Глушенкова Ірина Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Глушенкова Ірина Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь

доцент кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, доцент, к.т.н.

Освіта

Ростовский инженерно-строительный институт, 1999, прикладная геодезия, инженер-геодезист;

Харківський державний аграрний університет імені В.В. Докучаєва, 2002, землевпорядкування та кадастр, інженер-землевпорядник

Професійний досвід

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Методи, моделі та інформаційні технології оцінювання станів просторово розподілених об'єктів

Адреса електронної пошти

irina.glushenkova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

1. Кучеренко Е. И. О методах, моделях и критериях принятия решений в пространственно-распределенных объектах / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова // Вестник Национального технического университета «Харьковский политехнический институт». Тематический выпуск: Информатика и моделирование. – Х. : НТУ «ХПИ». – 2009. – № 13. – С. 102-107.

2. Кучеренко Е. И. О модификации методов оперативной настройки функций принадлежности в знаниеориентированных моделях / Е. И. Кучеренко, А. В. Корниловский, И. С. Глушенкова // Системы обработки информации. – 2010. – № 5 (86). – С. 54 – 57.

3. Кучеренко Е. И. Об информационных технологиях принятия решений в задачах оценки состояния территорий / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова // Искусственный интеллект. Донецк : ИПИИ «Наука і освіта». – 2010. - № 3. - С. 489-493.

4. Кучеренко Е. И. Модели процессов оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова // Системы обработки информации. – 2011. – № 2 (92). – С. 93-101.

5. Кучеренко Е. И. Развитие методов на основе многозначной интервальной логики в задачах настройки функций принадлежности / Е. И. Кучеренко, А. В. Корниловский, И. С. Глушенкова // Бионика интеллекта. – 2011. – № 1 (75). – С. 75-78.

6. Глушенкова И. С. Прикладные аспекты реализации методов и информационных технологий оценивания сложных объектов / И. С. Глушенкова, Е. И. Кучеренко // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2011. – № 3/9 (51). – С. 35-38.

7. Кучеренко Е. И. Управление процессами оценки эффективности интеллектуальных технологий / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова // Искусственный интеллект. Донецк : ИПИИ «Наука і освіта». – 2012. – № 3. С. 260–266.

8. Кучеренко Е. И. Метод принятия решений с использованием нечеткой логики в технологиях ArcGIS / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков // Системы обработки информации, 2013. – № 2. – С. 55-59.

9. Кучеренко Є. І. Геоінформаційні технології та фаззі-моделі в управлінні складними об’єктами / Є. І. Кучеренко, І. С. Глушенкова, С. О. Глушенков // Системы обработки информации, 2014. – № 6. – С. 46-50.

10. Кучеренко Е. И. Интеллектуальные технологии анализа пространственно распределенных объектов / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков // Збірник наукових праць Харківського університету Повітряних Сил, – 2015. – № 4. –С. 78-80.

11. Кучеренко Е. И. Нечеткое разбиение объектов на основе критериев плотности / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков // Радіоелектроніка, інформатика, управління. – 2016. – № 1. – С. 32-39.

Статті у збірниках наукових праць

1. Кучеренко Е. И. Информационная технология оценивания состояния сложных пространственно распределенных объектов / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова // Збірник наукових праць. ХУПС. – 2011. - № 1 (27). – С. 144-150.

2. Кучеренко Е. И. Расширение сетевых моделей на основе интеграции стохастических и нечетких графов / Е. И. Кучеренко, И. С. Глушенкова, С. А. Глушенков // Вісник Національного технічного університету "ХПІ". Серія : Механіко-технологічні системи та комплекси: зб. наук. пр. – 2015. – № 52(1161). – С. 28-31.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Индексы цитирований:Все/Начиная с 2012 г.

Статистика цитирования 48/20

h-индекс 5/3

i10-индекс 1/0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Мамонов К. А. Методологія оцінки нерухомості : навч. посібник : у 5 ч. Ч. 1. Оцінка сільськогосподарських земель / К. А. Мамонов, І. С. Глушенкова, Т. В. Анопрієнко; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ, 2014. – 174 с.

Навчально-методичні матеріали

=

Розроблені електронні навчальні курси