Власова Олена Євгенівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Власова Олена Євгенівна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Власова Олена Євгенівна

Посада

Доцент кафедри фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту, кандидат економічних наук

Освіта

Харківська державна академія технології та організації харчування,1999 р. за спеціальністю "Облік і аудит",диплом економіста

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, 2014 р., за спеціальністю "Управління фінансово-економічною безпекою" диплом магістра кваліфікації "Аналітик з питань фінансово-економічної безпеки"

Кандидат економічних наук,08.00.09.– бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної діяльності),2004 р. Доцент кафедри обліку і аудиту,2007 р.

Професійний досвід

Досвід роботи викладачем - більше 15 років; Досвід практичної професійної діяльності - 17 років

Місце роботи

Кафедра фінансово-економічної безпеки, обліку і аудиту

Харківський національний університет міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

«Організація управлінського обліку (на підприємствах масложирової галузі)»

Електронна пошта

Olena.Vlasova@kname.edu.ua

helenevlasova@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Статті у збірниках наукових праць

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

35

31

h-індекс

3

3

i10-індекс

1

1

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Пройшла підвищення кваліфікації на кафедрі управління та адміністрування Харківського національного автомобільно-дорожнього університету за темою "Методологічні аспекти викладання обліково-аналітичних дисциплін в рамках кредитно-модульної системи навчання" з 15.02.2018 р. – 30.03.2018 р. (свідоцтво № 12СПВ 185597).

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Власова О. Є. Управлінський облік: навч. посібник ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім.. О. М. Бекетова, 2018. – 402 с.(рекомендовано рішенням вченої ради ХНУМГ ім. Бекетова, протокол №7 від 21.02.2018 р.) (18,15 ум.др.арк.)

2. Власова О.Є. Податкове адміністрування як спосіб управління податковими ризиками суб’єктів господарювання / О.Є. Власова, І.В. Ярошенко //Фінансово-економічна безпека : стратегічна аналітика та аудиторський супровід : монографія / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; за заг. ред. Т. В. Момот. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. С. 206 – 219

3. Власова О.Є. Перспективи наближення податкового і фінансового обліку / Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління фінансово-економічною безпекою суб’єктів господарювання будівельної галузі та житлово-комунального комплексу України: [колективна монографія] за ред. проф., д.е.н. Момот Т.В. – Х.: Фактор, 2012. – С. 136 - 152

Навчально-методичні матеріали

1. Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій з дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали]

2. Власова, О.Є. (2018) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів освітнього рівня «магістр» за спеціальністю 073 Менеджмент спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Навчальні матеріали]

3. Власова, О.Є. (2017) Конспект лекцій із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» для студентів за спеціальністю 073 - Менеджмент. [Навчальні матеріали]

4. Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали]

5. Власова, О.Є. (2015) Конспект лекцій з дисципліни «Стратегічний управлінський облік» для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 8.03050901 «Облік і аудит». [Навчальні матеріали]

6. Власова, О.Є. (2016) Конспект лекцій з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання за спеціальністю 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали]

7. Власова, О.Є. (2018) Методичні вказівки до проведення практичних занять навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів освітнього рівня підготовки «бакалавр», денної та заочної форм навчання, спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали]

8. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Бухгалтерський та управлінський облік» (для студентів для студентів усіх форм навчання 5 курсу за спеціальністю 073 - Менеджмент). [Навчальні матеріали]

9. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних занять із навчальної дисципліни «Податковий менеджмент та адміністрування» (для студентів денної та заочної форм навчання за спеціальністю 073 – Менеджмент освітнього рівня «магістр» спеціалізації «Управління фінансово-економічною безпекою»). [Навчальні матеріали]

10. Власова, О.Є. (2018) Методичні рекомендації до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік і звітність в оподаткуванні» (для студентів спеціальності 071 – Облік і оподаткування). [Навчальні матеріали]

11. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до практичних занять, самостійного вивчення та виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Облік цінних паперів» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» зі спеціальності 7.03050901 Облік і аудит). [Навчальні матеріали]

12. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до проведення практичних занять та самостійного вивчення з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів освітньо-кваліфікаційного рівня підготовки «спеціаліст», денної та заочної форм навчання спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали]

13. Власова, О.Є. (2016) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Податковий облік і звітність» (для студентів зі спеціальності 7.03050901 – Облік і аудит). [Навчальні матеріали]

14. Власова, О.Є. (2012) Методичні вказівки до самостійного вивчення і виконання контрольної роботи з дисципліни «Управлінський облік» (для студентів 5 курсу заочної форми навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» за напрямом підготовки 6.030509 – «Облік і аудит»)(№1094). [Навчальні матеріали]

Список дисциплін

Управлінський облік

Облік і звітність в оподаткуванні

Податковий менеджмент та адміністрування

Бухгалтерський та управлінський облік

Розроблені електронні навчальні курси