Конопліна Олена Олександрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Версія від 18:42, 16 травня 2017, створена Olena.Konoplina (обговорення | внесок)
(різн.) ← Попередня версія | Поточна версія (різн.) | Новіша версія → (різн.)
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


Зміст

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Конопліна Олена Олександрівна


Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту ХНУМГ імені.О.М.Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту;


Професійний досвід

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Місце роботи

Асистент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Olena.Konoplina@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Конопліна О.О., Мамонов К.А. Стан та особливості функціонування житлово-комунального комплексу України / О.О. Конопліна, К.А. Мамонов // // Економіка і управління підприємствами машинобудівної галузі: проблеми теорії та практики, 2013, №2 (22). – Х.: ХАІ. - с. 29-39.

Конопліна О.О., Мамонов К.А. Особливості взаємодії стейкхолдерів із підприємствами житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна, К.А. Мамонов // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 14-15 лютого 2014 р.// Національний гірничий університет. – Дніпропетровськ: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – с.43-45.

Конопліна О.О. Застосування моделей управління стейкхолдерами в діяльності підприємств житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна // Структурні трансформації національних економік в умовах глобалізації: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції, 31 жовтня 2014 р.// Миколаївський національний університет ім.. В.О. Сухомлинського. – Миколаїв: Видавничий дім «Гельветика», 2014, - с. 166-168.


Конопліна О.О. Організаційно-економічні засади формування фінансово-економічної безпеки підприємств житлово-комунального господарства/ О.О. Конопліна// Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансово-економічною безпекою в умовах європейської інтеграції: матеріали V міжнар. науково-практ. Конференції, Харків, 26-27 листопада 2015 р.// ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015, - с. 66-69.

Статті у фахових виданнях

Конопліна О.О. Особливості взаємодії стейкхолдерів підприємств житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна // Науч.-техн. Сб Комунальне господарство міст, випуск 113// ХНУМГ, 2014 р. – С. 327-334.

Конопліна О.О. Форми взаэмодії стейкхолдерів із підприємствами житлово-комунального господарства / О.О. Конопліна // Науч.-техн. Сб Комунальне господарство міст. Випуск 119// ХНУМГ, 2015. – С. 11-15.

Конопліна О.О., Мізік Ю.І. Оцінка рівня взаємодії стейкхолдерів із комунальними підприємствами на основі методу таксономії/ О.О. Конопліна, Ю.І. Мізік// Науковіий вісник Ужгородського університету. Серія «Економіка»// ДВНЗ «УжНУ», 2015. Випуск 2 (46). - с. 191-196.


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до наукометричних баз

Конопліна, О.О., Момот Т.В., Філатова І.О. Стейкхолдер-орієнтований підхід до забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств: теоретико-методичні засади впровадження/ ТВ Момот, ІО Філатова, ОО Конопліна// Актуальні проблеми економіки № 8 (170) 2015. - с. 36-45. Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/archive2015/369--8170.html.

Конопліна, О.О., Мізік, Ю. І., Панов, В.В. Стратегічні пріоритети формування ділової репутації підприємств водопостачання та водовідведення за групами зацікавлених осіб/ ВВ Панов, ЮІ Мізік, ОО Конопліна// // Економічний аналіз: зб. наук. праць / Тернопільський національний економічний університет; редкол.: О. В. Ярощук (голов. ред.) та ін. – Тернопіль: Видавничо-поліграфічний центр Тернопільського національного економічного університету «Економічна думка», 2016. – Том 25. – № 2. – С. 108-114. – ISSN 1993-0259. — Режим доступу до журн.: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/8341/1/15.pdf.

Конопліна О.О., Мамонов К.А., Гавриличенко Є.В. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства/ КА Мамонов, ОО Конопліна, ЄВ Гавриличенко// Актуальні проблеми економіки, № 8 (158), Київ, 2014 р. – С.127-135. Режим доступу до журн.: http://eco-science.net/archive2014/320--8158.html.


Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle» свідоцтво 12СПВ № 079608, від 16.05.14 р.

28.01-28.02.2013 р. - Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця (кафедра бухгалтерського обліку).

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Конспект лекцій з дисципліни „Облік і аудит”(для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр за напрямом підготовки 6.030601 «Менеджмент» спеціальностей МГКТС, МОМГ, ЛОГІС)

Конспект лекцій з дисципліни «Організація і методика аудиту»(для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форми навчання за спеціальністю 8.03050901 «Облік і аудит») НІ Гордієнко, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2014.

Методичні вказівки до практичних занять з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”).

Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни “Організація і методика аудиту” (для студентів 4 курсу денної і 5 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030509 “Облік і аудит”)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ" АУДИТ"(для студентів 3 курсу денної і 4 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030601)–«Менеджмент») ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2009.

Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни" Аудит"(для студентів 4 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр напряму підготовки 0502 (6.030301)–«Менеджмент») ОВ Харламова, ЮІ Мізік, ОО Конопліна - 2009.

Методи стратегічного аналізу: Навчально-методичний посібник КА Мамонов, БГ Скоков, ОО Короп, ЮІ Мізік - 2007.


Список дисциплін

Організація і методика аудиту, Аудит, Облік і аудит,Звітність підприємств, Фінансовий облік-1, Фінансовий облік-2.

Розроблені електронні навчальні курси

Організація і методика аудиту. ID курсу: 1366.

Звітність підприємств. ID курсу: 1559.
Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Звітність підприємств

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1559

Організація і методика аудиту

Магістр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1366