Бєляєва Валентина Михайлівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бєляєва Валентина Михайлівна

Посада

Освіта

Харківський інститут інженерів міського господарства, 1993 р., раціональне використання водних ресурсів та знешкодження промислових стоків, інженер-технолог

Професійний досвід

Місце роботи

Кафедра водопостачання, водовідведення і очищення вод Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

Електронна пошта

valentina.belyaeva@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

 • Беляев В. И., Беляева В. М. Использование ионного обмена для очистки малоконцентрированных сточных вод от ионов металлов //Коммунальное хозяйство городов. – 2007. – №. 74. – С. 197-203.
 • Яковенко Н. М., Беляева В. М. Хозяйственно-бытовые сточные воды в системах оборотного водоснабжения //Коммунальное хозяйство городов. – 2010. – №. 93. – С. 146-151.
 • Яковенко Н. М., Беляева В. М. УТЕЧКИ ВОДЫ ИЗ ВОДОПРОВОДНЫХ СИСТЕМ И ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЕ //Коммунальное хозяйство городов, 2011. – №. 99. – С. 283-292.
 • Яковенко Н. М., Колесник Н. Ю., Беляева В. М. Потери воды в жилом фонде и борьба с ними //Комунальне господарство міст, 2012. – №. 103. – С. 255-260.
 • Колесник Н. Ю., Яковенко Н. М., Беляева В. М. МЕТОДЫ САНАЦИИ ТРУБОПРОВОДОВ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ //Комунальне господарство міст, 2012. – №. 103. – С. 340-344.
 • Яковенко Н. М., Беляева В. М. ПРОБЛЕМА СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ПОТЕРЬ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫВ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ //Комунальне господарство міст, 2013. – №. 107. – С. 287-291.

Статті у збірниках наукових праць

 • Яковенко, Н. М., Колонтаевский, Ю. П., Колесник, Н. Ю., & Беляева, В. М. ЗАЩИТА СИСТЕМ ВОДОТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ОТ ОТЛОЖЕНИЙ // Материалы ІV междкнар. научно-технич. конф. "ВОДА. ЭКОЛОГИЯ. ОБЩЕСТВО", 21-22 марта 2014 г., г. Харьков, 2014. - С. 33-35. https://eprints.kname.edu.ua/38156/
 • Бєляєва В.М. Застосування труб з високоміцного чавуну з кулястим грфітом // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., присвяченої 80-річчю каф. хімії ХНУМГ імені О. М. Бекетова "Актуальні питання хімії та інтегрованих технологій", 7-8 листопада, 2019 р., м. Харків, 2019. – С.22

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

 • Теорія і практика роботи в Moodle, Сертифікат № TVmHJEdn68 від 01.04.2014;
 • Стажування - Товариство з обмеженою відповідаль-ністю «АМТ» Будпроект» (м. Харків) за темою «Особливості вибору обладнання і матеріалів при будівництві та експлуатації систем водопостачан-ня та водовід-ведення», наказ № 898-02 від 26.10.2017

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

 • Насосні та повітродувні станції : навч. посібник / Т. О. Шевченко, Ю. В. Ярошенко, М. М. Яковенко, В. М. Бєляєва. – Харків : Харків. нац. ун–т міськ. госп–ва ім. О. М. Бекетова, 2014. – 195 с.

Навчально-методичні матеріали

 • Методичні рекомендації для виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 39 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59812/, вільний).
 • Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 60 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59811/, вільний).
 • Методичні рекомендації для виконання курсового проєкту «Комплекс споруд з очистки природних вод міста» (для здобувачів вищої освіти всіх форм навчання першого (бакалаврського) рівня спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна, В. Я. Кобилянський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 57 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/59810/, вільний).
 • Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 1–2 курсів денної і заочної форм навчання другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 194 – Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна, В. Я. Кобилянський. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 34 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/54060/, вільний).
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання.
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з навчальної дисципліни «Санітарно-технологічний контроль очисних споруд» [Електронний ресурс] : для студ. 5 курсу ден. і заоч. форм навч. освіт.-кваліф. рівня «магістр» за спец. 192 – «Будівництво та цивільна інженерія» освіт. прогр. «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; [уклад. : В. М. Бєляєва, Г. І. Благодарна]. – Електронні текстові дані. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с.
 • Модуль Очисні споруди водопостачання» (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 59 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46690/, вільний).
 • Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Очисні споруди водопостачання» (для студентів 2-4 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізація (освітня програма) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 58 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46691/, вільний).
 • Методичні рекомендації для виконання курсового проекту «Очисні споруди водопроводу» з навчальної дисципліни «Споруди і обладнання водопостачання. Модуль 3. Очисні споруди водопостачання» (для студентів 3–4 курсів усіх форм навчання за напрямом підготовки 6.060101 – Будівництво (фахове спрямування «Водопостачання та водовідведення»)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 58 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46689/, вільний).
 • Методичні рекомендації для виконання курсового проекту «Комплекс споруд з очистки природних вод» з навчальних дисциплін «Очисні споруди водопостачання» і «Технологія очистки природних вод» (для студентів 2–4 курсів усіх форм навчання освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Цивільна інженерія (Водопостачання та водовідведення)», «Гідротехніка (водні ресурси)») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 58 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46692/, вільний).
 • Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 3-4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 59 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46307/, вільний).
 • Методичні вказівки для виконання курсового проекту «Технологія очистки природних вод» з навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 3 – 4 курсів усіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси)) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 57 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/46306/, вільний).
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу денної та заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.060103 – Гідротехніка (водні ресурси))/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна, М. М. Яковенко. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 36 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/42435/, вільний).
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт із навчальної дисципліни «Спецкурс з очистки природних вод» (для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання освітнього рівня «магістр» спеціальності 192 – Будівництво та цивільна інженерія, спеціалізації (освітні програми) «Водопостачання та водовідведення» та «Раціональне використання і охорона водних ресурсів») / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 35 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/43489/, вільний).
 • Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Спеціальні методи водопідготовки» (для студентів 5-6 курсів денної і заочної форм навчання спеціальностей 7.06010108 – Водопостачання та водовідведення та 7.06010302, 8.06010302 – Раціональне використання і охорона водних ресурсів) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. М. Бєляєва, К. Б. Сорокіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 32 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/42436/, вільний).
 • Програма навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: К. Б. Сорокіна, В. М. Бєляєва. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 6 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/37590/, вільний).
 • Робоча програма навчальної дисципліни «Технологія очистки природних вод» (для студентів 4 курсу всіх форм навчання напряму підготовки 6.060103 «Гідротехніка (водні ресурси)») / Харк. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: К. Б. Сорокіна, В. М. Бєляєва. – Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2014. – 13 с. (Режим доступу: https://eprints.kname.edu.ua/37593/, вільний).

Список дисциплін

1. Технологія заготівельних і монтажних робіт (пз)

2. Технологія очистки природних вод (пз, лаб)

3. Технологія заготівельних робіт водопровідно-каналізаційних систем (пз)

Розроблені електронні навчальні курси

 • Курсовий проект "Комплекс споруд з очистки природних вод", ID курсу 1852