Гнатенко Марина Костянтинівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гнатенко Марина Костянтинівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, канд. екон. наук

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 2003 рік. Спеціальність "Менеджмент організацій", кваліфікація - менеджер. Диплом ХА № 23530506 (з відзнакою)

Професійний досвід

Кандидат економічних наук зі спеціальності "Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка", доцент кафедри Менеджменту і публічного адміністрування

Теми дисертацій

«Організаційно-економічні засади розвитку інноваційної діяльності регіону», 2017 р.

Адреса електронної пошти

Marina.Gnatenko@kname.edu.ua

Статті у наукових виданнях

1. Gnatenko M., Samoylenko I. Energy service activity in the public sector under public-private partnership // Детермінанти інноваційного розвитку соціально-економічних систем: Монографія / За заг. ред. д.е.н., проф. Храпкіної В.В. Вінниця, 2017. С. 64–74.

2. Гнатенко М.К. Державна підтримка інноваційного розвитку в контексті сталого розвитку регіонів // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писеревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с., С. 103-113.

3. Гнатенко М.К. Маркетингові технології в управлінні інноваційним розвитком промисловості Харківського регіону // Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія / [М.М. Новікова та ін.] : за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. М.М. Новікової : Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : Точка, 2018. – 238 с., С. 177-195.

4. Samoylenko I.О., Gnatenko M.K Activity of electric power engineering enterprises on the basis of socially responsible marketing // Innovative management: theoretical, methodical, and applied grounds. / 1st edition, Prague Institute for Qualification Enhancement: Prague, ISBN 978-80-906210-1-5, 296 pages, Р.190-200.

5. Kondratenko N.O., Gnatenko M.K Emergence of public development: financial and legal aspects: monograph /Yu. Pasichnyk and etc.: [Ed. by Doctor of Economic Sciences, Prof. Pasichnyk Yu.] : Collective monograph. − Agenda Publishing House, Coventry, United Kingdom, 2019. − 737 р., Р. 530-537.

6. Гнатенко М.К. Місце зв'язків з громадськістю в органах державної влади // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія / [М.М. Новікова, Н.О. Кондратенко, В.С. Шевченко і ін.] / - Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с., С. 78-95.

7. Kondratenko N, Novikova M, Gnatenko M. Methodical approach to determining the reserves of increasing efficiency innovative activity of industrial enterprise // Organizational-economic mechanism of management innovative development of economic entities: collective monograph / edited by M. Bezpartochnyi, in 3 Vol. / Higher School of Social and Economic. – Przeworsk: WSSG, 2019. – Vol. 2. – 400 p., Р. 320-333.

8. Гнатенко М.К. Особливості прийняття управлінських рішень при оцінці інноваційно-інвестиційних проектів на регіональному рівні // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. – 335 с., С. 87-100.

Статті у фахових виданнях

1. Гнатенко М.К. Теоретичні засади інвестиційно-стратегічного планування розвитку територій у контексті їхньої податкоспроможності / М.К. Гнатенко // Електронний науково-практичний журнал «Інфраструктура ринку». – Випуск 43.2020. С.324-328.

2. Гнатенко М.К. Бюджетування як ефективний спосіб процесу планування діяльності підприємства / М.К. Гнатенко // Вісник ОНУ імені І.І. Мечникова. 2019. Т 24. Вип. 3 (76). С. 72-77. – Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Vonu_econ_2019_24_3_15

3. Гнатенко М.К. Поліпшення якості прийняття управлінських рішень в організації / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.К. Гнатенко // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки, [S.l.], n. 51, dec. 2018. ISSN 2306-4420. Режим доступу: http://ven.chdtu.edu.ua/article/view/15346

4. Гнатенко М. К. Теоретико-методичні засади управління організаційно-економічними змінами в організації. / Кондратенко Н. О., Гнатенко М. К., Колонтаєвський О. П. // Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, грудень 2018. № 11(39). С. 56–61. – Режим доступу: https://ecj.oa.edu.ua/assets/files/NZ_ek_Vyp_11(39).pdf

5. Gnatenko M. Kharkiv region investment activity increasing / М. Gnatenko, N. Kondratenko // Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського». – 2017.– №3 (104). – С. 53-58.

6. Gnatenko M. Research on energy efficiency factors: instrumental control and verification / М. Gnatenko, І. Samoylenko // Технологічний аудит та резерви виробництва – № 2/4 (34), 2017. С. 20 – 24.

Статті у збірниках наукових праць

Брала участь у 20 конференціях (за профілем кафедри), у тому числі:

1. Гнатенко М.К. SMM – цілі та необхідність / М.К. Гнатенко // Інновації в управлінні соціально-економічним розвитком : матеріали І Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції присвяченої 95-річчю Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова. – Харків, 5 березня 2018 року, 594 с., С. 6–8.

2. Гнатенко М.К. Теоретичні основи управління споживчою лояльністю / М.К. Гнатенко // Сучасний рух науки: тези доп. VII міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 червня 2019 р. – Дніпро, 2019. – 1977с., С. 338–342.

3. Гнатенко М.К. Організація управління зовнішньоекономічною діяльністю на підприємстві / М.К. Гнатенко // Фінансова система країни: тенденції та перспективи розвитку : матеріали VІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 25 жовтня 2019 р. Острог : Видавництво Національного університету «Острозька академія», 2019. 308с., С. 77–79.

4. Гнатенко М.К. Зв’язки з громадськістю як комунікаційний аспект публічного управління / М.К. Гнатенко // Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції " Формування ефективних механізмів управління в умовах трансформації соціально-економічних систем", Харків, 12 березня 2020 р., С. 100-102.

5. Гнатенко М.К. Протидія поширенню дезінформації в публічному просторі / М.К. Гнатенко // ММатеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції "Сучасні технології управління соціально-економічним розвитком України в умовах стратегічних змін", Харків, 15 квітня 2021 р., С. 104-106.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Gnatenko M.K. Methodical approach to assessing the level of construction company financial security / N. O. Kondratenko, L. B. Kovalenko, D. A. Novikov, M. K. Gnatenko // Financial and credit activity: problems of theory and practice. Зб. наук. праць – 2019. Т. 2, № 29. – С. 287 – 295. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/171902

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 93906

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=B15Ns1gAAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. в 2012 році в Центрі дистанційного навчання ХНАМГ «Теорія і практика роботи в Moodle», свідоцтво про підвищення кваліфікації 12СПК 855298;

2. в 2015 році в Навчально-науковому інституті післядипломної освіти Харківського національного університету сільського господарства імені Петра Василенка за темою «Управління якістю менеджменту на підприємстві», свідоцтво 12СПК №29/1-352;

3. в 2019 році в Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України за темою «Інноваційні методи навчання в галузі публічного управління та адміністрування», сертифікат № СВ 23322597/23-19;

4. Міжнародне стажування: Participated in internship on «Modern teaching methods in economics on the EU educational market» organized by Higher School of Social and Economic in Przeworsk, 10 December 2018 – 10 March 2019. CERTIFICATE № IFC-WSSG/WK/262-2019

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Організація і планування ремонту основних засобів об’єктів житлово-комунального господарства: навч. посібник / Є.М. Кайлюк, М.В. Волкова, О.П. Колонтаєвський та ін.; за заг.ред. Є.М. Кайлюка; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2015. – 224 с.

2. Основи менеджменту і маркетингу: Підручник / О.А. Карлова, С.І. Плотницька, М.К. Гнатенко. Харків: «Друкарня Мадрид», 2016. – 228 с.

3. Публічне управління та адміністрування : навчальний посібник / А.О. Дєгтяр, О.А. Дєгтяр, Х.І. Калашнікова, М.К. Гнатенко. ‒ Харків : НАУ «ХАІ», 2021. ‒ 128 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Гнатенко М.К. Управління інноваціями : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / М. К. Гнатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 67 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/55276/

2. Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інноваціями» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. К. Гнатенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020 . – 45 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/55336/

3. Гнатенко М. К. Поведінка споживача : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальностей 073 – Менеджмент, 281 – Публічне управління та адміністрування / М. К. Гнатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 53 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/53204/

4. Методичні рекомендації до практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Управління інвестиційними проектами» (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. К. Гнатенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018 . – 52 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/50016/

5. Гнатенко М. К. Управління інвестиційними проектами : конспект лекцій для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / М. К. Гнатенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 96 с. Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/50011/

Список дисциплін

1. «PR та рекламні технології» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, сертифікатна програма

2. «Поведінка споживача» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти, сертифікатна програма

3. «Організація підприємницької діяльності» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 073 "Менеджмент"

4. «Управління інноваціями» для студентів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

5. «Управління інвестиційними проектами» для студентів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування"

Розроблені електронні навчальні курси

1. «PR та рекламні технології» https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1835

2. «Поведінка споживача» https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=947

3. «Організація підприємницької діяльності» https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1834

4. «Управління інноваціями» https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=976

5. «Управління інвестиційними проектами» https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1836

6. Навчальна практика "Вступ до фаху" https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1838