Давідіч Наталія Василівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Давідіч Наталія Василівна

Посада

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві та будівництві, кандидат технічних наук

Освіта

Харківський житлово-комунальний технікум, 1997р., спеціальність - комерційна діяльність, кваліфікація- комерсант. Харківська державна академія міського господарства, 2001 р., спеціальність - менеджмент організації, кваліфікація - менеджер.

Професійний досвід

Старший менеджер по збуту ПП «Северная Україна) (05.2001 - 11.2002). Менеджер з продажу (11.2002 - 04.2008) ТОВ «ВАНТ ЛТД». Менеджер з питань комерційної діяльності та управління (04.2008 - 07.2009) ФОП Найда С.С. Менеджер зі збуту (12.2012 - 02.2013) ТОВ «Солід Груп». Аспірант (12.2014 - 05.2017) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Асистент (09.2015 - 08.2018) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Старший викладач (08.2018 - 08.2020) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. Доцент (08.2020 - до т.ч.) ХНУМГ ім. О.М. Бекетова.

Місце роботи

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві та будівництві Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Теми дисертацій

«Моделі та методи планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту». Спеціальність 05.13.22 – управління проектами і програмами. 2018 р.

Електронна пошта

Nataliya.Davidich@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Давидич Н. В. Оценка качества перевозочного процесса городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич // Национальная ассоциация ученых: ежемес. науч. журн. – Екатеринбург: НАУ, 2016. – № 3 (19). – Ч. 1. – С. 15–17.; 2. Davidich N. Increasing Quality of Passenger Transport Service with the Help of Planning of Driver’s Rational Working Schedule / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, T. Grigorova, Ye. Kush, I. Tkachenko, A. Armen // Transylvanian Review : Vol. XXV, No. 20, 2017. – Р. 5179–5189. 3. Davidich N. Improving of urban public transportation quality via op-erator schedule optimization / Y. Davidich, Y. Kush, A. Galkin, I. Tkachenko, N. Davidich // Journal of Urban and Environmental Engineering. – 2019. – V. 13. – № 1. – Р. 23-33. (Наукометрична база Scopus) 4. Davidich N. Projecting of urban transport infrastructure considering the human factor / N. Davidich, A. Galkin, V. Sabadash, I. Chumachenko, T. Melenchuk, Y. Davidich //Communications-Scientific letters of the University of Zilina. – 2020. – Т. 22. – №. 1. – С. 84-94. (Наукометрична база Scopus)

Статті у фахових виданнях

1. Давідіч Н. В. Інформаційна технологія визначення комплексного показника якості при виконанні маршрутної поїздки в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, Д. М Бугас, М. П. Пан, І. В. Чумаченко // Вісник НТУ «ХПІ» : зб. наук. праць. – Серія : Стратегічне управління, управління портфелями, програмами та проектами. – Харків : НТУ «ХПІ», 2016. – № 1(1173). – С. 19–23. 2. Давідіч Н. В. Математична формалізація параметрів якості перевезення пасажирів міським транспортом / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Збірник наукових праць Українського державного університету залізничного транспорту. – Харків : УДУЗТ, 2016. – № 160. – С. 88–97. 3. Давідіч Н. В. Моделювання показників якості роботи міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Вісник СНУ ім. В. Даля, 2016. – № 1 (225). – С. 69–73. 4. Давідіч Н. В. Оцінка якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Сучасні технології в машинобудуванні та транспорті: науковий журнал. – Луцьк : Луцький НТУ, 2016. – № 1 (5). – С. 63–67. 5. Давідіч Н. В. Імітаційна модель планування якості системи підтримки прийняття рішень в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Науковий вісник Херсонської державної морської академії, 2016. – № 1 (14). – С. 295–302. 6. Давідіч Н. В. Моніторинг впливу параметрів системи міського пасажирського транспорту на якість обслуговування населення / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Комунальне господарство міст : зб. наук. праць. – Серія : Технічні науки та архітектура, 2016. – Вип. 128. – С. 89–93. 1. Давідич Н. В. Оцінка величини енергетичних витрат кінцевих споживачів логістичної системи в процесі освоєння матеріального потоку / Ю. О. Давідіч, А. С. Галкін, Н. В. Давідіч, О. С. Галкіна // Сучасний стан наукових досліджень та технологій в промисловості. – 2018. – T. 4, N 2 (4). - С. 5-11. 2. Давідіч Н. В. Оцінка витрат часу кінцевих споживачів логістичної системи / Юрій Давідіч, Андрій Галкін, Наталія Давідіч, Олена Галкіна, Катерина Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 144. – С. 10-14. 3. Давідіч Н. В. Раціональні сфери використання автобусів різного класу пасажиромісткості / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Автомобильный транспорт. – 2018. – Вып. 43. – С. 71-77. 4. Давідіч Н. В. Диференційовані рекомендації щодо нормування рівня заповнення салону автобусів при здійсненні міських пасажирських перевезень / Д.П. Понкратов, Н.В. Давідіч // Комунальне господарство міст. – 2019. – Т.1. – Вип. 147. – С. 46-53. 5. Давідіч Н. В. Визначення впливу витрат кінцевих споживачів на функціонування логістичних систем / Ю. О., Давідіч, А. С., Галкін, Н. В., Давідіч, О. П., Галкіна, К. О., Чебанюк // Комунальне господарство міст. – 2018. – №. 146. – С. 25-33. 6. Давідіч Н. В. Закономірності розселення працівників сфери виробництва / Ю. О. Давідіч, І. В. Чумаченко, А. С. Галкін, Н. В. Давідіч, Є. І. Куш // Міжвузівський збірник "НАУКОВІ НОТАТКИ". Луцьк. – 2019. – Вип. №66. – С. 80–85.

Статті у збірниках наукових праць

1. Давидич Н. В. Городской пассажирский транспорт и качество обслуживания населения / Н. В. Давидич // Місто. Культура. Цивілізація: матеріали V міжнар. наук.-теор. інтернет-конф., Харків, квітень 2015 р. / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – С. 133–134. 2. Давідіч Н. В. Розвиток технології планування управління якістю в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Компетентнісне управління проектами розвитку в умовах нестабільного оточення: тези доповідей ХІІ Міжнародної конференції “Управління проектами у розвитку суспільства”, Київ, 22-23 травня 2015 р. – К: КНУБА. 2015. – С. 94–96. 3. Davidich N. V. Value of quality in projects for public passenger transport // N. V. Davidich // Forum for young researchers “YOUNG RESEARCHERS IN THE GLOBAL WORLD : VISTAS AND CHALLENGES”, Kharkiv, May 25, 2015. ТЕSOL – Ukraine seminar “INNOVATIVE METHODS IN TEACHING ENGLISH IN HIGHER AND SECONDARY EDUCATION”. (Kharkiv, May 25-26, 2015). – Kharkiv: O.M. Beketov KNUUE, 2015. – С. 83–84. 4. Давідіч Н. В. Визначення критеріїв оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Математическое моделирование процессов в экономике и управлении проектами и программами (ММП-2015) : труды Международной научно-практической конференции, м. Коблево, 14–20 сентября 2015 г. – Харьков: ХНУРЭ, 2015. – С. 42–44. 5. Давідіч Н. В. Інформаційне забезпечення оцінки якості в проектах міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч, І. В. Чумаченко // Комп’ютерні технології в міському та регіональному господарстві : матер. міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 23–28 листопада 2015 р. – Харків : ХУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – С. 15–17. 6. Давидич Н. В. Модели оценки параметров качества в проектах городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко // International Scientific Conference Modern Transformation of Economics and Management in Era of Globalization: Conference Proceedings. January 29, 2016. Klaipeda: Baltija Publishing. – P. 318–319. 7. Давидич Н. В. К вопросу планирования качества городского пассажирского транспорта / Н. В. Давидич // Роль науки в развитии социума: теоретические и практические аспекты : сборник тезисов междунар. науч.-практ. конф. Екатеринбург, 8–9 апреля 2016. – Екатеринбург : НАУ, 2016. – С. 7–8. 8. Давідіч Н. В. Розробка моделей показників якості транспортного обслуговування пасажирів / Н. В. Давідіч // Інновації інфраструктури транспортно-логістичних систем. Проблеми, досвіт, перспективи : матер. міжнар. наук.-практ. конф., Трускавець, 11-17 квітня 2016 р. – Сєвєродонецьк : СНУ ім. В. Даля, 2016. – С. 60–62. 9. Давідіч Н. В. Система підтримки прийняття рішень при плануванні якості міського пасажирського транспорту / Н. В. Давідіч // Сучасні інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2016) : матер. VIII між нар. наук.-практ. конф., Херсон, 24 – 26 травня 2016 р. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016. – С. 11–13. інформаційні та інноваційні технології на транспорті (MINTT-2016) : матер. VIII між нар. наук.-практ. конф., Херсон, 24 – 26 травня 2016 р. – Херсон : Херсонська державна морська академія, 2016. – С. 11–13. 10. Давідіч Н. В. Фактори вибору пасажиромісткості автобусу на міських маршрутах / Д. П. Понкратов, Н. В. Давідіч // Матеріали VІ міжнародної науково-технічної інтернет-конференції «Автомобіль і електроніка. Сучасні технології», Харків, 19-20 листопада 2018 р. – Харків: ХНАДУ, 2018. - С. 84-86. 11. Давідіч Н. В. До питання автоматизації логістичного обслуговування в проектах транспортних систем міст / Н. В. Давідіч. // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Фізика сучасності», Харків, 28-29 березня 2019 р. – Харків: ХНАДУ, 2019. - С. 65. 12. Davidich N. Zvyšovanie kvality služby verejnej osobnej prepravy pomocou plánovania racionalizácie pracovnej služby vodiča / А. Galkin, N. Davidich, Yu. Davidich, Ye. Kush, I. Chumachenko // VEREJNÁ OSOBNÁ DOPRAVA 2017 : Zborník predná, Bratislava, 23–24 oktober 2017. – Bratislava : Kongres STUDIO, spol. s r. o, 2017. – P. 101–118. 13. Давідіч Н.В. Інформаційний підхід щодо визначення закономір-ностей вибору водіями маршрутів руху / Ю. О. Давідіч, І. В. Чумаченко, А. С. Галкін, Н. В. Давідіч, Є. І. Куш // Сучасні технології в машинобуду-ванні та транспорті. Науковий журнал. – Луцьк: Луцький НТУ, 2020.– №2(15). – С. 11-20. 14. Давідіч Н.В. Інформаційна технологія підтримки прийняття рі-шень при проектуванні процесу замовлень на перевезення / Ю.О. Давідіч, Г.О. Самчук, Д.М. Копитков, Н.В. Давідіч, О.А. Плигун // Комунальне гос-подарство міст, 2021, том 1, випуск 161. – С. 176-186. 15. Давідіч Н.В. Інформаційне забезпечення моделювання функції тяжіння працівників містообслуговуючих підприємств / І. В. Чумаченко, Н. В. Давідіч, А. С. Галкін, Ю. О. Давідіч, Є. І. Куш, Г. О. Самчук // Кому-нальне господарство міст, 2021, том 3, № 163. – С. 165-172.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Давидич Н. В Оценка качества перевозки пассажиров городским транспортом при различном количестве транспортных средств, работающих на маршруте / Н. В. Давидич, И. В. Чумаченко, Ю. А. Давидич, А. С. Галкин // Наука и техника : междунар. научн.-техн. журнал. – Серія 1. Машиностроение. – Минск : БНТУ, 2017. – Т. 16. – № 5. – С. 415–421. 2. Davidich N. The role of consumers in logistics systems / N. Davidich, A. Galkin, C. Dolia // Transportation Research Procedia, – 2017. – Vol. 27. – P. 1187–1194. 3. Davidich N. Modelling Truck's Transportation Speed on the Route Considering Driver's State / Andrii Galkin, Natalia Davidich, Tatyana Melenchuk, Yevhen Kush, Yurii Davidich, Oleksii Lobashov // Transportation Research Procedia, № 30. - 2018. - С. 207-215. 4. Davidich N. Rationale Of Complex Indicator Of Quality Of Public Transport / Natalia Davidich, Halina Faletska, Andrii Galkin, Tatyana Melenchuk, Igor Chumachenko, Yurii Davidich // Romanian Journal Of Transport Infrastructure. – 2018. – Том 7, №1. – С. 18-33. 5. Davidich N. Regularities of Change of The Supply Chain Operation Efficiency, Depending on The Parameters of The Transport / Yevhen Kush, Vasyl Skrypin, Andrii Galkin, Kostyantin Dolia, Iryna Tkachenko, Natalia Davidich // Transportation Research Procedia. – 2018. – №30. – С. 216-225. 6. Davidich N. The rational scope of using direct and multilevel logistics channels for material flow distribution (case study in Ukraine) / N. Davidich, Y. Kush, M. Tonkoshkur, K. Vakulenko, A. Galkin // Independent Journal of Management & Production. – 2020. – Т. 11. – №. 7. – С. 2805-2826. (Науко-метрична база Scopus) 7. Davidich N. The efficiency of food supply chain engineering (case study in Ukraine) / Y. Kush, M. Tonkoshkur, K. Vakulenko, A. Ryabev, A. Galkin, N. Davidich // Archives of transport. Volume 55, Issue 3, 2020. Р. 51-71. (Наукометрична база Scopus) 8. Davidich N. Advanced Traveller Information Systems to Optimizing Freight Driver Route Selection / N. Davidich, I. Chumachenko, Y. Davidich, T. Hanieva, N. Artsybasheva and Melenchuk T. // 2020 13th International Conference on Developments in eSystems Engineering (DeSE), 2020, pp. 111-115. (Наукометрична база Scopus).

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

// Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2015

Статистика цитування

14

14

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Давідіч Н. В. Міжнародні перевезення: теорія і практика / А. С. Галкін, В. П. Левада, Ю. О. Давідіч, К. Є. Вакуленко, Н. В. Давідіч. Навч. посібник : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 182 с.

Навчально-методичні матеріали

Н.В. Давідіч, Г.О. Самчук, Ю.О. Давідіч Методичні рекомендації до виконання практичних робіт та самостійної роботи з на-вчальної дисципліни «Вантажні перевезення» (для студентів 3 курсу денної та 3 курсу заочної форм навчання спеціаль-ності 275 – Транспортні технології). Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 71 с.

Список дисциплін

Організація будівництва. Організація будівельного виробництва. Основи менеджменту і маркетингу.

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

НАЗВА

Бакалавр

СПАЦІАЛЬНІСТЬ

Денна/Заочна

ID