Вотінов Максим Алекович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вотінов Максим Алекович

ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вотінов Максим Алекович

Посада

доцент із обов'язками завідувача кафедри основ архітектурного проектування

Освіта

Житлово-комунальний технікум Харківської Національної Академії Міського Господарства, 2001-2005. Зелене будівництво і садово-паркове господарство", технік зеленого будівництва. Диплом № 25932203

Харківський Національний Університет Міського Господарства імені О.М. Бекетова, 2005-2010. Архітектура/містобудування, магістр архітектури. Диплом № 38443330

Професійний досвід

Кандидат архітектури за спеціальністю "Теорія архітектури, реставрація пам'яток архітектури", доцент

Місце роботи

Доцент кафедри основ архітектурного проєктування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

"Еволюція формування відкритих архітектурних просторів центру крупнішого міста (на прикладі Харкова)" : 18.00.01 / М. А. Вотінов ; ХНУБА. — Харків., 2012. — 20 с.

Електронна пошта

Maksym.Votinov@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Крижановская Н.Я. Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины (на примере города Харькова): монография / Н.Я. Крижановская, М.А. Воти-нов; Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2016. – 186 с. 2. Вотинов М.А. Реновация и гуманизация общественных пространств в городской среде: монография / М.А. Вотинов ; Харьк. нац. ун-т. гор. хоз-ва им. А.Н. Бекетова. – Х.: ХНУГХ, 2015. – 153 с. 3. Крижановская Н.Я. Формирование открытых архитектурных про-странств в городской среде: монография / Н.Я. Крижановская, М.А. Воти-нов. – Белгород: Изд-во БГТУ, 2012. – 158 с. 4. Вотінов М.А. Перспективні тенденції формування низьковуглецевих міст // Креативний урбанізм: до століття містобудівної освіти у Львівській полі-техніці. монографія: За заг. ред. Б. С. Черкеса та Г. П. Петришин. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. – С. 173-177, 212 5. Вотінов М.А. Гуманізація ландшафтно-рекреаційної інфраструктури най-значнішого міста / «Українсько-польські архітектурні візії: погляд крізь часи та епохи»: [монографія] / - редкол.: В.М. Бабаєв (голова), Н.В. Бібік, Л.М. Жванко та ін. / Колективне видання. Харків : Золоті сторінки, 2016. – С. 231-239 6. Вотінов М. А. Інноваційні прийоми формування інтерактивних будівель і споруд у міському середовищі : монографія / М. А. Вотінов, О. В. Смірнова; Харк. нац. ун-т. міськ. гос-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2019. – 112 с. 7. Вотінов М. А., Чубарова Д. С. Специфіка та перспективні тенденції формування архітектурного середовища паркінгів в міському середовищі. Development of modern science: the experience of Europen countries and prospects for Ukraine: monograph / edited by authors. – 3rd ed. – Riga, Latvia: “Baltija Publishing”, 2019. – 662 p. / P. 617-640 8. Votinov M. A., Smirnova O. V. Eco-oriented architectural environment is the basis of the modern city's humanization. Engineering sciences: development prospects in countries of Europe at the beginning of the third millennium: Collective monograph. Volume 1. Riga : Izdevnieciba “Baltija Publishing”, 2018. 464 p. / P. 64-89


Статті у фахових виданнях

9. Вотинов М.А. Приемы гуманизации промышленных территорий с со-хранением производственной функции. / М.А. Вотинов // Архітектурний вісник КНУБА. - 2014. - Вип. 3. - С. 198-206. 10. Вотінов М.А. Основные направления гуманизации промышленных объ-ектов в городской среде. / М.А. Вотинов // Вісник Донбаської національної академії будівництва і архітектури. - 2014. - Вип. 2. - С. 114-119. 11. Вотінов М.А. Общественные пространства как объекты гуманизации городской среды. / М.А. Вотинов // Проблемы теории и истории архитекту-ры Украины. Сборник научных трудов. – Одесса, ОГАСА 2013. – № 13 – С. 222-227. 12. Вотінов М.А. Типология общественных пространств и характеристика их гуманизации. / М.А. Вотинов // Проблемы теории и истории архитекту-ры Украины. Сборник научних трудов. – Одесса, ОГАСА 2014. – № 14 – С. 103-109. 13. Вотінов М.А. Основные критерии регенерации городской среды. / М.А. Вотинов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 2 – С. 67- 69. 14. Крижановська Н.Я. Анализ формирования архитектурно-ландшафтной среды площади Свободы в городе Харькове. / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць. – Х.: ХДАДМ, 2012. – № 6 – С. 86-88. 15. Вотінов М.А. Социально-градостроительные предпосылки реновации общественных пространств в городской среде. / М.А. Вотинов // Комуналь-не господарство міст. Науково-технічний збірник. – Х.: ХНАМГ, 2013. – № 107 – С. 542-547. 16. Вотінов М.А. Предпосылки гуманизации промышленных территорий в крупнейших городах Украины. / М.А. Вотинов // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2013. – № 112 – С. 161-166. 17. Вотінов М.А. Формирование городских агломераций в новых социаль-но-экономических условиях Украины. / М.А. Вотинов // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУБА, 2012. – № 71 – С. 68-74. 18. Крижановська Н.Я. Городские площади как объекты реновации город-ской среды. / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов // Науковий вісник будів-ництва. – Х.: ХНУБА, 2012. – № 71 – С. 59-64. 19. Вотінов М.А. Формирование в городской среде ландшафтных объектов на искусственных основаниях. / М.А. Вотинов // Науковий вісник будівни-цтва. – Х.: ХНУБА, 2012. – № 73 – С. 78-85. 20. Вотінов М.А. Низкоуглеродные города как объекты гуманизации го-родской среды / М.А. Вотинов // Науковий вісник будівництва. – Х.: ХНУ-БА, 2014. – С. 53-58; 21. Вотінов М.А. Специфика формирования эко-ноосферного устойчивого города/ М.А. Вотинов // Містобудування та територіальне планування: На-ук-техн. збірник. – К., КНУБА, 2014. – Вип. 53. – С. 27-33; 22. Вотінов М.А. Пешеходные улицы и пешеходные зоны как объекты гу-манизации городской среды/ М.А. Вотинов // Традиції та новації у вищій архітектурно-художній освіті. Збірка наукових праць. – Х.: ХДАДМ, 2015. – № 1 – С. 83-87. 23. Вотінов М.А. Природный потенциал города как средство гуманизации среды его жизнедеятельности/ М.А. Вотинов // Комунальне господарство міст. Науково-технічний збірник. – Х.: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014. – № 118 – С. 129-133. 24. Вотінов М.А. Гуманизация предметно-пространственной среды центра крупнейшего города / М.А. Вотинов // Проблемы теории и истории архи-тектуры Украины. Сборник научных трудов. Одесса, ОГАСА 2015. – № 15 – С. 138-144. 25. Вотінов М. А. Концепція гуманізації архітектурно-містобудівної інфра-структури найзначніших міст в Україні / М. А. Вотінов // Вісник Націона-льного університету «Львівська політехніка». Серія: Архітектура. – 2016. – № 856. – С. 106–113. – Бібліографія: 9 назв. 26. Вотінов М.А. Принципы гуманизации архитектурно-градостроительной инфраструктуры в крупнейших городах Украины / М. А. Вотинов // Сучас-ні проблеми архітектури та містобудування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2016. – Вип. 46. – С. 43-48 27. Вотінов М. А. Перспективні тенденції гуманізації транспортно-пішохідної інфраструктури міста із застосуванням інноваційних видів тра-нспорту / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов // Містобудування та терито-ріальне планування: Наук.-техн. збірник / Відпов. ред. М. М. Дьомін. – К., КНУБА, 2018. – C. 313-320. 28. Вотінов М. А. Паркінги як об’єкти гуманізації міського середовища / М. А. Вотінов, Д. С. Чубарова // Сучасні проблеми архітектури та містобу-дування. / Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. – Київ: КНУБА, – 2019. – Вип. 53. – С. 116-126.

Статті у збірниках наукових праць

29. Вотинов М.А. Современные приемы формирования общественных про-странств в исторической среде города/ М.А. Вотинов // Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова». – Белгород, Б.:БГТУ, 2013. – № 5 – С. 11-14. 30. Вотинов М.А. Особенности формирования общественных пространств в городской среде/ М.А. Вотинов // Научно-теоретический журнал «Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова». – Белгород, Б.:БГТУ, 2014. – № 4 – С. 36-40. 31. Kryzhanovskaya N.Y. Transformation of industrial facilities as a priority direction of urban environments humanization / N. Y. Kryzhanovskaya, М. А. Votinov // Przemysl, Poland. – Nauka i studia, 2017. – NR 4 (165) – S. 87-92. 32. Крижановская Н.Я. Проблемы экологии городской среды в Украине. / Н.Я. Крижановская, М.А. Вотинов// Современные информационные техно-логии, технические науки, строительство и архитектура, математика. Научно-теоретический и практический журнал «ОРАЛДЫН ГЫЛЫМ ЖАР-ШЫСЫ», Казахстан. – № 9 (140) 2015. – С. 79-84. 33. Вотинов М.А. Гуманизация транспортно-пешеходной инфраструктуры в крупнейших городах Украины. / М.А. Вотинов // – Сборник научных тру-дов «International scientific journal», 2016. – № 2. – С. 7-10. 34. Votinov М., Smirnova О. Innovative buildings and structures as a means of humanization of urban space / М. Votinov, О. Smirnova // Wydział Budownictwa i Architektury. – Lublin, Politechnika Lubelska, 2017. – 16 (3) – Р. 37-43 (Index Сореrnicus) 35. Kryzhanovskaya N. Y. Eco-oriented architecture of residential complexes as a mean of humanization of the living environment / N. Y. Kryzhanovskaya, М. А. Votinov, O. V. Smirnova // Przemysl, Poland. – Nauka i studia, 2018. – NR 3 (183) – S. 47-54.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

36. Maksym A. Votinov, Olga V. Smirnova, Sofya S. Bronnikova and Daria S. Chubarova, The Development of Innovative Buildings in the Urban Environ-ment, International Journal of Civil Engineering and Technology, 10(03), 2019, pp. 390–402 (Scopus) 37. Votinov, M.; Smirnova, O.: Eco-oriented architecture as a means of creating a sustainable urban environment, Electronic Journal of the Faculty of Civil Engi-neering Osijek-e-GFOS, 2019, 18, pp. 1-11, https://doi.org/10.13167/2019.18.1 (WOS)

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

-

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

65

52

h-індекс

5

4

i10-індекс

3

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Чубарова Дар'я Сергіївна

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Вказати тематику

Назва закладу

місто, країна

дата, рік.

Назва документу

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Назва

Назва закладу

Місто, Країна

Дата

Назва документу, №

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Крижановська Н. Я. Основи ландшафтної архітектури та дизайну. Підручник / Н. Я. Крижановська, М. А. Вотінов, О. В. Смірнова ; Харків. нац. ун-т міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 348 с.

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вступ до гостинності

Бакалавр

Менеджмент

Денна/Заочна

608