Владимирова Марія Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Владимирова Марія Сергіївна

Посада

Старший викладач кафедри економіки підприємств, бізнес-адміністрування та регіонального розвитку, к.е.н

Освіта

Вища повна,Харківська державна академія міського господарства (2003-2008), магістр з економіки підприємств міського господарства, диплом з відзнакою

Професійний досвід

кандидат економічних наук, 08.00.05 розвиток продуктивних сил і регіональна економіка, 2013 р

Місце роботи

ХНУМГ імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Інституційно-організаційне забезпечення формування та розвитку регіональних інноваційних систем»,

Електронна пошта

magnetior@gmail.com

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Бубенко П.Т., Владимирова М.С. Оцінка інноваційного потенціалу регіонів на основі таксонометричного методу// Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції «Соціально-економічний розвиток України та її регіонів: проблеми науки та практики» (Харків, 21-23 травня 2009р.)// ВД «ІНЖЕК», 2009. – 376 с.

Владимирова М.С., Бібік Н.В. Участь бізнесу у вирішенні соціальних проблем місцевих громад як один із напрямків реалізації соціальної відповідальності / М.С. Владимирова, Н.В. Бібік // STABICON SYSTEM-2017: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 27-29 квітня 2017 р. / редкол.: Г.О. Швіндіна, Д.О. Смоленніков, А.А. Іскаков. – Суми: Сумський державний університет, 2017. – 141 с.

Статті у фахових виданнях

Владимирова М.С. Алгоритм и логика развития региональных инновационных систем/ М.С. Владимирова// Вісник Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут». Зб. наук. пр. Тематичний випуск: Технічний прогрес і ефективність виробництва. – Харків: НТУ «ХПІ». – 2009. - № 18 – 210 с. мои С. 206-209.

Е. Скрипник, Владимирова М.С. Ресурсосбережение в инновационной модели формирования эффективной экономики – Либерман 9.12.09г. Вчені записки Харківського інституту управління: Науковий журнал: Випуск № 28 – Харків: ХІУ, 2010. – 512 с. Матеріали науково-практичної конференції (Чотирнадцяті Лібермановські читання). «Економічні аспекти сучасних технологій управління в економіці, науці, освіті в XXI ст. в умовах фінансової кризи». – Харків, 9 грудня 2009р.

Владимирова М.С. Инкубационный период РИС/ М.С. Владимирова, П.Т. Бубенко// Проблеми науки. - №11. – Київ, 2011. – С. 9-13.


Статті у збірниках наукових праць

Владимирова М.С. ЖКГ як об'єкт регіональної інноваційної політики/ М.С. Владимирова, О.О. Конопліна, О.П. Бубенко// Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки. – Харків: ХНАМГ, 2010. - № 96. – С. 111-118.

Владимирова М.С. Людський фактор в інноваційному розвитку / М.С. Владимирова // Комунальне господарство міст: наук.-техн. зб. Серія: Економічні науки. - Харків, 2013. – № 109. - С. 400-408.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Владимирова М.С. Инновационные тенденции в ЖКХ и их влияние на организационно-экономический механизм управления развитием/ М.С. Владимирова // Вопросы регулирования экономики. - №2. Том 4. – Ростов-на-Дону, 2013. – С. 23-30.

Владимирова М.С. Формування екологічного маркетингу на підприємстві / М.С. Владимирова// Науковий журнал: Молодий вчений / – 2016. - № 4 (31). – С.35-38.

Владимирова М.С. Реконструкція історичного центру міста як елемент стратегії розвитку регіону / М.С. Владимирова, Рижкова В.О. // Науковий журнал: Молодий вчений / – 2017. - № 4 (44). – С.626-629.

Владимирова М.С. Підприємництво як фактор динамізму ринкової економіки / М.С. Владимирова, Зубенко І.В. // Науковий журнал: Молодий вчений / – 2017. - № 5 (45). – С.517-520.


Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar


Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

15

8

h-індекс

2

2

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Економіка довкілля і природних ресурсів: навчальний посібник / за заг. ред. П. Т. Бубенка; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Х.: ХНУМГ, 2014. – 280 с.

Навчально-методичні матеріали

1)Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічного завдання з дисципліни «Економіка і організація інноваційної діяльності» (для студентів 3-4 курсів денної форми навчання напряму підготовки 6.030504 – «Економіка підприємства»). - Харків – ХНУМГ – 2014.

2) Методичні вказівки для самостійного вивчення дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит / Харк. нац. унів. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Владимирова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.– 25 с.

3)Методичні вказівки до проведення практичних занять з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів 5 курсу спеціальностей денної форми навчання 8.03050401 – Економіка підприємства і 8.03050901 – Облік і аудит та для студентів 6 курсу заочної форми навчання спеціальності 8.03050901 – Облік і аудит / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: М. С. Владимирова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015.– 30 с.

4) Бубенко П. Т. Конспект лекцій з курсу «Інноваційний розвиток підприємства»(для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства і 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит)/ П. Т. Бубенко, М. С. Владимирова; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 138 с.

5. Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни „Управління витратами ” (для студентів 4 курсу усіх форм навчання напряму 6.030504 „Економіка підприємства”) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: О. І. Славута, М. С. Владимирова. – Харків.: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2016. – 37 с.

6. Методичні вказівки до контрольної роботи з дисципліни «Інноваційний розвиток підприємства» для студентів денної та заочної форм навчання освітнього рівня магістр 051 – Економіка. Економіка підприємства і 071 – Облік і оподаткування. Облік і аудит / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : М. С. Владимирова, Н. В. Дріль. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017.– 18 с.

Список дисциплін

Інноваційний розвиток підприємства, економіка і організація інноваційної діяльності, основи комерційної діяльності в будівництві, антикризове управління підприємством, медіація в ЖКГ, управлінське консультування

Розроблені електронні навчальні курси

Економіка і організація інноваційної діяльності - http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1270

Інноваційний розвиток підприємства - http://cdo.kname.edu.ua/course/view.php?id=1461