Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Гавриличенко Євгенія Вікторівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Гавриличенко Євгенія Вікторівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

методист навчально-методичного відділу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

кандидат економічних наук

доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, 2005 р., магістр з обліку і аудиту

Професійний досвід

Кандидат економічних наук за спеціальністю 08.00.05

Місце роботи

методист навчально-методичного відділу Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

експерт Національного агентства із забезпечення якості освіти

Теми дисертацій

Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону

Адреса електронної пошти

Evgeniya.Gavrilichenko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у фахових виданнях

1. Гавриличенко Є. В. Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунального комплексу / Є. В. Гавриличенко // Коммунальное хозяйство городов: науч.-техн. сб. – Киев: Техника, 2013. – Серия «Экономические науки». – Вып. 108. – С. 148–152

2. Гавриличенко Є. В. Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів / Є. В. Гавриличенко // Молодий вчений: наук. журн. – Херсон: «Гельветика», — 2015. — № 3. – С. 53–57

3. Гавриличенко Є. В. Оцінка рівня забезпеченості інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону [Електронний ресурс] / Є. В. Гавриличенко // Ефективна економіка: електрон. наук. фах. вид. –Дніпропетровськ : ДДАЕУ. – 2015. – № 2. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3826

4. Гавриличенко Є. В., Андренко О. А. Внутрішній аудит в Україні: еволюція, проблемні аспекти та перспективи розвитку. Інфраструктура ринку. 2021. №55. С. 183-188

5. Гавриличенко Є. В. Методичні засади проведення внутрішнього аудиту матеріально-виробничих запасів підприємства. Економіка та суспільство. 2021. No 27. URL: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/459.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Гавриличенко Є. В. Теоретико-методичні положення та особливості формування стейкхолдерів на підприємствах житлово-комунального господарства / Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна, К. А. Мамонов // Актуальні проблеми економіки: фах. економ. журн. – Київ : НАУ, – 2014. – № 8. – С. 127–135 Посилання Scopus

2. Larysa Hnylytska, Ievgeniia Gavrylychenko, Stepan Melnyk, Olena Illiashenko, Yevhenii Rudnichenko, Nataliia Havlovska. Optimization of Information Analytical Support for Assessing the Reliability of Counterparties from the Standpoint of Economic Security. TEM Journal. Vol.10. No.1. February 2021. Р. 994-1015 Посилання Scopus

3. Гавриличенко Є. В. Оцінка диференціації регіонів України за рівнем комфортності проживання / Є. В. Гавриличенко, О. Є. Соловйова // Бізнес Інформ: міжнар. наук. економ. журн. –Харківв : ХНЕУ. – 2013. – № 10. – C. 232–238

4. Гавриличенко Є. В., Андренко О. А. Теоретико-методичні засади формування механізму фінансового моніторингу житлово-комунальних підприємств Бізнес Інформ. 2021. №5. C. 266–272 [1]

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92798 від 09.10.2019, стаття "Заходи з управління житлово-комунальним господарством на основі узгодженості інтересів", автор Гавриличенко Є. В.

2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92797 від 09.10.2019, стаття "Проблема заборгованості в житлово-комунальному господарстві в контексті реформування галузі", автор Гавриличенко Є. В.

3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92796 від 09.10.2019, стаття "Кластеризація регіонів України за рівнем розвитку житлово-комунального комплексу", автор Гавриличенко Є. В.

4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92800 від 09.10.2019, дисертація на здобуття ступеня кандидата економічних наук "Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону", автор Гавриличенко Є. В.

5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір №92799 від 09.10.2019, автореферат дисертації на здобуття ступеня кандидата економічних наук "Організаційно-економічний механізм управління узгодженістю інтересів учасників житлово-комунального господарства регіону", автор Гавриличенко Є. В.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. ЦДН ХНУМГ ім. О.М. Бекетова «Теорія і практика роботи в Moodle». Свідоцтво державного зразка про підвищення кваліфікації № 12СПК 757312, від 17.05.10 р.

2. Сертифікований курс "Управленческий учет и планирование в прикладном решении 1С: Управление торговым предприятием 8 для Украины". Свідоцтво № 2110062422967, 2013 р.

3. Business English Certificate Preliminary, Cambridge English Language Assessment, Reference No.153UA0100037, 2015 р.

4. First Certificate sn English (Council of Europe Level B2), Cambridge Assessment English, Reference No.184UA0100018, 2018 р.

5. Institute for Competitive Intelligence, м. Франкфурт-на-Майні, Німеччина, за програмою “European Standards in Informational and Analytical Provision: Accounting, Economics and Financial & Economic Security” – (5 кредитів ECTS (150 годин)) з 27.09.2018 р. по 20.01.2019 р.

6. The Diploma in Internal Control № IC114478 (Institute of Professional Financial Managers), 2021 р.

7. The Diploma in Internal Auditor, № IA114746 (Institute of Professional Financial Managers), 2021 р.

8. The Professional Internal Auditor Diploma (DipPIA), № PIA114830 (Institute of Professional Financial Managers), 2021 р.

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Модели и методы принятия решений в анализе и аудите. Практикум – Учебно-методическое пособие для студентов заочного отделения специальности 7.050106 “Учет и аудит”. Составит. Мочалина З.Н., Гавриличенко Е.В., Шекшуев И.А. - Харьков: ХНАМГ, 2007 -169 с.

Навчально-методичні матеріали

1. Харламова О. В. Конспект лекцій з дисципліни «Облік і аудит» для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент і 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» / О. В. Харламова, Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 166 с.

2. Методичні вказівки до практичних занять, самостійної роботи і виконання контрольної роботи з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів 3 курсу за напрямом підготовки 6.030601 – Менеджмент та 4 курсу за напрямом підготовки 6.140103 – Туризм денної і заочної форм навчання освітньо- кваліфікаційного рівня «Бакалавр») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. В. Харламова, Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 50 с.

3. Методичні рекомендації до розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Облік і аудит» (для студентів денної і заочної форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Є. В. Гавриличенко, О. О. Конопліна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 19 с.

4. Гавриличенко Є. В. Внутрішній аудит : конспект лекцій для студентів денної і заочної форм навчання (для студентів денної і заочної форм навчання другого рівня (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Є. В. Гавриличенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. –164 с.

5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Внутрішній аудит» (для студентів денної та заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 071 – Облік і оподаткування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Є. В. Гавриличенко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 50 с.

Список дисциплін

Облік і аудит, Внутрішній аудит, Облік і аудит в зарубіжних країнах, Аудит в зарубіжних країнах, Біржова діяльність

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Облік і аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1559

Аудит в зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

1408

Біржова діяльність

Спеціаліст

Облік і аудит

Денна/Заочна

824

Облік у зарубіжних країнах

Бакалавр

Облік і аудит

Денна/Заочна

290