Демиденко Тетяна Павлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
{{subst:Шаблон:Демиденко Тетяна Павлівна}}
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ=

Демиденко Тетяна Павлівна

Старший викладач кафедри Основ архітектурного проектування

Освіта

Харківський політехнічний інститут, 1974-1980.

  • спеціальність;інформаційно-вимірювальна техніка, кваліфікація; інженер-електрик. Диплом В1 № 613182.

Професійний досвід

Посада кафедра основ архітектурного проектування Основі етапи науково-педагогічної діяльності у вищих навчальних закладах освіти із зазначенням посади та місця роботи. – асистент, старший викладач кафедри інженерної та компютерної графіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова; – старший викладач, кафедри Основ архітектурного проектування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова;

Місце роботи

Старший викладач кафедри Основ архітектурного проектування Харьківського національного університету міського господарства імені О,М. Бекетова

==

Електронна пошта

tetiana.demydenko@kname.edu.ua==

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

Статті у фахових виданнях

1. СТВОРЕННЯ 3D БІБЛІОТЕК ЦИФРОВИХ КОМПОНЕНТІВ МОДЕЛІ БАГАТОПОВЕРХОВОЇ БУДІВЛІ// Збірник «Віснику Одеської державної академії будівництва та архітектури» вип.№80, стор.19-26. http://visnyk-odaba.org.ua/

Тези до конференцій

O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko.COMPUTER TECHNOLOGIES IN GRAPHIC TRAINING OF STUDENTS / V Международная научно-практическая конференция «PERSPECTIVES OF WORLD SCIENCE AND EDUCATION» 29-31 января 2020 года Осака, Япония. ISBN 978-4-9783419-8-3, Р 121-124

O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko. USE OF MOODLE ENVIRONMENT FOR DISCIPLINE ENGINEERING GRAPHICS / IV Международная научно-практическая конференция «PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE DEVELOPMENT»/ 3-4 февраля 2020 года Львов, Украина. ISBN 978-966-8219-26-9, Р. 402-406

O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko.ACTUAL IMPLEMENTATION OF INFORMATION MODELING OF BUILDINGS AT HIGHER EDUCATION INSTITUTION AT TRAINING STUDENTS OF CONSTRUCTION SPECIALTIES / VII Международная научно-практическая конференция «SCIENTIFIC ACHIEVEMENTS OF MODERN SOCIETY» 4-6 марта 2020 года Ливерпуль, Великобритани. ISBN 978-92-9472-193-8, p 140-144

O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko.«КОМПЮТЕРНІ ТЕХНОЛОГІЇ У ВИКЛАДАННІ ГРАФІЧНИХ ДИСЦИПЛІН» /V Международная научно-практическая конференция «SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PROSPECTS». 12-14 апреля 2020 года Харьков, Украина.ISBN 978-966-8219-83-2, P 438-442

Демиденко Т.П., Мандріченко О.Є., студент Коваль І.С."USE OF MODERN REVIT SOFTWARE IN THE DESIGN OF RESIDENTIAL BUILDINGS" VII Международная научно-практическая конференция «MODERN SCIENCE: PROBLEMS AND INNOVATIONS» 20-22 сентября 2020 года Стокгольм, Швеция ISBN 978-91-87224-07-2, р. 133-139 O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko.USE OF COMPUTER TECHNOLOGIES IN ARCHITECTURAL EDUCATIONAL DESIGN / II Международная научно-практическая конференция «THE WORLD OF SCIENCE AND INNOVATION» 16-18 сентября 2020 года Лондон, Великобритания ISBN 978-92-9472-197-6.р. 118-122

O.E. Mandrichenko, T.P. Demydenko.MODERN TECHNOLOGIES OF CREATING AN ARCHITECTURAL LAYOUT " / I I Международная научно-практическая конференция “Topical issues of modern science, society and education‖” (September 5-7, 2021) Kharkiv, Ukraine. 5-7 September 2021.ISBN 978-966-8219-85-6 .р. 282-286 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/09/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-5-7.09.21.pdf

Liubchenko M., Mandrichenko О., Demydenko T. MODERN TECHNOLOGIES OF CREATING AN ARCHITECTURAL LAYOUTThe 2 nd International scientific and practical conference ―Topical issues of modern science, society and education‖ (September 5-7, 2021) SPC ―Sci-conf.com.ua‖, Kharkiv, Ukraine. 2021.p.282-286

==Керівництво госпдоговірними темами:

договор №2964/17 складений " 1 " грудня 2017 р. Розробка системи кодування та моделювання параметризованих компонентів будівель та споруд з використанням спеціалізованого програмного забезпечення»

договор № 3065/19 складений " 15 " квітня 2019 р. Створення бібліотеки цифрових компонентів віртуальної моделі умовної будівлі цивільного призначення з використанням спеціалізованого програмного забезпечення

ДОГОВІР № 3223/20 складений " 1 " грудня 2020 р. Розробка віртуальних моделей будівель та споруд шляхом обробки даних для адаптації міжнародного досвіду та стандартів до локальних вимог


Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

[1]

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

7

6

h-індекс

1

1

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

«Практика застосування сучасних систем автоматизованого проектування»
Державне підприємство «Завод ім. Малишева»
м.Харків, Україна
с29.05 до 18.06 2018 року
Свідоцтво про стажуванняСвідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПВ 185588

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1.Методичні рекомендації до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та організації самостійної работи з навчальної дисципліни «Метрологія і стандартизація» (для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. П. Демиденко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 40 с.

2. Демиденко Т.П. Метрологія і стандартизація : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Т. П. Демиденко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 71 с.

3.Methodological guidelines the graphic job of « Сreation of 3D building model in the Revit software product » (for full-time foreign students education level «bachelor» specialty 191 – Architecture and town-planning, 192 – Building and Civil Protection. (Методические рекомендации «Создание 3-Д модели здания в графическом редакторе REVIT» для студентов строительных специальностей на английском языке.)( у співавторстві з Мандріченко О.Є.)

4. Liubchenko, M. A. и Demidenko, T. P. (2016) Methodological Guidelines for Independent Work on the Subject “Engineering and computer graphics” (for Ist-year full-time and part-time students education level “bachelor” specialty 241 – Hotel and Restaurant Business). [Образовательные ресурсы] (В прессе)

5. Демиденко, Т.П. и Любченко, М.А. (2016) Конспект лекций по дисциплине «Инженерная графика» (для студентов 1 курса дневной и заочной форм обучения бакалавров направления 6.140101 – Гостиннично-ресторанное дело). [Образовательные ресурсы] (В прессе)

6. Любченко, М.А. и Демиденко, Т.П. (2017) КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ з курсу «ІНЖЕНЕРНА ГРАФІКА» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 241 – Готельно-ресторанна справа)(Англ. мовою). [Образовательные ресурсы] (В прессе)

7. Демиденко, Т.П. и Мандріченко, О.Є. (2018) Методичні рекомендації та завдання до практичних занять, розрахунково-графічних робіт та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна графика». Частина 1 (для студентів 1 курсу денної, заочної та прискореної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 141 — Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка). [Образовательные ресурсы] (В прессе)


Список дисциплін

Інженерна графіка

Інженерна і комп'ютерна графіка (бакалавр)

Системи автоматизованого проектування та інженерних розрахунків (бакалавр)

Архітектурне проектування

Метрологія та стандартизація

Розроблені електронні навчальні курси

Метрологія та стандартизація"
бакалавр
ЦІВВ та ЦІТГВ
денна та прискорена
http://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=877'
У співавторстві
Architectural design (Module 1)
first (bachelor's) level of higher education
191 – Architecture and urban planning'
for fist-year full-time foreigner students'
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1815
У співавторстві
-Architectural design (Module 2)
first (bachelor's) level of higher education
191 – Architecture and urban planning
for fist-year full-time foreigner students
https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=611