Величко Вікторія Валеріївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Величко Вікторія Валеріївна

Посада

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адімінстрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Освіта

Харківська державна академія міського господарства, 1997 р. Спеціальність - Економіка підприємств міського господарства Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова, Спеціальність "Підприємництво, торгівля та біржова діяльність", Економіка та організація бізнесу, 2019 р.

Професійний досвід

к.е.н., доцент кафедри економіки підприємств, бізнес-адімінстрування та регіонального розвитку Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова, директор Консалтингової компанії "Велні"

Місце роботи

Кафедра підприємництва та бізнес-адміністрування Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Економіко-організаційне забезпечення міського пасажирського транспорту як функції міста

Електронна пошта

viktoriya.velichko@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Величко В.В., Гайденко С.М. Вплив соціально-економічних взаємозвязків на результативність підприємств житлово-комунального господарства. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія “Економічні науки”. - Випуск 34/2019 Величко В.В., Гайденко С.М. Сценарний інструментарій стратегії розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки". - Випуск - 23 / 2017 (ч. 1). - С.138-142. - [28].

Величко В.В., Гайденко С.М Теоретичні аспекти розвитку підприємств житлово-комунального господарства / Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія "Економічні науки". - Випуск 24/17.

Velychko V. Organizational and economic tools for the development of environmental entrepreneurship / Bobkova A., Andryeyeva N., Verbivska L., Kozlovtseva V. // International Journal of Management, 2020, Vol. 11, p. 334-350

Bobkova, A., Andrуeуeva, N., Verbivska, L., Kozlovtseva, V., Velychko, V. Environmental responsibility in the development of green entrepreneurship. Estudios de Economia Aplicada, 2021, 38(4)


.Количество перевезенных пассажиров – показатель работы и доходов транспортных предприятий - Киев, Техніка, республ. межведомств. научно-техн. сб. “Коммунальное хозяйство городов”, 1997, вып. 12. С. 170-172. 2. Роль электрического транспорта в обеспечении пассажироперевозок в городах Украины -Харьков, ХГПУ, Сб. научн. Трудов “Вестник государственного политехнического университета”, вып. 27, Технический прогресс и эффективность производства”, 1999.С.89-91 3. Новый подход к организации управления предприятиями городского электрического транспорта -Харьков, Сб. научн. тр. “Вестник государственного политехнического университета”, вып. 46, Новые решения в современных технологиях, 1999. С. 87-91 4. Источники и механизм финансирования предприятий городского электрического транспорта - Киев, Техніка, Коммунальное хозяйство городов, 1999, вып. 19. С. 209-211. 5. Городской пассажирский транспорт как элемент социальной инфраструктуры - Харьков, ХГПУ, Сб. научн. тр. “Вестник государственного политехнического университета”, вып. 55, Новые решения в современных технологиях, 1999. С. 100- 104. 6. Проблеми реформування міського громадського транспорту в сучасних економічних умовах - Киев, Техніка, Коммунальное хозяйство городов, 1999, вып. 20. С.44-47. 7. Реализация социальной функции города в его функциональных территориальных подсистемах - Харьков, ХГПУ, Сб. научн. тр. “Вестник государственного политехнического университета”, вып. 58, Новые решения в современных технологиях, 1999. С.67-70.

Статті у збірниках наукових праць

1. Особенности применения компьютерных технологий в организации работы предприятий городского пассажирского транспорта - Харьков, ХГПУ, Сб. научн. тр. ХГПУ, Вып. 7 “Информационные технологии: наука, техника, технология, образование, здоровье”, 1999. С.180-183.

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

https://scholar.google.ru/citations?user=xNZ2jU8AAAAJ&hl=uk

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2013

Статистика цитування

13

7

h-індекс

1

1

i10-індекс

1

0

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Гайденко Сергій Миколайович

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця,кафедра менеджменту та бізнесу за темою «Вплив бізнес-процесів на економіку підприємства»,наказ № 322-02 від 01.10.2014 р.,звіт Sumy State University within Jean Monnet Chair «The EU sustainable development practices in the context of industries 4.0 and 5/0: enterreneurship and business», 2020 р (30 часов),

Lublin, Republic of Poland, The international skills development “Online learning as a non-traditional form of the modern education on the example of the Moodle platform”, 2020 р (45 часов)

Lublin, Republic of Poland, The international skills development “The use of distance tools of learning for training of specialists of such specialities as psychology and law enforcement activity on the example of ZOOM and Moodle platform”, 2021 р (45 часов)

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

1. Економіка підприємства: Навчальний посібник - Харків: ХНАМГ, 2010 – 168 с., Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1.4/18-Г-23 від 9.01.2009 р. 2. Організація рекреаційних послуг : Навчальний посібник - Харків: ХНУМГ ім. О.М.Бекетова, 2013 – 202 с., Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1.4/18-Г-42 від 10.01.2009 р. 3. Інтелектуальна власність: Навчальний посібник - Харків: ХНАМГ,2011 – 210 с., Навчальний посібник з грифом МОН України, лист № 1.4/18-Г-2923 від 30.12.2008 р. 4. Економіка довкілля і природних ресурсів: Навчальний посібник - Харків: ХНУМГ ім. О.М. Бекетова, 2014 - 280 с.155-173

Навчально-методичні матеріали

1. Економіка підприємства. - Опорно-логічний конспект лекцій - Харків, ХНАМГ, 2004. – 114 с. 2. Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств - Тексти лекцій - Харків, ХНАМГ, 2007. – 102 с. 1. Конспект лекцій з дисципліни «Адміністрування податків у бізнес-структурах» (для студентів-магістрів усіх форм навчання спеціальності 076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність) / В. В. Величко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 40 с. 2. Величко В. В. Конспект лекцій з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність») / В. В. Величко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків. : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 140 с. 3. Методичні рекомендації до проведення практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Методологія наукових досліджень» (для студентів всіх форм навчання спеціальностей 071 – «Облік і оподаткування», 073 – «Менеджмент», 076 – «Підприємство, торгівля та біржова діяльність») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. В. В. Величко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 35 с.

Список дисциплін

Економіка підприємства Фінанси підприємств Управління спеціальними проектами в ЖКГ Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств Інтелектуальна власність Методологія наукових досліджень Організація рекреаційних послуг Економіка і фінанси підприємств Економіка та бізнес Мистецтво презентацій Адміністрування податків у бізнес-структурах Бюджетування діяльності підприємств Економіко-правове забезпечення підприємницької діяльності Обгрунтування підприємницьких рішень

Розроблені електронні навчальні курси

Адміністрування податків у бізнес-структурах https://dl.kname.edu.ua/course/view.php?id=812

Тренінг "Мистецтво бізнес-презентації" https://dl.kname.edu.ua/enrol/index.php?id=811