Вергунова Наталія Сергіївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Вергунова Наталія Сергіївна


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Вергунова Наталія Сергіївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Завідувач кафедри «Дизайну та 3D моделювання» Навчально-науковий інститут Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Кандидат мистецтвознавства, Доцент кафедри «Дизайну та 3D моделювання»

Освіта

Диплом магістра, Харківська державна академія дизайну і мистецтв, рік закінчення: 2013, спеціальність: дизайн

Професійний досвід

Кандидат мистецтвознавства, Доцент

2018 – Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, завідувач, доцент кафедри «Дизайну та 3D-моделювання».

2018 Член Національної Спілки художників України.

2016-2018 Харківський національний університет будівництва та архітектури, асистент кафедри «Дизайн архітектурного середовища».

2013 Член Спілки дизайнерів України.

2010-2022 Виконання дизайн-проектів інтер'єрів для приватних осіб та організацій.

2007-2022 Виконання конкурсних та виставкових дизайн-проектів.

Місце роботи

Завідувач кафедри Дизайну та 3D моделювання Навчально-науковий інститут Архітектури, дизайну та образотворчого мистецтва, Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертації

«Принципи трансформації у формоутворенні засобів пересування для людей з обмеженими можливостями здоров’я» канд. наук: 17.00.07 – дизайн / Н. С. Вергунова ; ХДАДМ. — Харків., 2016 рік. — 189 с.: рис. — укp.

Адреса електронної пошти

Natalia.Vergunova@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Монографії

1. Вергунов, Сергій. Трансформаційне формоутворення в дизайні [Текст] : На прикладі транспортного засобу для людей с обмеженими можливостями здоров’я : [монография] / С. Вергунов, Н. Вергунова, О. Левадний . — [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . — 338 с. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=172532 https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Monograph_Transformational_design_title_compressed.pdf

2. Вергунов, Сергій 3D-моделювання як інструмент комп'ютерних технологій в дизайні України [Текст] : [монография] / С. Вергунов, Н. Вергунова, Л. Звенігородський . — [Б. м.] : LAP Lambert Academic Publishing, 2021 . — 416 с. http://koha.kname.edu.ua/cgi-bin/koha/opac-detail.pl?biblionumber=174243 https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Monograph_3D_modeling_title_compressed.pdf

Статті у фахових виданнях

1. Вергунова Н. С. Предметный дизайн. Правомочность термина / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // ART AND DESIGN. – К.: КНУТД, 2018. №4. С. 30–39. http://artdesign.knutd.edu.ua/wp-content/uploads/sites/33/2019/03/30-39-%D0%92%D0%95%D0%A0%D0%93%D0%A3%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf

2. Вергунова Н. С. Скульптура як продукт промислового дизайну. Досвід застосування в проектній практиці / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 39. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2018. С. 191–199. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/153688/153229

3. Вергунова Н. С. CAD І BIM-технології в архітектурі та дизайні / Н. С. Вергунова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2018. №1 (38). С. 292–298. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/9924/1/Vergunov%d0%b0.pdf

4. Вергунова Н. С. Междисциплинарные концепции второй половины XX века как конверсивы симбиотической трансформации архитектуры и дизайна / Н. С. Вергунова, В. П. Мироненко // Проблемы теории и истории архитектуры Украины. – Випуск 18. – Одеса : Астропринт, 2018. С. 412–417. http://irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=prtiau_2018_18_61

5. Вергунова Н. С. Цифрові технології в дизайні та архітектурі. До питання про термінологію / Н. С. Вергунова // Українська культура : Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 26. – Рівне : РДГУ, 2018. С. 168–172. http://ucpm.rv.ua/index.php/ucpm/article/view/39/35

6. Вергунова Н. С. Концепция цифрового морфогенеза в дизайне. Эмергентность и самоорганизация / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2019. №3. С. 226–231. http://elib.nakkkim.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3423/%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9D.%D0%A1.%20%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%83%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%A1.%D0%92..pdf?sequence=1&isAllowed=y

7. Вергунова Н. С. Предметний дизайн. Тотожні терміни та їхні семантичні значення / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 40. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2019. С. 183–188. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/172701/173946

8. Вергунова Н. С. К вопросу о симбиотической трансформации дизайна и архитектуры / Н. С. Вергунова // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 41. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2019. С. 168–175. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/188685/190421

9. Вергунова Н. С. До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі. Початок (20-ті роки ХХ століття) / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. №1 (40). С. 244–249. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/13182/1/Vergunov%d0%b0_Vergunov.pdf

10. Вергунова Н. С. «ВХУТЕМАС» у процесі становлення дизайну на пострадянському просторі / Н. С. Вергунова // Українська культура : Минуле, сучасне, шляхи розвитку. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 30. – Рівне : РДГУ, 2019. С. 36–40. http://ucpm.rv.ua/index.php/ucpmk/article/view/183/146

11. Вергунова Н. С. До питання про виникнення промислового дизайну на пострадянському просторі. Вплив конструктивізму / Н. С. Вергунова // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: мистецтвознавство. – Тернопіль : ТНПУ ім В. Гнатюка, 2019. №2 (41). С. 126–131. http://dspace.tnpu.edu.ua/bitstream/123456789/15061/1/Verhunova.pdf

12. Вергунова Н. С. Параметризм в дизайне. Способы моделирования и направления развития / Н. С. Вергунова // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 42. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2020. С. 214–221. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/207657/208308

13. Вергунова Н. С. Sustainable design. Проектные подходы и направления развития / Н. С. Вергунова // Мистецтвознавчі записки. – Випуск 38. – К.: Міленіум, 2020. С. 20–24. http://skhid.kubg.edu.ua/index.php/2226-2180/article/view/222068

14. Вергунова Н. С. Терминологическое взаимодействие дизайна и искусства / Н. С. Вергунова // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 43. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2020. С. 190–196. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/220254/219975

15. Вергунова Н. С. Передумови виникнення міждисциплінарності в мистецтвознавстві та дизайні / Н. С. Вергунова // Культура і сучасність. – К.: ІДЕЯ-ПРИНТ, 2020. №2. С. 109–113. http://journals.uran.ua/kis/article/view/222353

16. Vergunova N. Optimal model of transportation for people with disabilities: conceptual proposal designed in CAD / Nataliia Vergunova, Sergey Vergunov // Advances in Computational Design. Volume 5, № 4. – 2020. (Sсopus). DOI: http://dx.doi.org/10.12989/acd.2020.5.4.381 http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=acd&volume=5&num=4&ordernum=3#

17. Вергунова Н. С. Міждисциплінарна взаємодія дизайну та архітектури / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. М. Левадний // Комунальне господарство міст. Серія: архітектура. – №1 (161). – Х.: ХНУМГ ім.О.М. Бекетова, 2021. С. 53–57. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5712/5634

18. Вергунова Н. С. Концепція структуралізму в контексті історичного розвитку мистецтва та дизайну / Н. С. Вергунова // Культура і сучасність. – К.: Інститут культурології Національної академії мистецтв, 2021. №19(1). С. 46–54. https://www.culturology.academy/wp-content/uploads/KD19_Vergunova.pdf

19. Вергунова Н. С. Візуальна навігація в інфраструктурі громадського транспорту міста Харкова / Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, А. Г. Зінченко // Комунальне господарство міст. Серія: архітектура. – №3 (163). – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. С. 83–87. https://khg.kname.edu.ua/index.php/khg/article/view/5786/5705

20. Вергунова Н. С. Опыт применения мультисенсорного подхода в подготовке дизайнеров. Звук как сенсорная модальность / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Проблемы музыкальной науки. 2021. № 1. С. 147-157. (Sсopus). DOI: 10.17674/1997-0854.2021.1.147-157 https://musicscholar.ru/index.php/PMN/article/view/1252/1240

21. Вергунова Н. С. Неопластицизм та його вплив на пласт проектно-художньої культури кінця ХХ – початку ХХI століття. Піт Мондріан та Тео ван Дусбург / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. М. Левадний // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 44. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2021. С. 185–194. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/235424/235796

22. Вергунова Н. С. Міждисциплінарність неопластицизму на прикладі проєктної діяльності Томаса Герріта Рітвельда / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Вісник КНУКіМ. Серія: мистецтвознавство. – Випуск 45. – К.: Видав. центр КНУКіМ, 2021. С. 224–232. http://arts-series-knukim.pp.ua/article/view/247399/245942

23. Ус К. А. Концепції промислового дизайну у міському середовищі / К. А. Ус, Д. В. Стонога, Ю. В. Морозюк, В. О. Коломієць, Н. С. Вергунова // Вісник Львівської національної академії мистецтв 2021. Вип. № 47. С. 39-45. https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Us_publication.pdf

24. Шевченко К. С. Амуніція як елемент художньо-образного рішення персонажу у game-дизайні / К. С. Шевченко, В. А. Голіус, Н. С. Вергунова // Вісник Львівської національної академії мистецтв 2021. Вип. № 47. С. 46-52. https://d3d.kname.edu.ua/images/Files/Shevchenko_publication.pdf

Статті у міжнародних науково-практичних конференціях (тези)

1. Вергунова Н.С. Основні теоретичні поняття композиції в дизайні / The 3rd International scientific and practical conference «Science, innovations and education: problems and prospects» (October 13-15, 2021) CPN Publishing Group, Tokyo, Japan. 2021. Р. 355-359. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/10/SCIENCE-INNOVATIONS-AND-EDUCATION-PROBLEMS-AND-PROSPECTS-13-15.10.21.pdf

2. Вергунова Н.С. Засоби гармонізації композиції. Колір, текстура і фактура / 5th International Scientific and Practical Conference «Global and Regional Aspects of Sustainable Development» (October 25-26, 2021). Copenhagen, Denmark: Berlitz Forlag, 2021. Р. 242-249. https://www.interconf.top/documents/2021.10.25-26.pdf

3. Вергунова Н.С. Принципи композиційно-художнього формоутворення в дизайні / The 5th International scientific and practical conference «Modern directions of scientific research development» (October 28-30, 2021) BoScience Publisher, Chicago, USA. 2021. - Р. 616-622. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-DIRECTIONS-OF-SCIENTIFIC-RESEARCH-DEVELOPMENT-28-30.10.21.pdf

4. Голіус В. А., Жмурко К. О., Вергунова Н.С. Кольорова гармонія в композиції: понятійний та історичний аспект, кольорове КОЛО / Вектори розвитку науки та освіти в умовах глобалізації: збірник тез доповідей міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 жовтня 2021 р.). Полтава: ЦФЕНД, 2021. – С. 31–33. http://www.economics.in.ua/2021/11/blog-post_8.html

5. Вергунова Н.С., Голіус В. А. Трансформація як засіб композиції в дизайні / 10th International Scientific and Practical Conference «Scientific Research in XXI Century» (November 11-12, 2021). Ottawa, Canada: Methuen Publishing House, 2021. Р. 472-478. https://www.interconf.top/documents/2021.11.11-12.pdf

6. Вергунова Н. С., Савченко А. В., Брацыло Д. Д., Васильев Д. Д. Особенности применения цвета в гейм дизайне / The 3rd International scientific and practical conference «Science and education: problems, prospects and innovations». December 2-4, 2020. SPC «Sci-conf.com.ua», Kyoto, Japan. 2020. - Р. 242-246. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/SCIENCE-AND-EDUCATION-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-2-4.12.2020.pdf

7. Мартиросова А. Р., Вергунова Н. С., Морская А. А. Использование мультимедийного дизайна в интернет-рекламе / The XVIII International Science Conference «Research and development results». April 6-9, 2021. SPC «Isg-konf.com», Athens, Greece. 2021. - Р. 27-32. https://isg-konf.com/wp-content/uploads/2021/04/XVIII-ConferenceApril-06-09-2021-book.pdf

8. Вергунова Н. С., Мандрієвська А. С. Художньо-стилістичні рішення в game-дизайні на прикладі Assassin's Creed Unity / The 3rd International scientific and practical conference «Innovations and prospects of world science» (November 4-6, 2021) Perfect Publishing, Vancouver, Canada. 2021. - Р. 629-638. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-OF-WORLD-SCIENCE-4-6.11.21.pdf

9. Вергунова Н. С., Степаненко Є. С. Концепт-арт персонажів у Game-дизайні / The 5th International Scientific and Practical Conference «Theory and Practice of Science: Key Aspects» (November 7-8, 2021). Rome, Italy: Dana, 2021 (Index Copernicus). - Р. 451-458. https://www.interconf.top/documents/2021.11.7-8.pdf

10. Вергунова Н. С., Панаріна В. Д. Стилістичні рішення стімпанку як жанру у Game-дизайні / The 2nd International scientific and practical conference «Modern science: innovations and prospects» (November 7-9, 2021) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2021. - Р. 569-574. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/11/MODERN-SCIENCE-INNOVATIONS-AND-PROSPECTS-7-9.11.21.pdf

11. Вергунова Н. С., Шевченко К. С. Кастомізація у game-дизайні: особливості та можливості / The 5th International scientific and practical conference «Topical issues of modern science, society and education» (November 28-30, 2021) SPC «Sci-conf.com.ua», Kharkiv, Ukraine. 2021. P. 1255-1259. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2021/12/TOPICAL-ISSUES-OF-MODERN-SCIENCE-SOCIETY-AND-EDUCATION-28-30.11.21.pdf

12. Vergunova N., Blinova M. CAD/CAM/CAE-systems in design of architectural environment / N. Vergunova, M. Blinova // Architectural Studies. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2018 (Index Copernicus). Vol.4 (1). P. 111–116. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44855/2/2018v4n1_Vergunova_N-CAD_CAM_CAE_systems_in_111-116.pdf

13. Вергунова Н. С. Прикладные исследования в науке и их влияние на инновационные процессы в архитектуре и дизайне / Н. С. Вергунова // Scientific Journal «ScienceRise». – Харків : Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2018. №3 (44). С. 15–18. http://journals.uran.ua/sciencerise/article/view/125993/122603

14. Вергунова Н. С., Вергунов С. В., Коляда І. І., Левадний О. М., Ярова В. С. Біонічна термінологія в дизайні / The 1st International scientific and practical conference «Priority directions of science and technology development». September 27-29, 2020. SPC «Sci-conf.com.ua», Kyiv, Ukraine. 2020. – Р. 506–512 https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/09/PRIORITY-DIRECTIONS-OF-SCIENCE-AND-TECHNOLOGY-DEVELOPMENT-27-29.09.20.pdf

15. Вергунова Н. С., Левадний О. М. Використання комп’ютерних технологій в дизайнерській освіті. Кафедра ДОМ ХНУМГ ім. О.М. Бекетова / Еволюція уявлень в архітектурній і художній освіті: погляд в майбутнє. Матеріали всеукр. Наук.-техн. Інтернет-конф. : збірник матеріалів. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – С. 234–235. https://eprints.kname.edu.ua/56977/1/%D0%A2%D0%95%D0%97%D0%98%20%D0%9A%D0%9E%D0%9D%D0%A4%D0%95%D0%A0%D0%95%D0%9D%D0%A6%D0%86%D0%87-2020%20%28%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%29-233-235.pdf

16. Вергунова Н. С., Степаненко Є. С., Парцевська А. О., Метьолкіна Т. С., Мішустіна В. О. Шахові фігури Йозефа Хартвіга. Історія створення і характерні особливості формоутворення / The 3rd International scientific and practical conference «World science: problems, prospects and innovations». November 25-27, 2020. SPC «Sci-conf.com.ua», Toronto, Canada. 2020. - Р. 302-307. https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2020/12/WORLD-SCIENCE-PROBLEMS-PROSPECTS-AND-INNOVATIONS-25-27november2020.pdf

Статті, включені до наукометричних баз

1. Vergunova N. Optimal model of transportation for people with disabilities: conceptual proposal designed in CAD / Nataliia Vergunova, Sergey Vergunov // Advances in Computational Design. Volume 5, № 4. – 2020. (Sсopus). DOI: http://dx.doi.org/10.12989/acd.2020.5.4.381 http://www.techno-press.org/content/?page=article&journal=acd&volume=5&num=4&ordernum=3#

2. Vergunova N., Blinova M. CAD/CAM/CAE-systems in design of architectural environment / N. Vergunova, M. Blinova // Architectural Studies. – Lviv : Lviv Polytechnic National University, 2018 (Index Copernicus). Vol.4 (1). P. 111–116. http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/44855/2/2018v4n1_Vergunova_N-CAD_CAM_CAE_systems_in_111-116.pdf

3. Вергунова Н. С. Опыт применения мультисенсорного подхода в подготовке дизайнеров. Звук как сенсорная модальность / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов // Проблемы музыкальной науки. 2021. № 1. С. 147-157. (Sсopus). DOI: 10.17674/1997-0854.2021.1.147-157 https://musicscholar.ru/index.php/PMN/article/view/1252/1240

Свідоство про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

1. Наземний віндсерфінг (Патент 19832 Україна, заявл.12.10.09; опубл. 25.12.09).

2. Одномісний електромобіль (Патент 19833 Україна, заявл.12.10.09; опубл. 25.12.09).

3. Побутовий модуль для приготування їжі (Патент 20005 Україна, опубл. 25.02.10).

4.Одномісний триколісний електромобіль (Патент 19831 Україна, опубл. 25.12.09).

5. Тренувальний силомір (Патент 22995 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

6. Тренажер мішень (Патент 22997 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

7. Тренувальний блокіратор (Патент 22746 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 27.02.12).

8. Тренувальний викидач м'ячів (Патент 22998 Україна, заявл.30.05.11; опубл. 25.04.12).

9. Тренувальний динамічний силомір (Патент 22996 Україна, опубл. 25.04.12).

10. Електросушарка для взуття (Патент 39751 Україна, опубл 25.07.19).

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

8

8

h-індекс

2

2

i10-індекс

0

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

1. Керівник наукової теми № 0120U104512 «Концепції промислового та мультимедійного дизайну, дизайну візуальних комунікацій у міському середовищі» з 01.01.2021 по 01.12.2021.

2. Керівник госпрозрахункової теми №3327/21 від 01.07.2021 «Розробка та проєктування фірмового талісману для компанії «Golden Tile» із каталогом (альбомом) варіацій цього талісману для різних структурних підрозділів компанії».

3. Керівник наукової теми № 0121U113269 «Game-дизайн як сучасна галузь проєктно-художньої діяльності» з 01.01.2022 по 01.12.2022.

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

1. «The Olvia Polis» Association Citizens for Europe and culture (Греція), за темою «Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space», наказ №834-02, 18.09.2019 р. звіт (108 годин)

2. Поліграфічне підприємство ТОВ ДА «Футура-прінт», довідка №18 від 20.12.2021 р., тема – «Засоби композиції у формоутворенні об’єктів дизайну»., загальним обсягом 180 годин, наказ №15-02 від 17.01.2022 р., звіт.

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Міжнародне стажування «Art education in cross-cultural dialogue in the content of modern European space»

«The Olvia Polis» Association Citizens for Europe and culture

о.Егіна, Греція

17 червня - 27 червня, 2019 р.

Сертифікат

Професійні виставки та конкурси

2020 Міжнародна дизайн-акція «ВХУТЕМАС. ВАСИЛЬ ЄРМИЛОВ. 3D» – Харків, Україна.

2019 Міжнародний конкурс «Bridgeman Studio Award» - Великобританія.

2019 Всеукраїнська мистецька виставка «Чарівна та вічна» – Україна.

2018 Міжнародний конкурс Shapl Design Contest – Корея.

2017 Міжнародний конкурс Taiwan international student competition – Тайчжун.

2016 III Міжнародний конкурс творів у галузі дизайну та архітектури «MATUR DESIGN MALL» – Уфа, Росія.

2016 Всеукраїнський архітектурний конкурс «Інтер'єр року» – Київ, Україна.

2015 Міжнародний конкурс BraunPrize2015 – Німеччина.

2015 Всеукраїнський конкурс «Maniglia Nuova» – Київ, Україна.

2013 «International design awards by Marc Praquin», - Франція.

2012 Міжнародний конкурс «BraunPrize2012» – Німеччина.

2011 Міжнародний конкурс «Корисна мутація», - Новосибірськ, Росія.

2010 Фестиваль предметного дизайну «Водопарад» – Харків, Україна.

2009 Міжнародний конкурс «OPUS DESIGN AWARD» - Японія.

2008 Міжнародний конкурс «ELECTROLUX DESIGN LAB» – Швеція.

2007 Міжнародний конкурс «bright LED» - Корея.

2006 Всеукраїнська дизайн-акція «Репліканти. Нове століття», – Харків, Україна.

2005 Виставка «Х – 351. Територія дизайну», – Харків, Україна.

2004 Виставка «Indesign» – Харків, Україна.

Отримання грантів, премій, стипендій

Тема
Заклад/організація
Місто-країна
Дата
Документ, що засвідчує

Cambridge English Level 1 Certificate

Харків, Україна

2019

Сертифікат

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Основи формоутворення : навч. посібник / [С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 124 с. (Режим доступу: https://cutt.ly/oG98sJn , вільний)

2. Вергунов С. В. Основи методики дизайну : навч.-метод. посібник / С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 113 с. (Режим доступу: https://cutt.ly/gG98o7O , вільний).

Навчально-методичні матеріали

1. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктно-графічне моделювання» (технічний малюнок) (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, О. М. Левадний, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 23 с.

2. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» (для студентів 1 курсу за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: Н. С. Вергунова, О. М. Левадний, В. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 19 с.

3. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Дизайн предметів для інтер’єрів» (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, О. М. Левадний. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 19 с.

4. Методичні рекомендації до виконання практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «ВІМ-ТЕХНОЛОГІЇ» (Робота з програмним комплексом AUTODESK REVIT) (для студентів за спеціальностями 191 – Архітектура та містобудування та 192 – Будівництво та цивільна інженерія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Р. О. Макаров, В. В. Колодько, І. І. Кіріченко, К. П. Євдокименко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 92 с.

5. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «3D-моделювання та CAD-технології в дизайні», (робота з програмою «POSER») (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 26 с.

6. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з навчальної дисципліни «Конструкторсько-технологічна практика» (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 19 с.

7. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології в дизайні», (робота з векторним графічним редактором «CorelDraw») (для студентів за спеціальністю 022 – Дизайн) (для студентів за спеціальністю 022 - Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 40 с.

8. Методичні рекомендації до організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Проєктування» (для студентів 2 курсу за спеціальністю 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 83 с.

9. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктування» (для здобувачів 3 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 90 с.

10. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комплексне проєктування» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, Л. А. Звенігородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 86 с.

11. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Мультимедійні технології в дизайні» (для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, К. С. Шевченко, І. І. Коляда. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 26 с.

12. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Візуалізація та фотореалістика об’єктів міського середовища» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Н. С. Вергунова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 16 с.

13. Вергунова Н. С. Мультимедійні технології в дизайні : конспект лекцій для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 61 с.

14. Вергунова Н. С. Основи композиції в дизайні : конспект лекцій для здобувачів денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн / Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, В. А. Голіус ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 64 с.

15. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи композиції в дизайні» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. С. Вергунова, В. А. Голіус. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 21 с.

16. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Комп’ютерні технології. ZBrush» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, К. С. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 20 с.

17. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Основи game-дизайну» (для здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти денної форми навчання зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. С. Вергунова, В. А. Голіус, К. С. Шевченко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 29 с.

18. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи (для здобувачів 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 53 с.

19. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Переддипломна практика» (для здобувачів 4 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : С. В. Вергунов, Н. С. Вергунова, Л. А. Звенигородський, І. І. Коляда, Ю. В. Морозюк, О. О. Морська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 24 с.

20. Методичні рекомендації до організації самостійної роботи з навчальної дисципліни «Проєктна практика» (для здобувачів 3 курсу денної форми навчання першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 022 – Дизайн) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Н. С. Вергунова, С. В. Вергунов, О. О. Морська, Д. В. Стонога. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 28 с.

Список дисциплін

Назва дисципліни
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання

Основи композиції в дизайні

Бакалавр

Дизайн

Денна

Розроблені електронні навчальні курси

Назва курсу
Ступінь/ОКР
Спеціальність
Форма навчання
ID курсу

Основи композиції в дизайні

Бакалавр

Дизайн

Денна

2163