Гаврилова Олена Валентинівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Гаврилова Олена Валентинівна

Старший викладач

Освіта

Назва ЗВО, роки навчання.

  • напрям підготовки/спеціальність ; спеціалізація; кваліфікація. Диплом №….

Професійний досвід

Науковий ступень за спеціальністю …, вчене звання Посада назва Кафедри

Місце роботи

Назва посади назва кафедри Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова Харківський національний університет міського господарства іменя О.М. Бекетова, кафедра іноземних мов

Теми дисертацій

Тема дисертації: Дис... канд. наук: номер спеціальності / І. Б. Прізвище ; ЗВО. — Місто., рік. — с.: рис. — укp.

Електронна пошта

Olena.Havrylova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

  • Прізвище І. Б. Назва статті / І. Б. Прізвище // Назва : монографія / за заг. ред. І. Б. Прізвище. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки.

1. Гаврилова О.В. Контроль знань студентів. Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр академії. – Х.: УкрДАЗТ, 2015, с.29-30.

2. Гаврилова О.В. Основні підходи до викладення мов. Тези доповідей науково-методичної конференції кафедр академії. – Х.: УкрДУЗТ, 2017, с.9-10.

3. Гаврилова О.В. Мовні одиниці в творчості Василя Стуса. Комунікативний дискурс: наукова рецепція та стилістика перекладу: зб. матеріалів Всеукраїнської наук.-практ. конф., Київ, 15-16 березня, 2018р. – К.: Міленіум, 2018. – С. 16-17.

4. Gavrylova O., Zolotarevska L. Organization of students’ independent work in higher educational establishments. Batumi, Georgia, Volume II, December 13-14, 2018 1st International Scientific and Practical Conference «Imperatives of development of civil society in promoting national competitiveness», р. 269-272.

5. Гаврилова О.В., Золотаревська Л.І. Когнітивний підхід до викладення іноземних мов. ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «Сучасний рух науки». Сучасний рух науки: тези доп. IV міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, 6-7 грудня 2018 р. – Дніпро, 2018. – С. 246-249.

6. Gavrylova O., Zolotarevska L. Student’s individual work under the conditions of credit based modular learning. Thinking Globally – Teaching Locally: Books of Papers of the 2019 National TESOL-Ukraine Convention. – April 9-10, 2019 / Publishing House I.Ivanchenka, 2019 – p. 220-222.

7. Olena Havrylova INFORMATION-COMPUTER TECHNOLOGIES IN EDUCATIONAL PROCESS / INTELLECTUAL ECONOMICS, MANAGEMENT AND EDUCATION Proceedings of the 1st International Symposium. - Publishing House FABER Ltd-Veliko Tarnovo, Bulgaria, 2019. - р. 276-279.

Статті у фахових виданнях

1. Гаврилова О.В. Місце комп’ютерної термінології в українській мові // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 45. – С. 189-193.

2. Гаврилова О.В. Лексика мобільних телефонів в українській мові. // МОВА І КУЛЬТУРА. (Науковий журнал). – К.: Видавничий дім Дмитра Бураго, 2017. – Вип. 20. – Т. IV (189). С. 146-150.

3. Гаврилова О.В. Термінологія комп’ютерного програмного забезпечення. // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. пр./ за ред. проф. І. С. Попової. Дніпро: Ліра, 2017. Вип. 18. – С. 11-17.

4. Гаврилова О.В. Назви операційних систем як проблема сучасного термінознавства. // Наукові записки. – Випуск 165. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2018. – С. 344-349.

5. Гаврилова О.В. Процеси калькування в сучасній українській мові (на прикладах комп’ютерної лексики).// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb www.seanewdim.com с. 25-29

6. О. Гаврилова. Терміни комп’ютерної сфери в різних мовах: глобалізацій ні процеси.// Studia Ukrainica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2019, Zeszyt VII/1. C. 77-83.

7. Варава І.М., Гаврилова О.В. Навчання аналітичного читання на основі творів А.Конан-Дойля "Собака Баскервілів" і "Загублений світ". // Інноваційна педагогіка. (науковий журнал). - ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - 96-99.

8. Гаврилова О.В. Комп'ютерна лексика у професійному вживанні. // Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – С. 58-63.

9. Гаврилова О.В., Максименко Ю.С. Роль інформаційно-компʼютерних технологій у дистанційній освіті. / № 2 (2021): Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. – Запоріжжя, 2021. – С. 270-275.

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гаврилова О.В. Місце комп’ютерної термінології в українській мові // Лінгвістичні дослідження: Збірник наукових праць Харківського національного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. – Харків, 2017. – Вип. 45. – С. 189-193.

2. Гаврилова О.В. Процеси калькування в сучасній українській мові (на прикладах комп’ютерної лексики).// Science and Education a New Dimension. Philology, VI(45), Issue: 152, 2018 Feb www.seanewdim.com с. 25-29 

3. О. Гаврилова. Терміни комп’ютерної сфери в різних мовах: глобалізацій ні процеси.// Studia Ukrainica Posnaniensia. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznan 2019, Zeszyt VII/1. C. 77-83.

4. Варава І.М., Гаврилова О.В. Навчання аналітичного читання на основі творів А.Конан-Дойля "Собака Баскервілів" і "Загублений світ". // Інноваційна педагогіка. (науковий журнал). - ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій»: Видавничий дім «Гельветика», 2019. - 96-99.

5. Гаврилова О.В. Комп'ютерна лексика у професійному вживанні. // Наукові записки. – Випуск 187. – Серія: Філологічні науки – Кропивницький: Видавництво «КОД», 2020. – С. 58-63.

6. O.Tarabanovska, Ye. Moshtagh, M. Osinska, M. Ryzhenko, O.Havrylova. Adequacy and Equivalence of the Texts Translated via Machine Translation Systems. / Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 98, No 16 / 3337-3351 pp., Islamabad, PAKISTAN (Scopus)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

0

0

h-індекс

0

0

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

"Тема"
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує С

"Новітні методики у викладанні зарубіжної літератури для здобувачів філологічних факультетів"

Університет імені Альфреда Нобеля

Дніпро, Україна

08 січня 2020 р.

Назва документу
Свідоцтво про підвищення кваліфікації "СС" 201672/000002-20

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

  • Прізвище І. Б. Назва підручника : підручник / І. Б. Прізвище ; ЗВО. – Місто : «Видавництво», рік. – Сторінки. (Режим доступу: гіперпосилання , вільний).
  • Прізвище І. Б. Назва підручника...

1. Гаврилова О.В., Дикань О.В., Дикань В.В. Англійська мова для студентів-економістів: методичний посібник.- Х.: УкрДАЗТ, 2006. - 170 с.

2. Iноземна мова за професійним спрямуванням : навч. посіб. для студ. 1 курсу всіх спеціальностей університету / О. В. Анісенко, О. В. Гаврилова, Ю. С. Максименко, Т. В. Михайлова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім.О. М. Бекетова, 2021 – 131 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Гаврилова О.В. Методичні вказівки з навичок спілкування до розмовної теми «З історії залізниць» для 1 курсу всіх спеціальностей (англійська мова) / О.В. Гаврилова, Л.І. Золотаревська. – Х.: УкрДАЗТ, 20017.

2. Гаврилова О.В. Методичні вказівки для підготовки до модульного тестування з курсу «Ділова англійська мова» для магістрів (англійська мова) / О.В. Гаврилова, Л.І. Золотаревська. – Х.: УкрДАЗТ, 20017.

3. Гаврилова О.В. Методичні рекомендації до проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Ділова іноземна мова» (англійська мова) для студентів денної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавр усіх спеціальностей / О.В. Гаврилова, О.І.Ільєнко – Харків, ХНУМГ ім.. О.М.Бекетова, 2019 – 45 с.

4. Зубенко, С.О. и Гаврилова, О.В. (2020) Методичні рекомендації до практичної роботи з навчальної дисципліни «Ділова Іноземна Мова» (для студентів 1 курсу бакалаврського рівня вищої освіти усіх спеціальностей) (Англ. мовою).

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608