Бучковська Світлана Анатоліївна

Матеріал з Вики ХНУГХ им.А.Н.Бекетова
Перейти до навігації Перейти до пошуку
Фото


ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

ПІБ

Бучковська Світлана Анатоліївна

Посада, вчене звання, науковий ступінь, членство в НАН, почесні звання

Старший викладач кафедри іноземних мов

Освіта

Харківський держуніверситет ім. О.М. Горького, 1988 р. спеціальність «Структурна та прикладна лінгвістика», кваліфікація - лінгвіст-інформатик. Диплом ИВ-I № 206513

Професійний досвід

Старший викладач кафедри іноземних мов

Місце роботи

Старший викладач кафедри іноземних мов Харківського національного університету міського господарства імені О. М. Бекетова

Теми дисертацій

Адреса електронної пошти

Svitlana.Buchkovska@kname.edu.ua

НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Статті у наукових виданнях

Статті у фахових виданнях

Бучковська С. А. Фразеологічний образ як ключовий елемент тексту і його передача в англо-українському перекладі/ С. А Бучковська, I.М. Варава//  Актуальні проблеми германської філології та перекладу: матеріали X Міжнародної наукової конференції. – Чернівці, 5 травня 2017 р. – с. 6. Buchkovska S.A. CLIL in Tertiary Education / S.A. Buchkovska // Мова в професійному вимірі: комунікативно-культурний аспект: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції. 17–18 грудня 2014 р.: У 2-х ч. – Ч. ІI. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2014. ‒  с.39-41

Статті у збірниках наукових праць

Buchkovska S.A. Developing Translation Competence of Students Majoring in Hospitality and Tourism/ S. Buchkovska // Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the III Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 19, 2017/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017

Buchkovska S.A. Students’ Independent Work in ESP Groups: Challenge or Routine?/ S. A. Buchkovska // Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the III Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 19, 2017/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2017

Бучковська С.А. English Language Competence for Professional Competitiveness Improvement / С. А Бучковська, О.Л. Ільєнко // Іноземні мови у вищій освіті: лінгвістичні, психолого-педагогічні та методичні перспективи. Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції.–Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого.– Харків: НЮУ ім. Ярослава Мудрого, 2016. – с. 64-68

Buchkovska S.A. Challenges in Teaching ESP to Students Majoring in Hospitality and Tourism / Buchkovska S.A., Potapenko S.M. //2017 TESOL-Ukraine National Convention Pathways to Success for Contemporary English Teachers and Their Learners: Book of Convention Papers / Comp. A. Radu. Eds. A. Radu, L. Kuznetsova. – Lviv: ПП “Марусич”, 2017. – p. 30 - 32

Buchkovska S.A. CBI as an Effective Strategy for Delivering Content Knowledge to ESP Students/ S. Buchkovska // Young Researchers in the Global World: vistas and challenges: Proceedings of the IInd Forum for Young Researchers, Kharkiv, May 20, 2016/ O. M. Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv, Canadian College of English Language (Canada) and oth. – Kharkiv: O. M. Beketov NUUE in Kharkiv, 2016. – p. 234-237

Buchkovska S.A. The Case Study Method as an Effective Tool in ESP Classroom/ S.A. Buchkovska //XXI TESOL-Ukraine International Conference: TESOL-Ukraine: Global Changes in Ukraine: Global Changes in English Teaching in Ukraine: Book of Convention Papers – Львів: ПП “Марусіч”, 2016. – p. 23-24

Статті, включені до міжнародних наукометричних баз

Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твори, патенти на винахід тощо

Індекс цитування відкритих публікацій(дані завантажуються з профілю автора в Google Scholar)

Участь у міжнародних науково-дослідних проектах

Наукова школа

Аспіранти, здобувачі

Докторанти, здобувачі

Захищені кандидати наук

Захищені доктори наук

ПРОФЕСІЙНИЙ РОЗВИТОК

Підвищення кваліфікації

«Навчання іноземних мов через зміст фахових дисциплін у вищій професійній школі»,Український державний університет залізничного транспорту, 2017 р., свідотство № 49/17

Підвищення кваліфікації "Вдосконалення навчального процесу з використанням системи дистанційного навчання Moodle", ХНУМГ імені О.М. Бекетова, 2013, свідотство 12СПК 854903

‘Empowering and Inspiring EFL Teachers: Practical Advice for the Classroom’, Міжнародна асоціація викладачів англійської мови «TESOL в Україні», Зимова школа для викладачів англійської мови Western Ukraine Teacher Development Winter Institute на базі Львівського національного університету імені Івана Франка, січень 2013, сертифікат

‘Materials Writing in an ESP Context’, Університет Dundee Business School, Ебертей Данді, Велика Британія, Данді, сертифікат

Отримання грантів, премій, стипендій

ВИКЛАДАЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ

Підручники, навчальні посібники

Бучковська С.А. English for Engineers = Англійська мова для студентів технічних спеціальностей : навч. посіб. / С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва, О. Л. Ільєнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2016. – 179 с.

Бучковська С.А. English for Electrical Engineers = Англійська мова для студентів електротехнічних спеціальностей : навч. посіб. / С.А. Бучковська, Г.Б. Сергєєва, О.Л. Ільєнко; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків: ХНУМГ, 2015. – 244 с.

Навчально-методичні матеріали

Методичні вказівки для організації практичної роботи з навчальної дисципліни «Іноземна мова» (для студентів 1 курсу денної та заочної форм навчання всіх спеціальностей)/ Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова ; уклад. С. А. Бучковська. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 49 с.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство»/ Харків. нац. ун-т. міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: C.А.Бучковська – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2016. – 34 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 1 курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей ) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва. – Х.: ХНУМГ, 2013. – 64 с.

Збірник текстів і завдань для організації самостійної роботи з дисциплін «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1- 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.140101– “ Готельно- ресторанна справа”)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська. – Х.: ХНАМГ, 2013 – 70 с.

Методичні вказівки до виконання самостійної та контрольної робіт з дисципліни “Іноземна мова” (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання усіх спеціальностей ) / Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім О. М. Бекетова; уклад.: С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва. – Х.: ХНУМГ, 2013. –35 с.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська.– Х.: ХНАМГ, 2012 – 75 с. (Модуль 2)

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисциплін «Іноземна мова професійного спрямування», «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.030601 “Менеджмент”)/ Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська. – Х.: ХНАМГ, 2012 – 54 с.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Світлотехніка і джерела світла») / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська, Г. Б. Сергєєва. Х.: ХНАМГ, 2011 – 113 с.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) (для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання» / Харк. нац. акад. міськ. госп-ва; уклад.: С. А. Бучковська. – Х.: ХНАМГ, 2011 – 100 с.

Методичні вказівки для організації практичної роботи з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» (англійська мова) для студентів 2 курсу денної форми навчання напряму 6.050701 «Електротехніка та електротехнології» спеціальності «Електротехнічні системи електроспоживання»/ Укл.: Бучковська С.А., Сергєєва Г.Б.; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. -Х.: ХНАМГ, 2010. – 114 с.

Список дисциплін

Іноземна мова (англійська)

Іноземна мова (за професійним спрямуванням) (англійська)

Ділова іноземна мова

Іноземна мова (базовий рівень)

Наукова іноземна мова

Професійна іноземна мова

Розроблені електронні навчальні курси

«ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) для студентів 1 курсу денної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

«ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) для студентів 1 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»

«ІНОЗЕМНА МОВА» (англійська мова) для студентів 2 курсу заочної форми навчання напряму підготовки 6.050701 – «Електротехніка та електротехнології»