Гайко Юрій Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

ГАЙКО ЮРІЙ ІВАНОВИЧ

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри Міського будівництва Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, доцент, кандидат технічних наук, член-кореспондент Міжнародної академії наук екології та базпеки життєдіяльності (МАНЕБ).

Освіта

Інженер-будівельник, закінчив в 1980 році будівельний факультет Комунарського гірничо-металургійного інституту (КГМІ) по спеціальності "Промислове та цивільне будівництво".

Аспірантура кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ, 1982-1985 р.р.

Професійний досвід

1980-1982 - асистент кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1982-1985 - аспірант кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1985-1987 - асистент кафедри Технології будівельного виробництва та будівельних машин КГМІ;

1987-1991 - старший викладач кафедри Будівельного виробництва КГМІ;

1991-2014 - доцент кафедри Міського будівництва та господарства ДонДТУ;

2014- до сьогодення - доцент кафедри Міського будівництва ХНУМГ ім. О.М.Бекетова.

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Технология рекультивации нарушенных земель для возведения на них объектов строительства: диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук. Научная специальность 05.23.08 "Технология и организация строительства". Место защиты - Днепропетровский инженерно-строительный институт, 1987 год.

Адреса електронної пошти

Yurii.Haiko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

2019

Проблеми та перспективи розвитку житлової забудови в умовах комплексної реконструкції міста : монографія / [Ю. І. Гайко, Т. В. Жидкова, Т. М. Апатенко та ін.; за заг. ред. Ю. І. Гайка, Т. В. Жидкової] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 246 с. (С.100-178). Фіксований власний внесок Гайко Ю.І. – 32% або 79 сторінок (4 у.д.а.) https://eprints.kname.edu.ua/53203/1/2017%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%203%20%D0%9C%D0%9D%20%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20%D0%A4%D0%98%D0%9D%D0%98%D0%A8%20%D1%80%20.pdf

2021

Гайко Ю.І. Реновація промислової забудови та її адаптація до сучасного міського середовища : монографія / [Ю. І. Гайко, Є. Ю. Гнатченко, О. В. Завальний, Е. А. Шишкін; за заг. ред. Ю. І. Гайка, Е. А. Шишкіна] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 353 с. – ISBN 978-966-695-526-8. Фіксований власний внесок Гайко Ю.І. – 49% або 177 сторінок. https://eprints.kname.edu.ua/57691/1/2020%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%202%D0%9C%D0%9D%20%D0%9C%D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF%20.pdf

Статті у фахових виданнях

2014

1.Линник И.Э., Гайко Ю.И. Интеграция инновационного потенциала в сфере городской инженерной инфраструктуры как фактор стратегического развития региона // Сучасні проблеми архітектури і містобудівництва в умовах міжнародної інтеграції: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 27-28 листопада 2014 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В., Жмурко Ю.В., Вітченко Д.М. та ін.], – Х.: ХНУМГ, 2014. — С. 64-65.

2.Гайко Ю.И., Гнатченко Е.Ю. Формирование инновационной стратегии развития региона как основа реформирования жилищно-коммунального хозяйства // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.– 2014.— С. 40-41. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/158.

3.Гайко Ю.І. Стратегічні завдання державного та регіонального значення в умовах реформування містобудівного розвитку // Проблеми та перспективи функціонування будівельного комплексу в контексті забезпечення регіонального розвитку: Матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції. – Харк. нац. у-нт. міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, №3.–2014.— С. 8-10. http://ojs.kname.edu.ua/index.php/area/article/view/149/

2015

1.Гнатченко Є.Ю., Гайко Ю.І.Менеджмент маркетингової діяльності підприємства будівельної галузі // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове фахове видання). – Миколаїв, 2015. - № 4. – С. 331-334, ISSN (оnline): 2413-3965. http://global-national.in.ua/issue-4-2015/12-vipusk-4-berezen-2015-r/579-gnatchenko-e-yu-gajko-yu-i-menedzhment-marketingovoji-diyalnosti-pidpriemstva-budivelnoji-galuzi.

2.Гайко Г.І., Кравець В.Г., Булгаков В.П., Гайко Ю.І.. Транзитноорієнтована природничо-технічна геосистема «Геоурбаністика – інженерно-геологічне середовище» // Вісник Національного технічного університету України "Київський політехнічний інститут". Серія "Гірництво", 2015.– №29.– С.18-24. ISSN: 2079-5688. http://mining.kpi.ua/article/view/51956/55393.

2016

1. Гайко Ю.И., Шишкин Э.А. Комплексный подход к реновации промышленной застройки // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.84-85.

2. Шишкин Э.А., Гайко Ю.И. Рециклинг строительных отходов в условиях реконструкции городской застройки // Economics, science, education: integration and synergy: materials of international scientific and practical conference (Bratislava, 18-21 January 2016).: in 3 V. - V. 3 - K.: Publishing outfit «Centre of educational literature», 2016. - p.123-124.

3. Гайко Ю.І., Гнатченко Є.Ю. Стратегія інноваційного розвитку житлово-комунального господарства Харківської області // Глобальні та національні проблеми економіки (електронне наукове видання). – Миколаїв, 2016. - № 9. – С. 475-482, ISSN (Online): 2413-3965. http://global-national.in.ua/issue-9-2016/17-vipusk-9-lyutij-2016/1746-gajko-yu-i-gnatchenko-e-yu-strategiya-innovatsijnogo-rozvitku-zhitlovo-komunalnogo-gospodarstva-kharkivskoji-oblasti.

4. Гайко Ю.І., Завальний О.В., Шишкін Е.А., Курбатова О.О. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку інженерної інфраструктури м. Харкова // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Дьомін.– К., КНУБА, 2016.–Вип.42.– С.163-171, ISSN 2077-3455, http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/01/201642.pdf.

5. Семенов В.Т. Шишкін Е.А., Гайко Ю.І. Переробка будівельних відходів в умовах редевелопменту міських територій // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.. Куліков П.М.– К.: КНУБА, 2016.– Вип.8-9.– С.248-256. ISSN 978-617-7185-03-0. https://sites.google.com/site/arhviknuba/vipuski/vipusk-8-9-2016.

6. Практика інноваційних розробок у сфері територіально-просторового розвитку міст і регіонів: монографія / під заг. ред. В.Т. Семенова, І.Е. Линник; Харків. нац.. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2016.–300с., ISВN 978-966-695-389-9.

7.Завальний О.В. Гайко Ю.І. Організаційні можливості вищої технічної освіти в забезпеченні громадянського виховання студентів // Сучасні проблеми виховання молоді у вищому навчальному закладі: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції, Харків, 28-29 квітня 2016 р.; тези доповідей.– Харків: ХНУМГ , 2016. —С. 53-55, http://eprints.kname.edu.ua/44917/

2017

1.Гайко Ю.І. Основні принципи забезпечення екологічної безпеки міського середовища в умовах постіндустріального розвитку міст // Архітектура та екологія: Матеріали VIIІ Міжнар. науково-практичної. конф., Київ, 31 жовтня–01 листопада 2016 р.:–К.: НАУ, 2016. – С. 70-71.

2.Гайко Ю.І. Концептуальний підхід до розробки проектів редевелопменту промислової нерухомості // Проблеми архітектури та містобудівництва в умовах глобалізації: матеріали міжнар. наук.-техн. конф., Харків, 15-16 листопада 2016 р.: тези доповідей / [ред. кол.: Древаль І.В.(відповід. ред..), Гришина В.С., Коптєва Г.Л., Соловйова О.С. та ін.], – Х.: ХНУМГ , 2016. — С.59-60.

3.Шишкін Е.А., Гайко Ю.І., Завальний О.В. Проблеми та перспективи планування території новостворених територіальних громад на прикладі Старосалтівської об’єднаної територіальної громади // Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. М.М. Осєтрін – К., КНУБА, 2017.– Вип.63.– С.490-498, ISSN 2076-815Х. http://library.knuba.edu.ua/books/zbirniki/02/2017/201763.pdf.

4.Гайко Ю.І. Особливості використання системного підходу до попередження аварій об’єктів міського будівництва / Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін // Архітектурний вісник КНУБА: Наук.-вироб. збірник / Відповід. ред.. Куліков П.М.– Київ: КНУБА, 2017.– Вип.11-12.– С.399-409. ISSN 2519-8661, https://drive.google.com/file/d/0BwNhyYqY-tfpeGJ5OE4yTjNyaTg/view

2018

1. Семенов В.Т., Гайко Ю.І. Перспективи розвитку містобудівної освіти за спеціалізацією «Міське будівництво та господарство» // Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. Осєтрін М.М. – Київ: КНУБА, 2018.– Вип.66.– С.577-586, ISSN 2076-815Х. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MTP_2018_66_67

2. Гайко Ю.І. Особливості управління комплексною реконструкцією житлової забудови на сучасному етапі розвитку міст // Ю.І Гайко, Е.А Шишкін, Є.Ю.Гнатченко, В.В. Сливчук / Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. Осєтрін М.М. – Київ: КНУБА, 2018.– Вип.66.– С.90-99, ISSN 2076-815Х. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MTP_2018_66_11

3. Шишкін Е.А. Рециклінг будівельних відходів // Е.А Шишкін, Ю.І. Гайко, К.І. Вяткін, А.О. Чала / Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. Осєтрін М.М. – Київ: КНУБА, 2018.– Вип.66.– С.654-665, ISSN 2076-815Х. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=MTP_2018_66_77

2020

1. Шишкін Е.А. Методика реновації промислових об’єктів, розташованих на території міста // Е.А Шишкін, Ю.І. Гайко, К.І. Вяткін, А.М. Панкеєва / Містобудування та територіальне планування: Наук-техн. збірник / Відпов. ред. Осєтрін М.М. – Київ: КНУБА, 2020.– Вип.72. – С.288-303. https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiFtPjN56ruAhWNuIsKHUVrD4sQFjAAegQIAhAC&url=http%3A%2F%2Fmtp.knuba.edu.ua%2Farticle%2Fdownload%2F218796%2F218447&usg=AOvVaw1iUG9HWI1IJmB3MV5SBjw4

Статті у збірниках наукових праць

Гайко Ю.І. Інноваційні заходи архітектурно-екологічної реабілітації в процесі реновації промислових територій // Архітектура та екологія: Матеріали ІХ Міжнар. науково-практичної. конф., Київ, 31 жовтня–01 листопада 2018 р.:– К.: НАУ, 2018. – С. 68-69.

Гнатченко Є.Ю. Можливості залучення інвестицій в проекти будівництва міської нерухомості методом краудфандингу / Є.Ю.Гнатченко, Ю.І Гайко // Економічний розвиток держави, регіонів і підприємств. Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, 9-10 листопада 2018 року). – Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2018. — С.73-75. http://molodyvcheny.in.ua/ua/conf/eko/archive/766/

Мороз Ю.В. Актуальність реновації промислових територій і будівель / Ю.В. Мороз, Ю.І. Гайко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С.259-260. https://eprints.kname.edu.ua/50500/

Федорова О.І. Завдання і методи реновації промислової забудови сучасних міст / О.І. Федорова, Ю.І. Гайко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С.277-278. https://eprints.kname.edu.ua/50500/

Гулакова А.П. Зарубіжний досвід перепрофілювання силосів у цивільні об’єкти / А.П. Гулакова, Ю.І. Гайко // Перспективи розвитку територій: теорія і практика: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції здобувачів вищої освіти і молодих вчених, Харків, 22-23 листопада 2018 р. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – С.253-255. https://eprints.kname.edu.ua/50500/

Гнатченко Є.Ю. Економіко-математичне моделювання процесів проектного фінансування в девелопменті / Є.Ю. Гнатченко, Ю.І. Гайко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Херсон, ХДУ, 2018.– Вип.31.– С.198-202, ISSN 2307-8030. http://ej.journal.kspu.edu/index.php/ej/article/view/400

Гайко Ю.І. Екологічні аспекти реновації промислових територій / Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін, А.П. Гулакова // Сучасний рух науки: тези IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. — С.265-267. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/12/Zbirnik-tez-dopovidey-IV-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi.pdf

Шишкін Е.А. Сучасне місто / Е.А. Шишкін, Ю.І. Гайко, Д.С. Азізова // Сучасний рух науки: тези IV Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, м. Дніпро, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. — С.1524-1528. http://www.wayscience.com/wp-content/uploads/2018/12/Zbirnik-tez-dopovidey-IV-mizhnarodnoyi-naukovo-praktichnoyi-internet-konferentsiyi.pdf

Гнатченко Є.Ю. Еколого-містобудівна реновація промислових територій як інноваційний напрямок сталого розвитку міст / Є.Ю. Гнатченко, Ю.І Гайко // Сучасні тренди розвитку урбанізованих територій: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Харків, 22-24 травня 2019 р. – Харків, ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019, С.56-57. http://eprints.kname.edu.ua/52944/1/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F%202019-%2008-05-2019.pd f Гайко Ю.І. Екологічна реабілітація постпромислових територій сучасних міст / Ю.І Гайко, Е.А. Шишкін, А.О. Шередько // Енергоефективне місто ХXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р. – Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020, С.151-153. https://odaba.edu.ua/upload/files/Programa_Energoefektivne_misto.pdf

Шишкін Е.А. Підготовка фахівців із сертифікації енергетичної ефективності будівель у Харківському національному університеті міського господарства ім. О.М. Бекетова / Е.А. Шишкін, Ю.І Гайко, Є.О. Аксьонов // Енергоефективне місто ХXI століття: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Одеса, 15-16 жовтня 2020 р. – Одеса, Одеська державна академія будівництва та архітектури, 2020, С.181-183. https://odaba.edu.ua/upload/files/Programa_Energoefektivne_misto.pdf

Гайко Ю.І. Методи і прийоми перетворення промислових будівель в об’єкти громадського призначення / Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін, А.О. Осініна // Тренди та тенденції розвитку будівельної галузі: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Харків, 18-19листопада 2020р.– Харків: ХНУМГ, С.86-88.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

2020

E. Shyshkin. Basic methodical design stages of renovation of municipal industrial development / E. Shyshkin, K. Viatkin, Y. Haiko // IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 2020, 962(3), 032055, International Conference on Construction, Architecture and Technosphere Safety (ICCATS 2020) 6-12 September 2020, Sochi, Russia. https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/962/3/032055. (Scopus: https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57220588518).

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Підвищення кваліфікації. Курс дистанційного навчання Мoodle. 01.12.16 – 10.02.17 з отриманням сертифікату з оцінкою "відмінно".

Підвищення кваліфікації в проектній фірмі «Авуар» м. Харків 01.11.16 – 30.11.16.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Гайко Ю.И. Проектирование технологии земляных работ при застройке рекультивируемых территорий:учебное пособие / Ю.И. Гайко, В.П. Воронин.–. Киев: Учебно-метод. кабинет высшего образования Минобразования Украины, 1992.-112с., тираж 500 экз.

2. Гайко Ю.І. Проектування технології земляних робіт під час забудови рекультивованих територій: навчальний посібник / Ю.І. Гайко, В.П. Воронін.– Київ: НМК ВО,1993.-98с. Тираж 500 екз.

3. Проектування міських територій: підручник: у 2 ч. Ч.1 / [за. ред. В.Т. Семенова, І. Е. Линник; ] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 449 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»), ISBN 978-966-695-469-8 (Ч.1). https://eprints.kname.edu.ua/51991/1/2017%201%D0%9F%20%D1%87.1%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%80%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA.pdf

4. Проектування міських територій : підручник : [у 2 ч.] / [за. ред. І. Е. Линник, О. В. Завального] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – Ч.2 .– 544 с. (Серія «Міське будівництво та господарство»). (С.174-214). https://eprints.kname.edu.ua/55301/1/2018%201%D0%9F%20%D1%872.pdf

Навчально-методичні матеріали

1.Линник І.Е., Гайко Ю.І. Навчальна програма дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство».

2.Линник І.Е., Гайко Ю.І. Робоча програма дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» для студентів за напрямом підготовки 6.060101 «Будівництво» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство».

3.Методичні вказівки для виконання розрахунково-графічної роботи, практичних занять і самостійної роботи з навчальної дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 0601 «Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Е. Линник, Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 25 с.

4.Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах: конспект лекцій з дисципліни «Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах» (для студентів магістерської програми 1(5) курсу денної, заочної форм навчання та слухачів другої вищої освіти галузі знань 0601«Будівництво та архітектура» спеціальності 8.06010103 «Міське будівництво та господарство») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: І. Е. Линник, Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 36 с.

5.Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Ю. І. Гайко. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 21 с.

6.Гайко Ю. І. Конспект лекцій з дисципліни «Основи наукових досліджень» (для студентів 4 курсу денної і заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Міське будівництво та господарство»)) / Ю. І. Гайко; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 46 с.

7. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Енергореновація цивільних будівель» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія / Е.А Шишкін, Ю.І Гайко. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: Е.А Шишкін, Ю.І Гайко. – Харків: ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2019.–35 с. https://eprints.kname.edu.ua/54102/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2047%D0%9C%20pdf.pdf.

8. Методичні рекомендації для організації самостійної роботи, проведення практичних занять і виконання розрахунково-графічних робіт із навчальної дисципліни «Реновація промислових будівель» (для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 192–Будівництво та цивільна інженерія / Ю.І. Гайко, ЕА Шишкін. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова; уклад.: Ю.І. Гайко, Е.А. Шишкін.–Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019.–16 с. https://eprints.kname.edu.ua/54104/1/2019%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2053%D0%9C%20%D0%9C%D0%A3_%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%9E_18.pdf

Список дисциплін

Інженерна підготовка міських територій.

Інженерна підготовка в складних містобудівних умовах.

Оцінка міської нерухомості.

Інноваційні планувальні та конструктивні рішення сучасних будівель і споруд.

Проєктування та реконструкція громадських споруд.

Рекультивація та ревіталізація порушених ландшафтів.

Розроблені електронні навчальні курси

Основи наукових досліджень.