Вергунов Сергій Віталійович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Файл:Прізвище ім’я по батькові.jpeg
Вергунов Сергій Віталійович


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вергунов Сергій Віталійович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри «Дизайну та інтер’єру», Навчально-науковий інститут Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Кандидат мистецтвознавства, професор, доцент кафедри «Дизайну та інтер’єру»

Освіта

Диплом спеціаліста, Харківський художньо-промисловий інститут, рік закінчення 1988, спеціальність: 7.02020701 Промислове мистецтво.

Професійний досвід

Кандидат мистецтвознавства, доцент, почесний професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова

Місце роботи

Завідувач кафедри Дизайну та інтер'єру Навчально-науковий інститут Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

«Тривимірне моделювання у промисловому дизайні України кінця ХХ - початку ХХІ ст.» канд. наук: 17.00.07 – дизайн / С. В. Вергунов ; ХДАДМ. — Харків., 2010 рік. — 190 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

S.Vergunov@gmail.com @kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Вергунов, Сергей Витальевич. Промышленный дизайн Украины : взгляд изнутри [Текст] : монография / [С. В. Вергунов]. Дизайнеры України = Industrial desing : специализир. каталог / [под ред. С. В. Вергунова] . — Харьков : Федорко, 2019 . — 340 с., 208 с. : ил., встреч. паг. — Книга с двойным входом. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-ISBDdetail.pl?biblionumber=157970

2. Вергунов, Сергій. Трансформаційне формоутворення в дизайні [Текст] : На прикладі транспортного засобу для людей с обмеженими можливостями здоров’я : [монография] / С. Вергунов, Н. Вергунова, О. Левадний . — [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . — 338 с. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172532 https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Monograph_Transformational_design_title_compressed.pdf

3. Вергунов, Сергій 3D-моделювання як інструмент комп'ютерних технологій в дизайні України [Текст] : [монография] / С. Вергунов, Н. Вергунова, Л. Звенігородський . — [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . — 416 с. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174243 https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Monograph_3D_modeling_title_compressed.pdf

Статті у фахових виданнях

1. Вергунова Н. С. Предметный дизайн. Правомочность термина / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // ART AND DESIGN. – К.: КНУТД, 2018. №4. С. 30–39. http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2019/03/30-39-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf

2. Вергунова Н. С. Скульптура як продукт промислового дизайну. Досвід застосування в проектній практиці / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 39. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2018. С. 191–199. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/153688/153229

3. Вергунова Н. С. Предметний дизайн. Тотожні терміни та їхні семантичні значення / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 40. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2019. С. 183–188. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/172701/173946

4. Вергунова Н. С. До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі. Початок (20-ті роки ХХ століття) / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. №1 (40). С. 244–249. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13182/1/Vergunov%d0%b0_Vergunov.pdf

5. Вергунова Н. С. Концепция цифрового морфогенеза в дизайне. Эмергентность и самоорганизация / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. №3. С. 226–231. http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3423/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%92..pdf?sequence=1&isAllowed=y

6. Вергунова Н. С. Неопластицизм та його вплив на пласт проектно-художньої культури кінця ХХ – початку ХХI століття. Піт Мондріан та Тео ван Дусбург / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. М. Левадний // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 44. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2021. С. 185–194. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/235424/235796

7. Вергунова Н. С. Міждисциплінарна взаємодія дизайну та архітектури / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. М. Левадний // Комунальне господарство міст. Серія: архітектура. – №1 (161). – Х.: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2021. С. 53–57. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5712/5634

8. Vergunova N. Optimal model of transportation for people with disabilities: conceptual proposal designed in CAD / Nataliia Vergunova, Sergey Vergunov // Advances in Computational Design. Volume 5, № 4. – 2020. (Sсopus). DOI: http://dx.doi.org/10.12989/acd.2020.5.4.381 http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=acd&volume=5&num=4&ordernum=3#

9. Вергунова Н. С. Опыт применения мультисенсорного подхода в подготовке дизайнеров. Звук как сенсорная модальность / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Проблемы музыкальной науки. 2021. № 1. С. 147-157. (Sсopus). DOI: 10.17674/1997-0854.2021.1.147-157 https://musicscholar.ru/index.php/PMN/article/view/1252/1240

10. Стонога Д. В. Сучасні методи професійної презентації дизайнера. Портфоліо як основний метод презентації у дизайн-просторі / Д. В. Стонога, А. Г. Зінченко, С. В. Вергунов // Актуальні питання гуманітарних наук: міжвузівський збірник наукових праць молодих вчених Дрогобицького дер- жавного педагогічного університету імені Івана Франка / [редактори-упорядники М. Пантюк, А. Душний, І. Зимомря]. – Дрогобич: Видавничий дім «Гельветика», 2021. – Вип. 43. Том 3. – C. 46-51. http://www.aphn-journal.in.ua/archive/43_2021/part_3/9.pdf

11. Вергунова Н. С. Міждисциплінарність неопластицизму на прикладі проєктної діяльності Томаса Герріта Рітвельда / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 45. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2021. С. 224–232. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/247399/245942

12. Савченко А. В. Концепції мультимедійного дизайну у міському середовищі / А. В. Савченко, І. І. Коляда, О. О. Морська, К. С. Шевченко, С. В. Вергунов // Вісник Львівської національної академії мистецтв 2021. Вип. № 46. С. 88-94. https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Publication_Savchenko.pdf

Статті у міжнародних науково-практичних конференціях (тези)

1. Вергунов С. В., Петрушина Я. С. Програмне забезпечення у створенні портфоліо дизайнера / The 2nd International scientific and practical conference “Modern science: innovations and prospects” (November 7-9, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. - Р. 564-568. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-7-9.11.21.pdf

2. Вергунов С. В., Дяденчук Л. В. Портфоліо. Візуальна складова презентації дизайнера / The 3rd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. - Р. 624-628. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-4-6.11.21.pdf

3. Вергунов С. В., Ус К. А. Професійна презентація дизайнера. Комп’ютерні технології в професійній діяльності дизайнера / 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. - Р. 467-471. https://www.interconf.top/documents/2021.11.11-12.pdf

4. Вергунов С. В., Стреляная М. А. Портфолио дизайнера как форма успешной самопрезентации / Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2021. Р. 62-65. https://isg-konf.com/ru/trends-of-development-modern-science-and-practice-ru/

5. Вергунов С. В., Морська О. О., Стонога Д. В. Професійна презентація дизайнера. Друковане портфоліо / С. Вергунов, О. Морська, Д. Стонога // The V International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (November 17-19, 2021). Manchester, United Kingdom: Cognum Publishing House, 2021. - Р. 564-573 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-17-19.11.21.pdf

6. Вергунов С. В., Солодухіна Е. І. Мультимедійні технології в дизайні. Особливості застосування мультимедійних технологій для картографічного моделювання / 5th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (October 25-26, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. - Р. 235-241. https://www.interconf.top/documents/2021.10.25-26.pdf

7. Вергунов С. В., Гданская Е. В. Мультимедийные технологии в дизайне. Инструмент Canva /10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. - Р. 461-466. https://www.interconf.top/documents/2021.11.11-12.pdf

8. Вергунов С. В. К вопросу о мультимедийных технологиях в дизайне. Интегрированный набор приложений «Adobe spark» / Trends of development modern science and practice. Abstracts of IX International Scientific and Practical Conference. Stockholm, Sweden. 2021. Р. 57-61. https://isg-konf.com/ru/trends-of-development-modern-science-and-practice-ru/

9. Вергунов С.В., Шевченко К.С., Черевкова Х.Р. До питання про мультимедійні технології у дизайні. Онлайн-сервіс «Figma»./ The 5th International scientific and practical conference “International scientific innovations in human life” (November 17-19, 2021) Cognum Publishing House, Manchester, United Kingdom. 2021. Р.574-580. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INTERNATIONAL-SCIENTIFIC-INNOVATIONS-IN-HUMAN-LIFE-17-19.11.21.pdf

10. Вергунов С. В., Левадний О. М., Коляда І. І. Біонічні концепції в дизайні / Інноватика в сучасній освіті та науці: теорія і практика. II Наук.-прак. конференція. Ужгород, Україна, 25–26 вересня 2020 р. : збірник матеріалів. – Херсон: Молодий вчений, 2020. – С. 9–11. http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/other/51sept2020/51sept2020.pdf

11. Вергунова Н. С., Вергунов С. В., Коляда І. І., Левадний О. М., Ярова В. С. Біонічна термінологія в дизайні / The 1st International scientific and practical conference “ Priority directions of science and technology development ”. September 27-29, 2020. SPC “Sci-conf.com.ua”, Kyiv, Ukraine. 2020. – Р. 506–512 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-27-29.09.20.pdf

12. Вергунов С. В., Левадний О. М., Дяденчук Л. В., Ус К. А. К вопросу о классификации логотипов. Гибридный логотип / IV International Scientific and Practical Conference “Fundamental and applied research in the modern world”. November 18-20, 2020. SPC “Sci-conf.com.ua”, Boston, USA. 2020. – Р. 374–381. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/11/FUNDAMENTAL-AND-APPLIED-RESEARCH-IN-THE-MODERN-WORLD-18-20.11.20.pdf

13. Вергунов С. В., Морозюк Ю.В. Особливості організації дизайнерської освіти на кафедрі ДОМ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова / Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє. Матеріали всеукр. Наук.-техн. Інтернет-конф. : збірник матеріалів. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 169–170. https://eprints.kname.edu.ua/56943/

14. Вергунов С. В., Звенігородський Л. А., Коляда І. І., Макаренко К. В., Морська О.О. Інноваційні процеси в дизайні. Електромобіль як об'єкт інноваційного дизайну / 8th International Scientific and Practical Conference «Scientific Horizon in The Context of Social Crises». April 11-12, 2021. Interconf.top. Tokyo, Japan. 2021. – Р. 644-650. https://www.interconf.top/documents/2021.04.11-12.pdf

Статті, включені до наукометричних баз

1. Vergunova N. Optimal model of transportation for people with disabilities: conceptual proposal designed in CAD / Nataliia Vergunova, Sergey Vergunov // Advances in Computational Design. Volume 5, № 4. – 2020. (Sсopus). DOI: http://dx.doi.org/10.12989/acd.2020.5.4.381 http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=acd&volume=5&num=4&ordernum=3#

2. Вергунова Н. С. Опыт применения мультисенсорного подхода в подготовке дизайнеров. Звук как сенсорная модальность / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Проблемы музыкальной науки. 2021. № 1. С. 147-157. (Sсopus). DOI: 10.17674/1997-0854.2021.1.147-157 https://musicscholar.ru/index.php/PMN/article/view/1252/1240

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Наземний віндсерфінг (Патент 19832 Україна, заявл.12.10.09; опубл. 25.12.09).

2. Одномісний електромобіль (Патент 19833 Україна, заявл.12.10.09; опубл. 25.12.09).

3. Побутовий модуль для приготування їжі (Патент 20005 Україна, опубл. 25.02.10).

4.Одномісний триколісний електромобіль (Патент 19831 Україна, опубл. 25.12.09).

5. Тренувальний силомір (Патент 22995 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

6. Тренажер мішень (Патент 22997 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

7. Тренувальний блокіратор (Патент 22746 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 27.02.12).

8. Тренувальний викидач м'ячів (Патент 22998 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

9. Тренувальний динамічний силомір (Патент 22996 Україна, опубл. 25.04.12).

10. Електросушарка для взуття (Патент 39751 Україна, опубл 25.07.19).

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

6

6

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у науково-дослідних проектах

1. Відповідальний виконавець госпрозрахункової теми №264 від 23.07.2018 «Дизайн-проектування та розробка каталогу (альбому) об’єктів міського господарства з пултрузійних композитних профілів виробництва ТОВ «НВО «Сєвєродонецький Склопластик».

2. Відповідальний виконавець госпрозрахункової теми №3327/21 від 01.07.2021 «Розробка та проєктування фірмового талісману для компанії «Golden Tile» із каталогом (альбомом) варіацій цього талісману для різних структурних підрозділів компанії».

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. Дизайн-студія «IDI», за темою «Інструменти Power Surfacing у середовищі Solid Works» Тема- Інструменти Solid Works у дизайн-проектуванні., наказ № 967 – 02 від 03.12.2018, звіт (120 годин)

2. «The Olvia Polis» Association Citizens for Europe and culture (Греція), за темою «Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space», наказ № 159-04 від 14.06.2019, звіт (108 годин)

3. Виробниче підприємство «KUBIS», довідка №2910 від 20.12.2021 р., тема – «Засоби мультимедійного дизайну у виробничому циклі підприємства KUBIS»., загальним обсягом 180 годин, наказ №15-02 від 17.01.2022 р., звіт.

Професійні виставки та конкурси

Вергунов С.В. є учасником багатьох закордонних та вітчизняних виставок з дизайну. Зокрема:

- виставка досягнень ВДНГ СРСР та УРСР, медалі різних ступенів, Москва - Київ, 1987,1988,1990 років;

- всесоюзний конкурс студентських дипломних робіт, 3-я премія, Москва, 1988;

- міжнародна виставка «Науково-технічна творчість студентів» у Берліні, 1987;

- міжнародна виставка - ярмарок, Пловдив, НРБ, 1988;

- 22-я всесоюзна виставка дипломних робіт студентів художніх вузів СРСР, Мінськ, 1989;

- всесоюзна виставка «Футуродизайн 89», Москва, 1989;

- міжнародна виставка «Дизайн у СРСР», Делі, Бангалор, Індія, 1989;

- міський конкурс «ТНС», 2-я премія, Харків, 1990;

- виставка «Грані дизайну», Харків, 1990; - всесвітній конкурс «GEP» по використанню пластмас, Москва - Берген оп Зоом, Голландія, 1990 -1991;

- міжнародна виставка «Дизайн України», Нюрнберг, ФРН, 1991;

- міжнародна виставка «Дизайн», Пловдив, НРБ, 1992;

- міжнародна виставка по дизайну, Варшава, ПНР, 1994;

- ювілейна виставка «75 років Вищій художній школі Харкова», Харків, 1996;

- виставка «Мистецтво молодих», Київ, 1998;

- виставка «10 років ХО СДУ», Харків, 1998;

- виставка «10 років незалежності України», 1 премія, Харків, 2000;

- виставка «Перетинання нескінченності», Харків, 2001;

- міжнародна виставка «Интердизайн», Москва, 2001;

- конкурс «Дзеркальний струмінь», диплом глядацьких симпатій «Самий дотепний об'єкт», Харків, 2002;

- виставка, присвячена п'ятнадцятиріччю і п'ятому з'їздові Спілки дизайнерів України, Київ, 2002;

- виставка «Парадиз», Харків, 2002;

- 2-й конкурс дизайнерів Peugeot «Ретрофутуристический дизайн Peugeot», Франція, 2002 – 2003;

- виставка «Водопарад», диплом ХО СДУ, Харків, 2003;

- другий Всеукраїнський форум «Дизайн - освіта 2003», Харків, 2003;

- 4-й Міжнародний конкурс дизайну окулярів «Opus Design Award», топ – лист, Фукуї, Японія, 2003;

- міжнародний конкурс «Складаний стілець» (100% FOLDING - CHAIRS), проведений designboom and 100% design, Італія - Англія, 2003;

- міжнародний конкурс «Inside the Bathroom», проведений designboom and «WC water concept' salone dеll'аrrеdо bagno», Італія, 2003;

- виставка «Водопарад», Харків, 2004;

- 5-й Міжнародний конкурс дизайну окулярів «Opus Design Award», Фукуї, Японія, 2004;

- міжнародна виставка за підсумками конкурсу «Складаний стілець» (100% FOLDING - CHAIRS), готель Челсі, (chelsea hotel), Нью-Йорк, США, 15-17 травня 2004;

- міжнародний конкурс «Кахель» (100% tiles prototypes), проведений designboom and 100% design, Італія - Англія, 2004;

- міський конкурс дизайну інтер'єрів музею Великої Вітчизняної Війни 1941-1945р. /у співавторстві/ «Висота маршала Конєва», друге місце; за підсумками - виставка в галереї «Академія», Харків, 2004;

- виставка «IN design», галерея «Академія», Харків, 2004;

- третій Міжнародний форум «Дизайн - освіта 2005», гран-при за роботу «Каркасно-панельний автомобіль особливо малого класу СИТИ-М» /у співавторстві/, Харків, 2005;

- виставка «Х-351. Територія дизайну», диплом ХО СДУ, Харків, 2005;

- 1-ий всеукраїнський конкурс дизайну світильників «Світло», Харків, жовтень-листопад, перша премія за функціональність, простоту рішення та з'єднання єднання матеріалів від компанії «Ligne Roset», спеціальна премія «За витончене романтичне рішення та шарм» від компанії «Ligne Roset» (Франція), 2006;

- 1-а всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Новий вік», Харків, Дніпропетровськ, Київ, Амстердам, 2006;

- IV міжнародний форум «Дизайн-освіта 2007», Харків, квітень 2007;

- міжнародна виставка «Наука і виробництво» /у співавторстві/, Експоцентр «Радмір», 20-24 вересня, Харків, 2007;

- всеукраїнська виставка до 20–річча Спілки дизайнерів України, Харків, листопад 2007;

- 2-а всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Новий вік», Дніпропетровськ, Харків, Київ, 2007;

- 2-ий всеукраїнський конкурс дизайну світильників «Світло», Гран-прі у номінації «Серія світильників», спеціальна премія «За відповідність філософії та духу компанії» від компанії «Ligne Roset» (Франція), спеціальна премія «За створення оригінального дизайну, комбінуючи прості елементи» від компанії «FIRME DI VETRO» (Італія), Харків, травень 2008;

- 3–я всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Новий вік», Київ, Дніпропетровськ, Харків, грудень 2008;

- десята виставка творчих робіт викладачів, співробітників та студентів вищих навчальних закладів Харківщини, грудень 2008;

- міжнародний конкурс з дизайну «Молоді дизайнери на зустріч ЄВРО 2012» /у співавторстві/, друге місто у номінації «Мали архітектурні форми та трансформативні об’єкти», Київ, квітень 2009;

- 4-а всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Новий вид», Дніпропетровськ, Харків, Київ, 2010;

- міжнародний конкурс проектів для «Red Dot Design Award», шорт-лист: фіналіст конкурсу, Сінгапур, 2010;

- 5-а всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Новий вид», Дніпропетровськ, Харків, Київ, 2011;

- міжнародний конкурс BraunPrize2012 /у співавторстві/, переможець у номінації «National winner in Russia/Ukraine category», Kronberg, Germany, 2012;

- виставка Харківської школи дизайну в рамках Тижня Дизайну «Design-Week», Харків, 2013;

- VII Міжнародний форум «Дизайн-освіта 2013» /у співавторстві/, диплом 1 ступеня, Харків, 2013;

- міжнародний фестиваль дизайну «COW» /у співавторстві/, диплом переможця, Дніпропетровськ, 2013;

- всеукраїнський конкурс дизайну дверей «Ukrainian Wood Fashion 2014» /у співавторстві/, Київ, 2014;

- всеукраїнський конкурс предметного дизайну «Светлая идея» /у співавторстві/, фіналіст конкурсу, Київ, 2014;

- всеукраїнський конкурс по розробці дизайну дверної та меблевої ручки «Maniglia Nuova 2015» /у співавторстві/, Київ, 2015;

- міжнародний конкурс BraunPrize2018 /у співавторстві/, Kronberg, Germany, 2018;

- міжнародний конкурс Bridgeman Studio Award /у співавторстві/, Великобританія, 2019;

- міжнародна дизайн-акція «ВХУТЕМАС. ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 3D» /у співавторстві/, Харків, 2020;

- та інше.

Отримання грантів, премій, стипендій

Подяка ректора ХНУМГ ім. О.М. Бекетова за сумлінну працю (Наказ №56-02 від 28.01.2020 р.)

Звання «Заслужений професор ХНУМГ ім. О.М. Бекетова» (Рішення ВР ХНУМГ від 31.01.2020 р., прот. №7)

Почесна грамота Харківської обласної державної адміністрації (2020 р.)

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Основи формоутворення : навч. посібник / [С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 124 с. (Режим доступу: https://cutt.ly/oG98sJn , вільний)

2. Вергунов С. В. Основи методики дизайну : навч.-метод. посібник / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 113 с. (Режим доступу: https://cutt.ly/gG98o7O , вільний).

3. Професійна презентація дизайнера : навч. посібник / С. В. Вергунов, О. О. Морська, А. Г. Зінченко, Д. В. Стонога ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 100 с. (Режим доступу: https://cutt.ly/wG85Bbb , вільний).

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктно-графічне моделювання» (технічний малюнок) (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, О. М. Левадний, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 23 с.

2. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн предметів для інтер’єрів» (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, О. М. Левадний. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 19 с.

3. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ» (Робота з програмним комплексом AUTODESK REVIT) (для студентів за спеціальностями 191 – Архітектура та містобудування та 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Р. О. Макаров, В. В. Колодько, І. І. Кіріченко, К. П. Євдокименко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 92 с.

4. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «3D-моделювання та CAD-технології в дизайні», (робота з програмою «POSER») (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 26 с.

5. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конструкторсько-технологічна практика» (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 19 с.

6. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в дизайні», (робота з векторним графічним редактором «CorelDraw») (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 40 с.

7. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Проєктування» (для студентів 2 курсу за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 83 с.

8. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктування» (для здобувачів 3 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 90 с.

9. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне проєктування» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 86 с.

10. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в дизайні» (для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, К. С. Шевченко, І. І. Коляда. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 26 с.

11. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Експозиційно-виставковий дизайн» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, В. А. Голіус, К. С. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 23 с.

12. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Робота в матеріалі» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. В. Вергунов, Ю. В. Морозюк, В. О. Коломієць. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 20 с.

13. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн об’єктів міського середовища» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Ю. В. Морозюк, К. С. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 19 с.

14. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Професійна презентація дизайнера» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. В. Вергунов, О. О. Морська, А. Г. Зінченко, Д. В. Стонога. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 25 с.

15. Вергунова Н. С. Мультимедійні технології в дизайні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 61 с.

16. Вергунова Н. С. Основи композиції в дизайні : конспект лекцій для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, В. А. Голіус ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 64 с.

17. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (для здобувачів 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 53 с.

18. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» (для здобувачів 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 24 с.

19. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктна практика» (для здобувачів 3 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. О. Морська, Д. В. Стонога. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 28 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Основи методики дизайну

Бакалавр

Дизайн

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Основи методики дизайну

Бакалавр

Дизайн

Денна

000