Гнатченко Євгенія Юріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гнатченко Євгенія Юріївна

Посада

Доцент кафедри підприємництва та бізнес-адміністрування Вчене звання: доцент з 2015 р. Науковий ступень: кандидат економічних наук з 2009 р.

Освіта

Донбаський державний технічний університет, 2000-2005 рр., спеціальність «Менеджмент організацій», кваліфікація менеджер-економіст, диплом з відзнакою

Професійний досвід

Доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування, Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Вдосконалення концесійної діяльності в сфері житлово-комунального господарства. Специальность 08.00.05 – розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Електронна пошта

Evgenia.Hnatchenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Гайко Є. Ю. Ризики інвестування в концесійні проекти. – Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. - Киев: Техніка, 2007 г. – Вып.75. – С. 288-295

Гайко Є. Ю. Комплексна методика оцінки економічної ефективності концесійних проектів у сфері комунальної інфраструктури. – Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. – Киев: Техніка, 2007 г. – Вып. 78. – С. 54-63

Гайко Є. Ю. Проектне фінансування комунальної інфраструктури: світова практика. – Економіка і прогнозування – Київ, 2008 р. – № 1. – С. 145-154

Гнатченко Є.Ю. Організаційно-економічні заходи впровадження концесійного механізму в комунальну інфраструктуру. - Коммунальное хозяйство городов: Науч.-техн. сб. Серия: Экономические науки. – Х: ТОВ СУНП «Борисфер-Курсор Фолієн», 2011 г. – Вып.98. – С. 39-45 Гнатченко Є.Ю. Застосування методів математичної статистики в оцінці нерухомості витратним підходом. – Економіка. Фінанси. Право. – К., 2014. – №7 –– С. 25-28.

Гнатченко Є.Ю. Дріль Н.В. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу. – Науковий Вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон, 2014. – №7. Ч.2. – С. 162-164

Гнатченко Є.Ю. Реструктуризація підприємств комунального господарства на основі державно-приватного партнерства. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент.– Одеса, 2014. – №4. – С. 59-64

Гнатченко Є.Ю. Маркетингова стратегія підприємств будівельного комплексу. – Вісник Вінницького політехнічного інституту.– Вінниця, 2014. – №6. – С. 36-39

Гнатченко Є.Ю. Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі. – Глобальні та національні проблеми економіки. – Миколаїв, 2015. - № 4. –Режим доступу: http://global-national.in.ua/issue-4-2015

Гнатченко Є.Ю. Особливості управління комплексною реструктуризацією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст. – Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 66. – с. 90-100

Гнатченко Є.Ю., Юр'єва С.Ю. Вплив заробітної плати на тенденцію до перерозподілу фінансів між статтями витрат у будівництві у 2016–2018 рр. – Бізнес інформ, № 10. – 2018, с. 215-220

Гнатченко Є.Ю., Юр'єва С.Ю., Волгіна Н.О. Управління розвитком інноваційного підприємництва на макрорівні / Збірник "Комунальне господарство". Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 2021. URL: https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/577


Статті у фахових виданнях

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І., Бєляєва С. Ю. Использование статистических методов в оценке недвижимости с помощью затратного подхода. – Государственный информационный бюллетень о приватизации. – Київ: ФДМУ, 2003. - №6 (130). - С. 44-46

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Совершенствование методов оценки недвижимости в рамках затратного подхода. – Вісник оцінки. – Київ, 2003. – №4 (8). – С. 14-17

Гайко Є. Ю. Методические основы риск-анализа инвестиционных проектов на основе концессии. – Бизнес Информ. – Харьков, 2008 г. – № 7 (353). – С. 16-20

Гайко Є. Ю. Проблеми українського законодавства про концесії. – Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ: ФДМУ, 2009. – №1. – С. 16-18

Гнатченко Є.Ю. Форми державно-приватного партнерства в проектах розвитку міської інфраструктури. - Державний інформаційний бюлетень про приватизацію. – Київ, ФДМУ, 2014. – №4. – С. 8-9

Гнатченко Є.Ю. Розробка напрямів комеційної діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки. – Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: Економіка та менеджмент.– Одеса, 2017. – №5. – С. 34-42

Гнатченко Є.Ю., Дріль Н.В. Удосконалення маркетингової діяльності будівельних підприємств. – Науковий журнал «Альманах науки». № 7, 2018. – К.: ФОП Камінська І.А., - с. 46-55

Статті у збірниках наукових праць

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Еще раз о порядке исчисления и уплаты сбора за загрязнение окружающей среды в Украине. – Вестник МАНЭБ. – Санкт-Петербург, 2004 г. – Том 9, № 7 (79). – С. 124-125

Гайко Е.Ю., Касьянова Л.П. Оценка реальных инвестиционных проектов. – Матеріали VIII Міжнародної науково-практичної конференції «Наука і освіта 2005». Том 75. Інвестиційна діяльність та фондові ринки. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 7-21 лютого 2005. – С. 38-41

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И., Фесенко Г.Г., Фирсов Г.Г. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в Украину. – Материалы международной науч.-практ. конф. «Усовершенствование экономических структур строительной отрясли в условиях трансформации экономики Украины к рыночным условиям». - Харьков: ХНАГХ, 17-19 октября 2005 г. – С. 23-24

Гайко Є.Ю. Світові тенденції інвестування в міську інфраструктуру. – Науковий вісник будівництва. – Харків: ХДТУБА ХОТВ АБУ, 2006 р. – Вип.37. – С. 279-284

Гайко Є.Ю., Гайко Ю. І. Проблеми реформування житлово-комунального господарства та шляхи їх подолання. – Збірник наукових праць Луганського національного аграрного університету. Серія: Технічні науки. - Луганськ: Видавництво ЛНАУ, 2007 р. – № 72 (95). – С. 80-86

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И. Формирование кумулятивних систем по обеспечению синергизма при реструктуризации жилищно-коммунальных комплексов на концессионной основе. – Материалы международной науч.-практ. конф. «Системотехнические основы полидименсионального формирования синергетического инвестиционного цикла в строительной отрасли». - Харьков: ХНАГХ, 16-19 октября 2007 г. – С. 143-145

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І., Короткова С.Ю., Соколенко В.М. Основні питання реформування житлово-комунального господарства в Україні. – Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонГТУ, 2007 г. – Вып. 23. – С. 283-289

Гайко Е.Ю., Торкатюк В.И., Полчанинова И.А., Хорошко И.А., Даниленко А.Л., Олейников Н.А., Красникова Н.Г. Стратегия и тактика привлечения иностранных инвестиций для устойчивого развития городов. – Материалы международной науч.-практ. интернет-конференции «Устойчивое развитие городов. Управление проектами и программами городского и регионального развития» – Харьков: ХНАГХ, 2008 г. – С. 170-172

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І. Проектне фінансування інвестиційно-будівельних проектів міської інфраструктури. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Стратегічні напрямки підвищення економічної ефективності реалізації інвестиційних будівельних проектів в умовах трансформації України до ринкових відносин». – Х.: ХНАМГ, 21-13 жовтня 2008 р. – С. 139-141.

Гайко Є.Ю. Особливості реалізації інноваційних будівельних проектів в житлово-комунальному господарстві. – Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Сучасні проблеми і шляхи розвитку інноваційних процесів будівельної галузі». –Харків: ХНАМГ, 20-22 жовтня 2009 р. – С. 149-150

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І. Перспективи залучення приватного капіталу в будівництво та реконструкцію міської комунальної інфраструктури. – Сборник научных трудов Донбасского государственного технического университета. – Алчевск: ДонГТУ, 2010. – № 7. – С. 37-47

Гайко Є.Ю. Державні функції в інвестиційних проектах державно-приватного партнерства на концесійній основі. – Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Інвестиційні пріоритети епохи глобалізації: вплив на національну економіку та окремий бізнес». Т.2. – Дніпропетровськ: Біла К.О., 2010 р. – С. 23-25

Гайко Є.Ю., Гайко Ю.І., Скала І.П. Визначення обсягу фінансування проекту з урахуванням вимог до сталості інвестиційного процесу. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми, перспективи та методи формування системного енергоресурсозбереження в будівельній галузі». – Харків: ХНАМГ, 2011 р. – С. 73-76

Гнатченко Є.Ю. Форми державно-приватного партнерства в проектах міського господарства. – Матеріали ІХ науково-практичної інтернет-конференції «Сталий розвиток міст. Управління проектами і програмами міського і регіонального розвитку». – Х.: ХНАМГ, 2012 р.

Гнатченко Є.Ю. Реструктуризація підприємств житлово-комунального господарства на основі державно-приватного партнерства. – Материалы XXXVІ научно-технической конференции преподавателей, аспирантов и сотрудников Харьковской национальной академии городского хозяйства. Ч.3. Экономические науки. – Х., 2012 г. – С. 121-123

Гнатченко Є.Ю. Угоди державно-приватного партнерства в проектах розвитку міської інфраструктури. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Проблеми соціально-економічного розвитку підприємництва». – Дніпропетровськ: Герда, 8-9 листопада 2012 р. – С. 126-128

Гнатченко Є.Ю. Розвиток міста з урахуванням обмеженості ресурсів. – Матеріали міжнародної науково- практичної інтернет-конференції «Принципи формування економічних параметрів організаційно-технологічного забезпечення надійності зведення об’єктів житлово-комунальної галузі». – Харків: ХНАМГ, 2012. – С. 93-95

Гнатченко Є.Ю., Торкатюк В.І., Соболєва Г.Г., Світлична Т.І. Теоретико-методологічні основи ресурсозбереження в підвищенні ефективності виробничо-господарської діяльності підприємств. – Матеріали V міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми, перспективи та нормативно-правове забезпечення енерго-, ресурсозбереження в житлово-комунальному господарстві. – Алушта, ХО НТГ КГ та ПО, ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 10-14 червня 2013 р. – с. 241-243

Гнатченко Є.Ю. Застосування методів статистики в оціночній діяльності. – Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні питання економіки та управління».– Дніпропетровськ: Герда, 14-15 жовтня 2013 р. – с. 278-280

Гнатченко Є.Ю. Моніторинг реалізації проектів і програм міського розвитку. – Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Формування економічних структур землеустрою, будівництва та управління нерухомістю: стан, проблеми, рішення. – Харків: ХНУМГ, 2013. – с. 93-95

Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І., Мущенко І.В. Промислові зони в постіндустріальному місті: сучасні тенденції розвитку. – Сталий розвиток міст: містобудівний аспект: матеріали міжнар. наук.-практ. конф , Харків, 23-24 листопада 2017 р.: тези доповідей. – Харків: ХНУМГ, 2017.

Гнатченко Є.Ю., Комликова І.О. Розробка напрямів комерційної діяльності будівельних підприємств в умовах турбулентної економіки. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 25-28

Гнатченко Є.Ю., Комликова І.О. Маркетинг і логістика в управлінні будівельними підприємствами в умовах турбулентної економіки. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 25-28

Гнатченко Є.Ю., Міланко Т.Ю. Особливості реалізації маркетингової стратегії в швацькій промисловості України. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 53-55

Гнатченко Є.Ю., Капустянський А.І. Участь фінансових інституцій в інвестиційних проектах будівельних організацій. – Бізнес-адміністрування в умовах турбулентної економіки: Матеріали ІV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ, 2018. – с. 66-69

Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І. Особливості управління комплексною реструктуризацією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст. – Містобудування та територіальне планування: Наук.-техн. збірник /Головн. ред. М.М. Осєтрін. – К.: КНУБА, 2018. – Вип. 66. – с. 90-100


Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Viatkin K., Chernonosova T., Gnatchenko E. Analysis of the Efficiency of Elaborating the Technology of Producing the Portland Cement Clinker Through the Application of the Gas Production Industry Wastes // International Multi-Conference on Industrial Engineering and Modern technologies. - IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 463 (2018) 042072 – doi:10.1088/1757-899X/463/4/042072

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

70

27

h-індекс

4

4

i10-індекс

2

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Стажування: Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця, кафедра менеджменту та бізнесу на тему: «Маркетингова політика як елемент управління бізнес-процесами», наказ № 322-02 від 1.10.2014 р.

Стажування: .Північно-Східний науковий центр НАН України і МОН України, за темою «Управління процесами формування іміджу підприємства»,наказ № 18-К від 29.03.2019 р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Монографія

Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовица: монорафія / [Ю.І. Гайко, Є.Ю. Гнатченко, О.В. Завальний, Е.А. Шишкін; за заг. редацією Ю.І. Гайка, Е.А. Шишкіна]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. -353 с., вступ, розділ 3

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання практичних завдань з дисципліни «Статистика будівельних підприємств» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх форм навчання за напрямом підготовки 0501 – „Економіка і підприємництво” (6.030504 - «Економіка підприємства») / Авт.: С.Ю. Юр’єва , Є.Ю. Гайко. – Х.: ХНАМГ, 2009. – 34 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). – Харків: Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ЦНІТ ХНАМГ, 2011. – 17 с.

Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни «Оцінка міських територій» (для студентів 5 курсу денної форми навчання за напрямом підготовки 0502 - «Менеджмент», спеціальності 7.050201 «Менеджмент організацій»). – Харків: Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ЦНІТ ХНАМГ, 2011. – 36 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.120102 / 8.120102 «Містобудування») / Укл.: Гайко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2011. - 17 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2013. - 24 с.

Методичні вказівки до розрахункової роботи (ділової гри) з дисципліни «Законодавство і архітектурно-проектна справа» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 1201- «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю., Железнякова І.Л. – Харків: ХНАМГ, 2013. - 24 с.

Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Законодавство та архітек-турно-проектна справа» (для студентів 5 курсу денної форми навчання осві-тньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.06010202, 8.06010202 «Містобудування») / Є. Ю. Гнатченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2013. - 50 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 6.060102 - «Архітектура» спеціальності 7.06010202 / 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2012. - 17 с.

Конспект лекцій з дисципліни «Міський моніторинг» (для студентів 6 курсу денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за напрямом підготовки 6.060102- «Архітектура» спеціальності 7.06010202/ 8.06010202 «Містобудування») / Укл.: Гнатченко Є.Ю.. – Харків: ХНАМГ, 2012. - с.

Методические указания к выполнению Экономического раздела дипломного проекта (для студентов 5 курса образовательно-квалификационного уровня бакалавр направления подготовки 6.060102 – Архитектура) / Харк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова; сост.: Е. Ю. Гнатченко, И. Л. Железнякова. – Х.: ХНУГХ, 2014. – 26 с.

Програма і робоча програма навчальної дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Укл.: Гнатченко Є.Ю. – Харків: ХНАМГ, 2012. - 17 с.

Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів 5 курсу освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр за спеціальністю 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Уклад.: Є. Ю. Гнатченко; – Х.: ХНУМГ, 2014. - 28 с.

Гнатченко Є. Ю. Конспект лекцій з дисципліни «Оцінка нерухомості» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст, магістр спеціальності 7.03050401, 8.03050401 «Економіка підприємства») / Є. Ю. Гнатченко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2013. – 72 с.

Гнатченко Є. Ю. Економіка будівництва : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Є. Ю. Гнатченко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 61 с.

Гнатченко Є. Ю. Економіка містобудування : конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство» / Є. Ю. Гнатченко , Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 86 с.

Гнатченко Є. Ю. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Економіка містобудування» (для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 192 – Будівництво та цивільна інженерія, освітня програма «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; Є. Ю. Гнатченко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 60 с.


Список дисциплін

Назва дисципліни

Основи економіки будівництва

Економіка та організація виробництва

Економіка в системах електричної інженерії

Організаційне забезпечення економічної безпеки бізнес структур

Основи безпеки бізнесу

Інвестиційна діяльність


Ступінь/ОКР

Бакалавр

Бакалавр

Магістр

Магістр

Бакалавр

Бакалавр

Спеціальність

191 Архітектура та містобудування

14 Електрична інженерія

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

Економіка та організація бізнесу

Економіка та організація бізнесу


Форма навчання

Денна

Денна / Заочна

Денна

Денна / Заочна

Денна/Заочна

Денна/Заочна


Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Оцінка нерухомості

Магістр

8.03050401 "Економіка підприємства"

Денна/Заочна

440