Користувачка:Iryna.Tkachenko

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Ткаченко Ірина Олександрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Транспортних систем і логістики, кандидат технічних наук, доцент

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2004 р. Інженер транспорту

Професійний досвід

2004-2005 рр. – Харківський науково – дослідний інститут гігієни праці та професійних захворювань, лабораторія комп’ютерних технологій, старший лаборант з вищою освітою; 2005-2006 рр. – Харківський індустріально – педагогічний технікум, провідний спеціаліст з охорони праці. 2006 – 2012 рр. – очна аспірантура Харківської національної академії міського господарства; 2012 – 2016 рр. - виклалач кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; 2016 – 2018 рр. – старший викладач кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О.М. Бекетова; з 2018 р. - доцент кафедри транспортних систем і логістики ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Транспортних систем і логістики Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Оцінка ризику та попередження випадків виробничого травматизму на підприємствах транспорту загального користування: автореф. дис. ... канд. техн. наук: 05.26.01 – охорона праці/ Ткаченко Ірина Олександрівна; Донецький національний технічний університет. – Донецьк, 2013. – 22 с.

Адреса електронної пошти

Iryna.Tkachenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Моделирование оптимальных стратегий управления производственными рисками в условиях неопределенности. Международные научные чтения «Белые ночи». – К., 2012. – МАНЕБ. – С. 254-260.

Статті у фахових виданнях

Актуальність застосування ризик орієнтованого підходу у забезпеченні безпеки промислових об’єктів, зокрема АЕС. Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Наук. – техн. збірник. – В.42.: К. –Дн., 2007.– С.212-215. Оцінка ризиків виробничого травматизму. Коммунальное хозяйство городов. Научно – техн. сборник. – Серия «Технические науки». – В.91.: К. – Х., 2010. – С. 14 –19. Деякі аспекти кількісного аналізу ризику травматизму на виробництві. Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства. Наук. – техн. збірник. – К., 2011. - С. 49-53. Комплексна оцінка ризику виробничого травматизму. Комунальне господарство міст. Наук. - техн. збірник. – Серія «Технічні науки та архітектура». – В. 99.: Х., 2011.– С. 219-223. Моделирование вероятности влияния рискообразующих причин на возникновение неблагоприятных событий на предприятии под воздействием негативных факторов. Механізація сільського виробництва. Вісник ХНТУСГ. – В.124.: Х., 2012. – С.397-401. О вероятности травмирования человека в течении времени при нарушении правил дорожного движения. Весник ХНАДУ: наук. - тех. збірник, В. 60. – Х., 2013.– С. 77-82.Використання випадкових марковських процесів для оцінки імовірності виникнення небажаних подій на виробництві. Механізація сільського виробництва. Вісник ХНТУСГ, В.148.: Х., 2014. – С.508-513.Математичні моделі аналізу ризику виникнення нещасних випадків на виробництві. Комунальне господарство міст.Наук. – техн. збірник, В. 120 (1).: Х., 2015.– С. 196-199.

Статті у збірниках наукових праць

Характеристика методів аналізу ризику небезпечних промислових об’єктів. Строительство, материаловедение, машиностроение. Сборник научных трудов. – В.40.: Дн., 2007.– С.188-192. Моделирование количественных характеристик неблагоприятных событий на производстве в транспортной отрасли Украины. Вестник ХНАДУ. Сборник научных трудов. Матеріали міжнародної наук. – методичної конференції. – В.59.: Х., 2012. – С.138-141.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule. Transylvanian Review: Vol XXV, No. 20, August 2017 - P. 5179 -5189. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport. Transportation Research Procedia, №30. - 2018. - pp. 216-225 Improving of urban public transportation quality via operator schedule optimization. Journal of Urban and Environmental Engineering, v.13, n.1. - 2019. - pp.23-33

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Патент на корисну модель №87394. Система попередження про перевищення встановленої швидкості руху/ О.Я. Сольона, І. О. Ткаченко// Державний вищий навчальний заклад Донецький національний технічний університет.: 10.02.2014 р.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації: ООО "VIASYSTEMPRO" , «Сучасні засоби автоматизації організації і регулювання дорожнього руху», наказ № 305-02 від 03.05.2018 р.; Складання іспиту з англійської мови (рівень В2) Сертифікат номер ccpf732312, Дата складання 30.07.2018 р. В рамках проекту SMALOG робочі зустрічі Progress Seminar of WG1 and its Sub-groups, O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv (NUUE), 31.07-03.08.2018, Kharkiv, Ukraine. В рамках проекту SMALOG робочі зустрічі According to WP 4.5: Annual Training Seminars on SmaLog issues, Batumi State Maritime Academy, 12.09-15.09.2018, Batumi, Georgia. В рамках проекту SMALOG action “Capacity Building in higher education” стажування в Centre for Transport and Logistic (CTL) “Sapienza” University of Rome, Italy, 02.06.-16.07.2019

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Ризики у транспортних процесах: навчальний посібник / І. О. Ткаченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 158 с. Фактор людини у функціонуванні транспортних систем : монографія / [В. К. Доля, Ю. О. Давідіч, О. О. Лобашов та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Видавництво «Лідер», 2017. – 220 с.

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101– Транспортні технології (за видами транспорту)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва

ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Прасоленко, І. О. Ткаченко, І. О. Толмачов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 36 с. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з навчальної дисципліни «Основи теорії систем і управління» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання напряму підготовки 6.070101 – Транспортні технології (за видами транспорту))/ Харків. нац. ун-т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : О. В. Прасоленко, І. О. Ткаченко, І. О. Толмачов. – Харків.: ХНУМГ  ім. О. М. Бекетова, 2016. – 17 с. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи (контрольної роботи) з дисципліни «Транспортно-експедиторська діяльність» (для студентів 5 курсу денної  та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 275 Транспортні технології (міський транспорт), спеціалізації Організація перевезень і управління на транспорті)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва  ім. О. М. Бекетова ; уклад. : І. О. Ткаченко. – Харків.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 13 с. Інноваційні технології транспортно-експедиторської діяльності: конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 275 – Транспортні технології) / І. О. Ткаченко ; Харків. нац. 
ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 69 с.

Список дисциплін

Бакалавр: Загальний курс транспорту,Транспортно-експедиторська робота

Магістр: Логістичний аутсорсінг, Логістичний консалтинг, Транспортно-експедиторська діяльність, Інноваційні технології транспортно-експедиторської діяльності, Human Environmental Impacts, Safety and Sustainability (Людина і вплив на навколишнє середовище, безпека та надійність)

Розроблені електронні навчальні курси

Людина і вплив на навколишнє середовище, безпека та стабільність id=2474. Інноваційні технології транспортно-експедиційної діяльності id=1841. Загальний курс транспорту id=446.