Вяткін Костянтин Ігорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАННІ

Прізвище, ім'я, по батькові

Вяткін Костянтин Ігорович

Вики.png

Посада, науковий ступінь

Доцент кафедри Міського будівництва, кандидат технічних наук

Освіта

Харківська національна академія міського господарства, магістр з відзнакою.

Досвід роботи

Робота на будівельних майданчиках: підсобний робітник, бригадир. Заступник директора по роботі з персоналом у будівельній фірмі " КАН". Технік по ремонту і обслуговуванню ПТКС в компанії "Альфа Пей Термінал". Голова Ревізійної комісії профкому студентів ХНУМГ імені О.М.Бекетова. Заступник директора в компанії "Альфа Пей Термінал". Аспірант кафедри Технологій будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Асистент кафедри Геоінформаційних систем, оцінки землі і нерухомого майна. Заступник декана факультету по роботі з іноземними студентами. Асистент кафедри технологій будівельного виробництва і будівельних матеріалів. Асистент кафедри Міського будівництва. Заступник відповідального секретаря приймальної комісії ХНУМГ імені О.М. Бекетова. Старший викладач кафедри Міського будівництва. Доцент кафедри Міського будівництва ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Місце роботи

Кафедра Міського будівництва ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Тема дисертації

Енергозберігаюча технологія портландцементу з використанням відходу переробки газового конденсату

Електронна адреса

vyatkin.k.i@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Вяткін К.І. Ефективність застосування в’яжучих поліфункціонального призначення та бетонів на їх основі для розвитку транспортної інфраструктури України / Т.Д. Рищенко, К.І. Вяткін // Наук.-техн. зб. «Комунальне господарст-во міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 2012. – Вип. 103. – С. 98-104.

Вяткин К.И. Использование вторичного сырья и отходов производства при изготовлении вяжущих материалов / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Вісник НТУ «ХПІ». – 2012. – Вип. 48 (945). – С. 157-162.

Вяткин К.И. Применение отходов нефтеперерабатывающей промыш-ленности в производстве строительных материалов / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 2013. – Вип. 109. – С. 33-37.

Вяткин К.И. Химические реакции и технологический процесс обжига портландцементного клинкера / Г.Н. Шабанова, К.И. Вяткин // Будівельні ма-теріали, вироби та санітарна техніка. – 2015. – № 56. – С. 40-45.

Вяткін К.І. Ресурсо- та енергозберігаючі технології виробництва порт-ландцементів / К.І. Вяткін // Науковий вісник будівництва. – 2015. – № 4 (82). – С. 118-122.

Vyatkin K.I. Analysis of the issue of oil industry waste and possible ways of its solution / K.I. Vyatkin, T.D. Ryshchenko // 2nd International Scientific Conference «European Applied Science: modern approaches in scientific research», February 18-19, 2013: Papers. – Stuttgart, 2013. – V. 3. – P. 86-88.

Вяткін К.І. Деякі аспекти оцінки землі в Україні / К.І. Вяткін // Євро-пейські стандарти економічного розвитку, оцінки, землеустрою та кадастру: шляхи їх реалізації в Україні: міжнар. наук.-практ. конф, 26-27 бер. 2015 р.: тези доп. – Харків, 2015. – С. 108.

Вяткін К.І. Екологічні проблеми утилізації продуктів нафтопереробки / К.І. Вяткін // Ресурс і безпека експлуатації конструкцій, будівель та споруд: VII міжнар. наук. конф., 20-21 жовт. 2015 р.: тези доп. – Харків, 2015. – С. 25-27.

Вяткин К.И. Использование отходов газовой промышленности в про-из-водстве портландцемента / [Г.Н. Шабанова, В.П. Сопов, М.А. Власова, К.И. Вяткин] // Эффективные технические решения в строительстве с использо-ванием бетонов нового поколения: Междунар. научн.-практ. конф., 28-29 окт. 2015 г.: матер. конф. – Харьков, 2015. – С. 137-142.

Вяткін К.І.The study of land management and geographic information support of municipal building in Ukraine Журнал «Технологічний аудит та резерви виробництва», Харків №1/4 (33), березень 2017. - с. 24 -28

Вяткін К.І. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському та регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 134 квітень 2017. - с. 58 -64

Вяткін К.І. Аналіз можливостей розвитку об’єднаних територіальних громад на прикладі старосалтівської отг: містобудівельний аспект Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», № 65. Київ , грудень 2017. – с. 484-496

Вяткін К.І. Вплив урбанізації на розвиток соціуму Науково-технічний збірник Харківський національний університет будівництва та архітектури, Харків 2018, Т 93, № 3, с. 172 – 180

Вяткін К.І. Методи реконструкції рекреаційних зон великих міст Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 7 (146) 2018 грудень 2018. – с. 275 -281

Вяткін К.І. Державні механізми управління безпекою туристів Науковий вісник Полісся - Чернігів: ЧНТУ, 2019. - № 4 (16). – 104, (2с) – с. 39-46

Вяткін К.І. Аналіз структурних елементів містобудівних систем та їх функціонального призначення // Вяткін К.І. // Сучасні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. Збірник / відпов. ред. М.М. Дьомін. – К; КНУБА, 2020

Вяткін К.І. Методика реновації промислових об’єктів розташованих на території міста // К.І. Вяткін, Е. А. Шишкін, Ю. І. Гайко, А. М.Панкеєва // Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ - 2020. - Вип. 72. - С. 288-303

Вяткін К.І. Нормативно-законодавчі основи територіального розвитку // Науково-технічний збірник КНУБА «Містобудування та територіальне планування», Київ - 2020. - Вип. 72. - С. 30-40

Статті у фахових виданнях

Вяткін К.І. Системи мобільного лазерного сканування в геоінформаційних технологіях/ Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 132/2016, сс.121-126.

Вяткін К.І. ГІС-забезпечення у раціональному використанні земельних ресурсів міської забудови Збірник наукових праць ХНУБА. – Харків, № 4 том 86, 2016 сс. 283 - 286

Вяткін К.І. Дослідження формування та використання водних ресурсів на міському і регіональному рівнях із застосуванням геоінформаційних систем / Наук.-техн. зб. «Комунальне господарство міст». Серія: Технічні науки та архітектура. – 133 / 2017

  • Вяткін К. І. Теоретико-методичні підходи до визначення поняття моніторингу земель / К. І. Вяткін, Н. В. Мороз, Р. С. В’яткін, Е. А. Шишкін // Комунальне господарство МІСТ: наук.-техн. вісник. – Вип. 146, Том 7: Серія: Технічні науки та архітектура. – Харків, 2018. – С. 281–288. SSN 2522-1809 (Print); ISSN2522-1817 (Online). DOI10.33042/2522-1809-2018-7-146-281-285
  • Вяткін К.І. Дослідження рівня благоустрою територій житлових будинків (на прикладі 522-го мікрорайону м. Харкова) / Е. А. Шишкін, О. В. Завальний, Т. О. Черноносова, К. І. Вяткін // Сучасні технології та методи розрахунків у будівництві : збірник наук. праць – Вип. 12. – Луцьк : ЛНТУ, 2019. – С. 246–256. ISSN 2410-6208. doi:10.36910/6775-2410-6208-2019-2(12)-30
  • Вяткін К. І. Алгоритми побудови інформаційних систем в умовах субурбанізаційного розвитку / К. І. Вяткін, О. С. Камєнєв, А. М. Панкеєва, Е. А. Шишкін, Р. С. В’яткін, Н. В. Мороз // Комунальне господарство МІСТ : наук.-техн. вісник. – Вип. 154, Том 1 : Серія : Технічні науки та архітектура. – Харків : ХНУМГ, 2020. – С. 211–215. ISSN (print) 2522–1809. ISSN (online) 2522–1817. DOI 10.33042/2522-1809-2020-1-154-211-215
  • Вяткін К. І. Приміська зона як елемент урбаністичної системи // Науково-технічний збірник «Комунальне господарство міст» ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, Харків № 3 (156)’ липень 2020. – с.135-139
  • Вяткін К.І. Територіально-просторова організація містобудівних систем: фактори впливу // К.І. Вяткін // Містобудування та територіальне планування : Наук.-техн. збірник / Головн. ред. М.М. Дьомін. - К., КНУБА, 2021. - Вип. 76. - 326 с. - с. 37-48


Статті у збірниках наукових праць

Вяткін К.І. Геоінформаційні технології для транспортної галузі міського будівництва Зб. наук. праць НТУ. – Луцьк, 2016 [ Index Copernicus]

  • Вяткін К. І. Роль моніторингу земель у будівництві : теорія та перспективи впровадження / К. І. Вяткін, Е. А. Шишкін, Р. С. В’яткін, Н. В. Мороз, А. М. Панкеєва // Перспективи розвитку технічних наук у країнах ЄС та в Україні : міжнар. наук.-практ. конф., – м. Влоцлавек, Респупбліка Польща, 21–22 грудня 2018 р. – С. 22–26.
  • Вяткін К.І. Модель планування території новостворених об’єднаних територіальних громад / Е. А. Шишкін, К. І. Вяткін, В. В. Івасенко, А. М. Панкеєва, А. П. Гулакова // 10th International Scientific Conference “Science progress in European countries : new concepts and modern solutions”: Papers of the 10th International Scientific Conference. October 25, 2019, Stuttgart, Germany. pр. 84–92. ISBN 978-3-944375-22-9
  •  Методика реновації промислових об’єктів розташованих на території міста / Шишкін Е.А., Гайко Ю.І., Вяткін К.І., Панкеєва А.М. // Містобудування та територіальне планування : наук.-техн. зб. / Київ. нац. ун-т буд-ва та архіт. – Київ : КНУБА, 2020. – Вип. 72. – С. 288-303.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Вяткин К.И. Разработка технологии портландцемента с применением отхода шлампереработки газового конденсата / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Восточно-европейский журнал передовых технологий. – 2015. – № 6/6 (78). – С. 16-21.

Вяткин К.И. Обоснование возможности использования газошламов с целью повышения энергоэффективности портландцемента / Т.Д. Рыщенко, К.И. Вяткин // Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – 2015. – Вип. 157. – С. 39-43.

Вяткін К.І. Аналіз створення і ведення міського будівельного кадастру населених пунктів України Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 165 / 2016. сс. 178 – 183 [ Index Copernicus]

Вяткін К.І. Геоінформаційні системи в землеустрої: напрями, особливості та практика застосування в міському середовищі Зб. наук. праць УкрДУЗТ. – Харків, випуск 166 / 2016. сс. 60 – 68 [ Index Copernicus]

Вяткін К.І. Дослідження земельного адміністрування та геоінформаційного забезпечення міського будівництва України технологический аудит и резервы производства №1/4(33) 2017 сс. 24-29 [ Scopus, Index Copernicus та інш.]

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?user=UXbKxEkAAAAJ&hl=ru&oi=sra

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

THE STUDY OF LAND MANAGEMENT AND GEOGRAPHIC INFORMATION SUPPORT OF MUNICIPAL BUILDING IN UKRAINE Modern metods, innovashions, and exsperiance of practical aplication in the field of technical sciences \\ Radom, Republic of Poland december 27-28, 2017

Гіс-забезпечення міського будівництва та територіального планування The development of technical sciences: Problems and solutions: Conference Proceedings, April 27-28, 2018. Brno, the Czeh Republik

Роль моніторингу земель у будівництві: теорія та перспективи впровадження «Перспективи розвитку технічних наук у країнах ЄС та в Україні» м. Влоцлавек, республіка Польща (21–22 грудня 2018 р.)

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

В'яткін Роман Сергійович, аспірант 2-го року навчання Тема дисертаційного дослідження «Інформаційно-аналітичне забезпечення моніторингу земель промислового призначення» Науковий керівник Вяткін К. І., к. т. н., доцент

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

15.06.2016/30.06.2016 - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, підвищів кваліфікацію по курсу "Організація і управління діяльністю ОСББ"

14.02.2017 - Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова, "Теорія і практика роботи в Moodle"

Отримання грантів, премій, стипендій

Стипендіат Обласної профспілки працівників освіти і науки України з 2010 по 2014 роки

Стипендіат Президента України з 2012 по 2014 роки

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Вяткін К.І. Особливості геоінформаційного моделювання, земельного адміністрування та оцінки міського середовища / [К.А. Мамонов, А.Є. Ачкасов, О.В. Димченко, Є.І. Кучеренко, К.О. Метешкін, Г.П. Підгрушний, О.С. Славін-ська, В.І. Торкатюк, В.Д. Шипулін, Л.М. Шутенко, І.С. Глушенкова, В.О. Мак-сименко, В.О. Пеньков, О.Є. Поморцева, Д.О. Пруненко, І.С. Творошенко, К.В. Доля, Т.В. Анопрієнко, О.В. Пиркова, Ю.Б. Радзінська, Д.В. Шаульський, К.І. Вяткін, С.О. Глушенков, Є.В. Грицьков, О.О. Конопліна, О.І. Угоднікова] // Монографія. – Харків: ФОП Панов А.М., 2015. – 250 с.

Вяткін К.І.Геоінформаційне забезпечення міського будівельного кадастру Земельне адміністрування: особливості формування та сучасні технології реалізації монографія / за заг. ред. К. А. Мамонова : ХНУМГ імені О. М. Бекетова. – Х.; ФОП Мезіна В.В., 2018. – 356 с., с. 97-108

Вяткін К.І. Вплив урбанізації на розвиток соціуму Територіальний розвиток: будівельні аспекти: монографія/С.Г. Нестеренко, Т.В. Анопрієнко, К.І. Вяткін, Л.М. Шутенко та ін.; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 268 с., с. 91-105

Вяткін К.І. Методи управління земельними ресурсами Земельне адміністрування: сучасний стан та перспективи. монографія/ К.А. Мамонов, В.О. Пеньков, К.І. Вяткін, С.Г. Нестеренко та ін.; Харківський національний університет міського господарства ім. О.М. Бекетова. Харків: ФОП Панов А.М., 2019. 344 с., с. 266-270

Навчально-методичні матеріали

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд Конспект лекцій для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / К. І. Вяткін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 100 с.

Енергореновація цивільних будівель Конспект лекцій длястудентів денної та заочної форм галузі знань 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Е. А. Шишкін, К. І. Вяткін ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 30 с.

Архітектура будівель і споруд Конспект лекцій для студентів 1 курсу прискореного навчання, 2 курсу денної, заочної форми навчання за напрямом підготовки 19 – Архітектура та будівництво, спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія / Н.В. Мороз, К.І. Вяткін «Архітектура будівель і споруд» Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова:– Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 100 с

Список дисциплін

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд; Оцінка міської нерухомості; Планування міст і транспорт; Проектування в системі AutoCAD, ArchiCAD

Розроблені електронні навчальні курси

Проектування та реконструкція дорожньо-транспортних споруд