Користувачка:Olena.Kiryanova

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку

Кір'янова Олена Василівна

УВАГА! Шановні користувачі! Перед Вами шаблон. Вносити зміни до нього вкрай небажано!
Як же його використовувати?

В текст своєї статті вписуєте {{subst:Шаблон:Портфоліо викладача}}
Далі слід:

  1. Вибрати кнопку Зберегти статтю;
  2. Перейти на вкладку Редагувати;
  3. Внести правки в існуючі розділи.
фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Кір'янова Олена Василівна

старший викладач кафедри Мовної підготовки, педагогіки і психології

Освіта

Харківський державний університет імені О.М. Горького, 1986-1991.

Спеціальність: українська мова та література; спеціалізація: філолог. викладач української мови та літератури. Диплом УВ № 820290

Професійний досвід

Посада кафедра мовної підготовки, педагогіки та психології

Основі етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи.

1994-2016 рр.- викладач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології;

із 2016 р. - старший викладач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології.

Місце роботи

Старший викладач кафедри мовної підготовки, педагогіки та психології Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Електронна пошта

olena.kiryanova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Вибір навчальний текстів як педагогічна проблема. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В.О.Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – № 1 (68), лютий 2020. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. С.63–68.

2. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 2. С. 295-299.

3. Кір’янова О. В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.182. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 172-175.

4. Кір’янова О. В. Удосконалення ціннісного підходу до навчання й виховання у вищій школі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.174. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 202-206.

5. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих компетентностей майбутніх фахівців // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 167. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018, С. 107–111.

6. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Психолого-педагогічна готовність викладачів гуманітарних дисциплін до використання інноваційних технологій навчання // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах : зб. наук пр. – Вип. 55 (108). – Запоріжжя : КПУ, 2017, С. 195–201.

7. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції студентів засобами інноваційних технологій // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 156. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017, С. 156–161.

8. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2017, С. 142–147.


Статті у збірниках наукових праць

1. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Формування мовної компетентності студентів через використання технології веб-квесту // Матеріали ІХ Міжнародної наукової конференції «Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві». Харків: Національна академія Національної гвардії України, 2020. С. 15-18.

2. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Упровадження елементів проблемного навчання на заняттях з української мови як іноземної. Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів: збірник наукових статей за матеріалами XIV Міжнародної науково-практичної конференції (10 жовтня 2019 р.). – Харків : ХНАДУ, 2019, С. 221–225.

3. Кір’янова О. В. Взаємозв’язок комунікацій та інновацій у роботі педагога вищої школи // Сучасні тенденції та фактори розвитку педагогічних та психологічних наук : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (1–2 лютого 2019 року). – Київ : ГО Київська наукова організація педагогіки та психології, 2019, С. 67–70.

4. Кір’янова О. В., Жигло О. О. Роль комунікативних компетентностей у професійній самореалізації майбутніх фахівців // Проблеми галузевої комунікації, перекладу та інтеграційні процеси в суспільстві : матеріали VIІІ Міжнародної наукової конференції (24 травня 2018 року). – Харків : Національна академія Національної гвардії України, 2018, С. 19–22.

5. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Шляхи удосконалення механізмів застосування інформаційних технологій в освітньому процесі // Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я (MicroCAD-2018): матеріали ХХVI Міжнародної науково-практичної конференції (16–18 травня 2018 року). – Харків : НТУ «ХПІ», 2018, С.15.

6. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Інформаційно-комунікаційні технології як засіб організації ефективної самостійної роботи іноземних студентів при вивченні дисципліни «Мовна підготовка» // Проблеми і перспективи мовної підготовки іноземних студентів : матеріали ХІІ Міжнародної науково-практичної конференції (12–13 жовтня 2017 року). – Харків : ХНАДУ, 2017, С. 322–325.

7. Кір’янова О. В., Жигло О. О. Основні напрямки формування гуманітарної культури студентів // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі : матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, 28-29 квітня 2016 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016.

8. Жигло О. О., Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Роль мови у процесі формування національно-культурної ідентичності людської спільноти // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті : матеріали XVII Міжнародної науково-практичної конференції, 19-20 квітня 2016 р. – Харків : НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С. 66-68.

9. Жигло О. О., Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Організація позанавчальної діяльності студентів технічного університету в контексті гуманітарного розвитку суспільства // Управління якістю підготовки фахівців : матеріали ХХІ міжнародної науково-методичної конференції, 21-22 квітня 2016 р. – Одеса: ОДАБ та А, 2016. – С. 90-91.

10. Жигло О. О., Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Особливості формування професійної комунікативної компетенції студентів технічного університету засобами дистанційного навчання // Актуальні питання сучасного соціогуманітарного знання : матеріали VII Міжвузівського науково-практичного семінару 19 січня 2016 р. – Харків : НАУ ім. М. Є. Жуковського «ХАІ», 2016. – С .100-102.

11. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Интерактивный поход как средство достижения коммуникативной цели при обучении русскому языку иностранных студентов //Обучение иностранных студентов в Украине: традиции, реалии, перспективы : материалы Всеукраинской научно-практической ИНТЕРНЕТ-конференции с международным участием, 20 ноября 2015 г. – Полтава : ПГАА, 2015. С. 82–86.

12. Кирьянова Е. В., Малюкова О. Ю. Коммуникативно-интерактивная направленность в обучении русскому языку иностранных студентов // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов : материалы Х Международной научно-практической конференции, 1-2 октября 2015 г. –Харьков : ХНАДУ, 2015 С. 101–104.

13. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Соціокультурна складова як чинник навчання української мови іноземних студентів // Проблемы и перспективы языковой подготовки иностранных студентов : материалы Х Международной научно-практической конференции, 1-2 октября 2015 г. – Харьков : ХНАДУ, 2015. С. 326–329.


Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Вибір навчальний текстів як педагогічна проблема. Науковий вісник Миколаївського національного університету імені В. О. Сухомлинського. Педагогічні науки : зб. наук. пр. – № 1 (68), лютий 2020. – Миколаїв : МНУ імені В. О. Сухомлинського, 2020. С.63–68.

2. Долгопол О.О., Кір’янова О.В. Гуманітарна складова навчання як засіб формування професійних компетенцій майбутнього фахівця. Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького державного педагогічного університету імені Івана Франка. Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2020. – Вип. 27. Том 2. С. 295-299.

3. Кір’янова О. В. Мотиви самовиховання у процесі комунікації викладача вищої школи та здобувача вищої освіти // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.182. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 172-175.

4. Кір’янова О. В. Удосконалення ціннісного підходу до навчання й виховання у вищій школі // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.174. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2019, С. 202-206.

5. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Застосування інформаційних технологій у формуванні творчих компетентностей майбутніх фахівців // Наукові записки Центральноукраїнського державного педагогічного університету ім. В. Винниченка. Серія: Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.167. – Кропивницький : РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018, С. 107–111.

6. Кір’янова О. В. Теоретичні аспекти педагогічної роботи щодо успішності навчання // Virtus : Scientific Journal. – January # 20, Part 1, 2018, С. 129–131.

7.Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Формування інформаційно-комунікаційної компетенції студентів засобами інноваційних технологій // Наукові записки. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип. 156. – Кропивницький : РВВ КДПУ ім. В. Винниченка, 2017, С. 156–161.

8. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Теоретико-методичні засади фахової підготовки у вищій школі // Наукові записки Бердянського державного педагогічного університету. Серія : Педагогічні науки : зб. наук. пр. – Вип.1. – Бердянськ : БДПУ, 2017, С. 142–147.

9. Кір’янова О. В., Малюкова О. Ю. Становлення і розвиток наукової думки щодо поняття «успішність навчання» Virtus : Scientific Journal. – November # 9, 2016.

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

h-індекс

i10-індекс

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Харків, 2016 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація'
Місто-країна
дата'2016 рік'
Документ, що засвідчує
Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Практикум із психології : навч. посібник / О. О. Резван, Н. С. Моргунова, О. В. Кір’янова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 156 с.

2. Навчальні тексти з мовної підготовки: навч. Посібник / О.О. Резван, О.В. Кірʼянова, О.Ю. Малюкова, О.С. Пономарьов; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім.О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 194 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки та завдання для виконання контрольної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1–2 курсів заочної форми навчання усіх спеціальностей. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 27 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 44 с.

3. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Українська мова за професійним спрямуванням» для студентів 1–2 курсів денної та заочної форм навчання усіх спеціальностей. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 17 с.


Список дисциплін

Українська мова за професійним спрямуванням (бакалавр)

Ділова українська мова (бакалавр)

Мовна підготовка (бакалавр)

Сучасна українська літратурна мова (бакалавр)

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу
Українська мова за професійним спрямуванням

[2]

Бакалавр

  Усі

Денна/Заочна

 608