Бєкєтов Володимир Єгорович

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ОСОБИСТІ ДАНІ

ПІБ

Бєкєтов Володимир Єгорович

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Доцент кафедри інженерної екології міст Доцент кафедри інженерної екології міст (атестат доцента 12 ДЦ № 018863 від 18 квітня 2008 р.). Кандидат технічних наук (диплом кандидата наук ТН № 065975 від 12 жовтня 1983 р.).

Освіта

Харківський політехничний інститут, 1970-1976 рр. (диплом з відзнакою Я № 789991 від 28 лютого 1976 року). Спеціальность - «Хімічна технологія пластичних мас».

Місце роботи

Кафедра інженерної екології міст. Харківський національний університет міського господарства імені О.М. Бекетова.

Професійний досвід

Основні етапи науково-педагогічної діяльності:

з 2.11.79 по 8.10.80 – молодший науковий співробітник, з 8.10.80 по 29.03.86– асистент кафедри технології пластмас Харківського політехнічного інституту;

з 1.07.86 по 9.04.98 - науковий, старший науковий та провідний науковій співробітник науково-дослідного і проектного інституту „ЕНЕРГОСТАЛЬ” (НДПІ „ЕНЕРГОСТАЛЬ”, м.Харків);

з 1.04.2003 по 4.04.2004 - провдний науковій співробітник Українського науково-дослідного інституту екологічних проблем (УКРНДЕП, м.Харків);

з 1.09.2003 - доцент кафедри інженерної екології міст Харківської національної академії міського господарства - Харківського національного університету міського господарства ім. О.М. Бекетова.

Тема дисертації

Дослідження і розробка епоксидних складів низькотемпературного затвердіння для високонаповнених композиційних систем. Спеціальність 05.17.06 Технологія і переробка пластичних мас і склопластиків

Контакти

volodymyr.biekietov@kname.edu.ua

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Наукова школа

Керівництво аспірантами/докторантами

Аспіранти/пошукувачі
Докторанти/здобувачі

Захищені доктори наук

Захищені кандидати наук

Друковані публікації

Статті

Бекетов В.Е., Борисенко М.В., Евтухова Г.П., Лобов А.А., Свирин А.В. Анализ существующих способов снижения выбросов оксидов азота в дымовых газах топливопотребляющих агрегатов и выбор метода для промышленного внедрения // Коммунальное хозяйство городов: Научн.-техн. сб. Вып. 76.- К.: Техніка, 2007.-С. 205-213.

Бекетов В.Е., Лобов А.А.,Чамара О.А., Евтухова Г.П., Свирин А.В. Киотский протокол как первый шаг на пути решения проблемы глобального потеплення климата // Коммунальноехозяйствогородов: Научн.-техн. сб. Вып. 81.- К.: Техніка, 2008.-С. 111-120с.

Бєкєтов В. Є., Євтухова Г. П., Ломакіна О. С. Аналіз та оцінка рівня забруднення атмосферного повітря м. Харків // Людина та довкілля, Проблеми неоекології: зб. наук. пр. Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна., 2016. – Вип. 3-4. – С. 97-103

Галетич І.К., Решетченко А.І., Бекетов В.Є. Аналіз впливу електромагнітних полів на стан сельбищних територій // Вісник Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна. – Харків : ХНУ ім. В.Н. Каразіна, 2016. –Вип. 15. –– С. 113-121 (Серія «Екологія»).

Полив’янчук А. П., Смирний М. Ф., Каслін О. І., Скурідіна О. О., Коваленко Ю.Л., Бекетов, В. Є. Створення та експериментальне відпрацювання універсальної системи екологічного діагностування теплових двигунів і котельних установок. Комунальне господарство міст. 2019. № 149. С. 77–82. (Сер.: Технічні науки та архітектура). ISSN 2522-1809

Бєкєтов В. Є. Санітарно-захисна зона підприємства в умовах багатоповерхової забудови. Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Екологічно сталий розвиток урбосистем: виклики і рішення». 02-03 листопада 2021р. с. 19-21.

Тези до конференцій

Голосовская Э.Е., Бекетов В.Е.. Экологическая оценка использования различных видов топлива в котельных города. Тезисы Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 80-річчю кафедри хімії ХНУМГ ім. О.М. Бекетова. 7-8 листопада 2019 р.

Підручники, посібники

Методичні матеріали

1) Бекетов В. Е. Конспект лекций по разделу «Рассеивание загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и методики расчета приземных концентраций» к дисциплине «Инженерная аэроэкология городов» (для студентов 5 курса дневной и 5-6 курсов заочной форм обучения специальности 7.070801, 8.070801, 7.04010601, 8.04010601 «Экология и охрана окружающей среды» / В.Е. Бекетов, Г.П. Евтухова, Ю.Л.Коваленко; Харьк. нац. акад. город. хоз-ва. – Х. : ХНАГХ, 2011. – 74 с.

2) Бекетов В. Е. Конспект лекцій з розділу «Методи і прилади контролю концентрацій пилогазових домішок в атмосфері і в промислових викидах» з дисципліни «Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 7.070801 (7.04010601) - «Екологія і охорона навколишнього середовища») / Бєкєтов В. Е., Євтухова Г. П., Коваленко Ю. Л.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. – Х.: ХНАМГ, 2011. – 40 с.

3) Методичні вказівки до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Розрахунок скрубера Вентурі» з дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 5 курсу (9 семестр) заочної форми навчання напрямів 0708 «Екологія», 6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природо-користування») / Харк. нац. акад. міськ. гос-ва; уклад.: В. Є. Бєкєтов, О. С. Ломакіна, Т. В. Дмитренко. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 18 с.

4) Методичні вказівки до практичних занять і самостійної роботи з дисципліни «Прикладна аероекологія», модуль 4 – «Технічні засоби і технології мокрої очистки газів» (для студентів 5 курсу заочної (9 семестр) форми навчання напрямів підготовки 0708 – «Екологія» , 6.040106 – «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Є. Бєкєтов., О. С. Ломакіна.– Х.: ХНАМГ, 2011 – 34 с.

5) Методичні вказівки до курсового проекту "Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу від підприємства" з дисципліни "Прикладна аероекологія" (для студентів 3 курсу денної та 4 курсу заочної форм навчання за напрямом підготовки 6.040106 "Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування") / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Х.: ХНАМГ, 2012. – 12с.

6) Методичні вказівки до практичних занять, самостійної та контрольної роботи з дисципліни «Методи і прибори контролю стану атмосферного повітря» (для студентів 5 курсу денної та 6 курсу заочної форм навчання за спеціальністю 7.04010601 «Екологія та охорона навколишнього середовища») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – ХНАМГ, 2012. – 16 с.

7) Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна аероекологія міст» до виконання розрахунково-графічної роботи "Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі"( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 "Екологія та охорона навколишнього середовища") / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. - Х: ХНУМГ, 2013.- 30с. 8) Бекетов В. Е. Конспект лекций по дисциплине Прикладная аэроэкология, модуль 4 «Аппараты сухой очистки газов» (для студентов 4-го курса (7 семестр) дневной и 4 курса (8 семестр) заочной форм обучения направления 6.040106 «Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование») / В. Е. Бекетов, Г. П. Евтухова; Харьк. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. − Х. : ХНУГХ, 2013. − 64 с.

9) Бекетов В. Е. Конспект лекций по дисциплине «Прикладная аэроэкология». Модуль 3. Основы образования и процессы формирования выбросов в атмосферный воздух (для студентов 3 курса дневной и 4 курса заочной форм обучения направления 6.040106 – Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование) / В. Е. Бекетов, Г. П. Евтухова, Ю. Л. Коваленко; Харьков. нац. ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015. – 76 с.

10) Методические указания к курсовому проекту «Инвентаризация выбросов загрязняющих веществ от предприятий». (Часть 2. Расчет выбросов в атмосферу от энергетических установок и автотранспорта) к дисциплине «Прикладная аэроэкология». Модуль 3. Основы образования и процессы формирования выбросов в атмосферный воздух (для студентов 3 курса дневной (6 семестр) и 4 курса (7семестр) заочной форм обучения, направление подготовки 6.040106 – Экология, охрана окружающей среды и сбалансированное природопользование) / Харьков. нац. ун–т гор. хоз–ва им. А. Н. Бекетова; сост. : В. Е. Бекетов, Г. П. Евтухова. – Харьков: ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2015 – 32 с.

11) Методичні вказівки з дисципліни «Інженерна аероекологія міст» до виконання курсової роботи «Розрахунок розсіяння забруднюючих речовин в атмосферному повітрі» ( для студентів 5 курсу денної і заочної форм навчання спеціальності 7.04010601 – Екологія та охорона навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 34 с.

12) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія», модулі 1– 4 (для студентів 2– 4 курсів денної та заочної форм навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, Ю. Л. Коваленко. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 45 с.

13) Методичні вказівки для виконання курсової роботи «Побудова нормативної і розрахункової санітарно-захисної зони» з навчальної дисципліни «Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря» (для студентів 5 курсу денної і 6 курсу заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 34 с.

14) Конспект лекций по дисциплине «Методология прогнозирования загрязнения атмосферного воздуха»для студентов 5 курса дневной и 5-6 курсов заочной форм обучения специальности 101 – Экология /В. Е. Бекетов, Г. П. Евтухова; Харьков.нац.ун-т гор. хоз-ва им. А. Н. Бекетова. – Харьков:ХНУГХ им. А. Н. Бекетова, 2017.–74с.

15) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Технологія захисту навколишнього середовища» (для студентів 5 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 183 – Технологія захисту навколишнього середовища) /Харків. нац. ун-тміськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. :В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова.– Харків: ХНУМГім. О. М. Бекетова,2017. – 24с.

16) Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни «Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря» (для студентів 5 курсу денної і 5-6 курсів заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад. : В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 19 с.

17) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Розрахунок апарату очистки газів на прикладі циклону ЦН-15» з дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 4 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 12 с.

18) Бєкєтов В. Є. Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міста : конспект лекцій для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища / В. Є. Бєкєтов, Ю. Л. Коваленко, О. С. Ломакіна ; Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 76 с.

19) Методичні рекомендації до організації самостійної роботи, проведення практичних робіт і виконання курсового проекту з навчальної дисципліни «Інженерні аспекти екологічної безпеки повітряного басейну міст» (для студентів 4 курсу денної та 5 курсу заочної форм навчання освітнього рівня «бакалавр» спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т. міськ. гос-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Є. Бєкєтов, О. С. Ломакіна. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 57 с.

20) Бєкєтов В. Є. Прикладна аероекологія. Модуль 1 Атмосфера: основні терміни та визначення. Нормування якості атмосферного повітря : конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальностей 101 – Екологія, 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова, Ю. Л. Коваленко. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ ім. О. Н. Бекетова, 2018. – 79 с.

21) Методичні рекомендації до виконання контрольних робіт з навчальної дисципліни «Прикладна аероекологія» (для студентів 3, 4 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.040106 – Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування, спеціальностей 101 – Екологія та 183 – Технології захисту навколишнього середовища) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 19 с

22) Бєкєтов В. Є. Джерела та процеси забруднення атмосфери. Модуль 1 Джерела та процеси забруднення атмосфери: конспект лекцій для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. Н. Бекетова, 2019. – 113 с.

23) Методичні рекомендації до виконання розрахунково-графічної роботи на тему «Інвентаризація викидів забруднюючих речовин в атмосферу» з навчальної дисципліни «Джерела та процеси забруднення атмосфери» (для студентів 3 курсу денної та заочної форм навчання спеціальності 101 – Екологія) / Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. : В. Є. Бєкєтов, Г. П. Євтухова. – Харків: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 37 с.

Електронні публікації

Профілі у наукометричних базах

Індекси цитування

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Участь у міжнародних та державних проектах

Участь у міжнародних конференціях та форумах

Професійна сертифікація

Підвищення кваліфікації

Гранти та стажування

Міжнародна виставкова, творча та спортивна діяльність

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні дисципліни

Список дисциплін

Прикладна аероекологія (специальність 101 Екологія, рівень - бакалавр).

Технології охорони повітряного басейну (спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - бакалавр).

Захист атмосфери від забруднень (спеціальність 101 Екологія, рівень - бакалавр).

Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря міст (специальність 101 Екологія, рівень - магістр).

Технології захисту атмосферного повітря міст (спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - магістр).

Іноваційні технології захисту навколишнього середовища (спеціальність 183 Технології захисту навколишнього середовища, рівень - аспірант).

Електронні навчальні курси

Методологія прогнозування забруднення атмосферного повітря міст (специальність 101 Екологія, рівень - магістр).

Наукові, творчі та спортивні досягнення студентів

Участь у міжнародних олімпіадах та конкурсах, змаганнях

Участь у всеукраїнських олімпіадах та конкурсах, змаганнях