Бєльська Тетяна Валентинівна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Бєльська - копия.jpg


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бєльська Тетяна Валентинівна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування Харківського національного університету міського господарства ім. О.М.Бекетова, доктор наук з державного управління, професор

Освіта

У 1994 р. закінчила Сумський педагогічний інститут ім.А.С.Макаренка за спеціальністю «вчитель історії, методист з виховної роботи».

Закінчила Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України: магістратуру – у 2006 році за спеціальністю «державне управління», отримавши кваліфікацію «магістр державного управління», спеціалізація «політика європейської інтеграції»; аспірантуру – у 2010 р.

З 2012 р. по 2015 р. навчалася в докторантурі Національної академії державного управління при Президентові України.

Професійний досвід

1993-2000 рр. – вчитель історії Сумської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів з ліцейними класами № 17.

З 2000 р. по 2007 р. працювала на різних посадах в органах місцевого самоврядування.

2011-2012 рр. – доцент кафедри політології та філософії у Харківському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при Президентові України (ХарРІ НАДУ),

2015 – 2016 рр. – завідуюча відділом досліджень громадянського суспільства ГО «Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка».

2015 – 2016 рр. – доцент кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики Київського міжнародного університету.

З 2016 р. – доцент кафедри менеджменту і публічного адміністрування ХНУМГ ім.О.Бекетова.

Місце роботи

Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова

Теми дисертацій

У 2011 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Взаємовідносини органів публічної влади та інститутів громадянського суспільства в умовах демократичного транзиту» за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2017 р. захистила докторську дисертацію на тему: "Державна політика та державне управління в умовах впливу глобального громадянського суспільства" за спеціальністю 25.00.01 - теорія та історія державного управління.

У 2018 р. отримала вчене звання доцента по кафедрі менеджменту і публічного адміністрування.

У 2022 р. отримала вчене звання професора по кафедрі менеджменту.

Адреса електронної пошти

Tetiana.Bielska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор понад 250 наукових праць та публікацій.

Наукові інтереси: глобальне громадянське суспільство, взаємодія органів публічної влади з інститутами громадянського суспільства, публічна влада, публічне управління, державна політика, місцеве самоврядування, глобалізація, архетипіка.

Статті у фахових виданнях

Бєльська Т. В. Публічність як ознака суспільно-політичних явищ / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 2(10) – С.16–20. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-2/doc/1/03.pdf

Бєльська Т. В. Комунікація влади та громадськості в інформаційному суспільстві / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2012. – № 3(11) – С.163–169. – http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/putp/2012-3/doc/5/02.pdf

Бєльська Т. В. Глобалізація як фактор трансформації владно-суспільних відносин / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2013. – № 1(13) – С.60–66.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_1_14

Бєльська Т. В. Публічна політика і система владно-суспільних відносин: архетипний підхід / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – Спеціальний випуск. – Червень, 2013. – С. 93–99.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2013_spets.vip._14

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як феномен сучасного глобального світу / Т. В. Бєльська, Е. А. Афонін // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2013. – № 4. – С. 9–16. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vnadu_2013_4_4

Бєльська Т. В. Фактори впливу на державну політику в період Постмодерну / Т. В. Бєльська // Аналітика і влада : журн. експерт.-аналіт. матеріалів і наук. пр. Ін-ту пробл. держ. упр. та місц. самоврядування Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2014. – № 9. – С. 97–101. Режим доступу : http://s3.amazonaws.com/academia.edu.documents/35631777/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%96_%D0%B2%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B0_9.pdf?AWSAccessKeyId=AKIAIWOWYYGZ2Y53UL3A&Expires=1501182559&Signature=WBdwW3LbCkrFXKFjWUpA91PUJvU%3D&response-content-disposition=inline%3B%20filename%3D35631777.pdf#page=45

Бєльська Т. В. Архетипні концептуальні засади становлення і розвитку глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – № 2 (18) спеціальний випуск. – Червень, 2014. – С. 14–22. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_2%28spets.__5

Бєльська Т. В. Конфлікт і консенсус як способи вирішення соціальних протиріч / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління : зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 40. – Львів. : ЛРІДУ НАДУ, 2014. – С. 178–185. – http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=efdu_2014_40_23

Бєльська Т. В. Політична культура як ціннісна складова громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 3(19) – С.64–70.– http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_3_13

Бєльська Т. В. Громадянськість як прояв архетипу цілісності та його вплив на державну політику / Т. В. Бєльська // Публічне управління : теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”. – спеціальний випуск. – Березень, 2015. – С. 88–93. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2015_1%28spets.__17

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство як актор соціальних мереж: конструктивні й деструктивні аспекти / Т. В. Бєльська // Публічне управління: теорія та практика : зб. наук. пр. Асоціації докторів наук з державного управління. – Х. : Вид-во “ДокНаукДержУпр”, 2014. – № 4(20) – С. 200–208. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Pubupr_2014_4_32

Бєльська Т. В. Інформаційне суспільство: становлення, розвиток, перспективи / Т. В. Бєльська, О.І. Крюков // Актуальні проблеми державного управління : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістрˮ, 2015. – № 1 (47). – С. 276-282. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/apdy_2015_1_41

Бєльська Т. В. Інституційний вимір глобального громадянського суспільства / Т. В. Бєльська // Ефективність державного управління: зб. наук. пр. Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при Президентові України. – Вип. 44. – Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2015. – С. 71-81. – http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/edu_44/fail/ch_1/10.pdf

Бєльська Т. В. Діяльність інститутів глобального громадянського суспільства в конфліктних зонах сучасного світу / Т. В. Бєльська // Теорія та практика державного управління: зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2015. – Вип. 3 (50). – С. 179-186. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpdu_2015_3_31

Бєльська Т. В. Співвідношення понять “державна політика” та “державне управління” / Т. В. Бєльська // Державне будівництво : зб. наук. пр. – Х. : Вид-во ХарРІ НАДУ “Магістр”, 2016. – № 2. – Режим доступу : http://www.kbuapa.kharkov.ua/e-book/db/2016-2/

Бєльська Т. В. Удосконалення основних форм суспільно-владних взаємодій в умовах сучасних глобальних тенденцій / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2017. – № 1. – С. 123-130.(Index Copernicus).– http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=vnaddy_2017_1_18

Бєльська Т. В. Гранично допустимий ризик в процесі прийняття рішень / Т. В. Бєльська, Ю. В. Наплеков // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 2 (7) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С.77-90. - http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/05/Публічне-урядування-2-7-укр.pdf (Index Copernicus).

Бєльська Т. В. Функціональні особливості інституційної поведінки суб’єктів глобального громадянського суспільства в зонах конфліктності / Т. В. Бєльська, Р.Р. Хасанов, // Публічне урядування : зб. наук. пр. – № 3 (8) – 2017. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – С. 32-42.- http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/07/Публічне-урядування-3-8_укр.pdf (Index Copernicus).

Бєльська Т. В. Публічне управління в умовах глобалізаційних викликів / Т. В. Бєльська // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2017. – № 4 (9) – С. 48-60. http://vadnd.org.ua/app/uploads/2017/09/Публічне-урядування-4-9_укр-2.pdf (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. “Передбачуване врядування” як модель суспільно-владних відносин в умовах змінюваного глобального світу / Т. В. Бєльська // Вісник Національної академії державного управління при Президентові України : наук. журн. : фахове вид. з держ. упр., екон., пед. та політ. наук / Нац. акад. держ. упр. при Президентові України. – К. : НАДУ, 2018. – № 1. – С. 61-67. – Режим доступу : http://visnyk.academy.gov.ua/pages/dop/77/files/0166a383-7e7b-426e-bc82-52f27674ffda.pdf (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Співробітництво органів влади з міжнародними організаціями як важливий аспект соціально-економічного розвитку України / Т. В. Бєльська, К. О. Хомайко // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 2 (12) – С. 68-79. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i12.80 (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Країни перехідної демократії в ході демократичного транзиту: архетипний аспект / Т. В. Бєльська, М. Г. Лашкіна // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 4 (14) – С. 34-50. doi: https://doi.org/10.31618/vadnd.v1i14.97

Бєльська Т. В. Проблеми становлення асиметричних об’єднаних територіальних громад: комунікативний аспект / Т. В. Бєльська, М. В. Інкін // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2018. – № 5 (15). – С. 29-40. doi: 10.32689/2617-2224-2018-15-5-29-40

Бєльська Т. В. Архетипи сучасності: український вимір / Т. В. Бєльська, М. Г. Лашкіна // Публічне урядування : зб. наук. пр. – К. : ДП “Видавничий дім “Персонал”, 2019. – № 4 (14). - С.59-74. doi: https://doi.org/10.32689/2617- 2224-2019-18-3-59-74

Бєльська Т. В. Інформаційні війни та інформаційна безпека: загрози та виклики для демократії / Т. В. Бєльська, О. І. Крюков // Вісник Націоналного університету цивільного захисту України. Серія "Державне управління". 2019. Вип. 2 (11). С. 3-11. (Index Copernicus)

Бєльська Т. В. Громадське бюджетування як ефективний механізм формування бюджетів в Україні // Державно-управлінські студії. – 2019. – №5. http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/stattia-1-Biel-s-ka_2019.51.pdf

Бєльська Т. В. Управління змінами як організаційний компонент для побудови нових інститутів демократії // Державно-управлінські студії. – 2019. – №10. http://studio.ipk.edu.ua/wp-content/uploads/2021/01/stattia-2-Biel-s-ka-2019.10.pdf

Bielska T. V., Lashkina М. H., Nesteriak Y. V. (2020) Information Policy and Information Security of the State as psychical and social phenomenon: problems and prospects (Інформаційна політика та інформаційна безпека держави як психосоціальне явище: проблеми та перспективи). Public management 2 (22), P.116-129. doi: 10.32689/2617-2224-2020-2(22)-116-129 (Index Copernicus)

Bielska T. V., Lashkina М. H. (2020) Concepts of irrational and rational in the informational space of Ukraine: public-management aspect, Public management 1 (21), P.42-56. doi: https://doi.org/10.32689/2617- 2224-2020-1(21)-42-56

Бєльська Т. В., Лашкіна М. Г. Гендерні архетипи як чинник карьєрного зростання на світовому ринку праці в умовах інформаційного світу: український та світовий контекст. Економіка та держава (серія: державне управління), 2022. № 1 (21). С. 5-15.

Статті у збірниках наукових праць

Бєльська Т. В. Глокалізація як феномен та підґрунтя розвитку місцевих громад / Т. В. Бєльська // Сталий місцевий розвиток за участі громад : наукові праці ВНЗ-партнерів Проекту ЄС/ПРООН “Місцевий розвиток, орієнтований на громаду” [укладачі: М. А. Лепський, І. В. Дударева] ; за заг. ред. М. А. Лепського. – К. : ПРОООН ЄС “МРОГ”, 2015. – С. 72–80. (464с.) - http://www.cba.org.ua/images/stories/Monography_final_text.pdf

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство в світовому інформаційному просторі: проблеми і перспективи / Т. В. Бєльська // Політологічні студії : зб. наук. пр. / Кам’янець-Поділ. нац. ун-т ім. Івана Огієнка, Ін-т політ. і етнонац. дослідж. ім. І. Ф. Кураса НАН України. – Кам’янець-Поділ. : Вид-во К-ПНУ ім. Івана Огієнка. 2016. – Вип. 5. – С. 9-23.

Бєльська Т. В. Особливості конфліктів і способів їх врегулювання в сучасному світі / Т. В. Бєльська, О.Гребельник // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А.І. та ін.]. – К. : КиМУ, 2017. – Вип. 12. – С. 58-80.

Бєльська Т. В. Проблеми молодого покоління “waithood generation” та NEET / Т. В. Бєльська, Ю. І. Малюхова // Проблеми міжнародних відносин : [зб. наук. праць / наук. ред. Некряч А. І. та ін.]. – К. : КИМУ, 2018. – Вип. 13. – С. 75-93. – Режим доступу : http://vmv.kymu.edu.ua/v/p13/Збiрник_МВ_№_13__ОСТАННІЙ%2019.06.pdf

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Volodymyr V. Zablotskyi, Oleksii Y. Palant, Oleg A. Diegtiar, Serhii V. Glibko, Tetiana V. Bielska, Alla V. Rusnak. The Current State and Necessity of Transformation of the Management System of Educational Establishments in Ukraine at the Local Level // Public policy and administration. 2019, T. 18, Nr. 2 / 2019, Vol. 18, No 2, p. 225–240. (Scopus) DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206853 http://fkd.org.ua/article/view/206853/208073

Tetyana V. Novachenko, Tetiana V. Bielska, Eduard A. Afonin, Mariia H. Lashkina, Oksana M. Kozhemiakina, Nataliia P. Diachenko. Use of Information Technology to Increase Economic Efficiency and Credibility in Public Administration in the Context of Digitization. International Journal of Economics and Business Administration, Volume VIII, Issue 1, 374-382, 2020 EOI: 10.11220/ijeba.08.01.028 DOI: 10.35808/ijeba/431(Scopus) ISSN: 2241-4754

Bielska, T., Lashkina, M., Maliukhov, O., Maliukhova, Y., Lazariev, H. EVALUATION OF THE ACTIVITIES OF PUBLIC AUTHORITIES IN THE SPHERE OF INFRASTRUCTURE DEVELOPMENT AND SMART TECHNOLOGIES. Journal of Management Information and Decision Science, 2021, 24(1), стр. 1–14 (Scopus) https://www.abacademies.org/articles/evaluation-of-the-activities-of-public-authorities-in-the-sphere-of-infrastructure-development-and-smart-technologies-10011.html

T. S. Yarovoy, O. V. Коzyrieva, T. V. Bielska, I. I. Zhuk, I. L. Mokhova. THE E-GOVERNMENT DEVELOPMENT IN ENSURING THE COUNTRY FINANCIAL AND INFORMATION SECURITY (Розвиток е-урядування для забезпечення фінансової та інформаційної безпеки країни) (Web of Science) // Financial and credit activity: problems of theory and practice. Vol 2, No 33 (2020) P.268-275. DOI: https://doi.org/10.18371/fcaptp.v2i33.206853 http://fkd.org.ua/article/view/206853/208073

Rodchenko, S., Bielska, T., Brus, T., Naplyokov, Y., & Trevoho, O. (2021). Human Capital Management In The System Of Public Administration In The Context of COVID-19 Pandemic. Postmodern Openings (Web of Science), Vol. 12(1Sup1), No 1. P. 346-355. https://doi.org/10.18662/po/12.1Sup1/290 https://lumenpublishing.com/journals/index.php/po/article/view/3450

Статті у виданнях інших держав

Бельская Т. В. Генезис властно-общественных отношений в процессе общецивилизационного развития / Т. В. Бельская // Научные ведомости БелГУ – Белгород : НИУ “БелГУ”, 2013. – № 23 (166). – Вып. 26. – С.183–188. – Серия : “Философия. Социология. Право”. – http://cyberleninka.ru/article/n/genezis-vlastno-obschestvennyh-otnosheniyv-protsesse-obschetsivilizatsionnogo-razvitiya

Бельская Т. В. Конвергенция как процесс общественных отношений в эпоху глобализации / Т. В. Бельская // ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ : Գիտական հանդես (Публичное управление : научный журнал). – Երևան «Տիգրան Մեծ» (Ереван, Армения “Тигран Великий”). – 2014. – № 1–2. – С. 85–93. – http://paara.am/wp-content/uploads/2012/04/Mas_1_HK-2014-1-2.pdf

Bielska Tetiana. Information warfare as a way of implementing the state policy in the modern world // Regional Development and state administration in the context of general tendencies 21 century. – Eds . V . Szymańska. – Kh : Słupsk : Publishing House “ А DNDU”, 2015. – 192 р.

Bielska Tetiana. Information resources as a strategic category of international relations and a method of influence on the state policy of the nation states / Tetiana Bielska // Acta Facultatis Iuridicae Universitatis Comeniana (AFI UC). – Bratislava : Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta. – 2015. – № 1. – Р. 5-17.

Бельская Т. В. Глокализация как аспект глобальных трансформаций в современном мире / Т. В. Бельская // Мемлекеттік баскару жᶕне кымзет (Государственное управление и государственная служба) : международн. научн.-аналит. журнал Академии государственного управления при Президенте Республики Казахстан. – 2015. – № 4. – С. 118-126. – http://journal.apa.kz/images/books/4-2015/index.html

Бельская Т. Гендерная демократия как важное направление общественных отношений ХХІ в. / Т. Бельская, М. Челидзе // WORLD AND GENDER-4 : International Scientific Conference Proceedings. – TBILISI, 2017– С.150-154. (Грузія)

Bielska T. V. Leadership in the Context of E-governance: Lessons for Ukraine / Serhii Chernov, Svitlana Haiduchenko, Tetiana Bielska, Yuriy Naplyokov, Hasrat Arjjumend // Grassroots Journal of Natural Resources, Vol. 1, No. 1 (2018) . – Р. 62-68. (Canada)

Vitalii V. Bashtannyk, Galyna S. Lopushnyak, Tetiana V. Bielska, Petro F. Nemesh, Yuliia Muzyka. Modern Determinants of Economic Security Management of States in Conditions of Globalization and Stability Development // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE), Volume-8 Issue-4, November 2019, p.5641-5652. ISSN: 2277-3878 Retrieval Number: D7216118419/2019©BEIESP DOI:10.35940/ijrte.D7216.118419 https://www.ijrte.org/download/volume-8-issue-4/

Бєльська Т. В., Шкурат І. В. Академічна доброчесність: основні принципи та складові // Академічна доброчесність: виклики сучасності : збірник наукових есе учасників дистанційного етапу наукового стажування для освітян (Республіка Польща, Варшава, 22.03 – 30.04.2021) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD. Варшава, 2021. С. 15-20.

Монографії, підручники, посібники, довідкові видання тощо

Бєльська Т. В. Глобальне громадянське суспільство: сутність, генеза та вплив на державну політику України : монографія / Т. В. Бєльська. – К. : ВАДНД, 2016. – 300 с. – (Серія “Відкрита дослідницька концепція”).

Бєльська Т. В. Глокалізація як регіональний сценарій глобалізаційних процесів / Т. В. Бєльська // Управління сталим розвитком в умовах глобальних викликів: методологія та практика : монографія / за заг. ред. проф. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : “Друкарня Мадрид”, 2017. – С. 76-85 (334 с.)

Бєльська Т. В. Геополітичні виклики у сучасному світі // Współczesna geopolityka – wyzwanie dla bezpieczeństwa międzynarodowego : monografia, A. Kordonska, R. Kordonski (red.), Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki, Lwów-Olsztyn 2018, S. 8–19. (334 s.)

Бєльська Т. В. Становлення об’єднаних територіальних громад в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення / Т.В. Бєльська, С.В. Волик // Практичні аспекти публічного управління в контексті сталого розвитку : монографія / за заг. ред. проф. М. М. Новікової ; [Бабаєв В.М., Новікова М.М., Чернов С. І. та ін.]; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : «Друкарня Мадрид», 2019. – С.138-144.

Бєльська Т. В. Моделі прийняття рішень для вирішення питань регіонального та місцевого управління в ЄС // Теоретичні основи забезпечення якості прийняття управлінських рішень в умовах європейської інтеграції : монографія / [М. М. Новікова, Н. О. Кондратенко, М. В. Боровик та ін.] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : «Друкарня Мадрид», 2020. С. 75-87 (335 с.)

Бєльська Т.В., Малюхова Ю.І., Малюхов О.С. Основні тенденції розвитку ринку праці в умовах глобалізації. Людський потенціал в інноваційній економіці: теорія і практика управління розвитком : монографія. Харків: Вид-во ХарРІ НАДУ "Магістр", 2021. С. 86-94.

Державна політика і демократичне урядування: становлення та взаємовплив : підручник / авт. кол. : Е. А. Афонін, Т. В. Бєльська, Я. В. Бережний та ін. ; за заг. ред. В. А. Ребкала, В. В. Тертички, В. А. Шахова. – К. : “К.І.С.”, 2016. – С. 185–201 (264 с.). - http://www.ipas.org.ua/index.php/library/educational-materials/296-public-policy-and-democratic-governance

Bielska T. V. Regional management in the condition of decentralization of the state authority: socio-cultural aspect (Регіональний менеджмент в умовах децентралізації державної влади: соціокультурний аспект) / S. I. Chernov, S. O. Haiduchenko, T. V. Bielska // Науковий вісник Полісся. – 2018. – № 1 (13). Ч.1. – С. 209-214. doi: https://doi.org/10.25140/2410-9576-2018-1-1(13)-209-214 (Web of Science)

Бєльська Т. В. Актуальні проблеми гендерної рівності в публічному управлінні // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука" / Т. В. Бєльська, Н.С.Тимченко. – 2018. – №17. – Режим доступу : https://www.inter-nauka.com/issues/2018/17/4241 (Index Copernicus)

Розвиток громадянського суспільства України в умовах внутрішніх і зовнішніх викликів : аналітична доповідь (на виконання Указу Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016 “Про сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні”) / В. М. Яблонський, О. М. Балакірєва, Т. В. Бєльська [та ін.] ; за ред. О. А. Корнієвського. – К. : НІСД, 2016. – 72 с. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/gromadyanske_suspilstvo-3eeda.pdf

Бєльська Т. В. Можливості місцевої влади у процесах адаптації ВПО у приймаючих громадах / Т. В. Бєльська // Вимушені переселенці та приймаючі громади: уроки для ефективної суспільної адаптації й інтеграції : наукова доповідь / за ред. канд. соціол. наук О. М. Балакірєвої ; НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України». – К., 2016. – С. 25-30. (140 с.) - http://ief.org.ua/docs/sr/295.pdf

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Муніципальний менеджмент» (для студентів заочної форми навчання за напрямом підготовки 073 – Менеджмент) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : С. І. Чернов, Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 11 с.

Методичні вказівки до виконання контрольної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 11 с.

Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з дисципліни «Вступ до фаху» (для студентів бакалавріату усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т.В.Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 44 с.

Методичні вказівки до проходження навчальної практики «Вступ до фаху» (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 17 с.

Методичні вказівки до проходження переддипломної практики бакалаврів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. О. Гайдученко, О. А. Дєгтяр. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова , 2020. – 28 с.

Методичні вказівки до проходження виробничої практики бакалаврів (для студентів усіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва імені О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, М. К. Гнатенко. – Харків : ХНУМГ імені О. М. Бекетова, 2020. – 28 с.

Місцеве самоврядування: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування / Т. В. Бєльська, С. В. Волик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 38 с.

Інституційні основи ЄС : конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 Публічне управління та адміністрування / Т. В. Бєльська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 44 с.

Державна влада та громадянське суспільство: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 - Публічне управління та адміністрування / Т. В. Бєльська ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 46 с.

Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 16 с.

Методичні рекомендації до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Місцеве самоврядування» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : Т. В. Бєльська, С. В. Волик. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 39 с.

Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, практичних занять і виконання розрахунково-графічної роботи з навчальної дисципліни «Інституційні основи ЄС» (для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 17 с.

Методичні рекомендації до виконання контрольної роботи з навчальної дисципліни «Державна влада та громадянське суспільство» (для студентів бакалавріату заочної форми навчання спеціальності 281 – Публічне управління та адміністрування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. Т. В. Бєльська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2020. – 11 с.

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

/ Профіль у Google Scholar

Індекси бібліографічних посилань
Усі
Починаючи з 2012

Статистика цитування

272

196

h-індекс

9

9

i10-індекс

8

6

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

2019 - 2021 рр. «U-LEAD з Європою: програма для України з розширення права і можливостей на місцевому рівні, підзвітності та розвитку – компонент 2: Створення центрів надання адміністративних послуг та підвищення поінформованості населення про місцеве самоврядування".

2018-2021 рр. «DOBRE» з питань підвищення спроможності системи освіти у сфері публічного адміністрування, акредитації програм сфери публічного адміністрування Малопольської школи публічного адміністрування Краківського економічного університету, Польща.

В січні-лютому 2022 рр. - тренер проєкту «Розвиток спроможності в управлінні соціальними закладами та наданні соціальних послуг», що реалізується Карітас України та фінансується GIZ на замовлення Уряду Федеративної Республіки Німеччина та з фінансування, що надається Європейським Союзом в рамках програми «Міцні регіони – Спеціальна програма підтримки України» для керівників/заступників керівників соціальних відділів та соціальних закладів територіальних громад щодо організації комплексного процесу надання якісних соціальних послуг (цивільно-правові Угоди від 07.12.2021 та 20.01.2022).

Наукова школа

Здійснює керівництво роботою трьох аспірантів.

Здійснювала наукове керівництво здобувачів, які одержали документ про присудження наукового ступеня:

1. Керівництво дисертантом Напльоковим Юрієм Васильовичем на здобуття наукового ступеня доктор філософії за спеціальністю 281 – Публічне управління і адміністрування на тему «Ефективність публічного управління в умовах динамічного середовища» (диплом ДР №000678, виданий 7 жовтня 2020 р.);

2. Керівництво дисертанткою Колесниковою Вітою Вікторівною на здобуття наукового ступеня кандидата наук за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного управління на тему «Державне сприяння професійній адаптації молодих фахівців через систему неперервної освіти» (ДК №063020, виданий 30 листопада 2021 р.);

3. Керівництво дисертанткою Левченко Ксенією Олександрівною на здобуття ступеня доктор філософії за спеціальністю 281 – Публічне управління і адміністрування на тему «Співробітництво органів публічної влади з міжнародними організаціями у питаннях впровадження демократичних реформ в Україні» (диплом ДР №004466 від 18 квітня 2022 р.).

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації:

Харківський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові України, кафедра державного управління, тема: «Лідерство і комунікації в публічному управлінні»,сертифікат №СВ23322594/16-18, 2018 р.

Стажування за кордоном:

«VІІ Українська школа самоврядування» (Польща, м. Варшава, 23 – 30 травня 2009 р.),

стажування в Німеччині на запрошення ГО «Дружба сердець» (м. Марбург, 26 квітня – 10 травня 2010 р.),

освітня поїздка-стажування на запрошення НГО «Україна в Європі» (Італія, 30 березня – 6 квітня 2013 р.),

освітня поїздка-стажування з питань політичних систем та державного управління в Німеччині, Франції, Бельгії, Польші в рамках програми Європейських студій (2 – 9 лютого 2014 р.),

освітня поїздка-стажування в політичних установах ЄС (ООН, Рада Європи) – Відень-Женева-Страсбург-Нюрберг на запрошення НГО «Україна в Європі» (12 – 18 липня 2015 р.),

Літній інститут громадянської освіти (Summer Institute of Civic Studies, DAAD (25 лип. – 5 серп. 2016 р., м. Аугсбург, Німеччина)),

стажування з питань публічного управління і менеджменту в Королівстві Іспанія в рамках міжнародної програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування (1 - 8 жовтня 2017 р.),

стажування з питань публічного управління і менеджменту у Великобританії в рамках міжнародної програми для державних службовців та представників органів місцевого самоврядування (1 - 8 червня 2018 р.),

стажування з питань публічного управління і менеджменту у Республіці Кіпр (8 –16 жовтня 2021 р., 74 години).

онлайн стажування для освітян “Академічна доброчесність” (Республіка Польща, Варшава, 22.03 – 30.04.2021, 180 год /6 ECTS) / Польсько-українська фундація «Інститут Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці», Духовна Академія Університету Кардинала Стефана Вишинського, Фундація ADD.

Список дисциплін

Викладає навчальні курси: Основи публічного управління

Громадська діяльність

голова обласного осередку Всеукраїнської асамблеї докторів наук з державного управління;

член ГО «Українська асоціація європейських студій».