Вороновська Лариса Петрівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вороновська Лариса Петрівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, кандидат педагогічних наук

Освіта

Харківський державний університет, 1988 - 1993 рр.

Професійний досвід

1993 - 2000 рр. - викладач кафедри природничих наук факультету підготовки іноземних студентів Харківського державного університету;

2000 - 2001 рр. - викладач підготовчих курсів факультету довузівської підготовки Харківської академії міського господарства;

2001 - 2016 рр. - старший викладач кафедри вищої математика Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

2016 - і по теперишній час доцент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Місце роботи

Доцент кафедри вищої математики Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства: Дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.П. Вороновська; Приватний вищий навчальний заклад "Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля"

Адреса електронної пошти

Larysa.Voronovska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 •   Вороновська Л. П. Комунікативна мобільність особистості як психолого-педагогічна проблема / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2014. – Вип. 39 (92). – С. 119–124.
 •   Вороновська Л. П. Професійна мобільність фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2015. – Вип. 41 (94). – С. 83–89.
 •   Вороновська Л. П. Педагогічні умови формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка і психологія : зб. наук. праць (Харк. нац. пед. ун-т імені Г. С. Сковороди) ; за заг. ред. акад. І. Ф. Прокопенка. – Харків : Смугаста типографія, 2015. – Вип.51. – С. 143–151.
 •   Вороновська Л. П. Роль активізації особистих комунікативних зв’язків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології : зб. наук. праць / редкол. : А. А. Сбруєва (голов. ред.) та ін. – Суми : СумДПУ імені А. С. Макаренка, 2015. – Вип. 7 (51). – С. 3–9.
 •   Вороновська Л. П. Актуалізація сучасної моделі майбутньої професії у процесі формування професійної мобільності студентів / Л. П. Вороновська // Актуальні проблеми державного управління, педагогіки та психології : зб. наук. праць (ХНТУ) ; редкол. : В. Г. Бутенко (голов. ред.) та ін. – Херсон : ПП «Олді-плюс», 2015. – Вип. 1 (12). – С. 11–14.
 •   Вороновська Л. П. Сприяння ситуаціям відповідального вибору студентами траєкторії професійної реалізації / Л. П. Вороновська // Вісн. Черкас, ун-ту. Серія Педагогічні науки : зб. наук. праць / редкол. : О. В. Черевко (голов. ред.) та ін.– Черкаси : ЧНУ імені Богдана Хмельницького, 2016. – №1. – С. 11–15.
 •   Voronovskaya L. Structure of professional mobility of a utility sector specialist / L. Voronovskaya //Austrian Journal of Humanities and Social Sciences. – Vienna, Austria : „East West” Association for Advanced Studies and Higher Education, 2015. – № 7–8. – Р. 36–39.
 •   Вороновська Л. П. Розвиток інженерного мислення у процесі вивчення математики / Л. П. Вороновська // Педагогічні науки : зб. наук. праць (ХДУ) ; редкол. : В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін. – Херсон : ХДУ, 2017. – Вип.LXXXV Т. 2 – С. 93-97.
 •   Вороновська Л. П. Математична компетентність майбутніх інженерів / Л. П. Вороновська // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання у підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми // Зб. наук. пр. / редкол. : Р. С. Гуревич (голов. ред.) та ін.– Київ-Вінниця: ТОВ фірма «Планер», 2018. – Вип. 52 – С. 259–262.
 •   Вороновська Л. П. WEB-технології як засіб формування пізнавальної самостійності майбутніх інженерів у процесі викладання вищої математики / Л. П. Вороновська // Педагогіка формування особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол. : Т. І. Сущенко (гол. ред.) та ін. – Запоріжжя : КПУ, 2018. – Вип. 60(2) – С. 28–32.
 •   Вороновська Л. П. Дистанційний курс у системі викладання вищої математики студентам які навчаються у галузі знань «Будівництво та архітектура» / Л. П. Вороновська // Збірник наукових праць Херс-го держ. ун-ту. Педагогічні науки / редкол. : В. Л. Федяєва (голов. ред.) та ін. – Херсон : Видавничий дім «Гельветика», 2018. – Вип. 84(2). – С. 83–87.

(Журнал включено до міжнародної наукометричної бази Index Copernicus International )

 •  Вороновська Л. П. Можливості формування інженерного мислення студентів технічних ЗВО у процесі навчання вищої математики / Л. П. Вороновська // Інноваційна педагогіка : зб. наук. праць / редкол. : О. О. Ярошинська (гол. ред.) та ін. – ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. – Вип. 10 (1). – С. 120 –126.
 •  Вороновська Л. П. Особливості формування професійних компетенцій студентів соціогуманітарних напрямів підготовки у процесі викладання вищої математики / Л. П. Вороновська // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія Педагогічні науки : реалії та перспективи : зб. наук. праць / редкол. : В. П. Андрущенко (гол. ред.) та ін. – М-во освіти і науки України, Нац. пед. ун-т імені М. П. Драгоманова. –– Київ : Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 80 (1). – С. 70 – 74.

Статті у збірниках наукових праць

 •   Вороновська Л. П. Комунікативна мобільність, як складова частина професійної мобільності / Л. П. Вороновська // Wykształcenie i nauka bez granic – 2015: materiały XI Międzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji. Yolume 6. Pedagogiczne nauki : Przemyśl, Nauka i studia. – Przemyśl: Wydawnictwa Sp.z.o.o. „Nauka i studia”, 2015. – Str. 5–8.
 •   Voronovskaya L. P. Components of professional mobility / L. P. Voronovskaya // Tesol-Ukraine seminar innovative methods English in higher and secondary education – 2015: Book of papers Young Researchers in Global World: Vistas and Challenges. – Kharkiv : Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2015. – С. 337–338.
 •   Вороновська Л. П. Професійна мобільність, як складова підготовки фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Педагогіка і психологія сьогодення: теорія та практика: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 22 – 23 січ. 2016 р.). – Одеса : ГО „Південна фундація педагогіки”, 2016. – С. 106–109.
 •   Вороновська Л. П. Професійна мобільність, як необхідна складова підготовки фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Розвиток ключових компетентностей майбутніх учителів у процесі професійної підготовки: матеріали III Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Переяслав-Хмельницький, 29 лют. 2016 р.). – Переяслав-Хмельницький : ФОП Домбровська Я.М., 2016. – С. 61 – 65.
 •   Вороновська Л. П. Структурні компоненти професійної мобільності фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Ключові питання наукових досліджень у сфері педагогіки та психології у XXI ст. : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 29–30 січ. 2016 р.). – Львів : ГО „Львівська педагогічна спільнота”, 2015. – С. 69–71.
 •   Вороновська Л. П. Елемененти структури професійної мобільності фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Сучасні проблеми гуманітаристики: світоглядні пошуки, комунікативні та педагогічні стратегії: матеріали V Всеукр. наук.-практ. конф. (Рівне, 10 груд. 2015 р.). – Рівне : О. Зень, 2015. – С. 262–264.
 •   Вороновська Л. П. Педагогічні умови, що сприяють формуванню професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства / Л. П. Вороновська // Наукова дискусія: питання педагогіки та психології : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – К. : ГО „Київська наукова організація педагогіки та психології”, 2015. – С. 53–55.
 •   Вороновська Л. П. Формування професійної мобільності майбутніх фахівців комунального господарства шляхом впровадження педагогічних умов / Л.П. Вороновська // Moderní vymoženosti vědy – 2016: materiály XII Mezinárodní vědecko - praktická konference (22–30 ledna 2016 r. Praha) – Praha : Publishing House «Education and Science», 2016. – С. 27–29.
 •   Вороновська Л. П. Вплив активізації особистих комунікативних зв’язків на формування професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська // Освітні інновації: філософія, психологія, педагогіка: матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. (Суми, 3 груд. 2015 р.). – Суми : ВВП «Мрія», 2015. – С. 16–19.
 •   Вороновська Л. П. Активізація особистих комунікативних зв’язків у формуванні професійної мобільності майбутнього фахівця комунального господарства / Л. П. Вороновська //Science and civilization – 2016: materials XII Іnternat. res.-pract. confer. (30 january – 07 february 2016, Sheffield, UK)/ – Sheffield : «Science and education LTD», 2016. – Р. 78–80.
 •   Вороновська Л. П. Вплив формування професійної мобільності студентів на актуалізацію сучасної моделі майбутньої професії / Л. П. Вороновська // Теоретико-методологічні основи розвитку освіти і управління навчальними закладами : матеріали I Всеукр. наук.-метод. веб-конф. (Херсон, 23 груд. р.). – Херсон : КНВЗ „Херсонська академія неперервної освіти”, 2015. – С. 47–51.
 •   Вороновська Л. П. Відповідальний вибір студентами траєкторії професійної реалізації / Л. П. Вороновська // Стратегічні імперативи сучасного менеджменту : зб. матеріалів III Міжнар. наук.-практ. конф. (17–18 берез.). – У 2 ч. – К. : КНЕУ, 2016. – Ч. 1. – С. 283–287.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2016

Статистика цитування

62

53

h-індекс

5

5

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 •   Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle 2012 р. (cвідоцтво 12 СПК 829135)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 •   Вища математика. Спеціальні розділи. Навчальний посібник. / А.І. Колосов, С.М. Мордовцев, С.О. Станішевський, М.П. Данилевський, Л.П. Вороновська // / – Харків : ХНАМГ, 2008.

Навчально-методичні матеріали

 •  Вороновська Л. П. Вища математика. Модуль 1 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології / Л. П. Вороновська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 170 с. ( Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59094/ , вільний)
 •  Методичні рекомендації до організації і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 275 – Транспортні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Л. П. Вороновська, Ю. В. Ситникова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 33 с. ( Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59105/ , вільний)
 •  Вороновська Л. П. Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» Модуль 1 для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології, освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт) / Л. П. Вороновська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова, 2020. – 114 с. ( Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/56068/ , вільний)
 •  Вороновська Л. П. Вища математика. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальністю 275 – Транспортні технології, освітньої програми – Транспортні технології (міський транспорт) / Л. П. Вороновська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 170 с. ( Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/56069/ , вільний)
 •  Вороновська Л. П. Вища математика. Модуль 2 : конспект лекцій для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Л. П. Вороновська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 161 с. ( Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/49557/ , вільний)
 •  Вороновська Л. П. Вища математика. Модуль 3 : конспект лекцій для студентів 2 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» за спеціальностями 192 – Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології / Л. П. Вороновська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 195 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/53731/ , вільний)
 •   Конспект лекцій з дисципліни «Вища математика» Модуль 1 для студентів 1 курсу денної і заочної форм навчання спеціальностей 192–Будівництво та цивільна інженерія, 185–Нафтогазова інженерія та технології. / Л.П. Вороновська // - Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова, 2017.–161 с (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/45103/ , вільний)
 •   Робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» для студентів напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» / Л.П. Вороновська, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ, 2014. – 19 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36034/ , вільний)
 •   Програма нормативної навчальної дисципліни «Вища математика» підготовки бакалавра напряму 6.060101 «Будівництво» спеціальності «Водопостачання та водовідведення» / Л.П. Вороновська, С.М. Ламтюгова // – Харків : ХНУМГ, 2014. – 10 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/36033/ , вільний)
 •   Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання. Частина 2. / Л.П. Вороновська, Є.С. Пахомова, С.С. Шульгіна // – Харків : ХНУМГ, 2014. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32725/ , вільний)
 •   Програма навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво”. / Колосов, А.І. Вороновська, Л.П. – Харків : ХНУМГ, 2014. – 10 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39332/ , вільний)
 •   Робоча програма навчальної дисципліни “Вища математика” для студентів за напрямом підготовки 6.060101 “Будівництво” / Колосов, А.І. Вороновська, Л.П. // – Харків : ХНУМГ, 2014. – 22 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/39333/ , вільний)
 •   Методичні вказівки для самостійної роботи студентів та виконання контрольної роботи з дисципліни «Вища математика» Частина 3 (для студентів 2 курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей) / Вороновська, Л.П. и Шульгіна, С.С. // – Харків : ХНУМГ, 2015. – 76 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/40506/ , вільний)
 •   Методичні вказівки до вирішення задач з вищої математики (для студентів 1 курсу усіх спеціальностей Академії). Частина 1. / Л.П. Вороновська, Є.С. Пахомова, С.С. Шульгіна // – Харків : ХНУМГ, 2012. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/13890/ , вільний)
 •   Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу всіх спеціальностей, частина 2. / Л.П. Вороновська, Є.С. Пахомова, С.С. Шульгіна // – Харків : ХНУМГ, 2012. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21240/ , вільний)
 •   Програма та робоча програма навчальної дисципліни «Вища математика» (для студентів 1,2 курсів денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 “Гідротехніка (Водні ресурси)”, спеціальності “Водопостачання та водовідведення” / Л.П. Вороновська // – Харків : ХНАМГ, 2009. – 39 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/12176/ , вільний)
 •   Програма та робоча програма навчальної дисципліни “Теорія ймовірності і математична статистика” (для слухачів другої вищої освіти, що навчаються за спеціальністю 7.050106 „Облік і аудит”)./ Л.П. Вороновська // – Харків : ХНАМГ, 2011. – 14 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/21682/ , вільний)
 •   Методичні вказівки з вищої математики для самостійної роботи студентів 1 курсу заочної форми навчання . Частина 2 / Вороновська, Л.П. и Пахомова, Є.С. и Шульгіна, С.С. // – Харків : ХНАМГ, 2013. – 82 с. (Режим доступу: http://eprints.kname.edu.ua/32725/ , вільний)

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Вища математика

Бакалавр

Денна/Заочна

Дискретна математика

Бакалавр

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Вища математика

Бакалавр

192 - Будівництво та цивільна інженерія, 185 – Нафтогазова інженерія та технології

Денна/Заочна

600