми слов’янської філології: Міжвузівський збірник наукових статей. Серія: Лінгвістика і літературознавство. Вип. ХХV. Бердянськ: БДПУ, 2012. С. 469 – 477.

17. Тєлєжкіна О. Природа як невід’ємний складник лірики Дмитра Павличка: спроба лінгвостилістичного потрактування // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Вип. 33. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2012. С. 110 – 117.

18. Тєлєжкіна О. Конфесійна лексика в поетичному потрактуванні Дмитра Павличка // Лінгвістика: Збірник наукових праць. Луганськ: ДЗ «ЛНУ імені Тараса Шевченка», 2012. № 1 (25). Ч. ІІ. С. 93 – 98.

19. Тєлєжкіна О. Топопоетоніми в художньому просторі Дмитра Павличка // Вісник Запорізького національного університету. Серія: Філологічні науки. Запоріжжя: ЗНУ, 2012. № 1. С. 431 – 436.

20. Тєлєжкіна О. Варваризми як органічний компонент віршового тексту (на прикладі поетичного доробку Д. Павличка) // Наукові записки. Серія «Філологічна». Вип. 26. Острог: Вид-во Національного університету «Острозька академія», 2012. С. 322 – 325.

21. Тєлєжкіна О. Амбівалентність колороніма «чорний» у поетичних творах Дмитра Павличка // Науковий вісник ПУНПУ ім. К. Д. Ушинського. Лінгвістичні науки: збірник наукових праць. Одеса: Астропринт, 2012. № 14. С. 307 – 313.

22. Тєлєжкіна О. Мовно-художня інтерпретація антропонімів у віршах Дмитра Павличка // Вісник ХНУ ім. В. Н. Каразіна. Серія «Філологія». Вип. 65. Харків: Видавництво ХНУ ім. В. Н. Каразіна, 2012. № 1014. С. 44 – 49.

23. Тєлєжкіна О. Складне безсполучникове речення як компонент поетичного синтаксису Антоніни Тимченко (на матеріалі збірки «Гарячі нитки») // Гуманітарна освіта в технічних вищих навчальних закладах: збірник наукових праць. Київ, 2014. Вип. 29. С. 139 – 149.

24. Тєлєжкіна О. Репрезентація складних безсполучникових речень у поетичному синтаксисі Софії Майданської // Наукові записки. Серія «Філологічні науки». Ніжин: НДУ ім. Миколи Гоголя, 2014. Кн. 1. С. 67 – 70.

25. Тєлєжкіна О. Концепція тезауруса поетичної мови Дмитра Павличка // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2014. Вип. 38. С. 51 – 58.

26. Тєлєжкіна О. Інтертекстуальність як ознака сучасної української поезії // Наукові записки Національного ун-ту «Острозька академія». Серія «Філологічна». Острог, 2014. Вип. 44. С. 310 – 314.

27. Тєлєжкіна О. Вербалізація образу матері у поетичних творах Василя Борового (за матеріалами збірки «Червоне сонце Каєркана») // KALBA IR KONTEKSTAI. Mokslo darbai. 2015 m. VI (2) tomas. Lietuvos edukologijos universitetas. Filologijos fakultetas. Vilnius: Lietuvos edukologijos universiteto leidykla, 2015. P. 139 – 144.

28. Тєлєжкіна О. Діалог поетичних творів Степана Сапеляка і текстів релігійного змісту: лінгвостилістичне потрактування // Науковий вісник Чернівецького університету. Чернівці: ЧНУ, 2016. Вип. 772: Романо-слов᾿янський дискурс. С. 106 – 109.

29. Тєлєжкіна О. Фітоніми у поетичному мовленні Леоніда Талалая // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2016. Вип. 10. С. 125 – 131.

30. Тєлєжкіна О. Засади укладання словника сполучуваності іменників у поетичному мовленні Василя Мисика (на матеріалі збірки «Чорнотроп») // Актуальні проблеми філології та перекладознавства. Хмельницький: ФОП Бідюк Є. І., 2017. Вип. 12. С. 236 – 240.

31. Тєлєжкіна О. Частотний словник слововживання в поетичній збірці Василя Борового «Червоне сонце Каєркана»: засади укладання // Слово и словарь = Vocabulum et vocabularium: сборник научных материалов. Минск: Четыре четверти, 2017. С. 493 – 498.

Статті у збірниках наукових праць

1. Тєлєжкіна О. Безсполучникові складні речення як стилістичний засіб (на прикладі збірки О. Олеся «З журбою радість обнялась») // Олександр Олесь: Творча спадщина і сучасність: збірник наукових праць. Суми: Козацький вал, 1999. С. 248 – 253.

2. Тєлєжкіна О. Особливості функціонування безсполучникових складних речень із компонентом обґрунтування у розмовному стилі // Загальні питання філології: збірник наукових праць. Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2004. Т. 2. С. 112 – 118.

3. Тєлєжкіна О. Сучасні інноваційні технології навчання української мови у вищих навчальних закладах // Інноваційні технології в навчальному процесі: шляхи оптимізації викладання дисципліни «Українська мова (за професійним спрямуванням)». Харків: Вид-во НФаУ, 2012. С. 85 – 94.

4. Тєлєжкіна О. Застосування проектної технології на заняттях з української мови (за професійним спрямуванням) у вищих навчальних закладах // Нова педагогічна думка: науково-методичний журнал. Рівне, 2014. № 2 (78). С. 141 – 144.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Тєлєжкіна О. «Справжня радість життя» в поезії Антоніни Тимченко: лінгвостилістичний вимір // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 43. С. 217 – 222.

2. Тєлєжкіна О. Складне речення як художньо-виражальний засіб поетичного синтаксису Ліни Костенко (на матеріалі збірки «Мадонна Перехресть») // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2016. Вип. 44. С. 77 – 83.

3. Тєлєжкіна О. Хіазм як мовностилістичний прийом у віршовій оповіді (на матеріалі української поезії ІІ пол. – поч. ХХІ століття) // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2017. Вип. 46. С. 130 – 137.

4. Тєлєжкіна О. Інверсія як стилістично-синтаксичний засіб увиразнення поетичного тексту (на матеріалі української поезії ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття) // Studia Metodologica: збірник наукових праць ТНПУ ім. Володимира Гнатюка. Тернопіль-Кєльце, 2017. – Вип. 45. – С. 144 – 155.

5. Тєлєжкіна О. Прецедентні феномени у поетичному лінгвосвіті Юрія Андруховича: функційно-типологійні характеристики // Studia Linguistica. Wrocław, 2017. Вип. 36. С. 135 – 145.

6. Тєлєжкіна О. Гомеотелевт в українському поетичному мовленні ІІ половини ХХ – початку ХХІ століття // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 48. С. 42 – 54.

7. Тєлєжкіна О. Репрезентація прецедентних феноменів у поетичному мовосвіті Володимира Базилевського // Studia Slawistyczne: Etnolingwistyka i komunikacja międzykulturowa: Збірник наукових праць Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Lublin: Wydawnictwo KUL, 2018. Вип. 5. S. 177 – 187.

8. Тєлєжкіна О. Словник художньо-виражальних засобів української поезії 60-х років ХХ століття // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2018. Вип. 49. С. 67 – 73.

9. Тєлєжкіна О. О. Гра звуком в українській поезії ІІ половини ХХ - початку ХХІ століття: лінгвостилістичний вимір // Лінгвістичні дослідження: збірник наукових праць. Харків: Вид-во ХНПУ ім. Г. С. Сковороди, 2019. Вип. 51. С. 188 – 196.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

19

11

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Програма "Інноватика у викладанні української мови як іноземної"

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова. Навчально-науковий інститут неперервної освіти

Україна. Київ

08.04.2019 - 26.04.2019

Свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СС02125295/039413-19

Реєстраційний №19-25/121

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Тєлєжкіна О. Рідна мова. Відкритий урок. 5–11 класи: навчально-методичне видання. Харків: Веста, 2005. 224 с. (у співавторстві з Голобородько Є., Веніг Н. та ін.).

2. Тєлєжкіна О. Українська література. Відкритий урок. 5–11 класи: навчально-методичне видання. Харків: Веста, 2006. 224 с. (у співавторстві з Білоус І., Гармаш О. та ін.).

3. Тєлєжкіна О. Педагогічна діагностика у вищому навчальному закладі: навчальний посібник. Харків: Видавництво НФаУ: Золоті сторінки, 2006. 124 с. (у співавторстві з Кайдаловою Л.).

4. Тєлєжкіна О. Українська мова. 5–11 класи. Комплект таблиць: навчальний посібник. Харків: Веста, 2006. 40 с.

5. Тєлєжкіна О. Культура мовлення: навчальний посібник. Харків: Видавництво НФаУ, 2009. 88 с.

6. Тєлєжкіна О. Граматичний практикум з української мови: навчальний посібник. Харків: Видавництво НФаУ, 2010. 50 с. (у співавторстві з Берестовою А.).

7. Тєлєжкіна О. Говоримо та пишемо правильно і красиво: навчальний посібник. Харків: ВГ «Основа», 2010. 248 с.

8. Тєлєжкіна О. Українська мова: увесь шкільний курс у схемах і таблицях: навчальний посібник. Харків: ВГ «Основа», 2010. 172 с.

9. Тєлєжкіна О. Українська мова: Комплексний довідник: навчальний посібник. Харків: Ранок, 2010. 400 с.

10. Тєлєжкіна О. Українська мова. 10 клас (рівень стандарту): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2010. 400 с.

11. Тєлєжкіна О. Українська мова. 10 клас (академічний рівень): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2010. 336 с. (у співавторстві з Турутою Т.).

12. Тєлєжкіна О. Українська мова. 10 клас (профільний рівень): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2010. 400 с. (у співавторстві з Лисенко Н.).

13. Тєлєжкіна О. Українська мова. 11 клас (рівень стандарту): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2011. 336 с.

14. Тєлєжкіна О. Українська мова. 11 клас (академічний рівень): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2011. 352 с. (у співавторстві з Турутою Т.).

15. Тєлєжкіна О. Українська мова. 11 клас (профільний рівень): навчальний посібник. Харків: Ранок, 2011. 344 с.

16. Тєлєжкіна О. Фахова мова фармацевта: підручник. Харків: ФОП Тимченко, 2011. 270 с. (у співавторстві зі Світличною Є., Берестовою А.).

17. Тєлєжкіна О. Мовний аналіз у школі: навчальний посібник. Харків: ВГ «Основа», 2011. 300 с.

18. Тєлєжкіна О. Основи культури мовлення: навчальний посібник. Харків: Видавництво НФаУ, 2013. 88 с.

19. Тєлєжкіна О. Культура наукової мови: навчальний посібник. Харків: Тім Пабліш Груп, 2015. 224 с. (у співавторстві з Лисенко Н., Піддубною Н.).

20. Тєлєжкіна О. Ділове спілкування: усна і писемна форми: навчальний посібник. Харків: Смугаста типографія, 2015. 384 с. (у співавторстві Лисенко Н., Піддубна Н., Литвиненко О., Кушнір О.).

21. Тєлєжкіна О. Фахова мова лікаря-лаборанта: навчальний посібник. Харків: Тім Пабліш Груп, 2016. 284 с. (у співавторстві Тимченко А., Берестова А.).

22. Тєлєжкіна О. Фахова мова економіста: навчальний посібник. Харків: Тім Пабліш Груп, 2016. 284 с. (у співавторстві з Берестовою Н., Лисенко Н., Сальтевською Т., Дорошиною Л.).

23. Тєлєжкіна О. Зошит-практикум із фахової української мови (для самостійної роботи студентів): навчальний посібник. Харків: НФаУ, 2017. 88 с. (у співавторстві з Берестової А.).

24. Тєлєжкіна О. Фахова мова фармацевта: підручник. Харків: НФаУ: Золоті сторінки, 2017 (видання друге). 312 с. (у співавторстві зі Світличною Є., Берестовою А.).

Навчально-методичні матеріали

1. Тєлєжкіна О. Українська мова (за професійним спрямуванням): програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармфакультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–VІ рівнів акредитації. Київ, 2010. 28 с. (у співавторстві зі Світличною Є., Берестовою А.).

2. Тєлєжкіна О. Теорія і практика професійної мовної комунікації: програма навчальної дисципліни для студентів вищого фармацевтичного навчального закладу та фармфакультетів вищих медичних навчальних закладів ІІІ–VІ рівнів акредитації. Київ, 2010. 28 с. (у співавторстві зі Світличною Є.).

3. Тєлєжкіна О. Методика проведення занять у вищому навчальному закладі: методичні рекомендації для викладачів. Харків: Вид-во НФаУ, 2004. 60 с. (у співавторстві з Кайдаловою Л., Полуян С.).

4. Тєлєжкіна О. Магістерська робота: методика підготовки та порядок захисту: методичні рекомендації. Харків: Видавництво НФаУ: Золоті сторінки, 2006. 38 с. (у співавторстві з Кайдаловою Л., Щокіною Н.).

5. Тєлєжкіна О. Морфологічний аналіз іменника // Вивчаємо українську мову та літературу. 2013. №3 (331). С. 27 – 33.

6. Тєлєжкіна О. Морфологічний аналіз прикметника // Вивчаємо українську мову та літературу. 2013. №5 (333). С. 29 – 35.

7. Тєлєжкіна О. Труднощі перекладу процесових назв: методичні рекомендації для студентів-фармацевтів. Харків: НФаУ, 2015. 50 с. (у співавторстві з Тимченко А., Берестова А.).

8. Тєлєжкіна О. Методичні рекомендації для самостійної роботи здобувачів вищої освіти очної та заочної форм навчання з дисципліни «Культура наукової мови». Харків: НФаУ, 2017. 35 с. (у співавторстві з Берестовою А., Лисенко Н.).

Список дисциплін

Українська мова (за професійним спрямуванням) (для вітчизняних здобувачів вищої освіти) Мовна підготовка (для інозенимних здобувачів вищої освіти)

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608