Гончарова Зоя Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гончарова Зоя Вікторівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гончарова Зоя Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент, кандидат економічних наук Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2004 р.

 • напрям підготовки 0502 «Менеджмент» /спеціальність 8.050201 «Менеджмент організацій» ; спеціалізація «Менеджмент організацій місцевого самоврядування»; кваліфікація - менеджер-економіст. Диплом № ХА 25361818.

Професійний досвід

Кандидат економічних наук із спеціальності «Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка», доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

Місце роботи

Доцент кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві, Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічні методи управління житлово-комунальним господарством регіону (на прикладі Харківського регіону) : автореф. дис. ... канд. екон. наук : 08.00.05 / З. В. Гончарова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. - Х., 2013. - 21 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Zoya.Goncharova@kname.edu.ua Надіслати лист

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

 • Гончарова З. В. Застосування стратегічного планування при реалізації регіональної політики в сфері реформування і розвитку житлово-комунального господарства / Гончарова З. В. // Пріоритетні напрями регіональної політики в економічній сфері (економічне районування, стратегічне планування, інтелектуально-інноваційні системи, трудовий потенціал та розвиток сільських територій) : [колективна монографія]. Т.2. / за заг. ред. Т. О. Журавльової. – Павлоград : АРТ Синтез-Т, 2014. – 370 с. – С. 107-118.
 • Гончарова З. В. Житлово-комунальне господарство в контексті просторового розвитку економіки територіальних утворень / Гончарова З. В. //Problems of spatial development of socio-economic systems: economics, education, medicine. Monograph. Opole: The Academy of Management and Administration in Opole, 2015; pp.380, illus., tabs., bibls. – С. 46-55.
 • Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів [Текст] : монографія / [Гончарова З.В. та ін.] ; під заг. ред. В. Т. Семенова, І. Е. Линник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім О. М. Бекетова, 2016. – 300 с. – Режим доступу : https://eprints.kname.edu.ua/43418/1/mon%20Семенов_Линник.pdf
 • Гончарова З. В. Моделі інвестиційної політики та залучення інвестиційних ресурсів / З. В. Гончарова // Проектне управління стратегією сталого розвитку територій: колективна монографія / за ред. В. М. Бабаєва; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 194 с. – С. 58-67. – Режим доступу : https://eprints.kname.edu.ua/47001/1/2016 печ. 9МН Моно УПГХС.pdf

Статті у фахових виданнях

 • Гончарова З. В. Исследование стратегии как базовой категории стратегического планирования / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2004. – Вып. 57. – С. 248–254.
 • Гончарова З. В. Проблеми та перспективи залучення бізнесу до житлово-комунального господарства / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Реалізація регіональних програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції.- Алушта: ХО НТТ КГ та ПО, ХНАМГ, 2005. – 233 с. – С. 203 – 206.
 • Гончарова З. В. Благоприятные условия жизни населения – основа создания программ развития региона / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.66.-К.: Техніка, 2005. – С. 208-212.
 • Гончарова З. В. Особливості та напрямки удосконалення організаційних структур управління житлово-комунального господарства регіону / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.70.-К.: Техніка, 2006. – С. 176 – 179.
 • Гончарова З. В. Інвентаризація – основа упорядкування прав власності територіальної громади / Г. В. Висоцька, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Вып.75.-К.: Техніка, 2007. – С. 368-371.
 • Гончарова З. В. Формування ринкових відносин у житлово-комунальному господарстві за допомогою договірних відносин / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2007. – Вып. 78. – С. 187–192.
 • Гончарова З. В. Методи регіонального менеджменту в управлінні житлово-комунальним господарством / З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 80. – С. 84–89.
 • Гончарова З. В. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2008. – Вып. 82. – С. 14–23. – Режим доступу : http://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/1992/1978
 • Гончарова З. В. Совершенствование управления устойчивым развитием крупных городов / В. Т. Семенов, М. К. Сухонос, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 86. – С. 394–400.
 • Гончарова З. В. Модель відбору керуючих компаній в процесі створення ринку житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова, А. Л. Шаповалов // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2009. – Вып. 87. – С. 120–126.
 • Гончарова З. В. Еволюційний погляд на розробку програм реформування та розвитку житлово-комунального господарства регіону [Електронний ресурс] / В. Т. Семенов, В. М. Прасол, О. В. Димченко, З. В. Гончарова // Коммунальное хозяйство городов : науч.-техн. сб. – К. : Техніка, 2010. – Вып. 96. – С. 546–551. – Режим доступу : https://economy.kname.edu.ua/images/files/publishing/Димченко_11.pdf
 • Гончарова З. В. Забезпечення реалізації інноваційно-інвестиційної складової програм реформування і розвитку житлово-комунального господарства (на прикладі Харківського регіону) / З. В. Гончарова // Економічний простір : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2011. – № 46. – С. 29–36.
 • Гончарова З. В. Ефективний власник житла як один з головних елементів формування механізму договірних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства регіонів ) [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2011. – № 1(13). – С. 67–72. – Режим доступу : http://old.bumib.edu.ua/sites/default/files/visnyk/13-1-13-2011.pdf
 • Гончарова З. В. Формування конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві регіонів [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Сталий розвиток економіки : Всеукраїнський науково-виробничий журнал. – Хмельницький. – 2013. – № 1(18). – С. 157–161. – Режим доступу : https://www.uniep.km.ua/pdf/_1_2013.pdf
 • Гончарова З. В. Модернізація у контексті реформування та розвитку житлово-комунального господарства [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Ефективна економіка : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4348
 • Гончарова З. В. Менеджмент якості в житлово-комунальному господарстві регіонів [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Глобальні та національні проблеми економіки : електронне наукове фахове видання – 2015. – № 5. – С. 684-688. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/archive/5-2015/140.pdf
 • Гончарова З. В. Доцільність застосування проектного підходу органами місцевого самоврядування у сфері управління майном комунальної власності [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету (Серія: Економіка і менеджмент). – 2015. – №11. – С. 173-176. – Режим доступу : http://www.vestnik-econom.mgu.od.ua/journal/2015/11-2015/40.pdf.
 • Гончарова З. В. Сучасні тенденції реформування системи управління житловим фондом в Україні [Електронний ресурс]/ З. В. Гончарова // Науковий вісник Херсонського державного університету (Серія: Економічні науки). – 2015. – №13, Ч.2. – С. 39-42. – Режим доступу : http://www.ej.kherson.ua/journal/economic_13/52.pdf
 • Гончарова З. В. Особливості застосування інструментарію управлінської діяльності в житлово-комунальному господарстві [Електронний ресурс] / З. В. Гончарова // Вісник Одеського національного університету (Серія: Економіка). – 2015. – Т. 20, №3. – С. 171-174. – Режим доступу : http://visnyk-onu.od.ua/journal/2015_20_3/41.pdf
 • Гончарова З. В. Якісний рівень життя сільського населення як запорука сталого соціально-економічного розвитку регіонів [Електронний ресурс] /З. В. Гончарова// Збірник наукових праць «Вісник ЧДТУ. Серія: Економічні науки»/ М-во освіти і науки України , Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ. - 2017. - Вип. 44(2). - С. 28-36. - Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/download/110656/105577
 • Гончарова З. В. Новий тренд на українському ринку житлової нерухомості [Електронний ресурс] /З. В. Гончарова// Вісник Одеського національного університету (Серія: Економіка). – 2017. – Т. 22, Вип. 4(57). - С. 88-92.- Режим доступу: http://www.visnyk-onu.od.ua/journal/2017_22_4/20.pdf

Тези до конференцій

 • Гончарова З. В. Моніторинг як ефективний механізм управління реалізацією програм у сфері житлово-комунального господарства / В. Т. Семенов, З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VI междунар. науч.-практ. интернет-конференции. – Харьков : ХНАГХ, 2008. – С. 177–181.
 • Гончарова З. В. Організаційно-економічні методи управління житлово-комунальним господарством в аспекті державної безпеки / З. В. Гончарова // Економічна безпека держави: стан, проблеми, напрямки зміцнення : матеріали міжнарод. наук.-практ. конф., 10 жовт. 2008 р. – Х. : Харк. нац. ун-ту внутр. справ, 2008. – С. 73–75.
 • Гончарова З. В. Діяльність органів місцевого самоврядування в системі реформування житлово-комунального господарства регіонів / З. В. Гончарова // Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : І міжнародна наук.-практ. конф. : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2008. – Том 4. – С. 69–70.
 • Гончарова З. В. Взаємодія учасників реформування і розвитку економічних відносин у системі житлово-комунального господарства регіонів / З. В. Гончарова // АЛЬЯНС НАУК: вчений вченому : IV міжнародна наук.-практ. конф. : збірник наукових праць. – Дніпропетровськ : ПДАБА, 2009. – Том 2. – С. 72–74.
 • Гончарова З. В. Управління проектами та програмами реформування і розвитку – запорука ефективної реалізації державної політики житлово-комунального господарства у регіонах / З. В. Гончарова // Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития : материалы VIII Междунар. науч.-практ. конф. – Харьк. нац. акад. гор. хоз-ва. – Х : ХНАГХ, 2010. – С. 37–39.
 • Гончарова З. В. Залучення бізнесу як шлях з удосконалення управління системою житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : матеріали ІІІ міжнарод. наук.-практ. конф., 4-6 червня 2010 р. – Сімферополь : ВіТроПринт, 2010. – С.62–66.
 • Гончарова З. В. Формування механізму оптимальних взаємовідносин у сфері житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Економічні проблеми та перспективи розвитку житлово-комунального господарства на сучасному етапі : матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. конф. – Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; – Х. : ХНАМГ, 2010. – С. 411–415.
 • Гончарова З. В. Розвиток партнерських відносин органів місцевого самоврядування у системі житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку»; Харк. нац. акад.. міськ. гос-ва. – Х.: ХНАМГ, 2012. – С. 151-154. – Режим доступу : http://eprints.kname.edu.ua/29793/1/74.pdf
 • Гончарова З. В. ОСББ як форма реалізації ефективного управління житловим фондом / З. В. Гончарова // Программа и тезисы докладов ХХХVI научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. – 2012. – 183 с. – часть 3: экономические науки. – С. 61-62.
 • Гончарова З. В. Моделі взаємодії в управлінні системою житлово-комунального господарства в регіонах / З. В. Гончарова // Ефективність бізнесу в умовах трансформаційної економіки : матеріали V міжнар. наук.-практ. конф., 31травня-2 червня 2012 р. – Сімферополь: ВіТроПринт, 2012. – 244 с. – С. 13-16.
 • Гончарова З. В. Формування конкурентного середовища в житлово-комунальному господарстві регіонів / З. В. Гончарова // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн [Текст]: матеріали міжнар. наук. конф., 5-7 листоп. 2012 р. – Д.: Національний гірничний університет, 2012. – Т. 1. – С. 28-30.
 • Гончарова З. В. Становлення економічної моделі розвитку житлово-комунального господарства в регіонах / З. В. Гончарова // Трансформація національних, регіональних та глобальних моделей розвитку : матеріали ІV міжнар. наук.-практ. конф., 19-22 грудня 2012 р. – Таврійський економічний журнал. – 2012. – № 7. – С. 82–85.
 • Гончарова З. В. Деякі аспекти впливу глобальних тенденцій на реформування та розвиток житлово-комунального господарства / З. В. Гончарова // Пріоритети розвитку національної економіки в умовах глобалізації: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції, 20 березня 2014 року. – Полтава: ПолтНТУ, 2014. – С. 41-42.
 • Гончарова З. В. Дослідження питання ефективного управління комунальною власністю в сучасних умовах / З. В. Гончарова, Д.Ю. Рибніков // Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку» (1-30 квітня 2014 р.). – Х.: ХНУГХ, 2014. – С. 9-11. – Режим доступу : https://eprints.kname.edu.ua/36329/1/9-11.pdf
 • Гончарова З. В. Теорія ігор в управлінні житлово-комунальним господарством / З. В. Гончарова // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: збірник матеріалів VII Міжнародної науково-практичної конференції (м. Запоріжжя, 10-11 квітня 2015 року) / Східноукраїнський інститут економіки та управління. – Запоріжжя: ГО «СІЕУ», 2015. – 144 с. – С. 82-84.
 • Гончарова З. В. Якість як інструмент управління житлово-комунальним господарством в регіонах / З. В. Гончарова // Якість економічного розвитку: глобальні та локальні аспекти: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 15-16 травня 2015 р.) / відп. за випуск д.е.н., проф. С. О. Якубовський. – Одеса : ОНУ імені І. І. Мечникова, 2015. – 192 с. - С.118-119.
 • Гончарова З. В. Аспекти розвитку висотного будівництва в великих містах України. /З. В. Гончарова// Глобальний економічний простір: детермінанти розвитку. Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Миколаїв, 27 квітня 2017 р.). – Миколаїв : МНУ імені В.О. Сухомлинського, 2017. – 132 с. – С. 110-112.
 • Гончарова З.В. Платіжна дисципліна споживачів як один з інструментів активізації бізнесу в житлово-комунальному господарстві // Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 17-19 березня 2021 р. Ч. 1. Львів: ЛНАУ, 2021. – 480 с. – С. 180-182.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

68

14

h-індекс

5

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

Харківська національна академія міського господарства

Харків, Україна

2013 р.

ДК № 015980

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle"

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2014 р.

2014 р.

Отримання вченого звання доцента кафедри управління проектами в міському господарстві і будівництві

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Харків, Україна

2016 р.

12 ДЦ № 047091

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує


ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Менеджмент в будівництві

Магістр, спеціаліст

МПЦБ, СПЦБ

Денна/Заочна

Менеджмент в міському господарстві і будівництві

Магістр, спеціаліст

ММБГ, СМБГ

Організація будівництва

Бакалавр

ПЦБ, ВВ, ТГВ, МБГ

Денна/Заочна

Організація будівництва (спекурс)

Бакалавр

ПЦБ

Денна/Заочна

Управління нерухомим майном

Бакалавр

ГІС

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-