Ворожбіян Михайло Іванович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Ворожбіян Михайло Іванович.jpeg
Ворожбіян Михайло Іванович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Ворожбіян Михайло Іванович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Професор кафедри охорони праці та безпеки життєдіяльності, професор, доктор технічних наук, Академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та Академії наук вищої школи України, член двох спеціалізованих Вчених рад: Д 64.050.03 при НТУ «ХПІ»; Д 64.820.02 при УкрДУЗТ

Освіта

Харківський політехнічний інститут, 1970-1976 рр.

  • спеціальність «Технологія неорганічних речовин»; кваліфікація інженер-хімік-технолог. Диплом №Б-1 690207

Професійний досвід

доктор технічних наук за спеціальністю 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин», професор Професор охорони праці та безпеки життєдіяльності

Місце роботи

Професор охорони праці та безпеки життєдіяльності Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Окислювальні та абсорбційні процеси в технології азотної кислоти»: Дис... док. техн. наук: 05.17.01 – «Технологія неорганічних речовин» / М. І. Ворожбіян; НТУ «ХПІ». — Харків, 2002. — 465 с.

Адреса електронної пошти

Mykhailo.Vorozhbiian@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Ворожбіян М.І. Технологія зв`язаного азоту: підручник / Л.Л. Товажнянський, О.Я. Лобойко, М.І. Ворожбіян // Харків: НТУ «ХПІ», 2007 р. – 536 c.

2. Ворожбіян М.І. Актуальні питання охорони праці на залізничному транспорті : Навчальний посібник / М.І. Ворожбіян, Д.С. Козодой, О.А. Абакумов, Б.К. Гармаш // Харків: УкрДАЗТ, 2010 р. – 208 c.

3. Ворожбіян М.І. Безпека життєдіяльності : Навчальний посібник / М. І. Ворожбіян, Г.В. Мігаль, О.Ф. Протасенко, М.О. Мороз // Харків: УкрДУЗТ, 2016 р. – 250 с.

4. Цивільний захист та попередження надзвичайних ситуацій, в тому числі на залізничному транспорті: Навчальний посібник / М.І. Ворожбіян, О.В. Костиркін, Б.К. Гармаш, М.О. Мороз // – Харків: УкрДУЗТ, 2016. – 249 с.

Статті у фахових виданнях

1. Ворожбиян М.И. Надежность железнодорожных операторов как фактор обеспечения безопасности движения / В.Г. Брусенцов, М.И. Ворожбиян, О.В. Брусенцов, И.И. Бугайченко, А.В. Гончаров // Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 2009. – № 2 – С. 68 – 72.

2. Ворожбиян М.И. Теоретические и экспериментальные исследования возможности существования тройного соединение ВаАlFe11О19 в системе BaO–Al2O3–Fe2O3 / Г.Н. Шабанова, М.Ю. Иващенко, М.И. Ворожбиян, О.В. Костиркин, Н.С. Цапко // Вопросы химии и химической технологии, 2014. − № 2. − С. 49 − 52.

3. Ворожбіян М.І. Дослідження процесу осадження карбонату кальцію з рідинних відходів содового виробництва / Є.О. Михайлова, М.І. Ворожбіян, М.О. Мороз // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. - 2014. - № 4(10). - С. 4-8. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vejpte_2014_4%2810%29__2

4. Ворожбіян М.І. Строительные материалы в качестве защиты от негативного воздействия электромагнитного излучения / М.И. Ворожбиян, М.Ю. Иващенко, А.В. Костыркин // Коммунальное хозяйство городов. – 2015. – № 120 (1). – (Серия: Безопасность жизни и деятельности человека – образование, наука, практика). – С. 107 – 109.

5. Исследование взаимосвязи индивидуальных особенностей и показателей уровня функциональной надежности у железнодорожных операторов / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, М.И. Ворожбиян, В.Г. Пузырь, М.Ю. Иващенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 105. Серия: Безопасность жизнедеятельности / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова. – г. Днепр, 2018. – С. 111-117.

6. Контроль уровня функциональной надежности как условие обеспечения профессиональной надежности человека-оператора / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, М.И. Ворожбиян, И.И. Бугайченко, А.В. Гончаров // Комунальне господарство міст:науково-технічний збірник. – Серія: Безпека життя і діяльності людини − освіта, наука, практика. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетова ,2015. − № 120(1). С. 85 – 87.

7. Контроль функціонального состояния человека-оператора / В.Г. Брусенцов, О.В. Брусенцов, М.И. Ворожбиян, А.В. Гончаров // Комунальне господарство міст:науково-технічний збірник. – Серія: Безпека життя і діяльності людини − освіта, наука, практика. – Харків: ХНУМГ ім. Бекетова ,2015. − № 120(1). С. 65 – 68.

Статті у збірниках наукових праць

1. Ворожбіян М.І. Безпека життєдіяльності – це не лише дисципліна з навчального плану, а й складова у вихованні молоді / М.І. Ворожбіян, Л.А. Катковнікова // IV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності», Полтава, 2019. С. 23-26.

2. Ворожбиян М.И. Пути повышения энергоеффективности и снижения выбросов парниковых газов в технологии азотных удобрений / М.И. Ворожбиян, М.А. Мороз // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні питання енергозбереження як вимога безпеки життєдіяльності», м. Київ, 7-8 червня 2018 р., науково-технічний збірник. – Київ:Основа. – 2018. – С. 41-46.

3. Ворожбиян М.И. Строительные материалы для защиты от вредных факторов / М.И. Ворожбиян, М.Ю. Иващенко, С.А. Киселева // Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності людини як умова сталого розвитку сучасного суспільства», 8-9 червня 2017 р.: Науково-техн. збірник. – К.: Основа, 2017. – С.162-165.

4. Ворожбиян М.И. Надежная работа «человека-оператора» – залог безопасности труда и окружающей среды / М.И. Ворожбиян, В.Г. Брусенцов, Н.В. Хворост // Матеріали VIІІ-ї Міжнародної науково-методичної конференції та 115-ї міжнародної конференції EAS» «Безпека людини в сучасних умовах», 8 – 9 грудня 2016 р.: Тез. доп. – Харків, НТУ «ХПІ», 2016. – С. 183-186.

5. Ворожбіян М.І. Взаємозв’язок здоров’я людини зі станом середовища / М.І. Ворожбіян, М.О. Мороз // Матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві – освіта, наука., практика», (17-18 вересня 2015 р, Херсон). Херсон: Херсонська державна морська академія, 2015 – С. 181-183.

6. Ворожбиян М.И. Поиск путей утилизации твердых промышленных отходов / М.И. Ворожбиян, Б.К. Гармаш // Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov: Zbornik vedeckych a odbornych prac medzinarodna vedecko-odborna konferencsa, (24-28 februara, 2014): – Liptovsky Mikulas 2014 – S. 211-214.

7. Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю. Негативні фізичні фактори енергетичного походження та захист від них / Матеріали ІV Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції «Інноваційні аспекти систем безпеки праці, захисту інтелектуальної власності», 28-29 березня 2019 р. Тези доп. – Вип. 4, – Полтава: ПДАА, 2019. – С. 26-29. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/8815/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B0%202019.pdf

8. Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю. Обґрунтування комплексного підходу в оцінці рівня професійної надійності «людини-оператора» як фактор безпеки / ХІІ Міжнародної науково-методичної конференції, 144 Міжнародної наукової конференції Європейської Асоціації наук з безпеки (EAS) «БЕЗПЕКА ЛЮДИНИ У СУЧАСНИХ УМОВАХ», 3 - 4 грудня 2020 р. –Харків: НТУ «ХПІ» – С. 124-126. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/50298/1/Conference_NTU_KhPI_2020_Bezpeka_liudyny.pdf

9. Хворост М.В., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю. Проблемні питання з охорони праці на залізничному транспорті / Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Безпека життєдіяльності на транспорті і виробництві - освіта, наука, практика», 9-12 вересня 2020 р. – Херсон: ХДМА. – С. 187-189. https://ksma.ks.ua/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8_%D0%91%D0%96%D0%94_2020.pdf

10. Брусенцов В.Г., Ворожбиян М.И., Брусенцов О.В., Иващенко М.Ю. Повышение безопасности окружающей среды внедрением контроля уровня профессиональной надежности работников операторского профиля / Матеріали ХXVІІІ міжнародної науково-практичної конференції MicroCAD-2020 «Інформаційні технології: наука, техніка, технологія, освіта, здоров’я», 28-30 жовтня 2020 р. – Харків: НТУ «ХПІ». – С. 163. http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/49066/2/Conference_NTU_KhPI_2020_MicroCAD_Ch_2.pdf

11. Брусенцов В.Г., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми безпеки на транспорті, енергетики, інфраструктури», 8 - 11 вересня 2021, Морський інститут імені контр-адмірала Ф. Ф. Ушакова. м. Херсон. – с.213-215. http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/13683/1/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B1%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BA_%D0%A5%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD_%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB_2021%2B.pdf

Статті, включені до наукометричних баз

1. Ворожбіян М.І Factors influencing acid formation efficiency in nitric acid technology / Ворожбіян М.І., Мороз М.О., Нешко С.І. // Науково-технічний журнал «Хімія та хімічна технологія» - Львів: НУ «Львівська політехніка», 2018. – С. 74-79 (SCOPUS) http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/43916/2/2-18v12n1_Vorozhbiyan_M-Factors_influencing_acid_74-78.pdf  

2. Effect of hydrodynamic cavitation on the absorption processes    occurring in the production of nitric acid / N.A. Moroz , R.M. Vorozhbiyan, E.A. Mykhailova // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. - 2019, No. 2. - p.87-93   http://repository.kpi.kharkov.ua/bitstream/KhPI-Press/42949/1/%d0%9f%d0%a5%d0%a2%d0%a5%d0%a2_2019_%202_Vorozhbiian_Hydrodynamic_cavitation.pdf

3. Исследование взаимосвязи индивидуальных особенностей и показателей уровня функциональной надежности у железнодорожных операторов / В.Г.Брусенцов, О.В.Брусенцов, М.И.Ворожбиян, В.Г.Пузырь, М.Ю.Иващенко // Строительство, материаловедение, машиностроение: сб. научн. трудов. Вып. 105. Серия: Безопасность жизнедеятельности / ГВУЗ «Приднепр. гос. академия стр-ва и архитектуры»; под общей редакцией В.И. Большакова. – г. Днепр, 2018. – С. 111-117. (Directory of Research Journals Indexing, ResearchBib) http://smm.pgasa.dp.ua/article/view/151387  

4. V. Brusentsov, V. Puzyr, М. Vorozhbiian, М. Ivashchenko and Yu. Datsun. Higher efficiency of control over functional status of locomotive crew members // IOP Conf. Series: Materials Science and Engineering 985 (2020) 012041. doi:10.1088/1757-899X/985/1/012041/  (Scopus). https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1757-899X/985/1/012041

5. Вплив адміністративно-територіальної реформи на стан охорони праці в сільгоспвиробництві / М.І. Ворожбіян, М.Ю. Іващенко, О.С. Скрипник, П.А. Білим // Комунальне господарство міст. Серія: технічні науки та архітектура. – ХНУМГ, 2021. – Том 3, № 163. – С. 221-228. (Категорія Б, Index Copernicus).   https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5808

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Патент RU № 127062 U1 МПК C01B 21/38 (2006.01) Установка производства азотной кислоты / Ю.И. Фадин, А.М. Кобзарь, В.В. Кравченко, М.И. Ворожбиян, Р.М. Ворожбиян, В.А. Шульц, Р.Ю. Богидаев, С.Г. Машурик, В.С Багдасарян // заявл. № 2012115316/05 від 17.04.2012; Опубл. 20.04.2013, Бюл. № 11.

2. Пат. 90619 U. Україна, МПК С 04 В 14/00. Бетонна суміш / автори М.І. Ворожбіян, Г.М. Шабанова, М.Ю. Іващенко, О.В. Костиркін, В.М. Сударський / Заявник та патентовласник УкрДАЗТ; № u 201311713; Заявл. 04.10.2013; Опубл. 10.06.2014; Бюл. №11. − 2 с.

3. Патент на корисну модель № 115620 Україна, МПК С04В 28/20, С04В 28/18, С04В 28/08, С04В 22/08. Сировинна суміш для виготовлення силікатної цегли / автори Кисельова С.О., Шабанова Г.М., Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю., власник Український державний університет залізничного транспорту. – заявл. 17.10.2016.; опубл. 25.04.2017, Бюл.№ 8, с.3.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

39

16

h-індекс

4

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Кобзев О.В., канд. техн. наук за спеціальністю 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин», 2000 р. / Мороз М.О. Гармаш Б.К., канд. техн. наук за спеціальністю 05.17.01 «Технологія неорганічних речовин», 2014 р. / Іващенко М.Ю.

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Пожежна безпека технологічних процесів, теорія горіння та вибуху

НТУ «ХПІ»

Харків, Україна

23 квітня – 26 червня, 2018 р.

Посвідчення №66-04-21/112

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Теорія горіння та вибуху

Бакалавр

ТСТ

Денна/Заочна

Пожежна безпека технологічних процесів

Бакалавр

ТСТ

Денна/Заочна

Забезпечення пожежної безпеки на підприємстві

Бакалавр

ТСТ

Денна/Заочна

Основи пожежної безпеки

Бакалавр

ТСТ

Денна/Заочна

Розроблені електронні навчальні курси