Данова Карина Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Данова Карина Валеріївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Данова Карина Валеріївна
Karyna Danova

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

в.о. завідувача кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності", доцент, кандидат технічних наук, доцент
член Галузевої експертної ради Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (галузь знань 26 - "Цивільна безпека")
член European Association for Security, м. Краків, Польща

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, спеціальність "Охорона навколишнього природного середовища та безпека на транспорті", спеціалізація "Охорона праці та безпека на транспорті"

Професійний досвід

2001 р. - Харківська дирекція ЦМ ВАТ "Укртелеком" - інженер з охорони праці та пожежної безпеки;
2001-2004 р. - аспірантура з відривом від виробництва у ХДАМГ;
2004-2006 р. - асистент кафедри "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" ХДАМГ;
2006-2007 р. - старший викладач кафедри "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" ХДАМГ;
червень 2007 р. - по теперішній час - доцент кафедри кафедри "Охорони праці та безпеки життєдіяльності" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова;
червень 2018 р. - по теперішній час - в.о. завідувача кафедри "Охорона праці та безпека життєдіяльності" ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.


Місце роботи

кафедра Охорона праці та безпека життєдіяльності ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Теми дисертацій

"Зниження впливу шумовипромінювання лінійного рухомого джерела на робочі місця та сельбищну зону" (спец. 05.26.01 - Охорона праці)

Адреса електронної пошти

bgd@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Danova K.V. Application of Acoustic Screens In Solution of Problem of Highway Territories Protection / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // 5-th International Academic Conference of Young Scientists “Geodesy, Architecture and Construction 2013 (GAC-2013)”, Nov 21, 2013 - Nov 23, 2013, Lviv, Ukraine ; Lviv Polytechnic National University. - Lviv, 2013. - pp. 132-133.
2. Danova K.V. Analysis of The Ways Increasing The Ecological Safety of Highway Territories / M.V. Khvorost, V.I. Dyakonow, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Das Internationale Symposium "Ökologische, Technologische und Rechtliche Aspekte der Lebensversorgung", Nov 28, 2013. - Nov 29, 2013, Hannover, Deutschland ; Europaische Wissenschaftliche Gesellschaft (EWG). - Hannover, 2013. - pp. 57-58.
3. Данова К.В. Перспективи впровадження дистанційних технологій в освітньому процесі / М.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малишева // Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Проблеми теорії та практики дистанційної освіти в Україні», Харків, Харківський національний університет будівництва та архітектури, 24 березня 2014р. - Харків, ХНУБА, 2014. - С. 59-61.
4. Данова К.В. Пути снижения экологической нагрузки транспортных потоков на примагистральные территории / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Материалы IV Межрегиональной научно-практической конференции «Безопасность жизнедеятельности: наука, образование, практика», 28 ноября 2013г., Сахалинский государственный университет. - Южно-Сахалинск, издательство СахГУ, 2014. - С. 120-122.
5. Данова К.В. Проблеми дискримінації в контексті професійної інтеграції інвалідів // Збірка тез доповідей ІІІ Міжнародного форуму з прав людини «Актуальні проблеми та перспективи забезпечення прав людини в Україні». - Київ: ВНЗ «Київський університет ринкових відносин». –2017. – С. 43-45.
6. Khvorost M., Danova К. Issues of occupational safety in the concept of professional integration of persons with special needs / M. Khvorost, K. Danova // International research and practice conference “Modern methods, innovations and experience of practical application in the field of technical science”, Conference Proceedings, Radom, Republic of Poland, December 27-28, 2017. – pp. 217-220.
7. Данова К.В., Хворост М.В. Вплив факторів виробничого середовища на безпеку працівників із інвалідністю // ХVI Міжнародна науково-методична конференція «Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука практика». 25-27 квітня 2018 року м. Львів, Україна. – Львів, Західно-український консалтинг центр, 2018. – С. 107-108.
8. Данова К.В., Хворост М.В. Забезпечення безпеки праці осіб із інвалідністю в умовах транспортного підприємства // Міжнародна науково-технічна конференція «Технології та інфраструктура транспорту» 14-16 травня, 2018, м. Харків. – Харків, УДУЗТ. – С. 67-69.
9. Данова К.В., Хворост М.В. Проблеми забезпечення безпеки працівників із інвалідністю на робочих місцях // V Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 13-15 вересня 2018 року, м. Херсон, Україна. – Херсон, 2018. – С. 62–64.
10. Махиня, Л. О. и Пархутін, О. Г. и Данова, К. В. Ідентифікація небезпеки як етап оцінки ризику. In: МАТЕРІАЛИ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І ПРАКТИКА», 22-23 листопада 2018 року, Харків.
11. Данова К.В. Діаграма обмежень життєдіяльності працівника із інвалідністю як інструмент підвищення рівня безпеки на робочих місцях // Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання техногенної та цивільної безпеки України» 21-22 вересня 2018 р. м. Миколаїв. – Миколаїв: Національний університет кораблебудування. – С. 190-192.
12. Данова К.В., Малишева В.В. Проблема працевлаштування осіб із інвалідністю у контексті забезпечення безпеки на робочих місцях // ХVIІІ міжнародна науково-практична конференція «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції про права осіб з Інвалідністю». 21 листопада 2018 року, м. Київ – С. 225-227.
13. Данова К.В. Безпека працівників із інвалідністю в умовах підприємства // Х Міжнародна науково-методична конференція, Міжнародна наукова конференція EAS "БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ" Харків, НТУ ХПІ, 6 - 7 гру-дня 2018 р. – С. 150-151.
14. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Розробка алгоритму оцінювання ризику на робочому місці працівника із інвалідністю / Безпека життя і діяльності людини – освіта, наука, практика: матеріали ХVІI Міжнародної науково-методичної конференції, 18-19 квітня 2019 року [Електронне видання]. – Рівне: НУВГП, 2019. – 146 с. – С. 60-61.
15. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Законодавчі основи трудової реабілітації осіб із інвалідністю з погляду вимог охорони праці // VІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності на транспорті та виробництві – освіта, наука, практика» 13-15 вересня 2019 року, м. Херсон, Україна. – Херсон, 2019. – С. 25-27.
16. Данова К.В., Малишева В.В., Колибельнікова Л.С. Підвищення трудового потенціалу регіону шляхом залучення осіб із інвалідністю на робочі місця // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «РЕГІОН–2019: стратегія оптима-льного розвитку». – Харків, 2019. – С. 178-181.
17. Данова К.В. OH&S аудит на робочому місці працівника із інвалідністю // ХІ Міжнародна науково-методична конференція, Міжнародна наукова конференція EAS "БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ" Харків, НТУ ХПІ, 5 - 6 грудня 2019 р.
18. Косаткевич, Л.Р. и Данова, К.В. Аудит BSCI як елемент ризикорієнтованого підходу в управлінні безпекою та соціальною відповідальністю. In: Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених «Перспективи розвитку територій: теорія і практика», 22–23 листопада 2019 року, м. Харків.
19. Данова К.В., Малишева В.В. Імовірність відмови людини-оператора з інва-лідністю у системі «людина-машина» // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Сучасні проблеми професійної та цивільної безпеки». – Дніпро, ДВНЗ "Український державний хіміко-технологічний університет", 2020. – С. 34-35.
20. Данова К.В., Малишева В.В. Забезпечення безпеки осіб із інвалідністю у разі виникнення надзвичайної ситуації // VІ Всеукраїнська заочна науково-практична конференція «Проблеми цивільного захисту населення та безпеки життєдіяльності: сучасні реалії України». - 28 квітня 2020 року - Національний педагогічний університет імені М.П.Драгоманова, Київ. – С. 52-53.
21. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Надійність працівника з інвалі-дністю за критеріями обмежень життєдіяльності // VIIІ Міжнародна науково-практична конференція «Безпека життєдіяльності в XXI столітті» 19 – 20 листопада 2020 року. – Дніпро: ДНВЗ ПДАБА, 2020.
22. Данова К.В., Малишева В.В. Соціальний захист та безпека на робочих місцях працівників із інвалідністю // ХІІ Міжнародна науково-методична конференція, Міжнародна наукова конференція EAS "Безпека людини у сучасних умовах". Харків, НТУ ХПІ, 3 - 4 грудня, 2020 р.

Статті у фахових виданнях

1. Данова К.В. Аналіз методів оцінки ризиків / К.В. Данова // Комунальне гос-подарство міст. – Вип. 120. – Харків, ХНУГХ, 2015. – С. 252–254.
2. Данова К.В. Максиминный критерий в основе принятия решений по защите окружающей среды от вредного воздействия автомобильной дороги / Н.В. Хворост, К.В. Данова, В.В. Малышева // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. Серія: Безпека життєдіяльності. - 2016р. - № 93. - С. 215-220.
3. Данова К.В., Хворост М.В. Роль професійно-трудової реабілітації осіб із інвалідністю у контексті безпеки праці / К.В. Данова, М.В. Хворост // Комунальне господарство міст. – Вип. 142. – Харків: ХНУМГ, 2018. – С. 119–123.
4. Хворост М.В., Данова К.В., Малишева В.В. Дослідження фактору надійності у роботі працівників з інвалідністю з метою підвищення рівня безпеки / М.В. Хворост, К.В. ДАнова, В.В. Малишева // Будівництво, матеріалознавство, машинобудування. – Вип. 105. – Днепр: ПДАБА, 2018. – С. 193-198.
5. Данова К.В. Проблеми забезпечення безпеки праці осіб із інвалідністю в умовах підприємств будівельної галузі / К.В. Данова // Науковий вісник будівництва. - Харків: ХДТУБА. – Том 93, Вип. № 3, 2018. – С. 269–274.
6. Данова К.В., Малишева В.В. Аналіз працездатності осіб із обмеженнями життєдіяльності в контексті безпеки праці / К.В. Данова, В.В. Малишева // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Том 29 (68) № 4, 2018. – С. 1–6.
7. Данова К.В. Оцінка сенсорних обмежень осіб із інвалідністю в аспекті безпеки праці / К.В. Данова // «Вчені записки Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Серія: Технічні науки». – Київ: Таврійський національний університет імені В. І. Вернадського. – Том 29 (68) № 6, 2018. – С. 1-6.
8. Данова К.В. Функціональні обмеження осіб із інвалідністю в аспекті оцінки рівня працездатності та безпеки праці / К.В. Данова // Комунальне господарство міст. – Вип. 7 (146). – Х.: ХНУМГ, 2019. – С. 133–137.
9. Данова К.В. Дерево подій як інструмент оцінювання професійних ризиків на робочих місцях працівників із інвалідністю / К.В. Данова // Комунальне господарство міст. – Вип. 1 (147). – Х.: ХНУМГ, 2019. – С. 61-65.
10. Данова К.В. Використання ланцюгів Маркова у дослідженні ризиків на робочому місці працівника із інвалідністю / К.В. Данова // Комунальне господарство міст. – Вип. 3 (149). – Х.: ХНУМГ, 2019. – С. 164-168.
11. Данова К.В. Ризикорієнтований підхід до оцінки небезпеки травмування працівників із інвалідністю на робочих місцях / К.В. Данова // Вісник Херсонського національного технічного університету. – Херсон: Херсонський національний технічний університет. – Вип. 2(69). – Частина 1. – Херсон.: Херсонський національний технічний університет, 2019. - С. 26-32.
12. Данова К.В. Використання методу аналізування видів і наслідків відмов у дослідженні ризиків на робочому місці працівника із інвалідністю / К.В. Данова // Вісник Криворізького національного університету. – Кривий Ріг: Криворізький національний університет – Вип. 48. – Кривий Ріг, 2019. – С. 37-41.
13. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Розробка алгоритму оцінювання ризику на робочому місці працівника із інвалідністю / К.В. Данова, М.В. Хворост, В.В. Малишева // Вісник Національного університету водного господарства та природокористування. – Рівне: Національного університету водного господарства та природокористування. – Вип. 1 (85). – Рівне, 2019. – С. 107-114.
14. Данова К.В., Малишева В.В., Колибельнікова Л.С. Деякі аспекти побудови системи управління охороною праці на підприємстві із урахуванням потреб осіб із інвалідністю / К.В. Данова, В.В. Малишева, Л.С. Колибельнікова // Комунальне господарство міст. – Вип. 152 – Х.: ХНУМГ, 2019. – С. 209-213.
15. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Врахування обмежень життєдіяльності осіб із інвалідністю при евакуації у разі надзвичайної ситуації // Проблеми надзвичайних ситуацій. - Харків: НУЦЗУ. – Вип. № 1(31), 2020. – С. 55-67. (Категорія Б)
16. Данова К.В., Хворост М.В., Малишева В.В. Аналіз надійності працівника з інвалідністю за критеріями обмежень життєдіяльності / Вісник Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. – Вип. № 6 (271-272). – Днепр: ПДАБА, 2020. – С. 87-94. (Категорія Б)
17. Данова К.В., Малишева В.В. Інформаційна ентропія як показник невизначеності у забезпеченні безпеки на робочих місцях працівників із інвалідністю // Системи управління, навігації та зв’язку. – Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка – Вип. 1 (59). – Полтава, 2020. – С. 111-115. (Index Copernicus)
18. Данова К.В., Малишева В.В., Колибельнікова Л.С. Використання нейромереж в управлінні безпекою на робочому місці працівників із інвалідністю // Комунальне господарство міст. – Вип. 154 – Х.: ХНУМГ, 2020. – С. 261-266. (Категорія Б, Index Copernicus)
19. Данова К.В. Аналіз функціональних станів людини-оператора з інвалідністю в контексті забезпечення безпеки праці // Системи управління, навігації та зв’язку – Вип. 2 (60). –, 2020. – С. 114-117 . (Index Copernicus)
20. Данова К.В., Малишева В.В., Попович Н.М. Теорія ігор у процесі прийняття управлінських рішень на робочих місцях працівників із інвалідністю // «Вісті Донецького гірничого інституту». – Вип. 1 (46). - Покровськ, 2020. – С. 165-171. (Кате-горія Б, Index Copernicus)
21. Данова К.В., Малишева В.В. Врахування функціональних обмежень при оцінюванні ризику травмування працівника із інвалідністю // Комунальне господарство міст. – Вип. 156 – Х.: ХНУМГ, 2020. – С. 165-169. (Категорія Б, Index Copernicus)
22. Данова К.В., Малишева В.В., Богатов О.І., Ченчева О.О. Дослідження структури виробничого ризику на робочих місцях працівників із інвалідністю / Journal of Scientific Papers "Social development and Security" – Том 10 № 6 (2020) – К., 2020. – С. 9-18. (Категорія Б, Index Copernicus)
23. Ченчевой В.В., Данова К.В., Ченчева О.О., Григор’єва Д.С. Наукове обґрунтування оптимізації гідро аероіонного складу повітря у громадських приміщеннях для осіб із особливими потребами / «Проблеми охорони праці в Україні». – К., 2020. – С. 8-15. (Категорія Б, Index Copernicus)
24. Данова К.В., Малишева В.В. Використання near-miss-інцидентів для оцінювання рівня небезпеки на робочих місцях працівників із інвалідністю / «Вісті Донецького гірничого інституту». – Вип. 2-2020. - Покровськ, 2020. – С. 111-117 (Категорія Б, Index Copernicus)
25. Данова К.В., Малишева В.В., Колибельнікова Л.С., Кіссельман Є.М. Near-miss-інциденти як індикатор рівня травматизму на робочих місцях працівників із інвалідністю // Комунальне господарство міст. – Вип. 163 – Х.: ХНУМГ, 2021. – С. 229-233. (Категорія Б, Index Copernicus)
26. Данова К.В., Малишева В.В., Богатов О.І., Козлова О.С., Соболєва Г.Г.. Охорона праці осіб із інвалідністю у контекстісоціальної відповідальності бізнесу // Комунальне господарство міст. – Вип. 164 – Х.: ХНУМГ, 2021. – С. 191-196. (Категорія Б, Index Copernicus)

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Danova K.V. Risk Assessment of Highway Equipped With the Protective Engineering Constructions / M.V. Khvorost, K.V. Danova, V.V. Malysheva // Automobile Transport, Іssue 38, Kharkiv, 2016. - pp. 104-109.
2. Danova K.V., Khvorost M.V. Assessment of the evacuation capacity of a crowd, including people with disabilities / K.V. Danova, M.V. Khvorost // Spinger, 2019.
3. Danova K.V., Malysheva V.V., Rosokha V.O., Glushenkova I.S., Popovych N.M. Maintenance of Labor Resources as Fundamentals of Sustainable Manufacturing Development / K.V. Danova, V.V. Malysheva, V.O. Rosokha, I.S. Glushenkova, N.M. Popovych // European Journal of Sustainable Development, Vol 9, No 1, 2020. - pp. 432-441.
4. Karyna Danova The Influence of Disability on the Traumatism Probability at Workplaces / Karyna Danova, Viktoriya Malysheva, Svitlana Hriaznova, Liudmyla Kolybelnikova // International Journal of Multidisciplinary Approach and Studies, Volume 07, No.4, July – Aug 2020, India, Р. 11-24.

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Данова Карина Валеріївна

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Сертифікат Microsoft Office Specialist for Office Word 2013 (2017 р.)
Свідоцтво про підвищення кваліфікації "Впровадження ризик-орієнтованого підходу в управлінні охороною праці в організації" (2017 р.)
Сертифікат щодо володіння англійською мовою на рівні В2 Cambrige English Certificate in ESOL International (2018 р.)
Сертифікат "Occupational Health and Safety Management Systems" (2019 р.)
Сертифікат експерта з акредитації освітніх програм Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (2020 р.)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні вказівки до проведення державної атестації (державний іспит, дипломна робота) (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, В.Е. Абракітов, О.Ю. Нікітченко, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45647/, вільний).
2. Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах бакалаврів та магістрів (для студентів спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М.В. Хворост, К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45648/, вільний).
3. Конспект лекцій з дисципліни «Охорона праці в галузі» (для студентів денної та заочної форм навчання галузі знань 0701 "Транспорт і транспортна інфраструктура") / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 76 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35824/, вільний).
4. Конспект лекцій з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35827/, вільний).
5. Методичні вказівки до проведення практичних занять та виконання самостійної роботи з дисципліни «Психологія праці та її безпека» (для студентів 3 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/35828/, вільний).
6. Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28189/, вільний).
7. Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 20 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28189/, вільний).
8. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни «Безпека на транспорті» (для студентів 2 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 6.170202 «Охорона праці») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : К.В. Данова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/28576/, вільний).
9. Хворост, М.В. и Абракітов, В.Е. и Нікітченко, О.Ю. и Данова, К.В. Методичні вказівки до проведення державної атестації (державний іспит, дипломна робота) (для магістрів усіх форм навчання спеціальності 263 – Цивільна безпека), 2017 р.
10. Хворост, М.В. и Данова, К.В. (2017) Методичні вказівки до виконання розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» у дипломних проектах бакалаврів та магістрів (для студентів спеціальності 141– Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка), 2017 р.
11. Хворост, М.В. и Данова, К.В. и Рогозін, А.С. и Барбашин, В.В. и Абракітов, В.Е. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра (для студентів 3 та 4 курсів денної та заочної форм навчання за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 26 – Цивільна безпека, спеціальності 263 – Цивільна безпека, освітня програма «Цивільний захист»; студентів 4 курсу денної форми навчання за освітнім рівнем «бакалавр» галузі знань 1702 – Цивільна безпека, напряму підготовки 6.170201 – Цивільний захист), 2019 - 17 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Безпекоорієнтована соціальна відповідальність бізнесу

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Аудит у сфері цивільної безпеки

Магістр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Безпека життєдіяльності
та основи охорони праці

Бакалавр

МОМГ, ГРС, МГКТС, ТУР

Денна/Заочна

Організація консалтингової діяльності в галузі
цивільної безпеки

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Оцінка виробничих ризиків

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Правові основи працеохоронної політики

Бакалавр

Цивільна безпека

Денна/Заочна

Life & Occupational Safety

Bachelor

191 Architecture, 192 Construction

Розроблені електронні навчальні курси

1. Life and occupational safety course (bachelor program 191 Architecture, 192 Construction)
2. Аудит у сфері цивільної безпеки (денна форма навчання)
3. Безпека життедіяльності та основи охорони праці (спец. 073 (МГКТС), 241(ГОТ))
4. Безпека життедіяльності та основи охорони праці (спец. 141, гр. ЕТ, спец. 263, гр. ЦЗ; спец. 275, гр. ТТ)
5. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці (денна форма навчання спец. 242 (ТУР))
6. Безпекоорієнтована соціальна відповідальність бізнесу (спец. 263 Цивільна безпека)
7. Вступ до цивільної безпеки (спец. 263 Цивільна безпека)
8. Організація консалтингової діяльності в галузі охорони праці (спец. 263 Цивільна безпека)
9. Охорона праці в галузі та цивільний захист
10. Оцінка виробничих ризиків (спец. 263 Цивільна безпека)
11. Правові основи цивільної безпеки (спец. 263 Цивільна безпека)
12. Профілактика виробничого травматизму та професійних захворювань (спец. 263 Цивільна безпека)
13. Психофізіологічні основи цивільної безпеки (спец. 263 Цивільна безпека)