Вороніна Олена Олегівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вороніна Олена Олегівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

Вороніна Олена Олегівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент, к.е.н., доцент кафедри економічної теорії та міжнародної економіки Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківський національний університет ім. В.Н.Каразіна 2003-2008

Cпеціальність "Фінанси", кваліфікація: "Магістр з фінансів". Диплом з відзнакою

Професійний досвід

13 років

Місце роботи

Кафедра економічної теорії Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Організаційно-економічні засади розвитку регіональної системи медичного страхування

Адреса електронної пошти

Voronina.Olena@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Аналіз динаміки фондового ринку під час пандемії COVID-19 Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2021 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 58-59 (205 с.) https://eprints.kname.edu.ua/58247/1/Збірник_2021-17-19.pdf

Сучасні проблеми організації міжнародних розрахунків в Україні Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія, методологія, практика: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Одеса, 30-31 липня, 2021 р.

Світові тенденції розвитку кріптовалют Нові виклики та актуальні проблеми розвитку світового господарства: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., Харків, 1–28 лютого 2021 р. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 116-118 (205 с.) https://eprints.kname.edu.ua/58247/1/Збірник_2021-17-19.pdf

Статті у фахових виданнях

Фінансовий моніторинг в системі стратегічного управління підприємтсвом. https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-6-265-269

Досвід функціонування вільних економічних зон в Україні та перспективи їх подальшого розвитку https://eprints.oa.edu.ua/7636/1/7.pdf

IPO як спосіб підвищення конкурентоспроможності компанії на міжнародних ринках капіталу https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi784f8pcX0AhVyoosKHfvoDJYQFnoECAUQAQ&url=https%3A%2F%2Fjournals.oa.edu.ua%2FEconomy%2Farticle%2Fdownload%2F2719%2F2487%2F4965&usg=AOvVaw33LMOKF_X3nMqOWUQcbOxP

Світові тренди інтелектуалізації економіки в системі забезпечення підвищення міжнародної конкурентоспроможності Комунальне господарство міст. Series: Economic science. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. № 5 (158). – С. 72-78. Фаховий, Index Copernicus (Б), 0,84 д.а. DOI 10.33042/2522-1809-2020-5-158-72-78 https://eprints.kname.edu.ua/57664/1/5663-Текст статті-11954-1-10-20201011.pdf

Теоретико-методичні аспекти стратегічного управління підприємствами туристичної індустрії Наукові записки Національного університету «Острозька академія». Серія «Економіка» : науковий журнал. Острог : Вид-во НаУОА, березень 2021. № 20(48). С. 76–81.

Вплив динаміки валютного курсу на зовнішноьекономічні операції підприємств України. Ефективна економіка. 2021. № 8. http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=9152

Статті у збірниках наукових праць

Evolution of modernization and transition to new values and development goals. International Journal of Engineering Technologies and Management Research. 2018. Vol. 5, Iss. 5 (May). P. 113-123

Теоретичні засади прийняття управлінських рішень щодо зміцнення фінансової стійкості страхових компаній України Підрозділ 2.9 / Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / Кол. Авторів. Харків: «Друкарня Мадрид». 2021. 333с. (C. 265-278, 1 д.а.)

Фінансова децентралізація як фактор стимулювання соціально-екномічного рзвитку регіонів України: монографія Підрозділ 2.1 / Модернізація економічної політики держави в умовах децентралізації : монографія / О. В. Бервено, В. П. Решетило, І. А. Островський та ін. ; за ред. Ю. В. Федотової, А. О. Москвіної ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – С. 39-50. (1 д.а.) (186 с.)

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Сучасні аспекти антикризового фінансового управління промисловими підприємтсвами http://fkd.org.ua/article/view/190828

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

City: Kyiv, ECL Exam Centre «Universal Task», Date: 21.06.2018, Candidate number 000100299, Certificate of attainment in modern languages, level B2


Higher School of Social and Economic in Przeworsh, Poland “Modern teaching methods in economics on the EU educational market” 8.01.2019 -8.04.2019 Сертифікат № IFC- WSSG/WK/2019-285, 6 кредитів (180 годин)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Міжнародний кредит як економічна категорія / О.О. Вороніна // Міжнародна економіка : навч. посібник / За заг. ред. д.е.н., доц. О. В. Бервено; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНАМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. - 285 с.

Навчально-методичні матеріали

Вороніна О.О.Організація, техніка підготовки та виконання зовнішньоекономічних контрактів: тексти лекцій для студентів спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування / О.О. Вороніна, А.О. Москвіна.. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 155 с

Методичні вказівки до організації самостійної роботи, практичних занять з дисципліни «Митне та валютне регулювання» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 051 – Економіка, 071 – Облік і оподаткування, 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Наумов, А. О. Москвіна, О. О. Вороніна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 40 с.

Вороніна О.О.Міжнародні валютно-кредитні відносини: тексти лекцій з для студентів 3 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей – 076 Підприємство, торгівля і біржова діяльність / О.О. Вороніна, А.О. Москвіна, М.С. Наумов. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 155 с.

Вороніна О.О., Москвіна. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи практичних занять та виконання контрольних робіт з дисципліни «Міжнародні валютно-кредитні відносини» (для студентів 3 курсу денної і заочної форми навчання спеціальності 076 ‒ Підприємництво, торгівля і біржова діяльність) / О.О. Вороніна, А.О. Москвіна.Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2021. - 50 с.

Список дисциплін

Основи основи економічної теорії (Макроекономіка)

Економічна теорія (Мікроекономіка)

Міжнародні валютно-фінансові і кредитні відносини

Міжнародні розрахунки

Кредитно-розрахункові інструменти міжнародного бізнесу та міжнародні державні інвестиці

Розроблені електронні навчальні курси

Кредитно-розрахункові інструменти міжнародного бізнесу та міжнародні державні інвестиці https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1228

Міжнародні розрахунки https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=1223

Сучасні особливості міжнародних кредитно-фінансових відносин https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=2254