Волкова Мілиця В'ячеславівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Волкова Мілиця Вячеславівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту та адміністрування ХНУМГ імені О. М. Бекетова, кандидат економічних наук.

Освіта

З відзнакою закінчила магістратуру Харківської академії міського господарства в 1997р. за фахом економіка будівельних підприємств.

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу». Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування». Ступень вищої освіти магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент». Диплом М21 №035565 , 2021р.

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра менеджменту та адміністрування ХНУМГ імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Тема дисертації «Організаційне забезпечення управління витратами підприємств промисловості будівельних матеріалів», спеціальність 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Адреса електронної пошти

milaha7432@gmail.com

Milicya.Volkova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

1. Kondratenko N. State support of management the resource providing of machine-building complex of the Ukraine / N. Kondratenko, M. Novikova, M. Volkova // Management mechanisms and development strategies of economic entities in conditions of institutional transformations of the global environment: Collective monograph edited by M. Bezpartochnyi., ISMA University, Riga (Latvia) 2019. – Р.20 – 33. 2. Волкова М.В.Децентралізація влади як основа сталого розвитку регіону /М.В. Волкова // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку: монографія [В.М. Бабаєв, М.М. Новікова, С.І. Чернов та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. – Харків: «Друкарня Мадрид», 2019. – 238 с. (С. 24– 36). 3. Маркетингові дослідження сталого розвитку в умовах глобальних викликів: монографія. За заг. ред. проф. М.М. Новікової; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : Вид-во «Точка», 2018. – 240 с. (С. 60 – 81). 4. Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія. За заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2017. – 334 с. (С. 290-303).

Статті у фахових виданнях

1.Guliak. R, Volkova. M. Two-Based Approach to Regional Potential Measurement in Developing Countries / R. Guliak, M. Volkova // Actual problems of economics, Issue 2 (188), 2017, p. 333-343. 2.Волкова М.В. Напрямки удосконалення маркетингової діяльності підприємства / М.В. Волкова // «Глобальні та національні проблеми економіки» Електронне наукове фахове видання. Випуск №16 квітень 2017. C. 281-285. http://global-national.in.ua/issue-16-2017. Index Copernicus 3.Волкова М.В. Механізм управління логістичними витратами на промисловому підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.В. Волкова // Збірник наукових праць ЧДТУ. Серія: Економічні науки. - 2018.- вип. 49. – С. 91– 98. Index Copernicus 4.Кондратенко Н.О. Сучасні тенденції розвитку промислового комплексу України / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Вісник КрНУ імені Михайла Остроградського. Випуск 2/2018 (109). Частина 1. – С. 106 – 111. Index Copernicus 5. Волкова М.В. Теоретико-методичне забезпечення управління інвестиційною діяльністю організації / Н.О. Кондратенко, М.М. Новікова, М.В. Волкова // Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка», № 12 (40), березень, 2019 р. – С. 52 – 57. Index Copernicus 6. Волкова М.В. Особливості управління реалізацією інвестиційних проектів на підприємстві / Н.О. Кондратенко, М.В. Волкова // Бізнесінформ № 6 ’2019. – С. 176 – 181. Index Copernicus 7. Borovyk M., Volkova M. Communications and approaches to their definitions. The scientific heritage. No 35 (2019) Р.2. Budapest, Hungary. Р. 2-5. 8. Волкова М.В. Сучасні технології системи управління операційною діяльністю промислового підприємства / М.В. Волкова // Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька академія» серія «Економіка»», № 16 (44). – С. 25-29. Index Copernicus

Статті у збірниках наукових праць

1. Волкова М.В. Контролінг як ефективний інструмент / М.В. Волкова // ІV Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція з міжнародною участю «Стратегічні перспективи розвитку економічних суб’єктів в нестабільному економічному середовищі», 13-15 березня 2020 року, м. Кременчук. 2. Волкова М.В. Інноваційний розвиток вітчизняних підприємств / М.В. Волкова // І Міжнародна науково-практична Інтернет-конференція «Актуальні проблеми сучасного бізнесу: обліково-фінансовий та управлінський аспекти», 19-21 березня 2019 р. м. Дубляни. 3. Волкова М.В. Використання агрегатного методу планування витрат в управлінні підприємством / М.В. Волкова // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку економіки, фінансів, обліку, менеджменту та права», травень 2019 р., м. Полтава, Україна. 4. Волкова М.В. Контролінг в системі управління підприємством/ М.В. Волкова // Міжнародна науково-практична конференція «Економіка, фінанси, облік, менеджмент і право: актуальні питання і перспективи розвитку , червень 2019р., м. Полтава, Україна. 5. Волкова М.В. Управління витратами на забезпечення якості продукції / М.В. Волкова // Міжнародна наукова інтернет-конференція: Світ економічної науки. Випуск 16,2019р., м. Тернопіль.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

1. Volkova M. Enhancing Ukraine's Competitiveness In A Global Space Under Conditions Of Sustainable Economic Development” authored by Nataliia Orlova, Olena Коzyrieva, Nataliia Kondratenko, Militsa Volkova, Oleg Diegtiar and Tykhon Yarovoy was accepted and published at the 34th IBIMA Conference on 13-14 November 2019 Madrid, Spain. Режим доступу: https://ibima.org/accepted-paper/enhancing-ukraines-competitiveness-in-a-global-space-under-conditions-of-sustainable-economic-development/ Scopus 2. Volkova M. Global financial system: risks and forecasts / V.Kozyryeva O. V., Demchenko N. V., Kovalchuk V. G., Khaustova V. Ye., Volkova M. // Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1(24), 2018р., с. 368 -373. Режим доступу: http://dspace.ubs.edu.ua/jspui/handle/123456789/1351 Web of science 3. Volkova M. Іnnovative management in regional development: methodological aspects / V. G. Kovalchuk, D. V. Naipak, A. S. Ivanova, M. V. Volkova, K. S. Svitlychna // Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 4(31), 2019р., с. 365 -374. Режим доступу: http://fkd.org.ua/article/view/190948 Web of science 4. Волкова М.В. Податкова система україни: від квазі-ліберальної ретроспективи до неоліберальної перспективи? / М.В. Волкова // Фінансово'кредитна діяльність: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць 1(32), 2020р., с. 360 -371. Web of science

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 107071 . Науковий твір "Комунікації та підходи до їх визначення". Дата реєстрації 5 серпня 2021р.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.com.ua/citations?user=EjDSx2QAAAAJ&hl=ru

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра управління та адміністрування, «Розробка навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Маркетинг»», свідоцтво 12СПВ № 185590, 2018 р. підвищення кваліфікації: Харківський національний автомобільно-дорожній університет, кафедра управління та адміністрування, «Розробка навчально-методичного комплексу з навчальної дисципліни «Операційний менеджмент», свідоцтво 12СПВ № 185589, 2018 р

Отримання другої вищої освіти. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна. Навчально-науковий інститут «Каразінська школа бізнесу». Освітньо-наукова програма «Бізнес-адміністрування». Ступень вищої освіти магістр, галузь знань «Управління та адміністрування», спеціальність «Менеджмент». Диплом М21 №035565 , 2021р.

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Навчально-методичні матеріали

1.Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Маркетингова діяльність підприємства» (для студентів галузі знань 0306 – Менеджмент і адміністрування напряму підготовки 6.030601 – Менеджмент заочної форми навчання) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. В. Волкова, А. Б. Мазур. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 44 с. 2.Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. М. В. Волкова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 42 с. 3.Контролінг : конспект лекцій (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 073 – Менеджмент) / М. В. Волкова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 152 с. 4.Методичні вказівки до виконання курсової роботи з навчальної дисципліни «Контролінг» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 6.030601- менеджмент) / Харк. нац. унив. міськ. госп-ва ім.. О.М. Бекетова; уклад.: М. В. Волкова, Т. М. Бурмака. – Х. : ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2018. – 39 с. 5. Методичні вказівки до проходження виробничої практиці (для студентів магістратури всіх форм навчання спеціальності 073 - Менеджмент / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. М. Новікова, С І. Плотницька, М. В. Волкова, М. А. Магомедова. – Харків: ХНУМГ ім. О .М. Бекетова, 2019. – 33 с. 6.Тематика та методичні вказівки до виконання дипломних бакалаврських робіт (для студентів усіх форм навчання спеціальності 073 – менеджмент) / Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. М. Новікова, М. В. Волкова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 36 с. 7.Методичні вказівки до проведення переддипломної практики (для студентів всіх форм навчання напряму підготовки 6.030601 Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : М. М. Новікова, О. А. Карлова, М. В. Волкова – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 32 с.

Список дисциплін

«Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)», «Маркетингова діяльність підприємства», «Контролінг».

Розроблені електронні навчальні курси

«Менеджмент і адміністрування (Операційний менеджмент)», «Маркетингова діяльність підприємства», «Контролінг».